LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum şi etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) blocurile de locuinţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice; b) blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente."2. La articolul 1^1, alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi locuinţelor realizate după proiecte elaborate până în anul 1990, cu destinaţia de:...................................................................... (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1): a) locuinţele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum şi locuinţele amplasate în centrele istorice ale localităţilor, în zonele de protecţie a monumentelor şi/sau în zonele construite protejate, aprobate potrivit legii; b) locuinţele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente."3. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) program local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;".4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Blocurile de locuinţe şi/sau locuinţele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică se includ în programele locale numai după executarea lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a acestora."5. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;"6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice."7. La articolul 4 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum."8. La articolul 4 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă."9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât nivelul optim din punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă. Pentru încălzirea locuinţelor, consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire se va situa sub 100 kWh/m² arie utilă, în condiţii de eficienţă economică."10. La articolul 11 alineatul (2^2), litera c) se abrogă.11. La articolul 19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;"12. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se abrogă.13. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) centralizează propunerile transmise de coordonatorii locali privind blocurile de locuinţe prioritizate cuprinse în programele locale, în scopul includerii acestora în programul naţional, în limita fondurilor alocate;"14. La articolul 24^1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. h) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a propunerilor cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuinţe prioritizate în programul naţional, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 180.----