ORDIN nr. 90 din 17 iunie 2015privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și utilizator, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cu modificările ulterioare, își produc efectele până la data încheierii contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în baza contractelor-cadru aprobate prin prezentul ordin.(2) În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuție transmit furnizorilor/ utilizatorilor, spre semnare, contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice emise în baza contractelor-cadru aprobate prin prezentul ordin, care înlocuiesc contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare.(3) Termenul-limită de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice întocmite de operatorii de distribuție conform prevederilor alin. (2) este 31 martie 2016.(4) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (1), își produc efectele contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare, în cazul în care acestea cuprind clauze contrare celor aprobate prin prezentul ordin, se aplică de drept clauzele prevăzute în contractul-cadru aprobat prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 19 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității Naționale de
  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 17 iunie 2015.Nr. 90.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACTUL-CADRU
  pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor
  Contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
  nr. ........ din data ..............
  1. Părțile contractanteÎntre .................., societate cu sediul în ................., adresa .................., județul ..........., cod poștal ............., e-mail ..............., telefon ..........., fax .............., cod fiscal ..........., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului ......................., cont de virament nr. ................., deschis la ..............., reprezentată prin .........., în calitate de operator de distribuție, pe de o parte,și .............., cu sediul în ..............., adresa ..............., județul ............., cod poștal ............, e-mail ..............., telefon ..........., fax ............, cod fiscal ..........., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului ........................., cont de virament nr. ................., deschis la ...................., reprezentată prin ................., în calitate de furnizor, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract.2. Definiții și abrevieri  +  Articolul 1(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare.(2) În înțelesul prezentului contract, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:- deconectare - întreruperea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și ale prezentului contract, a căii/căilor de alimentare a unui loc de consum în mod voit de către operatorul de distribuție, ca urmare a apariției sau pentru prevenirea unei avarii ori a unei situații excepționale în funcționarea Sistemului electroenergetic național, precum și ca urmare a nerespectării de către utilizatorul client final a prevederilor legale în vigoare ori a clauzelor prezentului contract și/sau ale contractului de furnizare a energiei electrice;- utilizator - persoana fizică sau juridică, client final al furnizorului, ale cărei instalații sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție deținută de operatorul de distribuție.(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au următoarele semnificații:ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;ATR - aviz tehnic de racordare;CPT - consum propriu tehnologic;CR - certificat de racordare;FUI - furnizor de ultimă instanță;kV - kilovolt;kVAr - kilovoltamper reactiv;kW - kilowatt;SEN - Sistemul electroenergetic național.3. Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție.(2) Locurile de consum ale utilizatorilor, pentru care operatorul de distribuție prestează serviciul de distribuție conform prezentului contract, sunt prevăzute în anexa nr. 1A*1). Notă
  *1) Pentru clienții casnici, modul de gestionare a datelor/anexelor specifice fiecărui utilizator, precum și condițiile de derulare a contractului referitoare la: citirea contoarelor, transmiterea datelor, facturare etc. sunt detaliate într-o anexă suplimentară la contract.
  (3) Includerea sau eliminarea unui loc de consum din contract se realizează prin încheierea unui act adițional.
  4. Perioada de valabilitate  +  Articolul 3(1) Prezentul contract de distribuție a energiei electrice își produce efectele începând cu data de ............. și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .............. .(2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuție pentru utilizatorul rețelei de distribuție, client final al furnizorului, se realizează începând cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare, până la data încetării acestuia, cu excepțiile prevăzute de reglementările în vigoare.(3) Datele referitoare la valabilitatea contractului de furnizare se menționează în anexa nr. 1B. Modificarea acestor date se notifică operatorului de distribuție de către furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea ei, iar anexa nr. 1B se modifică prin act adițional.(4) Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional.5. Condițiile pentru prestarea serviciului de distribuție  +  Articolul 4(1) Prin semnarea prezentului contract, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale, pentru utilizatorii clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețelele operatorului de distribuție, să respecte Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(2) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(3) Furnizorul asigură intermedierea pentru îndeplinirea de către operatorul de distribuție și utilizatori a condițiilor prevăzute în Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, cu excepția cazurilor în care utilizatorul și operatorul de distribuție se adresează direct unul celuilalt. Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru neîndeplinirea de către operatorul de distribuție a obligațiilor care îi revin conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5(1) Pentru locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, operatorul de distribuție și utilizatorii racordați la rețelele sale de distribuție, clienți finali ai furnizorului, respectă condițiile precizate în certificatele de racordare/avizele tehnice de racordare emise pentru locurile de consum și anexate prezentului contract, precum și în convențiile de exploatare anexate prezentului contract.(2) Convenția de exploatare se încheie între operatorul de distribuție și utilizator conform anexei nr. 2, la solicitarea operatorului de distribuție.(3) Furnizorul preia caracteristicile corespunzătoare unui loc de consum din anexa nr. 1B, certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare și convenția de exploatare, în cazul în care aceasta a fost încheiată, în contractul de furnizare încheiat cu clientul final pentru locul de consum respectiv și acestea devin parte integrantă din contractul de furnizare.(4) În contractele de furnizare încheiate cu clienții finali pentru locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, la stabilirea energiei electrice contractate orar, furnizorul respectă încadrarea în puterile maxime aprobate, precizate în certificatele de racordare/avizele tehnice de racordare și în anexa nr. 1B.  +  Articolul 6Operatorul de distribuție asigură măsurarea energiei electrice active și a energiei electrice reactive aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 01-01-2019, Articolul 6 din Punctul 5. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  Conform art. 6 alin. (2) din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018, prevederile art. 6 din prezenta anexă se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.
   +  Articolul 7Citirea contoarelor aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere se face de către operatorul de distribuție cu periodicitățile convenite între părțile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (la 01-01-2019, Articolul 7 din Punctul 5. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  Conform art. 6 alin. (2) din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018, prevederile art. 7 din prezenta anexă, se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.
   +  Articolul 8Operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatori, în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale. (la 01-01-2019, Articolul 8 din Punctul 5. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  Conform art. 6 alin. (2) din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018, prevederile art. 8 din prezenta anexă, se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2 din ORDINUL nr. 227 din 28 decembrie 2018, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.
   +  Articolul 9Operatorul de distribuție asigură furnizorului accesul, conform reglementărilor în vigoare, la informațiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, conținute în baza de date realizată și administrată în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.
  6. Obligații financiare și modalități de plată  +  Articolul 10(1) Furnizorul plătește operatorului de distribuție contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I:a) contravaloarea serviciului de distribuție a energiei electrice se plătește lunar și se stabilește pe baza energiei electrice active distribuite, prin aplicarea tarifului de distribuție calculat conform reglementărilor aprobate de ANRE;b) contravaloarea energiei electrice reactive se plătește conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(2) Cantitatea de energie electrică activă distribuită și cantitatea de energie electrică reactivă se determină pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare.(3) În cazul în care citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice se efectuează la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii:a) energia electrică activă distribuită lunar se stabilește conform prevederilor Regulamentului de furnizare;b) energia electrică reactivă se stabilește pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu posibilitatea facturării eșalonate a contravalorii acesteia.(4) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, energia electrică activă distribuită și energia electrică reactivă se corectează conform Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(5) În situațiile prevăzute de Regulamentul de furnizare, în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 11(1) Pe întreaga durată a derulării contractului, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale, operatorul de distribuție emite către furnizor o factură cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată, calculată conform prevederilor art. 10.(2) Operatorul de distribuție transmite furnizorului factura prevăzută la alin. (1), inclusiv în format electronic prin e-mail, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii facturii.  +  Articolul 12(1) Furnizorul are obligația de a plăti factura prevăzută la art. 11 în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiția comunicării acesteia conform prevederilor art. 11 alin. (2). În cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), termenul de plată este scadent în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii*1). Notă
  *1) În cazul FUI, pentru clienții finali care au dreptul la serviciul universal, termenele de plată se corelează cu termenele de plată din contractele de furnizare reglementate.
  (2) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislației în vigoare, prin transfer bancar sau prin alte forme de plată agreate de către părți.(3) Plata facturii se realizează în contul operatorului de distribuție înscris pe factură. Se consideră dată de efectuare a plății data la care suma plătită apare în extrasul de cont al operatorului de distribuție sau data convenită prin acordul părților.
   +  Articolul 13În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii, a obligațiilor prevăzute la art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.  +  Articolul 14Abrogat. (la 06-03-2017, Articolul 14 din Anexa 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 3 din ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 06 martie 2017 )  +  Articolul 15(1) Furnizorul are dreptul să conteste integral sau o parte din suma facturată de către operatorul de distribuție, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii. Furnizorul are obligația de a plăti suma rămasă necontestată până la data scadenței.(2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să efectueze o analiză privind sumele contestate și să transmită furnizorului un răspuns conținând rezultatele analizei în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației.  +  Articolul 16(1) În cazul în care se constată o eroare de măsurare a energiei electrice sau neînregistrarea acesteia, operatorul de distribuție recalculează energia electrică distribuită la locurile respective de consum conform reglementărilor în vigoare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), contravaloarea diferenței dintre cantitatea de energie recalculată și cantitatea de energie decontată, stabilită de către operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în mod eșalonat în facturile lunilor următoare, conform înțelegerii dintre părți.  +  Articolul 17(1) Furnizorul constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de distribuție, dacă, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situația de neplată a facturilor în termenul de 30 de zile de la data scadenței acestora. Fac excepție sumele contestate în instanță pentru care nu a fost încă pronunțată decizia definitivă.(2) Tipul, valoarea, precum și condițiile în care se constituie, se actualizează, se execută și se restituie garanțiile financiare sunt prevăzute în procedura specifică aprobată de ANRE.
  7. Obligații și drepturi  +  Articolul 18(1) Operatorul de distribuție are următoarele obligații:a) să execute deconectarea/reconectarea instalațiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, întreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului;b) să informeze furnizorul cu privire la următoarele situații: necesitatea emiterii preavizelor de deconectare a instalațiilor utilizatorului, constatarea intervenției de către persoane neautorizate asupra instalațiilor operatorului de distribuție în scopul alimentării locului de consum în alte condiții decât cele prevăzute în CR/ATR, constatarea erorilor de măsurare etc.;c) să transmită notificările prevăzute de Regulamentul de furnizare, în situația prevăzută la art. 14;d) să răspundă la solicitările transmise de furnizor, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, denumit în continuare Standard de performanță;e) să transmită furnizorului datele de măsurare pentru decontare conform art. 8;f) să informeze furnizorul referitor la întreruperea/reluarea alimentării cu energie electrică la locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A.(2) Solicitarea de emitere a preavizelor de deconectare conform alin. (1) lit. b) se transmite furnizorului de către operatorul de distribuție cu cel puțin 17 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final casnic, și cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final noncasnic.(3) Nerespectarea de către operatorul de distribuție a termenelor prevăzute la alin. (2) dă dreptul furnizorului să modifice termenul de deconectare, cu notificarea operatorului de distribuție, în vederea asigurării respectării termenelor pentru transmiterea de către furnizor a preavizelor, conform Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(4) În situația în care operatorul de distribuție nu respectă obligația prevăzută la alin. (1) lit. a), furnizorul este îndreptățit să solicite plata de despăgubiri pentru eventualele prejudicii produse din această cauză.  +  Articolul 19(1) Operatorul de distribuție are următoarele drepturi:a) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;b) să solicite furnizorului constituirea de garanții financiare conform art. 17;c) să solicite furnizorului plata serviciilor de deconectare/reconectare a instalațiilor utilizatorilor, atunci când acestea se efectuează la solicitarea furnizorului sau din culpa utilizatorilor;d) să solicite furnizorului plata contravalorii verificării grupurilor de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine acestuia în conformitate cu prevederile Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;e) să solicite furnizorului prognoze de consum pentru locurile de consum cu putere aprobată prin CR/ATR mai mare sau egală cu 1 MVA.(2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se realizează de furnizor în baza facturilor emise de operatorul de distribuție.(3) În situația încasării eronate de către operatorul de distribuție a serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. c), operatorul de distribuție are obligația să returneze sumele încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării erorii.  +  Articolul 20Furnizorul are următoarele obligații:a) să achite contravaloarea facturilor emise de către operatorul de distribuție în condițiile prevăzute în prezentul contract;b) să comunice operatorului de distribuție orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, inclusiv a datelor comunicate operatorului de distribuție pentru completarea anexei nr. 1B, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării, cu excepția modificării datelor de intrare în vigoare și de încetare a contractului de furnizare, care se notifică în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3);c) să notifice operatorul de distribuție cu privire la încetarea contractului de furnizare pentru un loc de consum, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data încetării;d) să informeze operatorul de distribuție în cazul în care este sesizat cu privire la înregistrarea eronată sau defectarea grupurilor de măsurare, intervenții neautorizate în instalațiile electrice, sustrageri de energie electrică ori dacă are suspiciuni privind funcționarea corectă a echipamentelor de măsurare, conform analizelor proprii;e) să informeze operatorul de distribuție pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de distribuție, la cererea justificată a utilizatorului;f) să comunice operatorului de distribuție, odată cu solicitarea de deconectare a instalațiilor unui utilizator pentru neplată, cantitatea de energie electrică și perioada corespunzătoare pentru care acesta nu a plătit serviciul de distribuție/furnizare;g) să constituie garanția financiară conform art. 17.  +  Articolul 21Furnizorul are următoarele drepturi:a) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;b) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 8;c) să solicite operatorului de distribuție deconectarea/ reconectarea instalațiilor utilizatorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare;d) să primească de la operatorul de distribuție răspunsuri la solicitări, în termenele prevăzute de Standardul de performanță.8. Confidențialitate  +  Articolul 22Părțile nu vor transmite informațiile confidențiale obținute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție următoarele cazuri:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării prevederilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului.9. Încetarea/Suspendarea contractului  +  Articolul 23Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3;b) prin acordul părților;c) prin denunțare unilaterală, în conformitate cu prevederile art. 25;d) retragerea sau expirarea licenței uneia dintre părți, data retragerii/expirării licenței fiind considerată data de la care prezentul contract încetează să își producă efectele;e) în orice alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 24Suspendarea contractului are loc de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care furnizorului îi este suspendată licența, pe perioada suspendării.  +  Articolul 25(1) Furnizorul, cu excepția FUI, are dreptul să denunțe unilateral prezentul contract cu notificarea în scris a operatorului de distribuție, cu 21 de zile lucrătoare înainte de termenul solicitat, dacă de la data respectivă încetează contractul/contractele de furnizare încheiat/încheiate cu utilizatorul/utilizatorii sau aceștia încheie contracte de distribuție.(2) În cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligațiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuție are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă, numai în condițiile și după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute în reglementările în vigoare. (la 06-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 25 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 3 din ORDINUL nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 06 martie 2017 )  +  Articolul 26(1) Clienții finali pot conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunțarea contractului de furnizare a energiei electrice, în condițiile prevăzute de Regulamentul de furnizare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), sistarea temporară a serviciului de distribuție a energiei electrice la un loc de consum se efectuează la cererea furnizorului, fără încetarea prezentului contract, pentru o perioadă de cel puțin o lună și de cel mult 12 luni, cu posibilitate de prelungire.(3) Furnizorul are obligația să formuleze cererea prevăzută la alin. (2) cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare.(4) Furnizorul are obligația să notifice operatorul de distribuție, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de ultima zi a perioadei de sistare, pentru încetarea sistării sau pentru prelungirea perioadei de sistare a serviciului de distribuție.(5) Operatorul de distribuție recuperează de la furnizor contravaloarea lucrărilor de deconectare/reconectare efectuate în scopul sistării temporare a serviciului de distribuție.10. Litigii  +  Articolul 27Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 28(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau de către ANRE conform prevederilor reglementărilor în vigoare, se soluționează de instanța judecătorească competentă.(2) Procedurile prealabile nu sunt obligatorii, părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.11. Forța majoră  +  Articolul 29(1) În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.(2) Partea care invocă forța majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea minimizării efectelor acesteia și va oferi celeilalte părți informații actualizate în mod rezonabil, atunci când și dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu își poate îndeplini obligațiile.12. Comunicări  +  Articolul 30(1) În accepțiunea părților, orice notificare/solicitare/comunicare adresată de una dintre părți este valabil îndeplinită dacă este transmisă celeilalte părți în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa de e-mail menționate în preambulul prezentului contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.(2) În cazul în care notificarea/solicitarea/comunicarea se face prin poștă, ea va fi transmisă cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(3) Dacă notificarea/solicitarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire.(4) Notificările/Solicitările/Comunicările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.13. Dispoziții finale  +  Articolul 31Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.  +  Articolul 32Anexele nr. 1A, 1B și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 33Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele părți, cu excepția situației prevăzute la art. 34.  +  Articolul 34(1) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective.(2) În situația prevăzută la alin. (1), fiecare parte are obligația să notifice în scris celeilalte părți modificările intervenite.  +  Articolul 35În cazul în care furnizorul este FUI, părțile au obligația să respecte Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.14. Alte clauze*1)......................................................................... Notă
  ──────────
  *1) Contractul încheiat între părți se poate completa cu clauze specifice impuse prin actele normative în vigoare sau convenite între părți, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și din reglementările în vigoare.
  ──────────
  Prezentul contract a fost încheiat la data de .....(data semnării de ambele părți).... în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.         Operator de distribuție, Furnizor,          ...................... ..............  +  Anexa nr. 1Ala contractTabel centralizator cu locurile de consum:
  Nr. crt.Denumirea utilizatorului Codul locului de consum Adresa locului de consum Număr certificat de racordare/aviz tehnic de racordareCodul de identificare a punctului de măsurare Puterea aprobată
  1       
  2       
  3       
  ...      
   +  Anexa nr. 1Bla contractCaracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziții dintabelul centralizator din anexa nr. 1A la contract:*1)
  Codul locului de consum  
  Adresa locului de consum  
  Tipul clientului: casnic/noncasnic  
  Cod CAEN  
  Denumirea utilizatorului, client final  
  Nr. certificat de racordare/aviz tehnic de racordare  
  Puterea aprobată (kW)  
  Tensiunea nominală în punctul de delimitare (kV)  
  Codul de identificare a punctului de măsurare  
  Contor energie activă Tip*)  
  Seria*)  
  Clasa de precizie  
  Constanta  
  Contor energie reactivă Tip*)  
  Seria*)  
  Clasa de precizie  
  Constanta  
  Precizarea posibilității contorului de a înregistra consumul de energie electrică orar  
  Raportul de transformare al transformatoarelor de curent  
  Raportul de transformare al transformatoarelor de tensiune  
  Constanta generală a echipamentului de măsurare  
  Corecții ale indicațiilor echipamentelor de măsurare datorate necoincidenței punctului de delimitare cu punctul de măsurare: parametri, formule  
  Profilul de consum aplicat și indicația privind accesarea pe site-ul OD a profilului aplicabil  
  Perioada de citire a grupului de măsurare  
  Formula de agregare  
  Regim de funcționare (permanent/sezonier)  
  Putere redusă conform Normativului de limitări în regim de limitare sau restricție anunțate utilizatorului cu 24 h înainte Tranșa  
  Puterea cu care se reduce (kW) față de puterea contractată  
  Putere maximă de funcționare după reducere (kW)  
  Putere ce se deconectează/reduce conform Normativului de deconectări manuale sau automate fără anunțarea prealabilă a utilizatorului (kW)  
  Număr de schimburi în care lucrează utilizatorul: Încărcarea procentuală pe schimburi față de schimbul I (100%) este: a) schimbul II: ..................% b) schimbul III: ..................%  
  Caracteristicile instalațiilor de compensare: ....... kVAr Tensiune ......... kV Număr trepte de reglare: ........... Mod de acționare: ......................  
  Denumirea furnizorului  
  Denumirea PRE  
  Data început contract de furnizare  
  Data sfârșit contract de furnizare  
  Adresa de corespondență a utilizatorului client final  
  Notă
  *1) - Se completează pentru fiecare loc de consum din tabelul centralizator, numai rubricile aplicabile în situația respectivă.
  - După caz, tabelul cu caracteristicile locului de consum poate fi completat de operatorul de distribuție cu informații suplimentare în cadrul unor rubrici nou-introduse.
  - Pentru operativitate, datele care necesită actualizare anuală/semestrială se pot grupa într-un tabel distinct.
  - O parte din caracteristicile locului de consum reprezintă date ale contractului de furnizare; acestea se completează de operatorul de distribuție pe baza informațiilor transmise de furnizor conform prevederilor Regulamentului de furnizare.
  - În situația în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează informațiile referitoare la toate punctele de măsurare.
  - Lista caracteristicilor locului de consum se completează de către operatorul de distribuție și se transmite furnizorului, care o returnează operatorului de distribuție. Dacă este necesară semnătura utilizatorului client final, furnizorul o transmite în prealabil acestuia pentru semnare.
  *) În cazul înlocuirii contorului, se va atașa o copie a bonului de mișcare. Tipul și seria contorului valabile sunt cele din ultimul bon de mișcare.
      Operator de distribuție, Furnizor, Utilizator,*1)      ................. ............. .................. Notă
  *1) Lista caracteristicilor locului de consum se semnează de către utilizator numai dacă aceasta conține date ce necesită confirmare din partea utilizatorului. Pentru locurile de consum pentru care lista caracteristicilor nu se semnează de către utilizator, anexa nr. 1B la contract este centralizatoare.
   +  Anexa nr. 2la contract
  CONVENȚIE DE EXPLOATARE*1)
  încheiată între .............., în calitate de operator de distribuție, și ............., în calitate de utilizator al rețelei
  electrice de distribuție
  Notă
  *1) Convenția de exploatare se inițiază de operatorul de distribuție.
  încheiată între .............., în calitate de operator de distribuție, și ............., în calitate de utilizator al rețelei electrice de distribuție
  Codul de identificare a punctului de măsurare:  +  Capitolul I. GeneralitățiScop  +  Capitolul II. Delimitarea instalațiilorStabilirea punctelor fizice de delimitare patrimonială și de operare a instalațiilor pentru fiecare loc de consum  +  Capitolul III. Conducerea operativă prin dispecer:a) ordine de împărțire a instalațiilor;b) ordinele de învestire cu atributele conducerii operative;c) executarea manevrelor;d) evidențe operative;e) legături operative radiotelefonice;f) obiectul deconectărilor manuale și limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare.  +  Capitolul IV. Condiții de exploatare și întreținere a instalațiilor:a) stabilirea atribuțiilor și responsabilităților privind exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice, corespunzător punctelor de delimitare;b) nominalizarea instalațiilor utilizatorului, care sunt exploatate de operatorul de distribuție;c) măsuri tehnice și organizatorice de sănătate și securitate a muncii și condiții de execuție a lucrărilor;d) întreruperi programate pentru lucrări de mentenanță/investiții;e) mod de lucru în caz de avarie sau limitări/restricții.  +  Capitolul V. Reglajul protecțiilor:a) obligativitatea corelării protecțiilor din instalațiile utilizatorului cu cele din amonte;b) responsabilitatea operatorului de distribuție de stabilire și comunicare a reglajelor;c) valorile de reglaj al protecțiilor.  +  Capitolul VI. Regimuri și parametri-limită de alimentare cu energie electrică:1. Regimul de limitare sau restricție a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectări manuale (DM), Normativele de deconectări automate (DASF și DASU), legal aprobate, care sunt în egală măsură obligatorii pentru utilizator și pentru operatorul de distribuție;2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restricție sunt stabilite de comun acord între utilizator și operatorul de distribuție, în conformitate cu reglementările în vigoare. În situația în care nu se ajunge la un acord, utilizatorul este obligat să pună la dispoziție operatorului de distribuție un studiu efectuat de un expert tehnic, convenit cu operatorul de distribuție, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergență.3. Operatorul de distribuție are obligația să anunțe utilizatorul, direct sau prin intermediul furnizorului acestuia, cu privire la aplicarea NL, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. Utilizatorii care nu respectă dispoziția de reducere a puterii prevăzută în NL vor fi deconectați, iar întreaga responsabilitate pentru consecințele deconectării le revine lor.4. După epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, operatorul de distribuție realimentează utilizatorul, conform DM, cu putere minimă tehnologică și îl anunță operativ despre reconectare și obligația funcționării la puterea minimă tehnologică.5. Nesimetria introdusă de utilizator trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin normele tehnice.6. Distorsiunea de curent pe elementele de rețea de alimentare ale utilizatorului și nivelul armonicilor trebuie să se încadreze în domeniul stabilit prin normative.7. Consumatorul trebuie să ia măsuri pentru limitarea nivelului de flicker conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VII. Alte prevederi și anexe:a) lista persoanelor operatorului de distribuție cu drept de conducere operativă, de exploatare și de măsurare;b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute și să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalațiile electrice;c) schema monofilară;d) schema normală.         Operator de distribuție, Utilizator,         ........................ ...........
   +  Anexa nr. 2
  CONDIȚII GENERALE
  pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru
  locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor
  1. Dispoziții generale1.1. Prezentele condiții generale completează prevederile contractului de distribuție încheiat între operatorul de distribuție și furnizor și sunt aplicabile locurilor de consum prevăzute în anexa nr. 1A la contractul de distribuție încheiat între operatorul de distribuție și furnizor.1.2. Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor completează prevederile contractului de furnizare a energiei electrice la locul de consum, încheiat de furnizor cu clientul final care are și calitatea de utilizator al rețelei electrice de distribuție.2. Obligațiile operatorului de distribuțieOperatorul de distribuție are următoarele obligații:a) să asigure indicatorii de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite și calitatea comercială a serviciului de distribuție, conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanță;b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor și transmiterea valorilor măsurate către entitățile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;c) să înlocuiască grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif;d) să comunice furnizorului orice modificare asupra grupurilor de măsurare care afectează modul de determinare a valorii facturii emise de furnizor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariției modificării;e) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de distribuție, la cererea justificată a utilizatorului, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;f) să asigure efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații în instalațiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;g) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor și pentru a le programa, pe cât posibil, la date și ore care afectează cât mai puțin utilizatorul;h) să anunțe utilizatorul și furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanță sau de modernizare a rețelelor electrice de distribuție, comunicând durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardului de performanță;i) să anunțe utilizatorul și furnizorul, pe orice cale și în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii defecțiunilor instalațiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanță;j) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;k) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice și de separare vizibilă a instalației de utilizare față de rețeaua sa de distribuție, în cazul unor defecțiuni în instalația utilizatorului, la cererea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;l) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;m) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;n) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului și să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamațiilor și sesizărilor acestuia, inclusiv celor transmise prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;o) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricții;p) să achite compensații sau despăgubiri utilizatorului prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;q) să inițieze întocmirea convenției de exploatare, acolo unde este cazul;r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acțiunile desfășurate și rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamații ale utilizatorilor;s) să adopte măsurile specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru clienții vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;t) să asigure accesul utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la pct. 5. lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.3. Drepturile operatorului de distribuțieOperatorul de distribuție are următoarele drepturi:a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condițiile privind deconectarea manuală și limitarea consumului, aplicate în situații excepționale apărute în funcționarea Sistemului electroenergetic național (SEN); condițiile convenite se precizează în convenția de exploatare;b) să aplice tranșele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz și cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport și de sistem, atunci când apar situații excepționale în funcționarea SEN care impun acest lucru;c) să ia măsuri de deconectare a instalațiilor utilizatorului, la dispoziția operatorului de transport și de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN;d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalației de racordare, precum și pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;f) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a instalațiilor utilizatorului în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.4. Obligațiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligații:a) să nu depășească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;b) să mențină starea tehnică corespunzătoare, în conformitate cu normele în vigoare, a instalației electrice de utilizare;c) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;d) să respecte normele tehnice în vigoare și să nu intervină asupra instalației de racordare;e) să respecte dispozițiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;f) să nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj din instalațiile electrice de utilizare;g) să anunțe operatorul de distribuție și/sau furnizorul în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat;h) să nu întreprindă acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare și să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;i) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părți, pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a rețelelor acestuia;j) să permită accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalației de racordare, precum și pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;k) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție o programare convenabilă pentru ambele părți și să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;l) să se conformeze dispozițiilor operatorului de distribuție privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situații de restricții sau limitări, conform precizărilor din convenția de exploatare;m) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;n) să achite operatorului de distribuție, prin intermediul furnizorului, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului;o) în situația schimbării furnizorului, să transmită acestuia și operatorului de distribuție o notificare cu cel puțin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).5. Drepturile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele drepturi:a) să anunțe operatorul de distribuție, direct sau prin intermediul furnizorului, cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecțiunile din instalațiile de distribuție care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;b) să fie anunțat de către operatorul de distribuție cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanță;c) să fie anunțat de către operatorul de distribuție, pe orice cale și în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii instalațiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanță;d) să fie informat la cerere, de către operatorul de distribuție, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia;e) să primească la cerere despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuție sau a furnizorului, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliți în Standardul de performanță;f) să îi fie plătite compensații bănești în condițiile prevăzute de Standardul de performanță; în situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță și o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;g) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;h) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate;i) să primească toate datele privind consumul de energie electrică, în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare;j) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;(ii) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.6. Despăgubiri și compensații6.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuție a termenelor impuse de Standardul de performanță, operatorul de distribuție plătește utilizatorului, prin intermediul furnizorului, o compensație, conform prevederilor Standardului de performanță.6.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuție a indicatorilor de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică și calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliți în Standardul de performanță, precum și ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea rețelelor electrice ale operatorului de distribuție. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.6.3. În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță, și o despăgubire, el primește fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.6.4. Utilizatorul transmite cererea de despăgubire furnizorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul, urmând ca furnizorul să comunice operatorului de distribuție cererea respectivă în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii.6.5. Despăgubirea prevăzută la pct. 6.2 este plătită utilizatorului dacă în urma investigației efectuate de către operatorul de distribuție și furnizor se constată existența prejudiciului și culpa operatorului de distribuție. Termenul de finalizare a investigației este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.6.6. Compensația prevăzută la pct. 6.1 sau despăgubirea prevăzută la pct. 6.2 se achită utilizatorului de către furnizor conform dispozițiilor contractului de furnizare referitoare la returnarea sumelor către utilizatorul client final. Valoarea compensației sau despăgubirii se notifică de către furnizor clientului final printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus de Standardul de performanță sau după finalizarea investigației prevăzute la pct. 6.5. Furnizorul recuperează suma achitată de la operatorul de distribuție, în luna următoare datei efectuării plății către utilizator.6.7. În cazul în care între utilizator, operatorul de distribuție și furnizor există divergențe privind rezultatul investigației prevăzute la pct. 6.5 referitoare la culpa operatorului de distribuție și/sau valoarea despăgubirii, părțile implicate se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.6.8. Utilizatorii clienți finali au dreptul să primească despăgubiri de la furnizor în cazul întreruperilor efectuate de operatorul de distribuție la solicitarea nejustificată a furnizorului, în condițiile prevăzute de contractul de furnizare.6.9. Operatorul de distribuție solicită utilizatorului client final noncasnic, prin intermediul furnizorului, plata unei despăgubiri pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordați la aceeași rețea, în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori al manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.6.10. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.9 se calculează până la nivelul prejudiciului suferit și se plătesc de către utilizator prin intermediul furnizorului, la cererea operatorului de distribuție, dacă în urma investigației efectuate de către operatorul de distribuție, utilizator și furnizor se constată existența prejudiciului și culpa utilizatorului.6.11. În cazul în care între părți există divergențe privind rezultatul investigației prevăzute la pct. 6.10 referitoare la culpa utilizatorului și/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.7. Condiții de măsurare a energiei electrice7.1. Operatorul de distribuție stabilește, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcție de categoria acestuia și de tipul de tarif solicitat de utilizator.7.2. Grupurile de măsurare se montează și se sigilează de către operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de Regulamentul de furnizare.7.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuție are obligația ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operațiunea, să pună la dispoziția utilizatorului, în scris, semnificațiile mărimilor/valorilor ce sunt afișate pe ecranul contorului.7.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție.7.5. La constatarea oricărei defecțiuni în funcționarea grupurilor de măsurare de către utilizator sau operatorul de rețea, acesta are obligația să anunțe imediat celelalte părți implicate, iar operatorul de distribuție asigură remedierea defecțiunilor la echipamentele pe care le deține și recalcularea consumului conform reglementărilor aprobate de ANRE.7.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuție, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.7.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului și are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă, prin intermediul furnizorului, costul reparației echipamentului deteriorat și al lucrărilor de demontare, verificare și remontare.7.8. În situația în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spații comune, de exemplu la parterul sau pe palierul blocului, ori pe domeniul public, operatorul de distribuție are obligația să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.7.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.7.10. Operatorul de distribuție are obligația să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariției sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW;b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau al unui client final casnic.7.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligația înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuție.7.12. Dacă utilizatorul sesizează direct sau prin intermediul furnizorului, în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziție de operatorul de distribuție, că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuție efectuează, în termenul prevăzut la pct. 7.10, o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare.7.13. În situația prevăzută la pct. 7.12, costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuție, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuție, costul se plătește de către utilizator prin intermediul furnizorului.7.14. Operatorul de distribuție are obligația să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariției unor reglementări noi.7.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligație legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului și/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.7.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuție nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuție are obligația să transmită utilizatorului și/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.7.17. Operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului sau a furnizorului, în condițiile prevăzute la pct. 7.15 și 7.16, profilul specific de consum și profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.8. Întreruperea alimentării cu energie electrică8.1. Operatorul de distribuție deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea de către furnizor a unui preaviz, în următoarele cazuri:a) la solicitarea furnizorului, efectuată în condițiile prevăzute de contractul de furnizare a energiei electrice;b) depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;c) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuție de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare ori de a citi înregistrările acestora, de a verifica și efectua lucrări de mentenanță sau de modernizare asupra instalațiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;d) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuție privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbațiilor până la valorile normate;e) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecție și de siguranță pentru rețelele și instalațiile electrice;f) racordarea unui alt utilizator la rețelele de distribuție pe care le deține, fără acordul operatorului de distribuție;g) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.8.2. În situațiile prevăzute la pct. 8.1, preavizul se transmite de către furnizor utilizatorului cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final casnic, și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final noncasnic.8.3. În situațiile prevăzute la pct. 8.1, atât furnizorul, cât și operatorul de distribuție au obligația să asigure utilizatorului condiții pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalațiilor utilizatorului.8.4. Operatorul de distribuție întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri:a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport și de sistem în regim de restricții, conform contractelor și normativelor, în termenii prevăzuți în acestea;b) modificarea reglajelor protecțiilor din instalațiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuție și prevăzute în convenția de exploatare anexată prezentului contract;c) pentru executarea unor manevre și a unor lucrări impuse de situații de urgență, inclusiv pentru evitarea periclitării vieții și a sănătății oamenilor;d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de rețea electrică sau la nivelul întregului SEN.8.5. Cheltuielile operatorului de distribuție pentru deconectarea și reconectarea la rețea vor fi suportate de utilizator, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 8.4 lit. c) și d), în aceste situații costurile fiind suportate de operatorul de distribuție.8.6. Întreruperile prevăzute la pct. 8.4 lit. c) și d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului prin intermediul furnizorului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.8.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către furnizor, inclusiv a celor pe care furnizorul trebuie să le plătească operatorului de distribuție corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuție are dreptul să demonteze elemente ale instalației de racordare.8.8. În condițiile prevăzute la pct. 8.7, operatorul de distribuție realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plătește toate datoriile restante și se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalației de racordare, conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuție având obligația să remonteze elementele instalației de racordare pe care le-a demontat anterior.8.9. Reluarea alimentării cu energie electrică se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.
   +  Anexa nr. 3
  CONTRACTUL-CADRU
  pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și utilizator
  Contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
  nr. .... din data ........
  1. Părțile contractanteÎntre ......., societate cu sediul în ......, adresa ......, județul ......., cod poștal ......, e-mail ......, telefon ......, fax ......, cod fiscal ......, certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului ......, cont de virament nr. ....., deschis la ....., reprezentată prin ....., în calitate de operator de distribuție, pe de o parte,și ......., cu sediul/domiciliul în ......, adresa ......, județul ......, cod poștal ......., e-mail ......, telefon ......., fax ....., CNP ......./cod fiscal ......, certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului ......., cont de virament nr. ......., deschis la ......, reprezentată prin ....., în calitate de utilizator al rețelei de distribuție, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract.2. Definiții și abrevieri  +  Articolul 1(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare.(2) În înțelesul prezentului contract, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:deconectare - întreruperea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a prezentului contract, a căii/căilor de alimentare a unui loc de consum în mod voit de către operatorul de distribuție, ca urmare a apariției sau pentru prevenirea unei avarii ori a unei situații excepționale în funcționarea Sistemului electroenergetic național, precum și ca urmare a nerespectării de către utilizatorul client final a prevederilor legale în vigoare ori a clauzelor prezentului contract și/sau ale contractului de furnizare a energiei electrice;furnizor - furnizorul cu care utilizatorul client final are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru un loc de consum;utilizator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalații electrice sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție deținută de operatorul de distribuție.(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au următoarele semnificații:ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;ATR - aviz tehnic de racordare;CPT - consum propriu tehnologic;CR - certificat de racordare;kV - kilovolt;kVAr - kilovoltamper reactiv;kW - kilowatt;SEN - Sistemul electroenergetic național.3. Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizator, la locul/locurile de consum*1) prevăzute în anexa nr. 1A. Notă
  *1) Loc de consum poate fi și un loc de consum și de producere sau un loc de producere pentru energia consumată din rețeaua de distribuție.
  (2) Includerea sau excluderea unui loc de consum din contract se realizează prin încheierea unui act adițional.
  4. Perioada de valabilitate  +  Articolul 3(1) Prezentul contract de distribuție a energiei electrice își produce efectele începând cu data de ...... și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ...... .(2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuție pentru fiecare loc de consum se desfășoară începând cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv, până la data încetării acestuia, cu excepțiile prevăzute de reglementările în vigoare.(3) Datele referitoare la valabilitatea contractului de furnizare se precizează în anexa nr. 1B. Modificarea acestor date se notifică operatorului de distribuție de către utilizator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea lor și anexa nr. 1B se modifică prin act adițional.(4) Prezentul contract se prelungește automat cu o perioadă egală cu cea prevăzută la alin. (1) dacă utilizatorul nu notifică încetarea contractului în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data expirării acestuia.5. Condițiile pentru prestarea serviciului de distribuție  +  Articolul 4Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizator sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Pentru locul/locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, operatorul de distribuție și utilizatorul respectă condițiile precizate în certificatul/certificatele de racordare sau avizul/avizele tehnice de racordare emise pentru locul/locurile de consum și anexate prezentului contract, precum și în convenția/convențiile de exploatare anexată/anexate prezentului contract.(2) Convenția de exploatare se încheie conform anexei nr. 3, la solicitarea operatorului de distribuție.(3) Caracteristicile corespunzătoare unui loc de consum prevăzute în anexa nr. 1B, anexa nr. 2, certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, convenția tripartită/ multipartită și convenția de exploatare, în cazul în care aceasta a fost încheiată, se preiau în contractul/contractele de furnizare încheiate de utilizatorul client final pentru locul de consum respectiv și acestea devin parte integrantă din contractul de furnizare.  +  Articolul 6Operatorul de distribuție asigură măsurarea energiei electrice active și a energiei electrice reactive aferente locului/locurilor de consum precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 7Citirea contoarelor se face de către operatorul de distribuție cu periodicitățile convenite între părțile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 8(1) Operatorul de distribuție transmite utilizatorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.(2) Operatorul de distribuție asigură utilizatorului accesul, conform reglementărilor în vigoare, la informațiile privind locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, conținute în baza de date realizată și administrată în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.6. Documentele contractului  +  Articolul 9Documentele contractului sunt:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații de funcționare emise de autoritățile competente pentru utilizator, după caz;b) certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare pentru fiecare loc de consum precizat în anexa nr. 1A, în copie;c) convenția de exploatare, pentru fiecare loc de consum precizat în anexa nr. 1A, în cazul în care aceasta a fost încheiată;d) convenția tripartită/multipartită, încheiată conform Regulamentului de furnizare.7. Obligații financiare și modalități de plată  +  Articolul 10(1) Utilizatorul plătește operatorului de distribuție contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I:a) contravaloarea serviciului de distribuție a energiei electrice se plătește lunar și se stabilește pe baza energiei electrice active distribuite, prin aplicarea tarifului de distribuție calculat conform reglementărilor ANRE;b) contravaloarea energiei electrice reactive se plătește conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(2) Cantitatea de energie electrică activă distribuită și cantitatea de energie electrică reactivă se determină pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare.(3) În cazul în care citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice se efectuează la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii:a) energia electrică activă distribuită lunar se stabilește conform prevederilor Regulamentului de furnizare;b) energia electrică reactivă se stabilește pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu posibilitatea facturării eșalonate a contravalorii acesteia.(4) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, energia electrică activă distribuită și energia electrică reactivă se corectează conform Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(5) În situațiile prevăzute de Regulamentul de furnizare, în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 11(1) Pe întreaga durată a derulării contractului, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale, operatorul de distribuție emite către utilizator factura cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată, calculată conform prevederilor art. 10.(2) Operatorul de distribuție transmite utilizatorului factura prevăzută la alin. (1), inclusiv în format electronic prin e-mail, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii facturii.  +  Articolul 12(1) Utilizatorul are obligația de a plăti factura prevăzută la art. 11 în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiția comunicării acesteia conform prevederilor art. 11 alin. (2). În cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), termenul de plată este scadent în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii.(2) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislației în vigoare, prin transfer bancar sau prin alte forme de plată agreate de către părți.(3) Plata facturii se realizează în contul operatorului de distribuție înscris pe factură. Se consideră drept dată de efectuare a plății data la care suma plătită apare în extrasul de cont al operatorului de distribuție sau data convenită prin acordul părților.  +  Articolul 13În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii, a obligațiilor prevăzute la art. 12, utilizatorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.  +  Articolul 14În cazul în care, în termen de 35 de zile de la data scadenței facturii, utilizatorul nu achită suma datorată, operatorul de distribuție preavizează utilizatorul pentru deconectarea locului/locurilor de consum.  +  Articolul 15(1) Utilizatorul are dreptul să conteste integral sau o parte din suma facturată de către operatorul de distribuție, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii. Utilizatorul are obligația de a plăti suma rămasă necontestată, până la data scadenței.(2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să efectueze o analiză privind sumele contestate și să transmită utilizatorului un răspuns conținând rezultatele analizei în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației.  +  Articolul 16(1) În cazul în care se constată o eroare de măsurare a energiei electrice sau neînregistrarea acesteia, operatorul de distribuție recalculează energia electrică distribuită conform reglementărilor în vigoare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), contravaloarea diferenței dintre cantitatea de energie recalculată și cantitatea de energie decontată, stabilită de către operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în mod eșalonat în facturile lunilor următoare, conform înțelegerii dintre părți.  +  Articolul 17(1) Operatorul de distribuție este îndreptățit să solicite utilizatorului constituirea unei garanții financiare în favoarea sa în următoarele cazuri:a) constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale utilizatorului în scopul denaturării indicațiilor grupurilor de măsurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de măsurare;b) utilizatorul s-a aflat de două ori într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive în situația de a primi preaviz de deconectare pentru neplata serviciului de distribuție;c) utilizatorul nu este proprietarul locului de consum;d) locul de consum este temporar cu durata de existență mai mică de 6 luni.(2) Tipul, valoarea, precum și condițiile în care se constituie, se actualizează, se execută și se restituie garanțiile financiare sunt prevăzute în procedura specifică aprobată de ANRE.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), utilizatorul poate opta între constituirea garanției conform alin. (2) sau plata anticipată a serviciului de distribuție, în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare.  +  Articolul 18(1) În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea prezentului contract operatorul de distribuție emite către utilizator o factură cu decontul final.(2) Utilizatorul are obligația de a plăti factura prevăzută la alin. (1) până la termenul scadent, prevăzut în factură.8. Confidențialitate  +  Articolul 19Părțile nu vor transmite informațiile confidențiale obținute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție următoarele cazuri:a) se obține consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării prevederilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului.9. Încetarea contractului  +  Articolul 20(1) Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul părților;c) prin reziliere, de către oricare parte, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 21;d) prin denunțare unilaterală, din inițiativa utilizatorului, în conformitate cu prevederile art. 22;e) retragerea licenței operatorului de distribuție;f) în orice alte situații prevăzute de lege.(2) Părțile se angajează să își îndeplinească toate obligațiile care au luat naștere pe perioada de derulare a contractului până la încetarea acestuia.  +  Articolul 21Rezilierea contractului are loc fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței în următoarele cazuri:a) din inițiativa operatorului de distribuție în cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, plata integrală a facturilor și a penalităților datorate;b) în cazul sustragerii de energie electrică de către utilizator, constatate prin hotărâre judecătorească definitivă, dacă utilizatorul aflat în culpă nu respectă condițiile de plată stabilite de instanță.  +  Articolul 22Denunțarea unilaterală a contractului se poate face din inițiativa utilizatorului cu notificarea în scris a operatorului de distribuție, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat.  +  Articolul 23(1) Sistarea temporară a serviciului de distribuție a energiei electrice la un loc de consum se efectuează la cererea utilizatorului, fără încetarea prezentului contract, pentru o perioadă de cel puțin o lună și de cel mult 12 luni, cu posibilitate de prelungire.(2) Utilizatorul are obligația să formuleze cererea prevăzută la alin. (1) cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare.(3) Utilizatorul are obligația să notifice operatorul de distribuție, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de ultima zi a perioadei de sistare, pentru încetarea sistării sau pentru prelungirea perioadei de sistare a serviciului de distribuție.(4) Operatorul de distribuție recuperează de la utilizator contravaloarea lucrărilor de deconectare/reconectare efectuate în scopul sistării temporare a serviciului de distribuție.10. Litigii  +  Articolul 24Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 25(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau de către ANRE conform prevederilor reglementărilor în vigoare, se soluționează de instanța judecătorească competentă.(2) Procedurile prealabile nu sunt obligatorii, utilizatorul se poate adresa direct instanței de judecată competente.11. Forța majoră  +  Articolul 26(1) În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.(2) Partea care invocă forța majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea minimizării efectelor acesteia și va oferi celeilalte părți informații actualizate în mod rezonabil, atunci când și dacă acestea sunt disponibile, cu privire la perioada în care nu își poate îndeplini obligațiile.12. Comunicări  +  Articolul 27(1) În accepțiunea părților, orice notificare/solicitare/comunicare adresată de una dintre părți este valabil îndeplinită dacă este transmisă celeilalte părți în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa e-mail menționate în preambulul prezentului contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.(2) În cazul în care notificarea/solicitarea/comunicarea se face prin poștă, ea va fi transmisă cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(3) Dacă notificarea/solicitarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire.(4) Notificările/Solicitările/Comunicările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.13. Dispoziții finale  +  Articolul 28Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.  +  Articolul 29Anexele nr. 1A, 1B, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 30Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele părți, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și art. 31.  +  Articolul 31(1) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective.(2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să notifice utilizatorului modificările intervenite.14. Alte clauze*1)................................................................. Notă
  *1) Contractul încheiat între părți se poate completa cu clauze specifice impuse prin actele normative în vigoare sau convenite între părți, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și din reglementările în vigoare.
  Prezentul contract a fost încheiat la data de .....(data semnării de ambele părți)..... în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    Operator de distribuție, Utilizator,      .................... ..................  +  Anexa nr. 1Ala contractTabel centralizator cu locurile de consum:
  Nr. crt.Codul locului de consum Adresa loculuide consum Număr certificat de racordare/ aviz tehnic de racordare Codul de identificarea punctului de măsurarePuterea aprobată
  1      
  2      
  3 ...     
   +  Anexa nr. 1Bla contractCaracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziții din tabelul centralizator din anexa nr. 1A la contract:*)
  Codul locului de consum  
  Adresa locului de consum  
  Tipul clientului: casnic/noncasnic  
  Cod CAEN  
  Nr. certificat de racordare/aviz tehnic de racordare  
  Puterea aprobată (kW)  
  Tensiunea nominală în punctul de delimitare (kV)  
  Codul de identificare a punctului de măsurare  
  Contor energie activă Tip*)  
  Seria*)  
  Clasa de precizie  
  Constanta  
  Contor energie reactivă Tip*)  
  Seria*)  
  Clasa de precizie  
  Constanta  
  Precizarea posibilității contorului de a înregistra consumul de energie electrică orar  
  Raportul de transformare al transformatoarelor de curent  
  Raportul de transformare al transformatoarelor de tensiune  
  Constanta generală a echipamentului de măsurare  
  Corecții ale indicațiilor echipamentelor de măsurare datorate necoincidenței punctului de delimitare cu punctul de măsurare: parametri, formule  
  Profilul de consum aplicat și indicația privind accesarea pe site-ul OD a profilului aplicabil  
  Perioada de citire a grupului de măsurare  
  Formula de agregare  
  Regim de funcționare (permanent/sezonier)  
  Putere redusă conform Normativului de limitări în regim de limitare sau restricție anunțate utilizatorului cu 24 h înainte Tranșa  
  Puterea cu care se reduce (kW) față de puterea contractată  
  Putere maximă de funcționare după reducere (kW)  
  Putere ce se deconectează/reduce conform Normativului de deconectări manuale sau automate fără anunțarea prealabilă a utilizatorului (kW)  
  Număr de schimburi în care lucrează utilizatorul: încărcarea procentuală pe schimburi față de schimbul I (100 %) este: a) schimbul II: ..................% b) schimbul III:..................%  
  Caracteristicile instalațiilor de compensare: ........ kVAr Tensiune .......... kV Număr trepte de reglare: ................ Mod de acționare: ........  
  Denumirea furnizorului**)  
  Denumirea PRE  
  Data început contract de furnizare  
  Data sfârșit contract de furnizare  
  Notă
  *1) - Se completează de către operatorul de distribuție pentru fiecare loc de consum din tabelul centralizator. Pentru încheierea contractului nu este obligatorie completarea datelor aferente contractului/contractelor de furnizare, acestea putând fi completate de operatorul de distribuție ulterior încheierii contractului/contractelor de furnizare, pe baza informațiilor transmise de utilizator conform prevederilor Regulamentului de furnizare.– După caz, tabelul cu caracteristicile locului de consum poate fi completat de operatorul de distribuție cu informații suplimentare în cadrul unor rubrici nou-introduse.– Pentru operativitate, datele care necesită actualizare anuală/semestrială se pot grupa într-un tabel distinct.– În situația în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează informațiile referitoare la toate punctele de măsurare.
  *) În cazul înlocuirii contorului, se va atașa o copie a bonului de mișcare. Tipul și seria contorului valabile sunt cele din ultimul bon de mișcare.
  **) Furnizorul principal, responsabil cu echilibrarea pe piața angro pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul de consum, în cazul în care locul de consum este alimentat prin mai multe contracte de furnizare.
   +  Anexa nr. 2la contract
  CONDIȚII GENERALE
  pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice
  1. Obligațiile operatorului de distribuțieOperatorul de distribuție are următoarele obligații:a) să asigure indicatorii de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite și calitatea comercială a serviciului de distribuție, conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanță;b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor și transmiterea valorilor măsurate către entitățile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;c) să înlocuiască grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif;d) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de distribuție, la cererea justificată a utilizatorului;e) să asigure efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații în instalațiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;f) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor și pentru a le programa, pe cât posibil, la date și ore care afectează cât mai puțin utilizatorul;g) să anunțe utilizatorul și furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanță sau de modernizare a rețelelor electrice de distribuție, comunicând durata estimată a acestora conform prevederilor Standardului de performanță;h) să anunțe utilizatorul și furnizorul, pe orice cale și în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii defecțiunilor instalațiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanță;i) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;j) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice și de separare vizibilă a instalației de utilizare față de rețeaua sa de distribuție, în cazul unor defecțiuni în instalația utilizatorului, la cererea acestuia;k) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;l) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia;m) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului și să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamațiilor și sesizărilor acestuia, conform reglementărilor în vigoare;n) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricții;o) să execute deconectarea/reconectarea instalațiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, întreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului;p) să achite compensații sau despăgubiri utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare;q) să inițieze întocmirea convenției de exploatare, acolo unde este cazul;r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acțiunile desfășurate și rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/reclamații ale utilizatorului;s) să transmită datele de măsurare pentru decontare conform art. 8 din contract;t) să comunice furnizorului despre întreruperea/reluarea alimentării cu energie electrică la locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A la contract;u) să asigure accesul utilizatorului la datele prevăzute la pct. 4 lit. k), dacă acesta are montat un contor inteligent.2. Drepturile operatorului de distribuție2.1. Operatorul de distribuție are următoarele drepturi:a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condițiile privind deconectarea manuală și limitarea consumului, aplicate în situații excepționale apărute în funcționarea Sistemului electroenergetic național (SEN); condițiile convenite se precizează în convenția de exploatare;b) să aplice tranșele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz și cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport și de sistem, atunci când apar situații excepționale în funcționarea SEN care impun acest lucru;c) să ia măsuri de deconectare a instalațiilor utilizatorului la dispoziția operatorului de transport și de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN;d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalației de racordare, precum și pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de măsurare și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;f) să solicite utilizatorului constituirea de garanții financiare conform art. 17 din contract;g) să solicite utilizatorului plata serviciilor de deconectare/reconectare a instalațiilor utilizatorilor, atunci când acestea se efectuează la solicitarea sau din culpa utilizatorului;h) să solicite utilizatorului plata contravalorii verificării grupului de măsurare a energiei electrice, atunci când suportarea costurilor revine acestuia în conformitate cu prevederile pct. 6.13;i) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a utilizatorului în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;j) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale.2.2. Plata serviciilor prevăzute la pct. 2.1 lit. g) și h) se realizează de utilizator în baza facturilor emise de operatorul de distribuție.3. Obligațiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligații:a) să achite contravaloarea facturilor emise de către operatorul de distribuție în condițiile prevăzute în contract;b) să plătească operatorului de distribuție despăgubiri pentru daunele provocate din culpa sa, conform contractului;c) să achite operatorului de distribuție contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului;d) să constituie garanția financiară conform art. 17 din contract;e) să nu depășească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;f) să mențină starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor electrice de utilizare, în conformitate cu normele în vigoare;g) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;h) să respecte normele tehnice în vigoare și să nu intervină asupra instalației de racordare;i) să respecte dispozițiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;j) să nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj din instalațiile electrice de utilizare;k) să anunțe operatorul de distribuție în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat;l) să nu întreprindă acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare și să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;m) să comunice operatorului de distribuție orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, inclusiv a datelor comunicate operatorului de distribuție pentru completarea anexei nr. 1B la contract, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării, cu excepția modificării datelor de intrare în vigoare și de încetare a contractului de furnizare, care se notifică în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contract;n) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părți pentru întreruperea planificată a energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a rețelelor acestuia;o) să permită accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalației de racordare, precum și pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție o programare convenabilă pentru ambele părți și să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;q) să se conformeze dispozițiilor operatorului de distribuție privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situații de restricții sau limitări, conform precizărilor din convenția de exploatare;r) să notifice operatorul de distribuție cu privire la încetarea contractului de furnizare la un loc de consum, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data încetării;s) să notifice operatorul de distribuție cu privire la schimbarea furnizorului, cu cel puțin 21 de zile anterior datei schimbării;t) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive.4. Drepturile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele drepturi:a) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului prin acte adiționale, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;b) să anunțe operatorul de distribuție cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecțiunile din instalațiile de distribuție care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;c) să fie anunțat de către operatorul de distribuție cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanță;d) să fie anunțat de către operatorul de distribuție, pe orice cale și în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii defecțiunilor instalațiilor în urma unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanță;e) să fie informat, la cerere, de către operatorul de distribuție, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia;f) să primească, la cerere, despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuție, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării indicatorilor de calitate stabiliți în Standardul de performanță;g) să îi fie plătite compensații bănești în condițiile prevăzute de Standardul de performanță; în situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță, și o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;h) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;i) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate;j) să primească datele de măsurare pentru decontare conform prevederilor art. 8 din contract;k) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;(ii) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.5. Despăgubiri și compensații5.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuție a termenelor impuse de Standardul de performanță, operatorul de distribuție plătește utilizatorului o compensație, conform prevederilor Standardului de performanță.5.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuție a indicatorilor de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică și calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliți în Standardul de performanță, precum și produse ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea rețelelor electrice ale operatorului de distribuție. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.5.3. În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță, și o despăgubire, el primește fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.5.4. Utilizatorul transmite operatorului de distribuție cererea de despăgubire în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului care a generat prejudiciul.5.5. Despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 este plătită utilizatorului de operatorul de distribuție dacă în urma investigației efectuate de către operatorul de distribuție și utilizator se constată existența prejudiciului și culpa operatorului de distribuție. Termenul de finalizare a investigației este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către utilizator.5.6. Compensația prevăzută la pct. 5.1 sau despăgubirea prevăzută la pct. 5.2 se achită utilizatorului de către operatorul de distribuție conform următoarei modalități: ....... . Valoarea compensației sau despăgubirii se notifică de către operatorul de distribuție utilizatorului printr-o adresă anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus de Standardul de performanță sau după finalizarea investigației prevăzute la pct. 5.5.5.7. În cazul în care între părți există divergențe privind rezultatul investigației prevăzute la pct. 5.5 referitoare la culpa operatorului de distribuție și/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.5.8. Utilizatorul client final noncasnic plătește despăgubiri operatorului de distribuție pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordați la aceeași rețea, în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului.5.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 5.8 se calculează până la nivelul prejudiciului suferit și se plătesc la cererea operatorului de distribuție dacă în urma investigației efectuate de către operatorul de distribuție și utilizator se constată existența prejudiciului și culpa utilizatorului.5.10. În cazul în care între părți există divergențe privind rezultatul investigației prevăzute la pct. 5.9 referitoare la culpa utilizatorului și/sau valoarea despăgubirii, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.6. Condiții de măsurare a energiei electrice6.1. Operatorul de distribuție stabilește, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare în funcție de categoria acestuia și de tipul de tarif solicitat de utilizator.6.2. Grupurile de măsurare se montează și se sigilează de către operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare.6.3. În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de distribuție are obligația ca, odată cu încheierea procesului-verbal în care este consemnată operațiunea, să pună la dispoziția utilizatorului, în scris, semnificațiile mărimilor/valorilor ce sunt afișate pe ecranul contorului.6.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție.6.5. La constatarea oricărei defecțiuni în funcționarea grupurilor de măsurare de către una dintre părțile contractante, aceasta are obligația să anunțe imediat cealaltă parte contractantă, iar operatorul de distribuție asigură remedierea defecțiunilor la echipamentele pe care le deține și recalcularea consumului, conform reglementărilor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).6.6. Grupurile de măsurare sunt verificate/înlocuite de către operatorul de distribuție, pe cheltuiala sa, la termenele stabilite prin normele metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, în caz de uzură ori ca urmare a aprobării unor noi reglementări în domeniul măsurării.6.7. În cazul în care grupul de măsurare se află în incinta utilizatorului și are loc deteriorarea acestuia din vina utilizatorului, utilizatorul suportă costul reparației echipamentului deteriorat și al lucrărilor de demontare, verificare și remontare.6.8. În situația în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spații comune sau pe domeniul public, operatorul de distribuție are obligația să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare.6.9. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra grupurilor de măsurare.6.10. Operatorul de distribuție are obligația să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariției sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW;b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW.6.11. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsurare care sunt proprietatea utilizatorului, respectiv transformatoare de tensiune sau de curent, acesta are obligația înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice de la data constatării, cu informarea în prealabil a operatorului de distribuție.6.12. Dacă utilizatorul sesizează în scris ori prin alte mijloace puse la dispoziție de operatorul de distribuție că grupul de măsurare este defect sau suspect de înregistrări eronate, operatorul de distribuție efectuează, în termenul prevăzut la pct. 6.10, o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică la un laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare.6.13. În situația prevăzută la pct. 6.12, costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuție, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuție, costul se plătește de către utilizator.6.14. Operatorul de distribuție are obligația să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariției unor reglementări noi.6.15. Pentru locurile de consum la care, conform reglementărilor în vigoare, nu există obligație legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului și/sau furnizorului său, la cerere, curbele orare ale profilelor specifice de consum.6.16. Pentru locurile de consum pentru care operatorul de distribuție nu asigură repartizarea orară a consumului prin măsurare orară sau prin utilizarea unui profil specific de consum, operatorul de distribuție are obligația să transmită utilizatorului și/sau furnizorului, la cerere, profilul rezidual de consum.6.17. Operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului sau a furnizorului, în condițiile prevăzute la pct. 6.15 și 6.16, profilul specific de consum și profilul rezidual de consum în formă editabilă, care permite descărcarea acestora în baza de date a furnizorului.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică7.1. Operatorul de distribuție deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea unui preaviz, în următoarele cazuri:a) la solicitarea furnizorului, conform convenției tripartite/ multipartite anexate prezentului contract;b) depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;c) neplata contravalorii serviciului de distribuție în termen de 40 de zile de la data scadenței facturii, în situația în care utilizatorul este client final noncasnic, și în termen de 50 de zile de la data scadenței facturii, în situația în care utilizatorul este client final casnic, reluarea alimentării făcându-se în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii, a penalităților datorate și a cheltuielilor ocazionate de deconectarea/reconectarea locului de consum;d) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuție de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica și efectua lucrări de mentenanță sau modernizare asupra instalațiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, ori de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;e) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuție privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbațiilor până la valorile normate;f) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecție și de siguranță pentru rețelele și instalațiile electrice;g) racordarea unui alt utilizator la rețelele de distribuție pe care le deține, fără acordul operatorului de distribuție;h) neconstituirea garanțiilor financiare conform art. 17 din contract;i) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.7.2. În situațiile prevăzute la pct. 7.1, preavizul se transmite de către operatorul de distribuție utilizatorului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final noncasnic, și cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situația în care utilizatorul este client final casnic.7.3. În situațiile prevăzute la pct. 7.1, operatorul de distribuție are obligația să asigure utilizatorului condiții pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalațiilor utilizatorului.7.4. Operatorul de distribuție întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri:a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport și de sistem în regim de restricții, conform contractelor și normativelor, în termenii prevăzuți în acestea;b) modificarea reglajelor protecțiilor din instalațiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuție și prevăzute în convenția de exploatare anexată prezentului contract,c) pentru executarea unor manevre și a unor lucrări impuse de situații de urgență, inclusiv pentru evitarea periclitării vieții și a sănătății oamenilor;d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de rețea electrică sau la nivelul întregului SEN.7.5. Cheltuielile operatorului de distribuție pentru deconectarea și reconectarea la rețea vor fi suportate de utilizator, cu excepția cazurilor de la pct. 7.4 lit. c) și d), în aceste situații costurile fiind suportate de operatorul de distribuție.7.6. Întreruperile prevăzute la pct. 7.4 lit. c) și d) vor fi ulterior justificate utilizatorului cu documente, care se transmit utilizatorului de către operatorul de distribuție în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului.7.7. În cazul în care utilizatorul nu efectuează, în termen de 12 luni de la data încetării contractului sau a contractului de furnizare pentru un loc de consum, plata integrală a sumelor datorate către operatorul de distribuție sau către furnizor corespunzătoare respectivului loc de consum, operatorul de distribuție are dreptul să demonteze elemente ale instalației de racordare.7.8. În condițiile prevăzute la pct. 7.7, operatorul de distribuție realimentează cu energie electrică locul de consum după ce utilizatorul plătește toate datoriile restante și se asigură refacerea, dacă este cazul, a instalației de racordare conform reglementărilor în vigoare privind racordarea, operatorul de distribuție având obligația să remonteze elementele instalației de racordare pe care le-a demontat anterior.7.9. Reluarea alimentării se efectuează în cel mai scurt timp după eliminarea cauzei care a determinat întreruperea, dar nu în mai mult de două zile lucrătoare de la data eliminării cauzei.
   +  Anexa nr. 3la contract
  CONVENȚIE DE EXPLOATARE*1)
  încheiată între ........, în calitate de operator de distribuție, și .....,
  în calitate de utilizator al rețelei electrice de distribuție
  Notă
  *1) Convenția de exploatare se inițiază de operatorul de distribuție.
  Codul de identificare a punctului de măsurare:  +  Capitolul I. GeneralitățiScop  +  Capitolul II. Delimitarea instalațiilorStabilirea punctelor fizice de delimitare patrimonială și de operare a instalațiilor pentru fiecare loc de consum  +  Capitolul III. Conducerea operativă prin dispecer:a) ordine de împărțire a instalațiilor;b) ordinele de învestire cu atributele conducerii operative;c) executarea manevrelor;d) evidențe operative;e) legături operative radiotelefonice;f) obiectul deconectărilor manuale și limitărilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimă tehnologică, puterea minimă de avarie, timpul maxim de realimentare.  +  Capitolul IV. Condiții de exploatare și întreținere a instalațiilor:a) stabilirea atribuțiilor și responsabilităților privind exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice, corespunzător punctelor de delimitare;b) nominalizarea instalațiilor utilizatorului care sunt exploatate de operatorul de distribuție;c) măsuri tehnice și organizatorice de sănătate și securitate a muncii și condiții de execuție a lucrărilor;d) întreruperi programate pentru lucrări de mentenanță/investiții;e) mod de lucru în caz de avarie sau limitări/restricții.  +  Capitolul V. Reglajul protecțiilor:a) obligativitatea corelării protecțiilor din instalațiile utilizatorului cu cele din amonte;b) responsabilitatea operatorului de distribuție de stabilire și comunicare a reglajelor;c) valorile de reglaj al protecțiilor.  +  Capitolul VI. Regimuri și parametri-limită de alimentare cu energie electrică:1. Regimul de limitare sau restricție a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectări manuale (DM), normativele de deconectări automate (DASF și DASU), legal aprobate, care sunt în egală măsură obligatorii pentru utilizator și pentru operatorul de distribuție.2. Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restricție sunt stabilite de comun acord între utilizator și operatorul de distribuție, în conformitate cu reglementările în vigoare. În situația în care nu se ajunge la un acord, utilizatorul este obligat să pună la dispoziție operatorului de distribuție un studiu efectuat de un expert tehnic, convenit cu operatorul de distribuție, care să fundamenteze valorile parametrilor în divergență.3. Operatorul de distribuție are obligația să anunțe utilizatorul, direct sau prin intermediul furnizorului acestuia, cu privire la aplicarea NL, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. Utilizatorii care nu respectă dispoziția de reducere a puterii prevăzută în NL vor fi deconectați, iar întreaga responsabilitate pentru consecințele deconectării le revine lor.4. După epuizarea timpului minim de realimentare prevăzut în normativ, operatorul de distribuție realimentează utilizatorul, conform DM, cu putere minimă tehnologică și îl anunță operativ despre reconectare și obligația funcționării la puterea minimă tehnologică.5. Nesimetria introdusă de utilizator trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin normele tehnice.6. Distorsiunea de curent pe elementele de rețea de alimentare ale utilizatorului și nivelul armonicilor trebuie să se încadreze în domeniul stabilit prin normative.7. Consumatorul trebuie să ia măsuri pentru limitarea nivelului de fliker conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VII. Alte prevederi și anexe:a) lista persoanelor operatorului de distribuție cu drept de conducere operativă, de exploatare și de măsurare;b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute și să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalațiile electrice;c) schema monofilară;d) schema normală.
  -----