REGULAMENT din 16 iulie 2007 (*actualizat*)de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate(actualizat la data de 19 octombrie 2007*)
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 19-21 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.  +  Articolul 2Concursul sau examenul se organizează şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) accesul liber, în limitele condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) competiţia deschisă; c) profesionalismul; d) egalitatea de şanse; e) transparenţa.  +  Articolul 3 (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei se constituie prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, o comisie de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor, o comisie pentru corectarea lucrărilor şi o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor. Validarea concursului se face de către Consiliu, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (9) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. (3) Secretariatul fiecărei comisii se asigură de unul dintre membrii comisiei. (4) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Calitatea de membru al comisiei de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor este incompatibilă cu calitatea de membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor şi al comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor. (2) Membrii Consiliului se află în conflict de interese specific procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, dacă sunt în una dintre următoarele situaţii: a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi; c) în considerarea calităţii în care au fost numiţi membru al Consiliului, se află într-un raport ierarhic cu oricare dintre candidaţi; d) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de membru; e) ori de câte ori membrii consideră că integritatea, imparţialitatea şi obiectivitatea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pot fi afectate. (3) În situaţia existenţei unui potenţial conflict de interese, membrul Consiliului este obligat să se abţină de la participarea în comisie, precum şi de la deciziile în plenul Consiliului şi să îl informeze de îndată pe preşedintele Consiliului. (4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursului.  +  Articolul 5 (1) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor are următoarele atribuţii: a) să elaboreze anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei, denumit în continuare concursul; b) să elaboreze bibliografia şi tematica pentru concurs, pe care le supune aprobării Consiliului; c) să elaboreze mai multe variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, precum şi criteriile de evaluare şi baremele de corectare; d) să elaboreze planul de interviu şi să îl supună spre aprobare plenului Consiliului. (2) Tematica de concurs se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor va supune aprobării Consiliului variantele de subiecte elaborate, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 6Comisia pentru corectarea lucrărilor are următoarele atribuţii: a) să evalueze şi să noteze lucrările candidaţilor redactate în cadrul probei scrise a concursului; b) să comunice Consiliului rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă.  +  Articolul 7Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) să analizeze contestaţiile depuse de candidaţi, iar pe baza acestora să reevalueze şi să renoteze lucrările şi, după caz, să admită sau să respingă contestaţiile depuse, în condiţiile prezentului regulament; b) să comunice Consiliului modalitatea de soluţionare a contestaţiilor, cu precizarea punctajului acordat şi cu menţiunea "admisă" sau "respinsă", în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 8 (1) În organizarea şi desfăşurarea concursului Consiliul are următoarele atribuţii: a) să facă publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, în condiţiile Legii nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament; b) să verifice respectarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi să efectueze selecţia dosarelor candidaţilor; c) să le comunice candidaţilor rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la proba scrisă, rezultatele contestaţiilor, precum şi rezultatele obţinute la interviu; d) să aprobe variantele de subiecte pentru proba scrisă elaborate de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor; e) să desfăşoare interviul; f) la propunerile comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), să constate finalizarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului şi să valideze rezultatele concursului; g) să transmită Senatului propunerea de numire a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, pe baza rezultatelor obţinute la concurs şi validate de Consiliu. (2) Rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, precum şi rezultatele soluţionării contestaţiilor se comunică de către Consiliu prin afişare la locul prevăzut în anunţul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, precum şi prin publicare pe pagina de internet a Agenţiei.  +  Articolul 9Activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8 de către comisiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi, respectiv, de către Consiliu, se consemnează în procese-verbale semnate de membrii fiecărei comisii, respectiv de membrii Consiliului. Procesele-verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul Consiliului.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor care le revin, membrii Consiliului au următoarele îndatoriri: a) să îşi îndeplinească atribuţiile specifice în termenele şi în conformitate cu normele prevăzute, dând dovadă de integritate, imparţialitate şi obiectivitate; b) să aducă la cunoştinţă preşedintelui Consiliului orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; c) să participe la toate etapele procedurale ale concursului, potrivit atribuţiilor care le revin, şi să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale candidaţilor, în condiţiile legii; d) să nu îşi exprime public opinia sau aprecieri personale cu privire la candidaţi, pe perioada derulării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului; e) să evite orice contact privat cu candidaţii pe durata procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului; f) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese şi să aplice prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.  +  Capitolul II Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului  +  Articolul 11 (1) În termen de 5 zile de la aprobarea regulamentului, Consiliul va face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, prin publicarea anunţului elaborat de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor pe pagina de internet a Agenţiei, în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (2) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii: a) locul şi termenul în care pot fi depuse dosarele de candidatură la concurs; b) documentele care compun dosarul de candidatură şi atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) data şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului; d) datele de contact pentru lămuriri suplimentare.  +  Articolul 12 (1) Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente: a) formularul de înscriere privind participarea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. b) actul de identitate; c) diploma de licenţă sau echivalentă care atestă absolvirea studiilor superioare juridice ori economice; d) cazier judiciar; e) cazier fiscal; f) adeverinţa medicală care să ateste că, din punct de vedere medical, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; g) aviz psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii, care să ateste că, din punct de vedere psihologic, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. i) curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), d) - i) se depun în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se depun în copie legalizată, sub sancţiunea anulării candidaturii şi a eliminării din procedura de selecţie a dosarelor. (3) Sunt considerate complete dosarele de candidatură depuse până la termenul limită de depunere a dosarelor specificat în anunţul de concurs şi care conţin toate documentele prevăzute la alin. (1) în forma prevăzută la alin. (2). (4) Dosarele de candidatură se depun personal de către candidaţi în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului de concurs, la locul indicat în anunţul de concurs. (5) Dosarele vor fi înregistrate la data depunerii, la locul indicat în anunţul de concurs. (6) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor întocmeşte listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului vor analiza listele candidaţilor şi vor completa o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2). Declaraţiile se păstrează de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor la dosarul de concurs. (7) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarele candidaţilor. (8) În termenul prevăzut la alin. (7), Consiliul va verifica respectarea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi va efectua selecţia dosarelor candidaţilor. (9) La expirarea termenului prevăzut la alin. (8), Consiliul va comunica rezultatul selecţiei dosarelor cu menţiunea "admis" sau "respins", precum şi data, locul şi ora organizării probei scrise a concursului. Respingerea dosarelor de candidatură se motivează.  +  Articolul 13 (1) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la concurs se păstrează de către Consiliu. (2) Datele şi documentele cuprinse în dosarele de candidatură sunt utilizate numai în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la concurs pot fi retrase, pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul Consiliului păstrează o copie a dosarului de candidatură.  +  Articolul 14În termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (9), candidaţii admişi la selecţia dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor susţine proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.  +  Articolul 15 (1) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă şi în susţinerea unui interviu. (2) Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări în prezenţa comisiei de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor, pe baza subiectelor stabilite în condiţiile prezentului regulament. (3) Interviul se susţine în faţa Consiliului, pe baza unui plan de interviu. În cadrul interviului candidaţii vor prezenta un plan de management. (4) Accesul mass-media la desfăşurarea probelor de concurs este permis numai cu acordul scris al candidaţilor.  +  Articolul 16 (1) Bibliografia şi tematica de concurs aprobată de Consiliu se publică pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului. (2) Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează de către comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât acestea să reflecte cunoştinţele de specialitate şi calităţile de conducere şi organizare ale candidaţilor. (3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor va elabora cel puţin 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei. Variantele de subiecte se supun aprobării Consiliului cu cel mult 24 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise. Proba scrisă constă în rezolvarea a 3 subiecte obligatorii. Stabilirea subiectelor pentru fiecare dintre funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei se va realiza aleatoriu.----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007. (4) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor prezintă candidaţilor variantele de bilete cu subiecte aprobate de Consiliu, închise în plicuri sigilate purtând ştampila Consiliului, iar unul dintre candidaţi va extrage unul dintre plicuri. Subiectele conţinute de plicul extras sunt subiectele care vor fi rezolvate de toţi candidaţii pentru aceeaşi funcţie în cadrul probei scrise a concursului. (5) Durata probei scrise este de 3 ore şi se comunică candidaţilor la începutul probei scrise. (6) Fiecare subiect se notează de către fiecare membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor cu puncte de la 1 la 100. (7) La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizează concursul, vor fi afişate subiectele şi modul de punctare a acestora. (8) Lucrările se corectează sigilate de comisia pentru corectarea lucrărilor, pe baza criteriilor de evaluare şi a baremului de corectare stabilite de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor. (9) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect. Punctajul acordat pentru fiecare subiect se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor pentru subiectul respectiv.  +  Articolul 17 (1) În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta la data, locul şi ora comunicate de Consiliu. (2) Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai până la ora prevăzută pentru desfăşurarea probei scrise. (3) Înainte de începerea probei scrise, comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor verifică identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate al acestora. (4) Candidaţii care nu prezintă actul de identitate, precum şi candidaţii prezenţi care nu se regăsesc pe lista candidaţilor admişi la selecţia dosarelor nu vor fi admişi în examen. (5) În sala în care se organizează şi pe perioada în care se desfăşoară proba scrisă a concursului, candidaţilor nu le este permis: a) să deţină şi să utilizeze documente sau orice fel de material de documentare şi informare, indiferent de modul de arhivare şi prezentare a acestora; b) să deţină mijloace electronice de comunicare la distanţă; c) să comunice între ei. (6) Eliminarea candidatului din concurs are loc în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor alin. (5); b) încercarea de fraudare a probei scrise; c) părăsirea sălii de examen. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) lit. c), în situaţii excepţionale şi justificate, candidatul poate părăsi sala numai cu acordul comisiei de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor, pentru o perioadă scurtă de timp şi însoţit de 2 membri ai comisiei.  +  Articolul 18 (1) Lucrările în cadrul probei scrise vor fi redactate pe câte un set de coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, puse la dispoziţie candidaţilor de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor înainte de ora începerii probei scrise. (2) Pentru asigurarea confidenţialităţii lucrărilor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele în colţul din dreapta sus al primei coli a setului de coli puse la dispoziţie în condiţiile prevăzute la alin. (1), care va fi sigilat şi ştampilat cu ştampila Consiliului. (3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor va pune la dispoziţie candidaţilor şi coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, care vor putea fi utilizate ca ciorne. (4) Lucrările se redactează cu instrumente de scris de culoare albastră, puse la dispoziţie de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor. (5) Corecturile candidaţilor în lucrări se efectuează prin tăierea cu o singură linie orizontală a textului respectiv. (6) Lucrările care vor avea însemne distinctive sau care nu sunt redactate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) vor fi anulate. Anularea lucrării se motivează şi se menţionează în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor. (7) La finalizarea probei scrise candidaţii predau comisiei de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor atĂt lucrările, cĂt şi ciornele. Ciornele se vor arhiva separat şi nu vor putea fi avute în vedere la corectarea lucrării. Candidatul va semna de predare în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor.  +  Articolul 19 (1) Comisia pentru corectarea lucrărilor va corecta lucrările în termen de cel mult 3 zile de la data finalizării probei scrise. (2) Rezultatele probei scrise se comunică în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).  +  Articolul 20 (1) Contestaţiile privind rezultatele obţinute la proba scrisă se depun la locul depunerii dosarelor de candidatura, în termen de doua zile de la afişarea rezultatelor. (2) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere. Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), cu menţiunea "admisă" sau "respinsă", pe baza punctajelor acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor. (3) Contestaţia va fi admisă în situaţia în care între punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor ca urmare a reevaluării lucrării şi punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor există o diferenţă de minimum 5 puncte pentru oricare dintre cerinţe. (4) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: a) în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile pentru admiterea contestaţiei prevăzute la alin. (3); b) în cazul în care punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor ca urmare a reevaluării lucrării este mai mic decât punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor.  +  Articolul 21 (1) Candidaţii care au obţinut punctajul minim de 70 de puncte la fiecare subiect stabilit în condiţiile art. 16 alin. (9) şi, după caz, în condiţiile art. 20 alin. (3) vor susţine un interviu în faţa Consiliului, în termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor. Data şi ora susţinerii interviului se afişează pe pagina de internet a Agenţiei. (2) Interviul se desfăşoară pe baza planului de interviu elaborat de comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor şi aprobat de Consiliu. Planul de interviu cuprinde modalitatea de organizare a interviului, durata interviului, criteriile de evaluare şi modul de alocare a punctajelor pentru fiecare criteriu. (3) În cadrul interviului candidaţii prezintă un plan de management pe termen scurt şi mediu privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei. Planul de management se depune la locul specificat în anunţul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării probei scrise. (4) Membrii Consiliului pot adresa întrebări deschise candidaţilor, pe baza planului de management, prin care să testeze îndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite în planul de interviu. (5) Interviul se înregistrează pe suport magnetic. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor. (6) Interviul se notează cu puncte de la 1 la 100 de către fiecare membru al Consiliului. Punctajul minim necesar promovării interviului este 70 de puncte. Punctajul final acordat la interviu se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al Consiliului. (7) Rezultatele la interviu se comunică în condiţiile art. 8 alin. (2), în termen de două zile de la finalizarea interviului pentru toţi candidaţii.  +  Articolul 22 (1) În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor interviului comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor întocmeşte lista candidaţilor pentru fiecare funcţie pentru care au candidat, în ordine descrescătoare a punctajelor finale obţinute. Punctajul final obţinut de fiecare candidat reprezintă media aritmetică între punctajul obţinut la proba scrisă şi punctajul obţinut la interviu. (2) Lista întocmită în condiţiile alin. (1) se transmite Consiliului.  +  Capitolul III Validarea concursului şi propunerea de numire a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei  +  Articolul 23 (1) În termen de două zile de la data primirii listei prevăzute la art. 22, la propunerea comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) Consiliul constată finalizarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului şi validează rezultatele concursului. (2) Validarea concursului se face în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Membrii Consiliului care propun invalidarea concursului trebuie să îşi motiveze propunerea. (4) Se consideră admişi pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei candidaţii care au candidat pentru fiecare dintre aceste funcţii şi au obţinut punctajul final cel mai mare.  +  Articolul 24Consiliul comunică Senatului validarea concursului şi transmite propunerea de numire a candidaţilor care au obţinut punctajul final cel mai mare în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei. Aceştia vor depune jurământul în faţa Senatului în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 la regulament----------Anexa la regulament a devenit anexa 1 la regulament, conform modificării aduse de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.                             FORMULAR DE ÎNSCRIERE    Subsemnatul/Subsemnata,............................., prin prezenta solicit  înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de .............*)  al Agenţiei Naţionale de Integritate.    Menţionez că, la data depunerii, dosarul de candidatură este format din  .......**) pagini şi conţine următoarele documente:    a) formularul de înscriere privind participarea la concurs; DA***) NU***)    b) actul de identitate; DA NU    c) diploma de licenţă sau echivalentă, care atestă absolvirea studiilor       superioare juridice ori economice;                                                                 DA NU    d) cazier judiciar; DA NU    e) cazier fiscal; DA NU    f) adeverinţă medicală care să ateste că, din punct de vedere medical,       candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care       candidează; DA NU    g) aviz psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii,       care să ateste că, din punct de vedere psihologic, candidatul este       apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;                                                                 DA NU    h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public,       care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2)       lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările       ulterioare;                                                                 DA NU    i) curriculum vitae. DA NU    Am luat cunoştinţă de prevederile art. 12 alin. (1)-(5) şi ale art. 13 din  Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea  funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de  Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate  nr. 2/2007, cu privire la conţinutul şi forma cerută pentru dosarul de  candidatură, în vederea verificării de către Consiliul Naţional de  Integritate a respectării condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din  Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi efectuarea  selecţiei dosarelor candidaţilor.    Date de contact: Adresa ..................................................                     Nr. de telefon: .........................................    Data ................... Semnătura .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SPAŢIU REZERVAT SECRETARIATULUI CONCURSULUI ││ Cu privire la prezentul dosar de candidatură al dlui/dnei............., ││ conţinând un număr de ...... pagini, înregistrat la Secretariatul ││ concursului cu nr. .......... din data ........., se certifică următoarele: ││ 1. dosarul este complet, conform art. 12 alin. (1)-(3) din regulament; ││ 2. dosarul este incomplet la data depunerii, întrucât nu îndeplineşte ││ condiţiile prevăzute la art. 12 alin. ......., respectiv: ................, ││ cu precizarea că poate fi completat până la termenul limită de depunere a ││ dosarelor de candidatură specificat în anunţul de concurs. ││ ││ Data............ Semnătura.................. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Se menţionează una dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte.  **) Se indică numărul de pagini pe care le conţine dosarul de candidatură.  ***) Se bifează de către candidat unul dintre cele două răspunsuri, în mod  corespunzător, pentru fiecare dintre documentele care trebuie conţinute de  dosarul de candidatură.  +  Anexa 2 la regulamentDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE- Model -    Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................,                            (numele şi toate prenumele din actul de                            identitate, precum şi eventualele nume anterioare)  cetăţean român, fiul/fiica lui ........................................ şi al                                    (numele şi prenumele tatălui)  ..........................., născut/născută la ........................... în  (numele şi prenumele mamei) (ziua, luna, anul)  ........................................, domiciliat/domiciliată în   (locul naşterii: localitatea/judeţul)  ............................................., legitimat/legitimată cu   (domiciliul stabil din actul de identitate)  ...............................................,  (felul, seria şi numărul actului de identitate)  cod numeric personal ................................................,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în  declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 144/2007  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de  Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta,  pe propria răspundere, că:  - nu fac şi nici nu am făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid  politic, formaţiune sau alianţă politică, în sensul art. 18 alin. (2) lit. d)  din lege;  - nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de  anul 1990, nu am fost şi nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit,  informator sau colaborator al serviciilor de informaţii, în sensul art. 18  alin. (2) lit. e) din lege.   .................... ....................."         (data) (semnătura)----------Anexa 2 la regulament a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.------