INSTRUCŢIUNI nr. 82 din 29 martie 2010 (*actualizate*)privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative(actualizate până la data de 2 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei de către instituţiile prefectului.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de eliberare a apostilei de către instituţiile prefectului se realizează potrivit competenţelor stabilite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, şi în limitele prevăzute de Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, denumită în continuare Convenţie. (2) Lista statelor semnatare ale Convenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Lista statelor semnatare ale Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) În sensul prevederilor art. 2 alin. (1), instituţiile prefectului: a) eliberează apostila cu privire la actele administrative oficiale; b) nu eliberează apostila cu privire la actele prevăzute la art. 1 alin. 2 lit. a), c) şi d) şi alin. 3 din Convenţie. (2) Apostila se aplică de instituţiile prefectului pe actele oficiale administrative, denumite în continuare acte, emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenţie. (3) Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevăzute la alin. (2) se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în continuare structura coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) În vederea actualizării listei prevăzute la alin. (3), instituţiile prefectului transmit de îndată la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare o copie a actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, dacă acesta nu se regăseşte în listă.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de eliberare a apostilei se desfăşoară prin intermediul biroului organizat în cadrul instituţiilor prefectului, denumit în continuare birou apostilă. (2) Instituţia prefectului, prin biroul apostilă, realizează următoarele activităţi: a) primirea documentelor cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei; b) verificarea competenţei instituţiei prefectului; c) înregistrarea cererii de eliberare a apostilei; d) verificarea semnăturii şi a calităţii în care a acţionat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe act; e) completarea apostilei; f) semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă; g) eliberarea apostilei.  +  Articolul 5 (1) Taxele aferente apostilei sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, şi se percep pentru fiecare act pentru care se solicită eliberarea apostilei. (2) Plata taxelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin orice modalitate de plată prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Procedura de eliberare a apostilei  +  Secţiunea 1 Primirea documentelor  +  Articolul 6 (1) În cadrul biroului apostilă se realizează stabilirea identităţii solicitantului. (2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de: a) titularul actului; b) soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; c) altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială; d) o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens; e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenţiei, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenţă atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituţia prefectului competentă, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora. (3) În cazul în care procura notarială prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie tradusă în limba română şi legalizată; b) să fie apostilată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.  +  Articolul 7 (1) În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligaţia de a prezenta actul de identitate şi de a depune la biroul apostilă al instituţiei prefectului competente următoarele documente: a) o cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei; b) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original; c) dovada achitării taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmează a fi folosit acel act. (3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele: a) actul de identitate; b) documente care atestă relaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. b), dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1); c) procura notarială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia cerută potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) şi d). (4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. (5) În lipsa actului de identitate emis de autorităţile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorităţi publice din statul în care are domiciliul sau reşedinţa, ori paşaportul. (6) Modelul cererii menţionate la alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de documentele cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei; b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea competenţei instituţiei prefectului  +  Articolul 9 (1) La primirea documentelor, trebuie să se verifice dacă: a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a); b) este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:1. persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) au domiciliul/ultimul domiciliu în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată; sau2. sediul emitentului actului se află în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată. (2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie să se facă în favoarea solicitantului. (3) Fără aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţi aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care, după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea cererii de eliberare a apostilei  +  Articolul 10În cadrul biroului apostilă se asigură: a) înregistrarea cererii depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni; b) verificarea actelor pentru care urmează să se elibereze apostila şi confruntarea cu datele corespunzătoare din cererea completată de solicitant; c) notarea într-un registru de evidenţă, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, a următoarelor informaţii:1. data primirii cererii;2. numărul de înregistrare a cererii, care se trece, în mod corespunzător, şi pe apostilă;3. numele solicitantului şi a calităţii acestuia, după caz: titular, soţul/soţia titularului, rudă de gradul I sau II cu titularul, împuternicit, reprezentant al unei persoane juridice sau oficiu consular;4. numele titularului actului şi cetăţenia acestuia;5. denumirea actului pentru care se solicită aplicarea apostilei, a seriei şi numărului acestuia;6. numărul procurii, al împuternicirii avocaţiale, al contractului şi/sau al delegaţiei reprezentantului persoanei juridice ori al corespondenţei, după caz;7. statul în care urmează a fi folosit actul;8. emitentul actului;9. datele privind verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei;10. observaţii cu privire la scopul utilizării actului sau/şi la alte aspecte considerate importante.  +  Articolul 11 (1) Modelul Registrului de evidenţă, precum şi modul de completare a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi la art. 8, în Registrul de evidenţă se menţionează faptul că documentele au fost transmise prin corespondenţă, notându-se numărul corespondenţei.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de verificare  +  Articolul 12 (1) După verificarea competenţei, potrivit prevederilor art. 9, şi efectuarea operaţiilor prevăzute la art. 10, se verifică semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) presupune efectuarea, după caz, a următoarelor activităţi: a) verificarea vizuală simplă a semnăturii şi a ştampilei de pe act prin compararea cu specimenul de semnătură, respectiv specimenul de ştampilă existente la biroul apostilă; b) verificarea existenţei elementelor de siguranţă a actului; c) verificarea vizuală simplă a semnăturii şi a ştampilei reprezentantului instituţiei implicate de pe actul de apostilat sau de pe un alt document emis de instituţia implicată şi care are ca obiect atestarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea; d) verificarea prin alte metode. (3) După verificare, în Registrul de evidenţă se notează date cu privire la modul în care s-a realizat verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.  +  Articolul 13 (1) În sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin instituţii implicate se înţelege, după caz: a) instituţia/autoritatea/organizaţia emitentă; b) o altă instituţie/autoritate/organizaţie de la nivel central sau local care atestă semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. (2) Lista instituţiilor implicate se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, întocmeşte baza de date cu numele şi specimenele de semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate de la nivel central, desemnate de conducerea acestor instituţii să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. (4) Informaţiile cuprinse în baza de date prevăzută la alin. (3) se pun la dispoziţia instituţiilor prefectului - biroul apostilă şi se actualizează periodic de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.  +  Articolul 14 (1) În vederea realizării verificării prevăzute la art. 12, se organizează în cadrul fiecărei instituţii a prefectului, prin biroul apostilă, baza de date cuprinzând numele şi specimenele de semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate, desemnate de conducerea acestora să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin grija: a) instituţiei prefectului, pentru instituţiile implicate care au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz; b) Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, în cazul instituţiilor implicate de la nivel central. (3) Evidenţa specimenelor de semnătură şi de ştampilă se realizează pe suport hârtie şi/sau în format electronic. (4) Dacă biroul apostilă întâmpină dificultăţi în obţinerea specimenului de semnătură sau de ştampilă pe care un act îl poartă sau dacă se apreciază că sunt necesare informaţii suplimentare, instituţia prefectului se poate adresa instituţiei implicate, direct sau prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care actul pentru care s-a solicitat eliberarea apostilei nu a fost emis pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul instituţia prefectului sau al municipiului Bucureşti, după caz, biroul apostilă efectuează procedura de verificare în colaborare cu biroul apostilă din judeţul sau municipiul Bucureşti, în care se află sediul emitentului. (2) Prefecţii dispun măsurile necesare asigurării unei colaborări rapide şi eficiente între birourile apostilă.  +  Articolul 16 (1) La cererea oricărei persoane interesate, instituţia prefectului care a eliberat apostila este obligată să verifice şi să informeze solicitantul, cu celeritate, dacă datele din apostilă corespund celor din registrul de evidenţă prevăzut la art. 10 lit. c). (2) Verificarea datelor cuprinse într-o apostilă eliberată de instituţiile prefectului este posibilă şi prin accesarea Registrului naţional electronic al apostilelor, constituit cu respectarea prevederilor art. 7 din Convenţie şi gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.(2^1) Completarea informaţiilor cuprinse în Registrul naţional electronic se face prin preluarea automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, în cadrul aplicaţiei informatice "Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative."----------Alin. (2^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 1 al art. I din INSTRUCŢIUNILE nr. 50 din 2 iunie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din INSTRUCŢIUNILE nr. 50 din 2 iunie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din INSTRUCŢIUNILE nr. 50 din 2 iunie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din INSTRUCŢIUNILE nr. 50 din 2 iunie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015.  +  Secţiunea a 5-a Completarea apostilei  +  Articolul 17 (1) Apostila şi anexa la aceasta se completează pe calculator, utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare. (2) Completarea se realizează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, cu font Times New Roman, mărimea 12. (3) Apostila se completează cu următoarele date: a) numele semnatarului actului pentru care se eliberează apostila; b) calitatea semnatarului actului; c) numele autorităţii emitente; d) localitatea unde s-a eliberat apostila; e) data completării apostilei; f) numele instituţiei prefectului; g) codul apostilei. (4) Anexa la apostilă se completează cu următoarele date: a) numele titularului actului; b) denumirea actului; c) seria şi numărul actului; d) numărul de pagini pe care le conţine actul. (5) Codul apostilei are următoarea structură AA/xyzw/xy, în care: a) AA reprezintă denumirea abreviată a judeţului/municipiului Bucureşti, scrisă cu litere majuscule; b) xyzw reprezintă numărul cererii, scris cu cifre arabe; c) xy reprezintă numărul de ordine al actului, scris cu cifre arabe. (6) În cazul în care o persoană solicită eliberarea apostilei pentru un singur act, structura codului apostilă este AA/xyzw.  +  Articolul 18După completarea pe calculator a datelor prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4), apostila se reproduce pe hârtie albă standard, format A4, utilizându-se cerneală color.  +  Secţiunea a 6-a Semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă  +  Articolul 19 (1) Apostila se semnează de către subprefectul desemnat prin ordin al prefectului. (2) În situaţia în care subprefectul se află în imposibilitate, apostila se semnează de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect, de regulă, persoane care au studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice. (3) După semnarea apostilei, subprefectul/persoana împuternicită aplică ştampila cu stemă a instituţiei prefectului.  +  Articolul 20 (1) Numele şi specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate de prefect să semneze apostila se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare. (2) Eventualele modificări cu privire la persoanele desemnate se efectuează numai în situaţii motivate şi cu anunţarea prealabilă a Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.  +  Secţiunea a 7-a Eliberarea apostilei  +  Articolul 21Apostila, completată potrivit prezentelor instrucţiuni, se anexează la actul oficial pentru care a fost eliberată şi este valabilă numai însoţită de acesta.  +  Articolul 21^1 (1) După completarea apostilei potrivit art. 17 şi 18, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, şi în format electronic. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), după scanarea apostilei, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului. (3) În situaţia în care operatorul din cadrul biroului apostilă se află în imposibilitate, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată prin dispoziţia conducătorului structurii coordonatoare.----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din INSTRUCŢIUNILE nr. 50 din 2 iunie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015.  +  Articolul 22 (1) Cu ocazia eliberării apostilei, în cererea depusă de solicitant se va completa: a) numărul de acte pentru care se eliberează apostila - de către reprezentantul biroului apostilă; b) rubrica corespunzătoare datei eliberării, respectiv semnăturii de primire - de către solicitant. (2) Cererea depusă de către solicitant la biroul apostilă se reţine.  +  Articolul 23În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi art. 8, în rubrica aferentă semnăturii de primire se menţionează faptul că actul s-a transmis prin corespondenţă şi se înscrie numărul formularului de confirmare a primirii actului de către solicitant.  +  Capitolul III Dispoziţii speciale  +  Articolul 24 (1) Personalul desemnat să desfăşoare activitatea în cadrul biroului apostilă asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării acestora cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative. (2) Fişele postului pentru persoanele care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 4 alin. (2) se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 25Prefecţii dispun măsuri cu privire la: a) organizarea activităţii de eliberare a apostilei şi asigurarea condiţiilor necesare, atât din punctul de vedere al dotării corespunzătoare, cât şi al securizării spaţiului în care se desfăşoară această activitate; b) garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26Termenul de păstrare a documentelor reţinute potrivit art. 22 alin. (2) este de 3 ani, iar registrul de evidenţă prevăzut la art. 10 lit. c) se păstrează cu termen permanent.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 27În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, instituţiile prefectului: a) transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare:1. datele de legătură ale biroului apostilă constând în numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail, în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor;2. lista cu numele şi numerele de telefon ale persoanelor care lucrează în cadrul biroului apostilă; b) afişează la sediul instituţiei prefectului, într-un spaţiu accesibil publicului, şi publică pe site-ul instituţiei prefectului următoarele:1. textul Convenţiei;2. lista statelor semnatare ale Convenţiei;3. lista statelor semnatare ale Convenţiei cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă;4. prevederile art. 6-9 din prezentele instrucţiuni;5. cuantumul taxelor aferente eliberării apostilei şi posibilităţile privind achitarea acestora;6. modelul de cerere;7. numărul camerei unde este organizată activitatea biroului apostilă;8. programul pentru primirea/eliberarea documentelor;9. numerele de telefon care pot fi apelate pentru obţinerea de informaţii suplimentare, precum şi adresa de e-mail.  +  Articolul 28 (1) Instituţiile prefectului transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare rapoarte referitoare la activitatea de eliberare a apostilei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, până cel mai târziu la data de 20 ianuarie, respectiv 20 iulie ale fiecărui an aferent activităţii desfăşurate în semestrul anterior. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 30 (1) Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării. (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică de la data implementării Registrului naţional electronic al apostilelor, care va fi anunţată public de Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) La data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogă Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei, nepublicate*).___________*) Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    Ministrul administraţiei

    şi internelor,

    Vasile Blaga
    Bucureşti, 29 martie 2010.Nr. 82.  +  Anexa 1LISTAstatelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961*)_________*) În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei, iar altele doar semnatare ale Convenţiei.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua ││ şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea ││ Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas,││ Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, ││ Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica││ Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Populară Chineză,││ Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Croaţia, ││ Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica ││ Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, ││ Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, ││ Republica Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, ││ Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, ││ Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, ││ Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica ││ Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica ││ Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de ││ Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite ││ Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica ││ Muntenegru, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua ││ Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama, Peru, ││ Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, ││ Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi ││ Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republică San Marino, ││ Republica Democrată Săo Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica ││ Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, ││ Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul ││ Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, ││ Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a ││ Venezuelei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Convenţiei, se va accesa site-ul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat: www.hcch.net  +  Anexa 2LISTAstatelor semnatare ale Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│REPUBLICA ALBANIA │Tratat între Republica Populară Română şi Republica ││ │Populară Albania privind asistenţa juridică în cauzele ││ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul ││ │nr. 463/1960, publicat în Buletinul Oficial nr. 4/1961 ││ │ ││ │ "PARTEA I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 13 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un ││ │organ de stat sau de către o persoană oficială pe ││ │teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele ││ │competenţei lor, în forma stabilită de lege şi prevăzute ││ │cu sigiliu oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte ││ │părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta se ││ │referă de asemenea şi la semnăturile care sunt legalizate ││ │conform prevederilor legale ale uneia din părţile ││ │contractante. ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa ││ │probatorie a actelor oficiale." ││ │Potrivit Notei verbale nr. 375 din 19 decembrie 2007 a ││ │Ambasadei Albaniei la Bucureşti, art. 13 prevede scutirea ││ │de legalizare şi orice formalitate echivalentă pentru ││ │toate actele oficiale. │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA AUSTRIA │Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica ││ │Austria cu privire la asistenţa juridică în materia ││ │dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi ││ │transmiterea actelor, ratificată prin Decretul ││ │nr. 1.179/1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 4/1968 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL V ││ │ Valabilitatea şi transmiterea actelor ││ │ ││ │Art. 25. - 1. Actele eliberate de o instanţă judecătorească││ │sau de o autoritate administrativă a unui stat contractant ││ │în limitele competenţei sale şi prevăzute cu semnătură ││ │oficială şi cu sigiliul oficial vor avea şi în faţa ││ │instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative││ │ale celuilalt stat contractant puterea probatorie a actelor││ │oficiale. Această prevedere este valabilă şi pentru alte ││ │acte cărora, potrivit dispoziţiilor legale ale statului ││ │contractant pe teritoriul căruia au fost eliberate, le este││ │atribuită puterea probatorie a actelor oficiale. ││ │2. Această putere probatorie o va avea şi legalizarea ││ │semnăturii pe un act sub semnătură privată, făcută de către││ │o instanţă judecătorească sau de către o autoritate ││ │administrativă a unuia dintre statele contractante ori de ││ │un notar public austriac. ││ │ ││ │Art. 26. - Actele prevăzute la art. 25 pct. 1 şi ││ │legalizarea prevăzută la art. 25 pct. 2 nu au nevoie de ││ │nicio altă certificare pentru a fi folosite în faţa ││ │instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor ││ │administrative ale celuilalt stat contractant." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REGATUL BELGIEI │Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul ││ │Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi ││ │comercială, ratificată prin Decretul nr. 368/1976, ││ │publicată în Buletinul Oficial nr. 93/1976 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL III ││ │ Scutirea de legalizare ││ │ ││ │Art. 14. - Documentele care emană de la autorităţile ││ │judiciare ale unuia dintre cele două state şi care poartă ││ │sigiliul acestora, precum şi documentele cărora le atestă ││ │certitudinea datei, realitatea semnăturii sau conformitatea││ │cu originalul sunt scutite de orice legalizare atunci când ││ │trebuie să fie folosite pe teritoriul celuilalt stat. ││ │ ││ │ CAPITOLUL IV ││ │ Transmiteri în materie de acte de stare civilă ││ │ ││ │Art. 15. - Autorităţile competente ale fiecăruia dintre ││ │cele două state transmit fără cheltuieli autorităţilor ││ │competente ale celuilalt stat, la cerere şi, după caz, ││ │certificate de stare civilă române, copii sau extrase ale ││ │oricărui act de stare civilă belgian, precum şi copii ale ││ │hotărârilor date în materie de stare civilă, atunci când ││ │aceste documente privesc cetăţenii statului solicitant şi ││ │care sunt cerute într-un interes administrativ suficient ││ │motivat. Aceste documente sunt scutite de orice ││ │legalizare." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│BOSNIA ŞI │Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica ││HERŢEGOVINA - prin│Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ││declaraţie de │ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul ││succesiune │Oficial nr. 6/1961 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL V ││ │ Actele ││ │ ││ │Art. 47. - 1. Actele publice care au fost întocmite sau ││ │eliberate de către un organ sau o persoană oficială a unei ││ │părţi contractante, în limitele competenţei lor, vor fi ││ │prevăzute cu sigiliul oficial şi semnătură, pot fi folosite││ │în faţa organelor celeilalte părţi contractante fără vreo ││ │altă certificare sau legalizare. Această prevedere se ││ │aplică şi actelor private care au fost legalizate de ││ │organele sau persoanele oficiale competente. ││ │ ││ │2. Prevederile punctului 1 sunt aplicabile şi în ce ││ │priveşte copiile actelor publice sau private care au fost ││ │certificate de organele sau persoanele oficiale competente.││ │ ││ │Art. 48. - Actele publice eliberate de organele şi ││ │persoanele oficiale competente ale unor părţi contractante ││ │au pe teritoriul celeilalte părţi contractante aceeaşi ││ │forţă probatorie ca şi actele eliberate de organele şi ││ │persoanele oficiale proprii." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA BULGARIA│Tratat între Republica Populară Română şi Republica ││ │Populară Bulgaria privind asistenţa juridică în cauzele ││ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul ││ │nr. 109/1959, publicat în Buletinul Oficial nr. 11/1959 ││ │ ││ │ "PARTEA I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 13 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un ││ │organ de stat sau de către o persoană oficială pe ││ │teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele ││ │competenţei lor. În forma stabilită de lege şi prevăzute ││ │cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte││ │părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este││ │valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform ││ │prevederilor legale ale uneia din părţile contractante. ││ │ ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa ││ │probatorie a actelor oficiale." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA CEHĂ │Tratat între România şi Republica Cehă privind asistenţa ││ │judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la ││ │11 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 44/1995, publicat ││ │în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din ││ │31 mai 1995 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL III ││ │ Acte oficiale ││ │ ││ │ ARTICOLUL 23 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care emană de la autorităţile competente ale ││ │uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub ││ │semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le ││ │atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă ││ │legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la ││ │extrasele şi copiile de pe acte. ││ │ ││ │2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul ││ │celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca ││ │şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi ││ │contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA POPULARĂ│Tratat între România şi Republica Populară Chineză privind ││CHINEZĂ │asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat ││ │prin Legea nr. 12/1992, publicat în Monitorul Oficial al ││ │României, Partea I, nr. 32 din 3 martie 1992 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL V ││ │ Alte prevederi ││ │ ││ │ ARTICOLUL 34 ││ │ Scutirea de legalizare ││ │ ││ │Documentele întocmite sau certificate de tribunale ori alte││ │instituţii competente ale uneia dintre părţile ││ │contractante, pentru a fi folosite în faţa tribunalelor şi ││ │altor instituţii competente ale celeilalte părţi ││ │contractante, nu vor fi supuse cerinţei legalizării, dacă ││ │acestea sunt prevăzute cu sigiliu oficial." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA CROAŢIA │Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica ││- prin declaraţie │Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ││de succesiune │ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul ││ │Oficial nr. 6/1961 ││ │ ││ │(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA FRANCEZĂ│Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica ││ │Franceză privind asistenţa juridică în materie civilă şi ││ │comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicată││ │în Buletinul Oficial nr. 79/1975 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL III ││ │ Forţa probantă a actelor şi scutirea de legalizare" ││ │ ││ │"Art. 10. - Înscrisurile care emană de la autorităţile ││ │judiciare sau de la alte autorităţi competente ale unuia ││ │dintre state, precum şi înscrisurile cărora acestea le dau ││ │dată certă le atestă autenticitatea semnăturii sau ││ │conformitatea cu originalul, nu au nevoie de nicio ││ │legalizare pentru a fi folosite pe teritoriul celuilalt ││ │stat." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA │Convenţie între România şi Republica Macedonia privind ││MACEDONIA │asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti ││ │la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, ││ │publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, ││ │nr. 839 din 13 septembrie 2004 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 21 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele în formă legală, întocmite sau certificate de o ││ │instanţă sau de altă autoritate competentă a uneia dintre ││ │părţile contractante, care poartă semnătura şi sigiliul ││ │acesteia, nu trebuie să poarte o altă semnătură şi ││ │certificare pentru a fi utilizate pe teritoriul celeilalte ││ │părţi contractante. ││ │ ││ │2. Dispoziţiile paragrafului 1 se referă şi la extrasele şi││ │copiile de pe actele certificate de o instanţă sau de o ││ │altă autoritate competentă. ││ │ ││ │3. Actele oficiale întocmite pe teritoriul uneia dintre ││ │părţile contractante au pe teritoriul celeilalte părţi ││ │contractante aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi││ │fel ale acestei părţi. ││ │ ││ │4. Orice persoană sau autoritate interesată a uneia dintre ││ │părţile contractante poate solicita, în caz de dubiu, ││ │verificarea autenticităţii actului de către autoritatea ││ │celeilalte părţi contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA MOLDOVA │Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa││ │juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la││ │6 iulie 1996, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicat ││ │în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din ││ │13 noiembrie 1997 ││ │ ││ │ "PARTEA a II-a ││ │ Cauze civile" ││ │ ││ │ "CAPITOLUL II ││ │ Acte oficiale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 22 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care emană de la autorităţile competente sau de ││ │la alte instituţii ale uneia dintre părţile contractante, ││ │precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le ││ │dau data certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt││ │valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără ││ │vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu ││ │privire la extrasele şi la copiile de pe aceste acte. ││ │ ││ │2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul ││ │celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca ││ │şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi ││ │contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│MONGOLIA │Tratat între Republica Socialistă România şi Republica ││ │Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în ││ │cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin ││ │Decretul nr. 415/1973, publicat în Buletinul Oficial ││ │nr. 116/1973 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL I ││ │ Dispoziţii generale ││ │ ││ │ ARTICOLUL 17 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele eliberate de o instituţie judiciară sau de o ││ │autoritate administrativă a unei părţi contractante, în ││ │limitele competenţei sale şi în forma stabilită de legile ││ │în vigoare la data emiterii lor, prevăzute cu semnătura ││ │oficială şi cu sigiliul oficial, vor avea, şi în faţa ││ │instituţiilor judiciare şi a autorităţilor administrative ││ │ale celeilalte părţi contractante, puterea probatorie a ││ │actelor oficiale. ││ │Această prevedere este valabilă şi pentru alte acte cărora,││ │potrivit dispoziţiilor legale ale părţii contractante pe ││ │teritoriul căreia au fost eliberate, le este atribuită ││ │puterea probatorie a actelor oficiale. ││ │ ││ │2. Aceeaşi putere probatorie o va avea şi legalizarea ││ │semnăturii pe un act sub semnătură privată făcută de către ││ │o autoritate administrativă a uneia dintre părţile ││ │contractante. ││ │ ││ │Art. 18. - Pentru actele prevăzute în articolul 17 punctul ││ │1 şi pentru legalizarea prevăzută în articolul 17 punctul 2││ │nu este necesară nicio altă certificare pentru a fi ││ │folosite în faţa instituţiilor judiciare şi a autorităţilor││ │administrative ale celeilalte părţi contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA │Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica ││MUNTENEGRU - prin │Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ││declaraţie de │ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul││succesiune │Oficial nr. 6/1961 ││ │ ││ │(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA POLONĂ │Tratat între România şi Republica Polonă privind asistenţa ││ │juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat ││ │la Bucureşti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa ││ │Guvernului nr. 65/1999, aprobată prin Legea nr. 33/2000, ││ │publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ││ │nr. 414 din 30 august 1999 ││ │ ││ │ "CAPITOLUL I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 6 ││ │ Valabilitatea actelor │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Actele care emană de la instanţele judecătoreşti sau de ││ │la alte autorităţi competente ale uneia dintre părţile ││ │contractante, prevăzute cu sigiliul oficial şi cu semnătura││ │persoanei îndreptăţite, pot fi folosite pe teritoriul ││ │celeilalte părţi contractante fără a fi nevoie de ││ │legalizare. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, ││ │copiilor legalizate, extraselor şi traducerilor unor astfel││ │de acte. ││ │ ││ │2. Actele întocmite pe teritoriul unei părţi contractante ││ │de către persoane fizice a căror semnătură a fost ││ │autentificată pot fi folosite pe teritoriul celeilalte ││ │părţi contractante fără a fi necesară legalizarea lor. ││ │ ││ │3. Actele menţionate la paragrafele 1 şi 2 au, pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă ││ │probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă ││ │părţi contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│FEDERAŢIA RUSĂ - │Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea ││prin declaraţie de│Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea ││succesiune │asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale,││ │ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în Buletinul││ │Oficial nr. 30/1958 ││ │ ││ │ "SECŢIUNEA I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 12 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care au fost întocmite sau certificate de ││ │instituţiile juridice sau de către o persoană oficială ││ │(traducător oficial, expert etc.) pe teritoriul uneia din ││ │părţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma││ │stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul ││ │oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi ││ │contractante fără vreo altă certificare. ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa ││ │probatorie a actelor oficiale." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA SERBIA -│Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica ││prin declaraţie │Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ││de succesiune │ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul ││ │Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA SLOVACĂ │Tratat între Republica Populară Română şi Republica ││- prin declaraţie │Cehoslovacă privind asistenţa juridică în cauzele civile, ││de succesiune │familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 506/1958, ││ │publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1959 ││ │ ││ │ "PARTEA I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 13 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un ││ │organ de stat sau de către o persoană oficială pe ││ │teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele ││ │competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare ││ │şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt recunoscute ca ││ │valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără ││ │vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru ││ │semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor ││ │legale ale uneia din părţile contractante. ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale au forţa probatorie a ││ │actelor oficiale şi pe teritoriul celeilalte părţi ││ │contractante." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA SLOVENIA│Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica ││- prin declaraţie │Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa ││de succesiune │juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în ││ │Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi ││ │Herţegovina) │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│UCRAINA │Tratat între România şi Ucraina privind asistenţa juridică ││ │şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la ││ │Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea ││ │nr. 3/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, ││ │Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005. ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 13 ││ │ Valabilitatea documentelor ││ │ ││ │1. Documentele care au fost întocmite sau certificate de ││ │instituţiile judiciare ale uneia dintre părţile ││ │contractante, prevăzute cu sigiliul şi semnătura persoanei ││ │competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte părţi ││ │contractante fără nicio altă legalizare. Aceasta se referă,││ │de asemenea, la copiile şi traducerile care sunt legalizate││ │de instituţiile competente. ││ │ ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa ││ │probatorie a actelor oficiale." │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│REPUBLICA UNGARĂ │Tratat între Republica Populară Română şi Republica ││ │Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele ││ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul ││ │nr. 505/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 2/1959 ││ │ ││ │ "PARTEA I ││ │ Dispoziţii generale" ││ │ ││ │ "ARTICOLUL 13 ││ │ Valabilitatea actelor ││ │ ││ │1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un ││ │organ de stat sau de către o persoană oficială pe ││ │teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele ││ │competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare ││ │şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă ││ │certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile ││ │care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia ││ │din părţile contractante. ││ │2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se ││ │consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe ││ │teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa ││ │probatorie a actelor oficiale." │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3    ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │ Nr. cerere:____________________________ │    └──────────────────────────────────────────────────┘    (se completează de reprezentantul biroului apostilă)                       DOAMNĂ/DOMNULE SUBPREFECT    Subsemnatul(a)_______________________________, în caliate de*1) ___________,                  (numele persoanei care completează cererea)    domiciliat(ă) în*2): localitatea ________, str. _______ nr. _____, sc. ____,    ap. _____, judeţul _________, titular al actului de identitate*3) _________    seria _______, nr. _______, vă rog să aprobaţi eliberarea apostilei pe un    număr de _______ acte, reprezentănd (se menţionază tipul actului):    1. ________________________ 6. ________________________    2. ________________________ 7. ________________________    3. ________________________ 8. ________________________    4. ________________________ 9. ________________________    5. ________________________ 10. ________________________    aparţinând lui ___________________________________________________________,                   (numele titularului actului pentru care se solicită                    eliberarea apostilei)    cetăţean _______________________________, titular al actului de identitate*)             (cetăţenia titularului actului)    ________________ seria ______ nr. __________ .    Numele actului de împuternicire*5) este ___________________ .    Menţionez că aceste acte sunt necesare în ________________________________ .                                             (statul în care urmează a fi    folosit actul pentru care se solicită eliberarea apostuilei)    Anexez chitanţa prin care fac dovada plăţii taxei în valoare totală    de ___________ lei.    Data completării _________________________ Data eliberării ________________    Semnătura ________________________________ Semnătura ______________________              (celui care completează cererea) (celui care primeşte                                                          actele)    ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐    │ Nr. chitanţei ______________ │ │Nr. acte pentru care s-a eliberat │    │ │ │apostila: _____________________ │    └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘                                        (se completează de reprezentantul                                         biroului apostilă)    DOAMNIE/DOMNULUI SUBPREFECT AL JUDEŢULUI ___________/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    _______________________________________________________________________________________*1) Titular al actului, soţ/soţie al/a titularului, rudă de gradul I sau II (se menţionează gradul de rudenie), împuternicit cu procura notarială, delegat al unei persoane juridice (se menţionează denumirea persoanei juridice), avocat, după caz.*2) Se completează după caz, cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridică.*3) Act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare (CUI).*4) Act de identitate, alt document similar emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport.*5) Procura notarială, împuternicire avocaţială sau delegaţie, după caz.  +  Anexa 4MODEL PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ*Font 7*┌──────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬─────────────┬────┐│ │ │ Numele │ │ Titularul actului │ │ │ │ │ │Obs ││ │ │solicitantului │ │ │ │ │ Statul │ │ │ ││ Data │ Nr. ├──────────┬──────┤ ├─────────┬─────────┤ Denumirea │ │ în │Actul de│ │ ││ primirii │cerere/│ │ │Calitatea│ │ │ actului, serie, │ Emitentul │care se │împuter-│ Date ref. │ ││ cererii │ act │ Persoană │Pers. │solici- │ Numele │Cetăţenia│ nr./nr. pag. │ actului │ folo- │nicire │ verificare │ ││ │ │ fizică │juri- │tantului │ │ │ │ │ seşte │(tipul/ │ │ ││ │ │ │dică │ │ │ │ │ │ actul │nr.) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │(13)│├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│17.07.2010│5740/1 │ Popescu │ -│titular │ - │ română │ Certificat de │Inspectoratul │ Italia │ - │ - │ ││ │ │ Ion │ │ │ │ │cazier judiciar, │ Judeţean de │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ Seria BV nr. │ Poliţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 80412/1 │ Braşov │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5740/2 │ '' │ -│ '' │ - │ '' │ Certificat de │ Primăria │ '' │ - │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │naştere, Seria NV│ Râşnov │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nr. 605218/1 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5740/3 │ '' │ -│ '' │ - │ '' │ Diplomă de │ Colegiul │ '' │ - │Inspectoratul│ ││ │ │ │ │ │ │ │bacalaureat Seria│ Naţional │ │ │ Şcolar │ ││ │ │ │ │ │ │ │ GZ nr. 114613/1 │Andrei Şaguna │ │ │ Judeţean │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5741/1 │ Vasile │ -│frate │ Vasile │franceză │ Certificat de │ Primăria │ Franţa │ - │ - │ ││ │ │ Dumitru │ │ │ Dan │ │căsătorie, Seria │ Braşov │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ AB nr. 305719/1 │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5741/2 │ '' │ -│ '' │ '' │ '' │ Diplomă de │Universitatea │ '' │ - │Adeverinţă de│ ││ │ │ │ │ │ │ │ licenţă Seria │ George │ │ │la instituţia│ ││ │ │ │ │ │ │ │ AN nr. 543211/1 │ Bariţiu, │ │ │de învăţământ│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Facultatea de │ │ │ emitentă │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Informatică şi│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Contabilitate │ │ │ │ │├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│20.07.2010│ 5742 │ - │S.C. │prestator│Vasilescu│ română │Atestat, Seria BV│Inspectoratul │ Spania │Contract│ - │ ││ │ │ │ACOR -│servicii │ Mircea │ │ nr. 07935/1 │ Judeţean de │ │prestări│ │ ││ │ │ │S.R.L.│ │ │ │ │Poliţie Braşov│ │servi- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cii/ nr.│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │407/17 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │06.2010 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5743/1 │ Melinte │ -│împuter- │ Ionescu │americană│ Diplomă de │Universitatea │ SUA │Procură │ Viză │ ││ │ │ Ion │ │nicit │ Elena │ │licenţă Seria PP │ George │ │nota- │ CNRED │ ││ │ │ │ │ │ │ │ nr. 121517/1 │ Bariţiu, │ │rială │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Facultatea de │ │elibe- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Drept │ │rată la │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19.07. │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │5743/2 │ '' │ -│ '' │ '' │ '' │Formular E 401/4 │ Serviciul de │ '' │ '' │ - │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Evidenţa │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Persoanelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Municipiul │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Braşov │ │ │ │ ││ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤│ │ 5744 │Constantin│ -│avocat │ Grosu │ română │ Cazier fiscal │ Direcţia │Germania│Împuter-│ - │ ││ │ │ Ion │ │ │ Săndel │ │ Seria IM nr. │ Finanţelor │ │nicire │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3324/1 │ Publice │ │avoca- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Braşov │ │ţială │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.369/ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴─────────────┴────┘  +  Anexa 5MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND APOSTILELE ELIBERATEINSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBALuna - aprilie 2010*Font 7*┌──────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Data │ Cod │Numele titularului │ Denumirea actului/seria │ Emitent/Numele şi calitatea │Numele persoanei ││eliberării│ apostilă │ actului │ şi numărul │ semnatarului │ care a semnat ││ │ │ │ │ │ apostila │├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│14.04.2010│ AB0183/1 │Avram Vasile │Certificat de naştere/ │Primăria Săncel/Maria Prodan, │Popescu Aurel ││ │ │ │Seria RR nr. 032634 │ofiţer de stare civilă │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0183/2 │Avram Vasile │Certificat de atestare a │INEP/Lungu Mihai, director general │Popescu Aurel ││ │ │ │domiciliului şi cetăţeniei │ │ ││ │ │ │române/nr. W135388 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0184 │Iordache Constantin│Formular E 301 │AJOFM - Alba/Corneliu Enache, │Popescu Aurel ││ │ │ │ │director │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0185/1 │Dumitru Elena │Atestat de liberă practică/ │Colegiul psihologilor/semnătură │Popescu Aurel ││ │ │ │nr. 1727/27.09.2007 │indescifrabilă, preşedinte │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0185/2 │Dumitru Elena │Certificat de cazier │Inspectoratul Judeţean de Poliţie - │Ionescu Elena ││ │ │ │judiciar/Seria AB nr. 0615541 │Alba/Grosu Tudor, şef cazier │ ││ │ │ │ │judiciar │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0185/3 │Dumitru Elena │Diplomă de licenţă/ │Universitatea "1 Decembrie 1918"/ │Ionescu Elena ││ │ │ │Seria S nr. 0057706 │semnătură indescifrabilă/rector │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0185/4 │Dumitru Elena │Certificat profesional │Colegiul Medicilor/ │Ionescu Elena ││ │ │ │curent/Seria SV nr. 04 │dr. Vasile Gheorghe, preşedinte │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│15.04.2010│ AB0186 │Ilie Chirilă │Certificat de competenţă │ARR/semnătură indescifrabilă, │Ionescu Elena ││ │ │ │profesională pentru transport/ │şef agenţie │ ││ │ │ │nr. 0021842/29.03.2008 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0187/1 │Popescu Constantin │Formular E 121/CAS │ │Ionescu Elena ││ │ │ │nr. 26392/26.10.2007 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0187/2 │Popescu Constantin │Certificat de membru OAMGAMMR │ │Ionescu Elena ││ │ │ │Seria CS nr. 00395 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0187/3 │Popescu Constantin │Adeverinţă OAMGAMMR - AB │ │Ionescu Elena ││ │ │ │nr. 2330/02.03.2009 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│17.04.2010│ AB0188 │Tudor Vasile │Certificat de auditor/ │ │Popescu Aurel ││ │ │ │Seria AS nr. 00245 │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ AB0189 │Ion Dumitru │Certificat de calificare │MMSSF-MECT/semnătură indescifrabilă, │Popescu Aurel ││ │ │ │profesională/Seria E nr. 0229926│director │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 6  +  Anexa 7MODEL DE RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND APOSTILELE ELIBERATEINSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ............................/MUNICIPIUL BUCUREŞTI*Font 9*┌──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┐│ │ Număr cereri │ Număr acte │Valoarea │Valoarea │Valoarea││ Luna ├─────┬────────┬──────────┼─────┬────────┬──────────┤taxelor │taxelor │totală a││ │Total│Persoane│ Persoane │Total│Persoane│ Persoane │consulare │achitate │taxelor ││ │ │ fizice │juridice*)│ │ fizice │juridice*)│achitate │pentru │achitate││ │ │ │ │ │ │ │ │cerere │ │├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│Observaţii: │ ││(Se vor trece informaţii │ ││relevante referitoare la │ ││problemele întâlnite în cadrul │ ││procesului de eliberare a │ ││apostilei pentru actele oficiale│ ││administrative în cadrul │ ││instituţiei prefectului.) │ │└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Formule de verificare: (2) = (3) + (4) (5) = (6) + (7) (8) = [ (6) x22] + [ (7) x 44] (9) = (2) x 3 (10) = (8) + (9)___________*) Societăţi comerciale, care au încheiat cu titularul actului un contract privind prestarea serviciului în favoarea titularului, respectiv avocaţi.-----------