ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 (*actualizată*)privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(actualizată la data de 6 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuţii specifice, în principal, în domeniul privatizării operatorilor economici,având în vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate în subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator în elaborarea şi monitorizarea implementării strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,luând în considerare că scopul proiectului îl constituie unitatea şi coerenţa procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca instituţie în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuţii de elaborare şi monitorizare a implementării strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizându-se la iniţiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei şi conducătorul instituţiei publice implicate/hotărâre a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,întrucât prin înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se urmăreşte asigurarea unităţii şi coerenţei procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiţii de eficienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe pieţele pe care acestea activează atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici, asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană,întrucât faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea şi restructurarea Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti şi restructurarea în vederea privatizării a Societăţii "C.F.R. Marfă" - S.A.,întrucât respectarea angajamentelor faţă de instituţiile financiare internaţionale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcţionare a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menţionate, oferind astfel continuitate şi coerenţă actului de administrare a participaţiilor statului,având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale şi eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, în numele statului, a unor active, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active este prioritară în contextul angajamentelor asumate de statul român faţă de instituţiile financiare internaţionale, întrucât va asigura unitate şi coerenţă procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiţii de eficienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe pieţele pe care acestea activează atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional,întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici, ceea ce motivează urgenţa reglementării, precum şi faptul că, în ceea ce priveşte caracterul de urgenţă, acesta este dat şi de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activităţii economice a operatorilor economici, precum şi sporirea atractivităţii pentru privatizare a unor noi societăţi, care să funcţioneze pe structuri viabile şi pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creşterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât şi din taxele şi impozitele încasate,o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată de omisiunile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, referitoare la concesiunile în materia serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, în sensul stabilirii faptului că prin hotărâre a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, precum şi în sensul definirii ministerului de resort în acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional. Serviciul de distribuţie a gazelor naturale este un serviciu public de interes naţional pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens în care este necesară inserarea unor dispoziţii similare celor instituite în cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere împlinirea condiţiei tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare în materie, este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, în condiţiile legii, care să statueze ministerul de resort îndrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-menţionate, precum şi natura actului prin care se stabilesc normele,fără completarea Legii energiei şi a gazelor naturale în conformitate cu cele sus-menţionate, concesionarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de încasarea redevenţei aferente prestării serviciului, în condiţiile legii,deoarece aspectele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) măsuri privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., şi prin preluarea unor activităţi, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) măsuri pentru asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului; c) măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare, precum şi pentru dezvoltarea activităţii economice în condiţii de profitabilitate a operatorilor economici cu capital de stat; d) măsuri de modificare şi completare a unor acte normative.  +  Articolul 2 (1) D.P.A.P.S. se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (2) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaborează şi pune în aplicare măsurile necesare în vederea realizării politicilor şi strategiilor de privatizare şi coordonării unitare a procesului de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat.  +  Capitolul II Măsuri privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi prin preluarea unor activităţi  +  Articolul 3 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la iniţiativa D.P.A.P.S.; c) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului pentru privatizarea societăţilor de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; f) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului; g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (2) Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercită în numele statului toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar, administrarea participaţiilor statului, derularea activităţilor de pregătire şi realizare a privatizării, precum şi monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizează prin D.P.A.P.S., în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în materie. (3) D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei.(3^1) D.P.A.P.S. exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, comerţului şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (4) D.P.A.P.S. preia şi derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.(4^1) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit cu aceasta.----------Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.(4^2) D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (4^1), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi.----------Alin. (4^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (5) Organizarea, funcţionarea şi numărul de posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data prevăzută la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile şi atribuţiile şi îşi asumă obligaţiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (3) D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile şi personalul acestei instituţii, pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (5), cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale. (2) În situaţia în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în condiţiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 6 (1) Încadrarea personalului preluat de către D.P.A.P.S. se face cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de lege. Personalul îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării. (2) Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea şi alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 7D.P.A.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acţionar, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (2) Pentru operatorii economici de interes strategic, precum şi pentru cei din domeniul utilităţilor, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului şi condiţiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituţia publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se iniţiază, după caz, de către D.P.A.P.S. şi se supun spre aprobare Guvernului.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (6) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, în condiţiile legii, consultanţi de specialitate şi/sau firme de avocatură, după caz.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 10Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situaţiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Capitolul III Măsuri privind finanţarea activităţii Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 11 (1) Asigurarea finanţării cheltuielilor curente şi de capital necesare funcţionării D.P.A.P.S. se realizează prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat în condiţiile legii. (2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. (4) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S.----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de privatizare, D.P.A.P.S. reţine permanent la dispoziţia sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum şi din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare.(5^1) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzută la alin. (5), diferenţa urmând a se vira lunar la Ministerul Finanţelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective.----------Alin. (5^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (6) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situaţia în care în cadrul exerciţiului financiar al anului 2014 D.P.A.P.S. nu încasează venituri din vânzarea acţiunilor societăţilor, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale pentru care derulează procesul de pregătire şi realizare a privatizării sau sumele încasate din vânzarea acţiunilor sunt insuficiente, poate reţine suma prevăzută la alin. (5) din dividendele încasate de la societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care exercită calitatea de acţionar în numele statului, precum şi din dividendele încasate de la operatorii economici care sunt în proces de privatizare. (7) Pentru anul curent, bugetul aferent activităţii de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al O.P.S.P.I. şi alte sume constituite conform legii. (8) În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare şi privatizare vor fi estimate cel puţin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I.----------Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 12Societăţile şi companiile naţionale, precum şi celelalte societăţi pentru care Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercită atribuţii ce decurg din calitatea de acţionar al statului vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condiţiile legii în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se varsă integral la bugetul de stat.  +  Articolul 13 (1) Disponibilităţile rezultate din gestionarea bugetului aferent activităţii de privatizare, precum şi alte sume aflate în conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului acţiunilor aferente activităţii de privatizare, se transferă în conturile D.P.A.P.S. în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează Ministerul Economiei să repartizeze către D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru funcţionarea O.P.S.P.I.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Capitolul IV Măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare, precum şi pentru dezvoltarea activităţii economice a operatorilor economici cu capital de stat  +  Articolul 15 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.(1^1) De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăţilor, la care Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acţionar.----------Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (2) Decizia privind înfiinţarea de societăţi sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al acestora; c) asigurarea transparenţei fondurilor publice alocate şi utilizarea eficientă a acestora; d) dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice şi de mediu; e) evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenţei neloiale. (3) Drepturile şi obligaţiile statului rezultând din calitatea de acţionar/asociat la societăţile înfiinţate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S. (4) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor statului prevăzute la alin. (3) de către Ministerul Economiei prin alte instituţii publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16 (1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în numele statului, în condiţiile legii, active şi active funcţionale, definite conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (2) Valorificarea activelor preluate în condiţiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii, la preţul pieţei.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat în cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora. (4) Majorarea capitalului social, în condiţiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (5) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) se aplică cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice. (6) Decizia privind preluarea în proprietate a activelor şi decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiză economico-financiară, efectuată pe criterii de eficienţă, rentabilitate, a activităţii operatorilor economici cu capital de stat sau în vederea realizării unor strategii de privatizare, vânzare de active sau atragere de investiţii, cu garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici.  +  Articolul 17 (1) Finanţarea cheltuielilor legate de operaţiunile prevăzute la art. 15 şi 16 se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii. (2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum şi orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfăşurată în vederea administrării şi valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (3) Drepturile şi obligaţiile statului decurgând din acţiunile dobândite în condiţiile art. 15 şi 16 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 19 (1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) D.P.A.P.S. se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile O.P.S.P.I. (2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. (4) Contractele de consultanţă de specialitate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora. (5) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I., se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S., în numele Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data preluării acestora. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 20 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (4) În baza execuţiei bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare şi funcţionare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 şi neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 21Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizare şi funcţionare a D.P.A.P.S., atribuţiile de instituţie publică implicată se exercită în continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora.  +  Articolul 22Începând cu data prevăzută la art. 21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului".  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.  +  Articolul 24 (1) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 100, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 58^1, cu următorul cuprins:"58^1. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuţie gaze - Ministerul Economiei, minister de resort;"2. La articolul 104, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes naţional menţionat la alin. (1).(1^2) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului." (2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 20.-------