ORDONANŢĂ nr. 18 din 26 august 2014 (*actualizată*)pentru prorogarea unor termene şi completarea art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale**)(actualizată la data de 5 aprilie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 66 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015. (2) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.----------Art. unic a devenit art. 1 potrivit pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 66 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015.  +  Articolul 2La articolul 35 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care, în perioada prevăzută la alin. (3), s-a constatat, de către inspectorii sociali, nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile sociale pentru care deţine certificatul de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale în condiţii care ar putea conduce la încălcarea drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali."----------Art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 66 din 1 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Aurelia CristeaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statBucureşti, 26 august 2014.Nr. 18.--------