REGLEMENTĂRI din 11 februarie 2003 (*actualizate*)privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)(actualizate la data de 7 ianuarie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Aprobate de Ordinul nr. 211 din 11 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 275 din 18 aprilie 2003.

  ──────────
   +  Anexa 1Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii deidentitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip aproduselor utilizate la acestea - RNTR 2  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Capitolul IObiect şi domeniu de aplicare1. Prezentele reglementări stabilesc: a) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a întregului vehicul; b) procedura pentru acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele care deţin omologare de tip a întregului vehicul; c) procedura de eliberare a cărţii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul şi numărul naţional de registru; d) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea); e) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a produselor utilizate la vehicule.2. Prezentele reglementări se aplică la acordarea omologării de tip a întregului vehicul, la acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), la acordarea numărului naţional de registru şi la eliberarea cărţii de identitate în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România pentru următoarele categorii de vehicule noi:2.1. autovehicule destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a maşinilor autopropulsate pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;2.2. tractoare agricole sau forestiere cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă egală cu sau mai mare de 6 km/h, remorci agricole sau forestiere şi utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere.2.3. autovehicule cu două sau trei roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum şi pentru cvadricicluri, cu excepţia: a) autovehiculelor având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculelor destinate să fie conduse de un pieton; c) autovehiculelor destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic;----------Lit. c) a subpct. 2.3 a Cap. I, Secţiunea 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010. d) autovehiculelor destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora; e) autovehiculelor concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având trei roţi simetrice plasate una în faţă şi celelalte două în spate; f) bicicletelor cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme, în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele menţionate la pct. 2., în vederea introducerii pe piaţă, a comercializării sau a punerii în exploatare.  +  Capitolul IIDefiniţii şi abrevieri4. În sensul prezentelor reglementări şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi anexa nr. 2 la secţiunea 4, se aplică termenii definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) act de reglementare - o directivă CE/CEE individuală, un regulament (CE) individual sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit; b) autoritate de omologare - Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unui alt stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul sau produs ori pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de certificare a produselor (autorizare a produselor), pentru eliberarea şi, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autorităţile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice şi garantarea respectării de către producător a obligaţiilor sale privind conformitatea producţiei; c) certificat de conformitate CE - documentul prevăzut în anexa IX la Directiva 2007/46/CE, anexa IV la Directiva 2002/24/CE sau anexa III la Directiva 2003/37/CE, eliberat de producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei tipului omologat CE a respectat toate actele de reglementare referitoare la omologarea CE de tip a vehiculelor rutiere; d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în anexa VI la Directiva 2007/46/CE, anexa III la Directiva 2002/24/CE, anexa II la Directiva 2003/37/CE sau în anexa corespunzătoare la o directivă CE/CEE individuală sau la un regulament (CE)/(UE) individual, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la secţiunea 2, în tabelul 2 din anexa nr. 2 la secţiunea 3 ori în tabelul din anexa nr. 2 la secţiunea 4 fiind considerată echivalentul său;----------Lit. d) a pct. 4 al cap. II din secţ. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. e) certificat de omologare de tip - documentul prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul sau produs este omologat; f) componentă (piesă) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor cuprinse într-un act de reglementare şi care este destinat să constituie un element al unui vehicul, şi care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii exprese în acest sens; g) directivă cadru - directiva care stabileşte cadrul pentru omologarea vehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate destinate acestora (2007/46/CE, 2003/37/CE, respectiv 2002/24/CE, în funcţie de categoria vehiculului); h) directivă CEE/CE individuală (de bază, specifică) sau regulament (CE) individual - o directivă sau un regulament enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi anexa nr. 2 la secţiunea 4. Acest termen include şi actele de punere în aplicare ale acestora; i) document informativ (fişă de informaţii, listă cu informaţii) - documentul prezentat în anexa I sau anexa III la Directiva 2007/46/CE, anexa II la Directiva 2002/24/CE, anexa I la Directiva 2003/37/CE ori în anexa corespunzătoare la o directivă individuală CE/CEE sau regulament individual (CE), în care sunt indicate informaţiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul omologării de tip, documentul informativ putând fi transmis şi în format electronic; j) dosar de omologare - dosarul informativ însoţit de rapoartele de încercări şi de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuţiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis şi în format electronic; k) dosar informativ (dosarul producătorului) - dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fişierul, datele, schiţele, fotografiile etc., furnizat de solicitantul omologării de tip, dosarul informativ putând fi transmis şi în format electronic; l) masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată) - masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi care este declarată de producătorul acestuia; m) metodă de încercare virtuală - simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul sau un produs îndeplineşte condiţiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul sau produs ca atare; n) număr naţional de registru - număr acordat de Registrul Auto Român unui vehicul căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcţie de tip/variantă/versiune/configuraţie a elementelor constructive menţionate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiaşi versiuni, dacă este cazul. Numărul naţional de registru atestă luarea în evidenţă în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România; o) omologare CE (comunitară) de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări sau în actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi în anexa nr. 2 la secţiunea 4; p) omologare de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul sau produs respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile; q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile directivei cadru aplicabile; r) omologare de tip în mai multe etape - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; s) omologare de tip într-o singură etapă - procedura constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operaţie; t) omologare de tip mixtă - procedura de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective; u) omologare de tip treptată - procedura de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate aparţinând vehiculului şi care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet; v) omologare individuală - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea individuală; w) omologare internaţională (CEE-ONU) de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unei alte părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit certifică faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în regulamentele CEE-ONU anexate la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit; x) omologare naţională de tip - procedura de omologare de tip prevăzută de legislaţia internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea naţională de tip; y) opisul dosarului de omologare - documentul care cuprinde într-o listă conţinutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidenţă a etapelor succesive din gestionarea omologării de tip, în special a datelor reviziilor şi ale actualizărilor; z) producător - persoana sau organismul responsabil în faţa autorităţilor de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor) şi pentru garantarea conformităţii producţiei. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producţiei vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare; aa) produs - un sistem, un echipament, o componentă, o piesă sau o unitate tehnică separată utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat; ab) produs de origine - produs fabricat potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeaşi linie de producţie cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, că produsele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză şi că au fost fabricate potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie ale producătorului vehiculului; ac) reprezentantul producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul "producător", acesta este înţeles ca indicând fie producătorul, fie pe reprezentantul său. În sensul prezentelor reglementări, un producător stabilit în afara Uniunii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare.----------Lit. ac) a pct. 4 al cap. II din secţ. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. ad) serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele autorităţii de omologare. Registrul Auto Român, ca autoritate de omologare, poate îndeplini el însăşi aceste funcţii; ae) sistem (echipament) - ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcţii specifice într-un vehicul şi care face obiectul cerinţelor din oricare act de reglementare; af) unitate tehnică separată (entitate tehnică) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor cuprinse într-un act de reglementare şi care este destinat să constituie un element al unui vehicul, şi care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii exprese în acest sens; ag) vehicul complet - vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ah) vehicul completat - vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplineşte toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ai) vehicul de bază - vehicul utilizat în etapa iniţială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape; aj) vehicul incomplet - vehicul a cărui finalizare necesită cel puţin încă o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ak) vehicul sfârşit de serie - vehicul care face parte dintr-un stoc şi care nu poate fi înmatriculat, înregistrat sau comercializat, datorită intrării în vigoare a unor noi cerinţe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat.4^1. În cadrul prezentelor reglementări, prin convenţie-cadru se înţelege convenţia încheiată între Registrul Auto Român - RA (RAR) şi deţinătorul numărului naţional de registru, în vederea verificării de către RAR a procesului de editare a cărţilor de identitate ale vehiculului precompletate de RAR şi obţinute în urma acordării numerelor naţionale de registru, precum şi a respectării la comercializare a specificaţiei ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru.----------Pct. 4^1 al cap. II din secţ. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.5. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerinţele tehnice comune pentru omologarea de tip a întregului vehicul, pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi pentru omologarea de tip a produselor.6. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerinţele tehnice comune pentru omologarea CE de tip şi pentru omologarea naţională de tip.7. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un regulament (CE) individual sau la o directivă CE/CEE individuală se înţelege forma actului de reglementare respectiv în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare, până la ultimul act de reglementare de modificare menţionat în text, inclusiv.8. În cadrul prezentelor reglementări, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare.----------Pct. 8, Cap. II, Secţiunea 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2013/15/UE inclusiv, iar începând cu 1 ianuarie 2015 forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2014/44/UE inclusiv.----------Pct. 9, Cap. II, Secţiunea 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.10. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2002/24/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2013/60/UE inclusiv.----------Pct. 10, Cap. II, Secţiunea 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.10^1. Regulamentele (UE) şi deciziile (UE) de modificare sau de punere în aplicare a actelor de reglementare comunitare menţionate în prezentele reglementări, adoptate ulterior intrării în vigoare a acestora, sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct.------------Pct. 10^1, Cap. II, Secţiunea 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.11. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un Regulament CEE-ONU se înţelege forma regulamentului respectiv în versiunea în vigoare, conform documentului CEE - ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958 revizuit.12. În cadrul prezentelor reglementări, prin înmatriculare se înţelege prima înmatriculare a unui vehicul nou, iar prin înregistrare se înţelege prima înregistrare a unui vehicul nou.13. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:CIV - cartea de identitate a vehiculului;CoC - certificat de conformitate CE;GNC - gaz natural comprimat;GPL - gaz petrolier lichefiat;MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului autovehiculului);RAR - Registrul Auto Român - RA;RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere;SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;VIN - numărul de identificare al unui vehicul, care reprezintă o combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul;----------Abrevierea VIN de la pct. 13, Cap. II, Secţiunea 1 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.VIS - ultima secţiune a VIN, care identifică fiecare vehicul.----------Abrevierea VIS de la pct. 13, Cap. II, Secţiunea 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.WMI - codul de identificare a producătorului unui vehicul.  +  Capitolul IIIPrevederi generale14. RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui vehicul, numai dacă acesta deţine omologare CE de tip a întregului vehicul valabilă sau omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă şi a primit număr naţional de registru, în conformitate cu prevederile secţiunii 2, 3 sau 4, după caz.15. RAR permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai dacă acesta deţine omologare CE/CEE de tip sau omologare CEEONU de tip, în conformitate cu prevederile secţiunii 2, 3 sau 4, după caz.15^1. RAR va publica pe site-ul www.rarom.ro informaţii privind evoluţia legislaţiei comunitare aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor rutiere şi a produselor utilizate la acestea.----------Pct. 15^1, Cap. III, Secţiunea 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.16. Abrogat.----------Pct. 16, Cap. III, Secţiunea 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDIN nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.17. Omologările CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare menţionate în secţiunile 2, 3 şi 4 rămân valabile în scopul înmatriculării, înregistrării sau al comercializării vehiculelor noi, respectiv în scopul introducerii pe piaţă, comercializării sau al punerii în exploatare a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, în conformitate cu prevederile actelor de reglementare respective, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel.18. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum şi la introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autorităţile competente din alte SM pe baza unor versiuni anterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă cerinţele aplicabile sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum şi la introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autorităţile competente din alte SM pe baza unor versiuni ulterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin actele de reglementare respective.20. În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din regulamentul CEE-ONU echivalent, se aplică condiţiile tehnice din versiunea regulamentului CEEONU prevăzută în anexele nr. 2 la secţiunile 2, 3 sau 4, după caz (în conformitate cu directivele cadru corespunzătoare) sau în directiva CE/CEE ori regulamentul (CE) aplicabil. Dacă această versiune nu este prevăzută în mod expres, se aplică condiţiile tehnice aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE-ONU respectiv în vigoare, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, revizuit.21. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune în mod explicit respectarea prevederilor unor regulamente CEE - ONU, se aplică prevederile aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE - ONU respectiv în vigoare, conform documentului CEE - ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.21^1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum şi, pentru producătorii care fabrică mai puţin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea şi al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripţiile ISO 3780: 2009. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stipulate la pct. 1 din anexa X la Directiva 2007/46/CE. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI şi VIS acordate producătorilor români.----------Pct. 21^1, Cap. III, Secţiunea 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.22. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere, puterea netă a motorului şi cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele indicate de producător în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.2. În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.În cazul testării, se vor aplica prevederile următoarelor acte de reglementare:22.2.1. În cazul vitezei maxime constructive: a) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru autovehicule din categoriile M(1) şi N(1); b) Directiva 74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE, pentru tractoarele agricole sau forestiere, respectiv Directiva 2009/60/CE anexa I paragraful 1 începând cu 1 ianuarie 2010; c) Directiva 95/1/CEE, modificată prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu două sau trei roţi.22.2.2. În cazul puterii nete a motorului: a) Directiva 80/1269/CEE, modificată prin Directiva 1999/99/CE, pentru autovehiculele din categoriile M şi N, respectiv Regulamentul (CE) 595/2009 începând cu 31 decembrie 2013. b) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru tractoarele agricole sau forestiere; c) Directiva 95/1/CEE, modificată prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu două sau trei roţi.22.3. Cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu modificările ulterioare.----------Subpct. 22.3. de la pct. 22, Cap. III, Secţiunea 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.23. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.În cazul vehiculelor pentru care anul codificat în structura VIN este ulterior anului calendaristic în care se eliberează CIV, anul de fabricaţie care se înscrie în CIV este anul calendaristic în care se eliberează CIV.----------Pct. 23, Cap. III, Secţiunea 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.24. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin reglementări naţionale, directive CE/CEE individuale, regulamente (CE) individuale sau regulamente CEE-ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru.25. Abrogat.----------Pct. 25, Cap. III, Secţiunea 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.26. În conformitate cu legislaţia naţională privind circulaţia pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie să fie dotate la punerea în circulaţie cu:- trusă medicală, care să respecte prevederile legale în vigoare;- două triunghiuri reflectorizante, omologate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-ONU;- stingător de incendiu, care să respecte prevederile legale în vigoare.Aceste dotări vor fi amplasate în autovehicul într-un spaţiu în care să nu prezinte risc de rănire pentru conducătorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori frânare bruscă (de exemplu: spaţiul destinat bagajelor, spaţii prevăzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spaţii special amenajate etc.).  +  Secţiunea 2 Omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a produselor utilizate la acestea  +  Capitolul IOmologarea CE de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. I din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) Cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi funcţionarea vehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. f), concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum şi omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule. (2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule: a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secţiunea 3; b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secţiunea 4; c) vehicule cu şenile. (3) Omologarea CE de tip în sensul prezentului capitol este opţională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule: a) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi; b) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice; şi c) maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. DefiniţiiSuplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, în ceea ce priveşte definiţiile generale, definirea şi criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor şi versiunilor de vehicule, precum şi definirea tipurilor de caroserii se aplică definiţiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE, în ceea ce priveşte definirea categoriilor de folosinţă se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel:----------Partea introductivă a pct. 3, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. a) autovehicul - vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puţin patru roţi, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; b) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia; c) remorcă - vehicul cu roţi fără autopropulsie, conceput şi fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul; d) abrogată;----------Lit. d) a pct. 3, Cap. I, Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. e) maşină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Autovehiculele pe şasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate maşini autopropulsate pentru lucrări; f) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definiţiilor de la lit. a) şi c); g) vehicul hibrid electric - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.).4. Obligaţiile RAR (1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea CE de tip îşi respectă obligaţiile care le revin în temeiul prezentului capitol. (2) RAR va omologa numai acele vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate care respectă cerinţele prezentului capitol. (3) RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol. (5) RAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare numai a acelor sisteme, componente şi unităţi tehnice separate care respectă cerinţele prezentului capitol. (6) Nu este permisă interzicerea, limitarea sau împiedicarea introducerii pe piaţă, a comercializării sau a punerii în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităţilor tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol. (7) MTI va asigura notificarea către Comisia Europeană a RAR ca autoritate pentru omologare. (8) Documentul de notificare a RAR va cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică şi domeniul de competenţă al RAR.5. Obligaţiile producătorilor (1) Producătorul răspunde în faţa RAR pentru toate aspectele procesului de omologare CE de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată. (2) În cazul omologării CE de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă. (3) Producătorul care modifică sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate respective. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 5 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor (1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri: a) omologarea CE de tip treptată; b) omologarea CE de tip într-o singură etapă; c) omologarea CE de tip mixtă. (2) O cerere de omologare CE de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE şi este însoţită de setul complet de certificate de omologare CE de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. În cazul omologării CE de tip a unui sistem sau a unei unităţi tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, RAR va avea acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării. (3) O cerere de omologare CE de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informaţiile relevante necesare în temeiul anexei I la Directiva 2007/46/CE, în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune şi, după caz, în anexa III partea II la Directiva 2007/46/CE. (4) În cazul unei proceduri de omologare CE de tip mixte, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiţia ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I la Directiva 2007/46/CE, necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare. (5) Fără a aduce atingere alin. (2), (3) şi (4), pentru omologarea CE de tip în mai multe etape trebuie furnizate următoarele informaţii: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet şi care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie a vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.Informaţiile de la literele a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare CE de tip mixtă, stabilită la alin. (4). (6) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Cu privire la un anumit tip de vehicul, poate fi depusă o singură cerere, cu condiţia ca aceasta să nu mai fi fost depusă şi în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată. (7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (8) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare CE de tip.7. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate (1) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, cu condiţia ca aceasta să nu mai fi fost depusă şi în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată. (2) Cererea este însoţită de dosarul informativ, al cărui conţinut este specificat de directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale aplicabile. (3) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (4) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule, componente sau unităţi tehnice separate câte sunt necesare în temeiul directivelor CE/CEE sau al regulamentelor CE individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.8. Dispoziţii generale privind acordarea omologării CE de tip (1) RAR nu poate acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menţionate la pct. 12 au fost aplicate în mod corespunzător şi satisfăcător. (2) RAR va acorda omologări CE de tip în conformitate cu pct. 9 şi 10. (3) RAR poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea CE de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. În acest caz, RAR trimite celorlalte SM şi Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale şi prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale. (4) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII la Directiva 2007/46/CE. (5) În termen de 20 de zile lucrătoare, RAR va trimite autorităţilor de omologare ale celorlalte SM o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoţită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (6) RAR va informa fără întârziere autorităţile de omologare ale celorlalte SM asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale. (7) La intervale de câte trei luni, RAR va trimite autorităţilor de omologare ale celorlalte SM o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conţine datele menţionate în anexa XIV la Directiva 2007/46/CE. (8) La cererea unui alt SM, RAR va trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoţită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (9) RAR poate solicita autorităţii de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, însoţită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (10) RAR gestionează datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologărilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordate de către acestea.9. Dispoziţii speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru vehicule (1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru: a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune sau în apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE; b) un tip de vehicul special care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Cerinţele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienţilor din ambulanţe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum şi cerinţele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante şi a sistemului de reţinere a ocupanţilor acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (1) al pct. 9, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (2) RAR acordă omologarea CE de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, ţinând cont de stadiul de fabricaţie al vehiculului.Omologarea CE de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE. (3) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua următoarele operaţii: a) va completa toate secţiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fişa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII la Directiva 2007/46/CE; b) va redacta sau va verifica opisul dosarului de omologare; c) va elibera solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoţit de anexele sale; d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (3) al pct. 9., Cap. I, Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează restricţiile sau derogările respective.----------Alin. (4) al pct. 9, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează dispoziţiile respective.----------Alin. (5) al pct. 9, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (6) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip mixtă, RAR va completa, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III la Directiva 2007/46/CE, referinţele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip. (7) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip într-o singură etapă, RAR va elabora lista actelor de reglementare aplicabile, al cărei format este prezentat în apendicele la anexa VI la Directiva 2007/46/CE şi va anexa respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.10. Dispoziţii speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate (1) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul CE individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru o componentă sau o unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (3) În cazul în care componentele sau unităţile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparaţii, service sau întreţinere, fac la rândul lor obiectul unei omologări CE de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităţilor tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil. (4) În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată îşi îndeplineşte funcţia sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părţi ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerinţe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcţionează împreună cu alte părţi ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării CE de tip a componentei sau a unităţii tehnice separate este limitat în consecinţă. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricţie de utilizare şi indică condiţiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricţiilor de utilizare aplicabile sau a condiţiilor de montaj aplicabile.11. Încercările necesare pentru omologarea CE de tip (1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE sau în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate.----------Alin. (1) al pct. 11, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care, deşi nu este reprezentativ/reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întruneşte mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanţă prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecţie. (3) Ca alternative la procedurile de încercare menţionate la alin. (1) şi cu acordul RAR, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI la Directiva 2007/46/CE. (4) Condiţiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI la directiva 2007/46/CE, condiţiile de încercare specifice şi dispoziţiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.12. Măsuri de asigurare a conformităţii producţiei (1) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producţiei vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate, după caz, cu tipul omologat. (2) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM, dacă măsurile prevăzute la alin. (1) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice. În acest scop, pentru omologările CE de tip acordate, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menţionate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune asupra unor eşantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalaţiile de producţie. (3) Dacă, pentru omologările CE de tip acordate, RAR constată că măsurile menţionate la alin. (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect.13. Dispoziţii generale privind modificarea omologărilor CE de tip (1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR, pentru omologările CE de tip acordate de RAR, asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată. (2) O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea CE de tip iniţială. (3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecinţă. Procedurile menţionate la pct. 14 şi 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecţii sau încercări necesare.14. Dispoziţii speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru vehicule (1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR va emite pagina revizuită în consecinţă din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoţită de o descriere detaliată a modificării. (2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (1): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia anexelor; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.În astfel de cazuri, RAR va elibera un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoţit de un număr de extindere, care creşte în funcţie de numărul de extinderi succesive deja acordate.Certificatul de omologare CE specifică în mod clar motivul extinderii şi data noii eliberări. (3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată şi actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate. (4) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerinţe prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.15. Dispoziţii speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate (1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR emite paginile revizuite în consecinţă din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoţită de o descriere detaliată a modificării. (2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (1): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia anexelor; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.În astfel de cazuri, RAR emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoţit de un număr de extindere, care creşte în funcţie de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alin. (2) lit. (c), se actualizează cea de-a treia secţiune a numărului de omologare.Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii şi data noii emiteri. (3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată şi actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare CE se modifică în consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.16. Emiterea şi notificarea modificărilor omologărilor CE de tip (1) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza toate secţiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale şi opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat şi anexele sale vor fi puse la dispoziţia solicitantului fără întârzieri nejustificate. (2) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, vor fi puse de către RAR la dispoziţia solicitantului fără întârzieri nejustificate. (3) RAR va notifica autorităţilor de omologare ale celorlalte SM orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menţionate la pct. 8 şi va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la modificările acordate.17. Încetarea valabilităţii omologării CE de tip (1) O omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale. (2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante îşi încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv îşi pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective. (3) Atunci când producţia unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, RAR va informa autorităţile de omologare ale celorlalte SM asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare. RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la încetarea producţiei.Prevederile pct. 6 din secţiunea 5 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a).----------Alin. (3) al pct. 17 al cap. I din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv.RAR va comunica fără întârziere nejustificată toate informaţiile relevante autorităţilor de omologare ale celorlalte SM pentru a permite aplicarea, după caz, a pct. 6 din secţiunea 5. Comunicarea va specifica în special data producţiei şi numărul de identificare al ultimului vehicul produs. RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea.----------Alin. (4) al pct. 17 al cap. I din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.18. Certificatul de conformitate (1) În calitate de deţinător al unei omologări CE de tip a întregului vehicul pentru un vehicul, producătorul va trebui să emită un CoC care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a CoC care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate CoC emise în etapele anterioare. (2) CoC trebuie redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunităţii. (3) CoC se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului. (4) CoC trebuie să fie completat integral şi să nu conţină restricţii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare. (5) CoC stabilit în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispoziţiile pct. 20 alin. (2) trebuie să conţină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)". (6) CoC, astfel cum este descris în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu pct. 21, trebuie să conţină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici", iar în imediata să apropiere trebuie să fie indicat anul de fabricaţie, urmat de un număr secvenţial cuprins între 1 şi limita indicată în secţiunea 1 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, specificând, pentru fiecare an de producţie, poziţia vehiculului în cadrul producţiei alocate pentru anul respectiv.----------Alin. (6) al pct. 18., Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (7) Fără să aducă atingere dispoziţiilor alin. (1), producătorul poate transmite în format electronic autorităţii competente date sau informaţii cuprinse în CoC. (8) Un duplicat al CoC poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului. (9) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 385/2009, până la 29 aprilie 2010, producătorii pot elibera certificate de conformitate care sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa IX la Directiva 70/156/CEE.19. Marca de omologare CE de tip (1) Producătorul unei componente sau al unei unităţi tehnice separate, care face sau nu parte dintr-un sistem, trebuie să aplice fiecărei componente sau unităţi tehnice separate produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva CEE/CE individuală sau de regulamentul CE individual relevant. (2) În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puţin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului şi/sau un număr de identificare. (3) Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele la anexa VII la Directiva 2007/46/CE.20. Derogările pentru tehnologiile şi conceptele noi (1) La solicitarea producătorului, RAR poate acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menţionate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, sub rezerva acordării unei autorizaţii din partea Comisiei în conformitate cu procedura menţionată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE. (2) În aşteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, RAR poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul României, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiţia ca RAR să informeze fără întârziere Comisia şi celelalte SM cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conţinând următoarele elemente: a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată şi cerinţele impuse; b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranţa şi mediul, precum şi a măsurilor luate; c) o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparaţie cu cerinţele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puţin echivalent de siguranţă şi protecţie a mediului. (3) În conformitate cu procedura menţionată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE, Comisia va decide dacă autorizează sau nu RAR să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.După caz, decizia va preciza, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiţionată de vreo restricţie, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizaţiei, RAR va informa de îndată pe deţinătorul omologării de tip provizorii menţionate la alin. (2) că omologarea provizorie va fi revocată în termen de şase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, înregistrate, comercializate sau puse în exploatare în România şi în oricare dintre SM care a acceptat omologarea provizorie. (4) MTI poate decide să accepte pe teritoriul României o omologare provizorie, acordată de un alt SM.----------Alin. (4) al pct. 20., Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDIN nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012. (5) Prezentul punct nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispoziţiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea. (6) În cazul în care actele de reglementare vizate de derogare au fost modificate în mod corespunzător, orice restricţie legată de derogare este ridicată imediat.Dacă nu au fost luate măsurile necesare adaptării actelor de reglementare vizate de derogare, valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea RAR de către Comisie printr-o altă decizie.21. Omologarea CE de tip pentru seriile mici21. (1) La solicitarea producătorului şi în limitele cantitative stabilite în secţiunea 1 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, RAR acordă, în conformitate cu procedura menţionată la pct. 6 alin. (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul din categoria M(1) sau N(1) care respectă cerinţele din apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE. Omologările CE de tip pentru serii mici acordate înainte de 1 noiembrie 2012 îşi pierd valabilitatea la 31 octombrie 2016. De la această dată, certificatele de conformitate CE pentru vehiculele produse în serii mici nu mai sunt valabile, cu excepţia cazului în care omologările de tip respective au fost actualizate pentru a ţine seama de cerinţele din apendicele menţionat anterior.----------Alin. (1) al pct. 21., Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (2) Alin. (1) nu se aplică vehiculelor speciale. (3) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.22. Dispoziţii speciale privind omologarea individuală a vehiculelor (1) În conformitate cu prevederile OG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prevăzute de ordonanţa respectivă, vehiculele noi pot fi supuse şi procedurii de omologare individuală, în urma căreia RAR acordă un certificat de omologare individuală, document prin care RAR certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat individual.Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE şi conţine cel puţin informaţiile necesare completării certificatului de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE.Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul "Omologare CE a vehiculului."Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză. (2) Omologarea individuală a vehiculelor se efectuează în conformitate cu prevederile RNTR 7, ediţia în vigoare. (3) Omologarea individuală se poate aplica în cazul vehiculelor prevăzute la pct. 2 alin. (1). (4) Omologarea individuală se poate aplica, în mod opţional, pentru vehiculele prevăzute la pct. 2 alin. (3). (5) De asemenea, omologarea îndividuală se poate aplica, în mod opţional, pentru următoarele vehicule:(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;(b) prototipuri de vehicule folosite în circulaţia rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiţia să fi fost special concepute şi fabricate în acest scop. (6) Procedura de omologare individuală se poate aplica şi în cazul vehiculelor care au primit omologarea CE de tip în conformitate cu prezentul capitol şi care au fost modificate înainte de înmatriculare, înregistrare sau comercializare. (7) Procedura de omologare individuală se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, şi în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare CE de tip în mai multe etape. (8) Procedura de omologare individuală nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape şi nu se poate aplica pentru obţinerea omologării etapei iniţiale a unui vehicul. (9) Cererea de omologare individuală este înaintată de către persoana care prezintă vehiculul la omologare. Dacă această persoană nu este producătorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie să fie stabilită pe teritoriul Comunităţii. (10) În cadrul procedurii de omologare individuală, RAR nu efectuează încercări distructive. RAR va folosi orice informaţie relevantă care stabileşte conformitatea cu cerinţele alternative prevăzute în RNTR 7, furnizată de către solicitant. (11) În locul cerinţelor alternative, RAR acceptă orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordată în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (12) RAR acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării şi dacă respectă cerinţele tehnice aplicabile prevăzute în RNTR 7, ediţia în vigoare şi emite fără întârziere nejustificată certificatul de omologare individuală menţionat la alin. (1). (13) În cazul în care un solicitant doreşte să comercializeze, să înmatriculeze sau să pună în circulaţie într-un alt stat membru un vehicul căruia RAR i-a acordat o omologare individuală, RAR îi furnizează solicitantului, la cerere, o declaraţie privind dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat. (14) În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către RAR, urmează a fi înmatriculat într-un alt stat membru, RAR va furniza, la solicitarea autorităţii de omologare din statul membru respectiv, orice informaţii suplimentare detaliate privind natura cerinţelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către autoritatea de omologare a unui alt stat membru, se prezintă în vederea omologării individuale şi eliberării CIV, RAR va putea solicita autorităţii de omologare care a acordat omologarea individuală orice informaţii suplimentare detaliate privind natura cerinţelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză. (15) În ceea ce priveşte vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru, RAR va omologa vehiculul respectiv şi va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării, cu excepţia cazului în care dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu cerinţele prevăzute în RNTR 7. (16) În cazul unui vehicul omologat individual de un alt stat membru şi care este conform cu dispoziţiile Directivei 2007/46/CE şi cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării fără efectuarea altor încercări.23. Abrogat.----------Pct. 23 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.24. Abrogat.----------Pct. 24 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.25. Introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor şi a unităţilor tehnice separate (1) RAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate numai dacă acestea sunt conforme cerinţelor actelor de reglementare aplicabile şi sunt marcate corespunzător, în conformitate cu pct. 19. (2) Alin. (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităţilor tehnice separate special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta secţiune. (3) Prin derogare de la alin. (1), RAR poate permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziţii ale unui act de reglementare privind componenta sau unitatea tehnică separată vizată, în temeiul pct. 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările privind componenta sau unitatea tehnică respectivă acordate în cadrul procedurilor de omologare CE de tip de serie mică, omologare naţională de tip de serie mică sau omologare individuală. (4) Prin derogare de la alin. (1) şi dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, este permisă introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule pentru care, la data punerii în circulaţie, nu li s-a solicitat să deţină omologare de tip.26. Clauza de salvgardare pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate conforme prezentelor reglementări (1) Dacă R.A.R. consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt SM, fiind conforme cerinţelor aplicabile sau marcate corespunzător, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice, R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, pentru o perioadă de maximum şase luni, eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor ori poate refuza introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităţilor tehnice separate. În acest caz, R.A.R. va informa de îndată producătorul, celelalte SM şi Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special, dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante. (2) RAR va aplica în aceste cazuri decizia Comisiei, adoptată ca urmare a consultării părţilor interesate.27. Măsuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate neconforme cu tipul omologat (1) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate noi însoţite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate fabricate, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. RAR va notifica măsurile luate autorităţilor de omologare din celelalte SM.RAR va ţine evidenţa măsurilor notificate de autorităţile de omologare ale celorlalte SM. (2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt respectate. (3) Dacă RAR demonstrează că vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate noi însoţite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, RAR poate solicita SM care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate în curs de fabricaţie se conformează în continuare tipului omologat.În cazul în care RAR primeşte o solicitare referitoare la vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate pe care le-a omologat, din partea unui SM, va lua măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen de şase luni de la data solicitării. (4) RAR va cere SM care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricaţie sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare: a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, componente sau unităţi tehnice separate; b) în raport cu o omologare CE de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, componente sau unităţi tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformităţii vehiculului incomplet.La primirea unei solicitări din partea unui alt SM, pentru omologările CE de tip acordate, RAR va lua măsurile care se impun, în cooperare cu SM solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen şase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, RAR, în calitate de autoritate competentă care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau vehiculului incomplet, va lua măsurile menţionate la alin.(1). (5) RAR va gestiona activităţile de informare reciprocă cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM privind orice retragere a omologării CE de tip şi motivele care au determinat-o, termenul de informare în acest scop fiind de 20 de zile lucrătoare. (6) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, sau SM care a acordat omologarea CE de tip şi care a fost notificat de către RAR, contestă neconformitatea, RAR şi SM în cauză depun eforturi pentru soluţionarea diferendului. Comisia este informată şi organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înţelegere.28. Rechemarea vehiculelor (1) În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentului capitol, prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică şi/sau protecţia mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR, dacă RAR a acordat omologarea vehiculului. (2) Producătorul trebuie să propună RAR un ansamblu de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1). RAR va comunica fără întârziere autorităţilor competente ale celorlalte SM măsurile propuse.Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede ori RAR este informat de autorităţile competente ale celorlalte SM în acest sens, RAR îl va informa pe producător.În acest caz, RAR va lua toate măsurile de protecţie necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune şi nu pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, RAR va informa asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autorităţile de omologare ale celorlalte SM şi Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare. (3) În cazul în care RAR este informat de autoritatea de omologare a altui SM despre ansamblul de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1) propuse de producătorul unui vehicul omologat de respectiva autoritate de omologare, RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient pe teritoriul României.Dacă RAR consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, va informa fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM referitoare la retragerea omologării CE de tip a vehiculelor de către aceste autorităţi. (4) Prezentul punct se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerinţe în temeiul vreunui act de reglementare.29. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispoziţiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum şi toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia, refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării unui tip de vehicul ori interzicerea introducerii pe piaţă, a comercializării şi punerii în exploatare a unui tip de sistem, componentă ori unitate tehnică separată trebuie să expună în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părţii interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a termenelor în care acestea pot fi exercitate.30. Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip (1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleaşi condiţii ca directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale.----------Alin. (1) al pct. 30, Cap. I, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (2) În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEEONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, se va abroga sau adapta orice dispoziţie legislativă naţională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză. (3) În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuieşte o directivă CEE/CE individuală sau un regulament (CE) individual existent, se va abroga orice dispoziţie legislativă naţională adoptată pentru transpunerea directivei respective.31. Echivalenţa regulamentelor CEE-ONU cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE) (1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect.----------Alin. (1) al pct. 31 al cap. I din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU şi, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor şi mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual echivalente.32. Informaţii destinate utilizatorilor (1) Producătorul nu poate comunica informaţii tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune care să contravină datelor omologate de RAR sau de autorităţile de omologare ale celorlalte SM. (2) În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de dispoziţii, producătorul trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unităţi tehnice separate.Pentru utilizatorii din România, aceste informaţii trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreţinere.33. Informaţii destinate producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate (1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziţia producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schiţele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare şi care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităţilor tehnice separate.Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unităţi tehnice separate pentru a proteja confidenţialitatea oricăror informaţii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală. (2) Producătorul componentelor sau al unităţilor tehnice separate, în calitatea sa de deţinător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu pct. 10 alin. (4), include restricţii de utilizare, condiţii speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului toate informaţiile detaliate relevante.În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităţilor tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unităţile tehnice separate produse, instrucţiuni privind restricţiile de utilizare sau condiţiile speciale de montare sau ambele.34. Desemnarea serviciilor tehnice (1) RAR, ca autoritate de omologare şi serviciu tehnic desemnat conform legislaţiei în vigoare, poate desemna alte servicii tehnice, în baza evaluării efectuate conform pct. 35.În vederea desemnării, un serviciu tehnic trebuie să se conformeze dispoziţiilor prezentului punct. (2) Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecţiile specificate în prezentul capitol sau într-un act de reglementare enumerat la anexa nr. 2 la prezenta secţiune, cu excepţia cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecţii pentru care nu au fost notificate în mod corespunzător. (3) Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activităţi, în funcţie de domeniul lor de competenţă: a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unităţi încercările la care se face referire în prezentul capitol şi în actele de reglementare enumerate la anexa nr. 2; b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta secţiune şi în actele de reglementare menţionate în anexa nr. 2 şi care au loc în cadrul unităţilor producătorului sau ale unei părţi terţe; c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează şi monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformităţii producţiei; d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecţii în cadrul supravegherii conformităţii producţiei. (4) Serviciile tehnice trebuie să facă dovada faptului că posedă competenţele necesare, cunoştinţele tehnice specifice şi experienţa dovedită în domeniile specifice reglementate de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.De asemenea, serviciile tehnice trebuie să se conformeze acelor standarde menţionate în apendicele 1 la anexa V la Directiva 2007/46/CE care sunt relevante pentru activităţile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape, astfel cum este menţionată la pct. 22 alin. (2). (5) RAR poate acţiona în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activităţile menţionate la alin. (3). (6) Un producător sau o parte subcontractantă care acţionează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activităţile din categoria A în ceea ce priveşte actele de reglementare enumerate în anexa XV la Directiva 2007/46/CE. (7) Entităţile menţionate la alin. (5) şi (6) se conformează dispoziţiilor din prezentul punct. (8) Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alin. (6) şi aparţinând unei ţări terţe pot fi notificate în înţelesul pct. 36 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate şi ţara terţă în cauză.35. Evaluarea competenţelor serviciilor tehnice (1) Competenţele menţionate la pct. 34 trebuie să fie demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de RAR. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare. (2) Evaluarea pe care se bazează raportul menţionat la alin. (1) trebuie realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V la Directiva 2007/46/CE.Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani. (3) Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere. (4) Atunci când acţionează în calitate de serviciu tehnic, RAR trebuie să îşi demonstreze conformitatea prin documente justificative.Acestea vor include o evaluare realizată de auditori RAR independenţi de activitatea supusă evaluării şi care sunt administraţi în mod autonom faţă de personalul implicat în activitatea evaluată. (5) Producătorul sau partea subcontractantă care acţionează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, trebuie să respecte dispoziţiile relevante ale prezentului punct.36. Procedurile de notificare a serviciilor tehnice (1) MTI asigură notificarea RAR în calitate de serviciu tehnic şi a celorlalte servicii tehnice desemnate de către RAR. Această notificare trebuie să includă informaţii cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile şi categoria de activităţi ale fiecărui serviciu tehnic desemnat.MTI va informa Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.Actul de notificare va menţiona actele de reglementare cu privire la care au fost desemnate serviciile tehnice. (2) Un serviciu tehnic îşi poate exercita activităţile descrise la pct. 34 privind omologarea CE de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei. (3) Acelaşi serviciu tehnic poate fi desemnat şi notificat de mai multe SM, indiferent de categoria de activităţi pe care acesta le exercită. (4) În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizaţie specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activităţile menţionate la pct. 34, notificarea se face în conformitate cu dispoziţiile prezentului punct.37. Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip (1) În ceea ce priveşte omologarea CE de tip, RAR va acorda omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa nr. 4 la prezenta secţiune. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 37 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al pct. 37 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 37 al cap. I din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (5) Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M(1) anterior şi nici nu împiedică extinderea omologărilor respective. (6) În ceea ce priveşte omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unităţi tehnice separate, RAR va aplica prevederile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau entităţilor tehnice anterior şi nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.38. Evaluarea aplicării Directivei 2007/46/CECel târziu la 29 aprilie 2011, MTI va informa Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare CE de tip prevăzute de Directiva 2007/46/CE şi, în special, a procedurii de omologare de tip în mai multe etape.39. Prevederi finaleReferirile la Directiva 70/156/CEE, cu modificările ulterioare, abrogată de la 29 aprilie 2009, se interpretează ca referiri la Directiva 2007/46/CEE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XXI la Directiva 2007/46/CE.  +  Capitolul IIOmologarea naţională de tip de serie mică a întregului vehicul a autovehiculelor şi a remorcilor acestora----------Titlul cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2 şi care sunt produse în limitele cantitative stabilite în secţiunea 2 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 1 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al pct. 1 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării naţionale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 alin. (1) lit. d), concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere. (2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule: a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secţiunea 3; b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secţiunea 4; c) vehicule cu şenile. (3) Omologarea naţională de tip în sensul prezentului capitol este opţională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule: a) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi; b) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice; şi c) maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. Definiţii3. (1) Suplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4 şi la secţiunea 2 cap. I pct. 3, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, în ceea ce priveşte definiţiile generale, definirea şi criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor şi versiunilor de vehicule, precum şi definirea tipurilor de caroserii se aplică definiţiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE, în ceea ce priveşte definirea categoriilor de folosinţă se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel:----------Partea introductivă a alin. (1) al pct. 3., Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010. b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. d) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia. (2) În cadrul prezentului capitol, prin omologare naţională de tip se înţelege omologarea naţională de tip de serie mică a întregului vehicul.----------Alin. (2) al pct. 3 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.4. Obligaţiile RAR (1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea naţională de tip îşi respectă obligaţiile care le revin în temeiul prezentului capitol. (2) RAR va omologa numai acele vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (3) RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol.5. Obligaţiile producătorilor (1) Producătorul răspunde în faţa RAR pentru toate aspectele procesului de omologare naţională de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul. (2) În cazul omologării naţionale de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă. (3) Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei componentelor şi a sistemelor respective.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării naţionale de tip a vehiculelor (1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri: a) omologarea naţională de tip treptată; b) omologarea naţională de tip într-o singură etapă; c) omologarea naţională de tip mixtă. (2) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată.----------Alin. (2) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul; b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE); c) dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE, însoţit de setul complet de copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz).----------Alin. (3) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (4) În cazul unei proceduri de omologare naţională de tip mixtă, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicări de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat de România.----------Alin. (4) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (5) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau completare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Informaţiile de la lit. a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare naţională de tip mixtă, stabilită la alin. (4).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (16) ori o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.----------Alin. (5) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (8) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare naţională de tip.7. Dispoziţii privind acordarea omologării naţionale de tip (1) RAR nu poate acorda nicio omologare naţională de tip înainte de a se asigura că procedurile menţionate la pct. 9 au fost aplicate în mod corespunzător şi satisfăcător. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea naţională de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. (4) RAR va acorda omologarea naţională de tip pentru: a) un tip de vehicul pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune; b) un tip de vehicul special pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune şi din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Derogările prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune şi în anexa XI la Directiva 2007/46/CE se aplică cumulativ pentru tipul de vehicul special supus omologării.Cerinţele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienţilor din ambulanţe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum şi cerinţele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante şi a sistemului de reţinere a ocupanţilor acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (4) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (5) RAR acordă omologarea naţională de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune, ţinând cont de stadiul de fabricaţie al vehiculului.Omologarea naţională de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (5) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (6) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip sunt: a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din SM pe baza fiecărei directive comunitare individuale şi/sau fiecărui regulament comunitar precizate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-ONU precizat în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România.----------Alin. (6) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (7) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.----------Alin. (7) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip.Certificatul de omologare naţională de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE, nu poartă titlul «Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor». Cu toate acestea, certificatele naţionale de omologare de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.Certificatul de omologare naţională de tip trebuie să precizeze natura derogărilor acordate în raport cu cerinţele aplicabile la omologarea CE de tip pentru serii nelimitate.----------Alin. (8) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(8^1) Abrogat.----------Alin. (8^1) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (9) Dacă pentru o anumită omologare naţională de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile şi conceptele noi sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează restricţiile sau derogările respective.----------Alin. (9) al pct. 7, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (10) În cazul în care datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează dispoziţiile respective.----------Alin. (10) al pct. 7, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014. (11) Abrogat.----------Alin. (11) al pct. 7, Cap. II, Secţiunea 2 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (12) Pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor în temeiul prezentului punct, RAR acceptă sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (13) Valabilitatea omologării naţionale de tip este limitată la teritoriul României. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o copie a certificatului de omologare naţională de tip şi a anexelor acestuia autorităţilor de omologare ale SM desemnate de producător. (14) La cererea unui solicitant care doreşte să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulaţie în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare naţională de tip, inclusiv a dosarului de omologare.----------Alin. (14) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (15) În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip acordate de respectivele SM, RAR va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România.----------Alin. (15) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (16) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip.----------Alin. (16) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (17) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologare naţională de tip.----------Alin. (17) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (18) RAR nu poate refuza omologarea naţională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct.----------Alin. (18) al pct. 7 al cap. II din secţ. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.8. Încercările necesare pentru omologarea naţională de tip (1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice evaluate de RAR. (2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul care, deşi nu este reprezentativ pentru tipul care urmează a fi omologat, întruneşte mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanţă prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecţie.9. Măsuri de asigurare a conformităţii producţiei (1) Abrogat.----------Alin. (1) al pct. 9, Cap. II, Secţiunea 2 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (2) RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producţiei vehiculelor cu tipul omologat. (3) RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea acordată, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica dacă măsurile prevăzute la alin. (2) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice. În acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menţionate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune asupra unor eşantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalaţiile de producţie.----------Alin. (3) al pct. 9, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "alin. (1)" cu sintagma "alin. (2)". (4) Dacă RAR constată că măsurile menţionate la alin. (2) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect.----------Alin. (4) al pct. 9, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "alin. (1)" cu sintagma "alin. (2)".10. Dispoziţii privind modificarea omologărilor naţionale de tip (1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare naţională de tip trebuie să fie acordată. (2) O cerere de modificare a unei omologări naţionale de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea naţională de tip iniţială. (3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecinţă. (4) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire", iar RAR va modifica în mod corespunzător dosarul de omologare. (5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (4): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţională de tip; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.----------Alin. (5), pct. 10, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. (6) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerinţe prevăzute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză. (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţională de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului.----------Alin. (7), pct. 10, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. (8) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, vor fi puse la dispoziţia solicitantului de către RAR.11. Încetarea valabilităţii omologării naţionale de tip (1) O omologare naţională de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1) al pct. 11 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. b) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă. c) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; d) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale. (2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante îşi încetează valabilitatea, omologarea naţională de tip a vehiculului respectiv îşi pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective. (3) Atunci când producţia unui anumit tip de vehicul omologat naţional de tip de către RAR este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.Prevederile privind aplicarea procedurii de sfârşit de serie prevăzute la secţiunea 5 pct. 6 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. b).----------Alin. (3) al pct. 11 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Prevederile pct. 14. se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) sau b). (4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare naţională de tip acordată de RAR pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.12. Certificatul de conformitate naţional (1) Producătorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip, emite un certificat de conformitate naţional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 21 la prezenta secţiune, care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate naţional care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare. (2) Certificatul de conformitate naţional trebuie să fie completat integral şi să nu conţină restricţii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare. (3) Certificatul de conformitate naţional se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului. (4) Un duplicat al certificatului de conformitate naţional poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului.----------Pct. 12 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.13. Abrogat.----------Pct. 13 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.14. Abrogat.----------Pct. 14 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.15. Măsuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat (1) Dacă RAR constată că vehiculele omologate, însoţite de documentele care atestă omologarea naţională de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că vehiculele sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. (2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare naţională de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt respectate. (3) În cazul în care la controlul efectuat la producător sau la comerciant, în baza prevederilor legale în vigoare, se constată neconformităţi, RAR poate impune deţinătorului omologării naţionale de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie sau de pe piaţă a vehiculului ori produsului. (4) Atunci când există informaţii că unele tipuri de vehicule nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau protecţia mediului, RAR poate efectua probe de anduranţă în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al pct. 15 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.16. Rechemarea vehiculelor (1) În cazul în care un producător care a primit o omologare naţională de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică şi/sau protecţia mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR.----------Alin. (1), pct. 16, Cap. II, Secţiunea 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011, urmând ca referirile la "producător, reprezentantul acestuia sau importator" să se considere a fi făcute la "producător". (2) Deţinătorul omologării naţionale de tip trebuie să propună RAR un ansamblu de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1). RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient. (3) Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, îl va informa pe deţinătorul omologării naţionale de tip.Dacă RAR nu este satisfăcut de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecţie necesare, inclusiv retragerea omologării naţionale de tip a vehiculelor. În cazul retragerii omologării naţionale de tip, RAR va informa producătorul asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente în termen de 20 de zile lucrătoare.17. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispoziţiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum şi toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări naţionale de tip, retragerea acesteia sau refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării vor expune în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părţii interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a termenelor în care acestea pot fi exercitate.18. Recunoaşterea omologărilor echivalente (1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect.----------Alin. (1) al pct. 18 al cap. II din secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU şi, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor şi mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual echivalente.19. Informaţiile destinate utilizatorilor (1) Producătorul nu poate comunica informaţii tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune care să contravină datelor omologate de RAR. (2) În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de dispoziţii, producătorul trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unităţi tehnice separate.Aceste informaţii trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreţinere.20. Informaţii destinate producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate (1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziţia producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schiţele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare şi care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităţilor tehnice separate. (2) Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unităţi tehnice separate pentru a proteja confidenţialitatea oricăror informaţii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.21. Abrogat.----------Pct. 21 al cap. II din secţ. a 2-a a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.  +  Capitolul IIIOmologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule şi remorci şi care nu sunt reglementate de directive CE/CEE sau de regulamente (CE)La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a a produselor utilizate la autovehicule şi remorci menţionate în tabelul următor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzător.┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Obiectul omologării │ Regulament CEE-ONU │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Triunghiuri de presemnalizare │ 27 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Ştergătoare pentru faruri │ 45 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Plăci de identificare spate vehicule lente │ 69 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Plăci de identificare spate vehicule grele şi/sau lungi │ 70 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Marcaje reflectorizante │ 104 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Anvelope reşapate pentru autoturisme şi remorcile lor │ 108 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Anvelope reşapate pentru autovehicule comerciale şi │ ││remorcile lor │ 109 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Airbag de înlocuire şi volan de înlocuire │ 114 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Faruri de viraj │ 119 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Roţi de schimb │ 124 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Sisteme despărţitoare pentru protecţie pasagerilor │ ││împotriva deplasării bagajelor şi care nu fac parte din │ ││dotarea de origine a vehiculului │ 126 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED) │ 128 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Sisteme de reţinere pentru copii îmbunătăţite (ECRS) │ 129 │└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘----------Poziţia "Garnituri de frână de înlocuire" din tabelul din Cap. III al secţiunii a 2-a a fost abrogată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Poziţiile "Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)" şi "Sisteme de reţinere pentru copii îmbunătăţite (ECRS)" din tabelul din Cap. III al secţiunii a 2-a au fost introduse de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Anexa 1la Secţiunea 2Definirea categoriilor de folosinţăCategoriile de folosinţă sunt definite după cum urmează:1. autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând;2. autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;2.1. Prin troleibuz se înţelege autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;2.2. Prin microbuz se înţelege autobuzul din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă.3.1. Prin autovehicul tractor se înţelege autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin concepţie şi construcţie este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;3.1.1. Prin autoremorcher se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;3.1.2. Prin autotractor se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;4. (semi)remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;5. vehicul special (vehicul cu destinaţie specială) - vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcţie care necesită adaptări şi/sau echipamente speciale;6. maşină autopropulsată pentru lucrări - vezi cap. 1 pct. 3 lit. e) din secţiunea 2 a reglementărilor.---------Anexa 1 din secţiunea 2 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.Anexa 2la Secţiunea 2*Font 8*                                 LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE                prin care se stabilesc cerinţele aplicabile la omologarea de tip                a vehiculelor, sistemelor, componentelor şi a entităţilor tehnice  Tabelul 1 - Omologarea CE de tip a vehiculelor fabricate în serii nelimitate┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ Act de │ Categoriile de vehicule la care se aplică ││ Obiectul omologării │reglementare*) ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │M(1)│M(2)│M(3)│N(1)│N(2)│N(3)│O(1)│O(2)│O(3)│O(4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. Nivel sonor**) │ 70/157 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1A. Nivel sonor**) │R (UE) 540/2014│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2A. Emisii (Euro 5 şi 6) - │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ │ ││vehicule uşoare/acces la informaţii │R (CE) 715/2007│*1) │*1) │ │*1) │*1) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3A. Prevenirea riscului de incendiu │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││(rezervoare cu combustibil lichid) │ R CEE-ONU 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3B. Dispozitivele de protecţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││antiîmpănare spate şi instalarea │ R CEE-ONU 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora; protecţia antiîmpănare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4A. Spaţiu pentru montarea şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││fixarea plăcilor de înmatriculare │R (UE) 1003/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5A. Echipamentul de direcţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │ R CEE-ONU 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6B. Broaştele uşilor şi elementele │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││de susţinere a uşilor │R CEE-ONU 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7A. Dispozitivele şi semnalele de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││avertizare sonoră │R CEE-ONU 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8A. Dispozitivele de vizibilitate │R (CE) 661/200 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││indirectă şi instalarea acestora │9 R CEE-ONU 46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9A. Frânarea vehiculelor şi a │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││remorcilor │R CEE-ONU 13 │ │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9B. Sistemul de frânare al │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││autoturismelor │R CEE-ONU 13-H │*4) │ │ │*4) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10A. Compatibilitatea │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││electromagnetică │R CEE-ONU 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12A. Echipamentele interioare ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13A. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 18 │ │*4A)│*4A)│ │*4A)│*4A)│ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13B. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14A. Protecţia conducătorului auto │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││împotriva sistemului de direcţie în │R CEE-ONU 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazul unui impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15A. Scaunele, ancorajele lor şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││tetierele │R CEE-ONU 17 │ │*4B)│*4B)│ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15B. Scaunele vehiculelor de │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││pasageri de capacitate mare │R CEE-ONU 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16A. Proeminenţele exterioare ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17B. Vitezometrul, inclusiv │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││instalarea acestuia │R CEE-ONU 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18A. Plăcuţa producătorului │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││regulamentară şi numărul de │R (UE) 19/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││identificare al vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19A. Punctele de ancorare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││centurilor de siguranţă, sistemele │R CEE-ONU 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ancorare ISOFIX şi punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ancorare superioare ISOFIX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20A. Instalarea dispozitivelor de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││iluminat şi de semnalizare luminoasă│R CEE-ONU 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21A. Dispozitivele │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││retroreflectorizante pentru │R CEE-ONU 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22A. Lămpi de poziţie faţă şi spate,│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││lămpi de stop şi lămpi de gabarit │R CEE-ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru autovehicule şi remorcile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22B. Lămpi pentru circulaţie diurnă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule │R CEE-ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22C. Lămpi de poziţie laterale │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi remorcile │R CEE-ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23A. Lămpi semnalizare direcţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi pentru │R CEE-ONU 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24A. Dispozitivele de iluminare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││plăcuţei de înmatriculare spate a │R CEE-ONU 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor şi a remorcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25A. Faruri etanşe (sealed beam) │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule care emit un │R CEE-ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fascicul de întâlnire asimetric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││european sau un fascicul de drum ori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele fascicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25B. Lămpi cu incandescenţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││destinate utilizării în blocuri │R CEE-ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││optice omologate pentru autovehicule│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25C. Faruri pentru autovehicule │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││prevăzute cu surse luminoase cu │R CEE-ONU 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25D. Surse luminoase cu descărcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││în gaz destinate utilizării în │R CEE-ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││blocuri optice omologate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25E. Faruri pentru autovehicule care│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││emit o lumină de întâlnire │R CEE-ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asimetrică sau o lumină de drum ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele şi care sunt echipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lămpi cu incandescenţă şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││module LED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25F. Sisteme de iluminare faţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││adaptive (AFS) pentru autovehicule │R CEE-ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26A. Lămpi de ceaţă faţă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27A. Dispozitive de remorcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││ │R (UE) 1005/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28A. Lămpi de ceaţă spate pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29A. Lămpi de mers înapoi pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30A. Lămpi de staţionare pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31A. Centurile de siguranţă, │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││sistemele de fixare, sistemele de │R CEE-ONU 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fixare a scaunelor pentru copii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sistemele ISOFIX de fixare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││scaunelor pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32A. Câmpul de vizibilitate spre │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înainte al conducătorului │R CEE-ONU 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33A. Amplasarea şi identificarea │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││comenzilor manuale, a lămpilor │R CEE-ONU 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││martor şi a indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34A. Dispozitive de degivrare şi de │R (CE) 661/2009│ X │*5) │*5) │*5) │*5) │*5) │ │ │ │ ││dezaburire a parbrizului │R (UE) 672/2010│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35A. Ştergătoare/Spălătoare de │R (CE) 661/2009│ X │*6) │*6) │*6) │*6) │*6) │ │ │ │ ││parbriz │R (UE) 1008/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36A. Sisteme de încălzire │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R CEE-ONU 122 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37A. Apărători roţi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ R (CE) 661/2009 │R (UE) 1009/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38A. Tetiere încorporate sau │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││neîncorporate în scaunele │R CEE-ONU 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41A. Emisii vehicule grele │R (CE) 595/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││(Euro VI)/acces la informaţii │ │*9) │*9) │ │*9) │*9) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│42A. Protecţia laterală a │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││vehiculelor destinate transportului │R CEE-ONU 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│43A. Dispozitive antistropire │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 109/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│44A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│45A. Materiale pentru geamuri din │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││sticlă securizată şi instalarea lor │R CEE-ONU 43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46A. Instalarea pneurilor │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 458/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46B. Pneuri pentru autovehicule şi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ X │ X │ │ ││remorcile acestora (clasa C1) │R CEE-ONU 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46C. Pneuri pentru vehicule │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ X │ X ││utilitare şi remorcile acestora │R CEE-ONU 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(clasele C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46D. Emisiile sonore generate de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││rularea pneurilor, aderenţa pe │R CEE-ONU 117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafeţe umede şi rezistenţa la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rulare (clasele C1, C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46E. Piesă de rezervă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││utilizare temporară, pneuri/sistem │R CEE-ONU 64 │*9A)│ │ │*9A)│ │ │ │ │ │ ││cu posibilitate de rulare pe jantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sistem de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││presiunii în pneuri (TPMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│47A. Limitarea vitezei vehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││ │R CEE-ONU 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│48A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│49A. Vehicule utilitare în ceea ce │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ ││priveşte proeminenţele lor │R CEE-ONU 61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exterioare situate în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││frontală a panoului posterior al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50A. Dispozitive mecanice de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││cuplare a ansamblurilor de vehicule │R CEE-ONU 55 │*10)│*10)│*10)│*10)│*10)│*10)│ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50B. Dispozitivul de cuplare strânsă│R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││(CCD); montarea unui tip omologat de│R CEE-ONU 102 │ │ │ │ │*10)│*10)│ │ │*10)│*10)││CCD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51A. Comportarea la foc a │R (CE) 661/2009│ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor utilizate la amenajarea│R CEE-ONU 118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interioarelor anumitor categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52A. Vehicule din categoriile M(2) │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││şi M(3) │R CEE-ONU 107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52B. Rezistenţa suprastructurii │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor de pasageri de │R CEE-ONU 66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│53A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coliziune frontală │R CEE-ONU 94 │*11)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│54A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││coliziune laterală │R CEE-ONU 95 │*12)│ │ │*12)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│56A. Vehicule destinate │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││transportului de mărfuri periculoase│R CEE-ONU 105 │ │ │ │*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│57A. Dispozitive antiîmpănare faţă │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ │ ││(FUPDs) şi instalarea acestora; │R CEE-ONU 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţia antiîmpănare faţă (FUP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│58. Protecţia pietonilor │R (CE) 78/2009 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│59. Posibilitatea de reciclare │ 2005/64 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│61. Sisteme de aer condiţionat ***) │ 2006/40 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │*14)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│62. Sistem pe bază de hidrogen │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│63. Siguranţă generală │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │ │*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│64. Indicatori de schimbare a │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vitezei (GSI) │R (UE) 65/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│65. Sistem avansat de frânare de │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││urgenţă (AEBS) │R (UE) 347/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│66. Sistem de avertizare la trecerea│R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││involuntară peste liniile de │R (UE) 351/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separare a benzilor de circulaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(LDWS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│67. Componente specifice pentru GPL │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││şi instalarea lor pe autovehicule │R CEE-ONU 67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│68. Sisteme de alarmă ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor (VAS) │R CEE-ONU 97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│69. Siguranţa din punct de vedere │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││electric │R CEE-ONU 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│70. Componente specifice pentru gaz │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││natural comprimat (GNC) şi │R CEE-ONU 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instalarea lor pe autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘Note explicative:*) Valabilitatea omologărilor CE de tip şi posibilitatea acordării de extinderi la omologările CE de tip acordate în baza directivelor abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se conformează prevederilor regulamentului.**) La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de evacuare (ca produs de schimb) trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului anterior, sunt permise în continuare acordarea omologării CE de tip a sistemelor de evacuare (ca produs de schimb), precum şi introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a acestora, în condiţiile în care îndeplinesc prevederile versiunilor precedente ale Directivei 70/157/CEE, cu condiţia ca aceste sisteme de evacuare:- să fie destinate vehiculelor deja în uz; şi- să fie în conformitate cu cerinţele directivei în vigoare în momentul înregistrării vehiculelor respective.Începând cu 1 iulie 2016 se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 540/2014.Directiva 70/157/CEE se abrogă de la 1 iulie 2027. Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 540/2014 şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XII la regulament.***) La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.Începând cu 1 ianuarie 2017, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.Începând cu 1 ianuarie 2011, nu se mai admite echiparea ulterioară cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150 a vehiculelor omologate de tip începând cu această dată. Începând cu 1 ianuarie 2017, nu se mai admite echiparea ulterioară cu astfel de sisteme pentru niciun vehicul.Sistemele de climatizare care echipează vehiculele omologate începând cu 1 ianuarie 2011 nu vor trebui să conţină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150. Începând cu 1 ianuarie 2017, sistemele de climatizare ale tuturor vehiculelor nu vor mai trebui să conţină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia reumplerii sistemelor de climatizare ce conţin astfel de gaze care au fost montate pe vehicule înainte de această dată.Operatorii economici care întreţin sau repară sisteme de climatizare ce conţin gaze cu efect de seră cu fluor nu vor mai reumple aceste sisteme cu astfel de gaze în cazul în care s-a constatat o pierdere anormală de gaze decât după repararea corespunzătoare a sistemului.Regulamentul (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispoziţiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor şi a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică în mod direct.X: Act de reglementare aplicabil. Notă

  ──────────

  NOTĂ:

  Seria de modificări ale regulamentelor CEE-ONU care se aplică în mod obligatoriu este enumerată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Seriile de amendamente adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.

  *1) Pentru vehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica vehiculelor cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg.

  *3) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilităţii, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum şi pentru înmatricularea, vânzarea şi punerea în circulaţie a vehiculelor noi, se respectă cerinţele anexei 21 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13.

  *4) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilităţii, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum şi pentru înmatricularea, vânzarea şi punerea în circulaţie a vehiculelor noi, se respectă cerinţele stabilite în partea A din anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.

  *4A) Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de protecţie, acesta trebuie să îndeplinească cerinţele din Regulamentul CEE-ONU nr. 18.

  *4B) Prezentul regulament se aplică în cazul scaunelor care nu intră sub incidenţa Regulamentului CEE-ONU nr. 80.

  *5) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru degivrarea şi dezaburirea parbrizului.

  *6) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea şi ştergerea parbrizului.

  *9) Pentru vehicule cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg care nu sunt omologate (la cererea producătorului şi cu condiţia ca masa lor de referinţă să nu depăşească 2.840 kg) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Pentru alte opţiuni, a se vedea art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

  *9A) Se aplică doar în cazul în care aceste vehicule sunt echipate cu echipament reglementat prin Regulamentul CEE-ONU nr. 64. Este obligatorie echiparea vehiculelor M(1) cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

  *10) Se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitiv(e) de cuplare.

  *11) Se aplică vehiculelor cu o masă maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 2,5 tone.

  *12) Se aplică numai vehiculelor la care "punctul de referinţă al planului aşezat (punctul «R»)" al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului.

  *13) Se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase.

  *14) Se aplică numai pentru vehiculele din categoria N1, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.

  *15) La cererea producătorului, omologarea de tip poate fi acordată în cadrul acestei rubrici, ca o alternativă la omologările de tip obţinute în cadrul rubricilor 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A şi 64 - 70.

  ──────────
  Tabelul 2 - Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici(Se iau în considerare notele explicative menţionate pentru tabelul 1.)*Font 8*┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ Act de │ Categoriile de vehicule la care se aplică ││ Obiectul omologării │ reglementare ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │M(1)│M(2)│M(3)│N(1)│N(2)│N(3)│O(1)│O(2)│O(3)│O(4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. Nivel sonor │ 70/157 │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1A. Nivel sonor │R (UE) 540/2014│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2A. Emisii (Euro 5 şi 6) - vehicule │R (CE) 715/2007│ A │A+G │ │ A │ A │ │ │ │ │ ││uşoare, cu excepţia întregului set │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cerinţe privind OBD şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cerinţelor privind accesul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3A. Prevenirea riscului de incendiu │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││(rezervoare cu combustibil lichid) │R CEE-ONU 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3B. Dispozitivele de protecţie │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││antiîmpănare spate şi instalarea │R CEE-ONU 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora; protecţia antiîmpănare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4A. Spaţiu pentru montarea şi │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││fixarea plăcilor de înmatriculare │R (UE) 1.003/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5A. Echipamentul de direcţie │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │R CEE-ONU 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6B. Broaştele uşilor şi elementele │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ C │ │ │ │ │ │ ││de susţinere a uşilor │R CEE-ONU 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7A. Dispozitivele şi semnalele de │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││avertizare sonoră │R CEE-ONU 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8A. Dispozitivele de vizibilitate │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││indirectă şi instalarea acestora │R CEE-ONU 46 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9A. Frânarea vehiculelor şi a │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││remorcilor │R CEE-ONU 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9B. Sistemul de frânare al │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││autoturismelor │R CEE-ONU 13-H │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10A. Compatibilitatea │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││electromagnetică │R CEE-ONU 10 │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │ │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12A. Echipamentele interioare ale │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13A. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ A │ A │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13B. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14A. Protecţia conducătorului auto │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ C │ │ │ │ │ │ ││împotriva sistemului de direcţie în │R CEE-ONU 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazul unui impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15A. Scaunele, ancorajele lor şi │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││tetierele │R CEE-ONU 17 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15B. Scaunele vehiculelor de │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││pasageri de capacitate mare │R CEE-ONU 80 │ │*2) │*2) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ C │ C │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │*4) │*4) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16A. Proeminenţele exterioare ale │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17B. Vitezometrul, inclusiv │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││instalarea acestuia │R CEE-ONU 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18A. Plăcuţa producătorului │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││regulamentară şi numărul de │R (UE) 19/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││identificare al vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19A. Punctele de ancorare a │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││centurilor de siguranţă, sistemele │R CEE-ONU 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ancorare ISOFIX şi punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ancorare superioare ISOFIX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20A. Instalarea dispozitivelor de │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││iluminat şi de semnalizare luminoasă│R CEE-ONU 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21A. Dispozitivele │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││retroreflectorizante pentru │R CEE-ONU 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22A. Lămpi de poziţie faţă şi spate,│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││lămpi de stop şi lămpi de gabarit │R CEE-ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru autovehicule şi remorcile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22B. Lămpi pentru circulaţie diurnă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule │R CEE-ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22C. Lămpi de poziţie laterale │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi remorcile │R CEE-ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23A. Lămpi de semnalizare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││direcţiei pentru autovehicule şi │R CEE-ONU 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24A. Dispozitivele de iluminare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││plăcuţei de înmatriculare spate a │R CEE-ONU 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor şi a remorcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25A. Faruri etanşe (sealed beam) │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule care emit un │R CEE-ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fascicul de întâlnire asimetric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││european sau un fascicul de drum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau ambele fascicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25B. Lămpi cu incandescenţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││destinate utilizării în blocuri │R CEE-ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││optice omologate pentru autovehicule│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25C. Faruri pentru autovehicule │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││prevăzute cu surse luminoase cu │R CEE-ONU 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25D. Surse luminoase cu descărcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││în gaz destinate utilizării în │R CEE-ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││blocuri optice omologate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz pentru autovehicul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25E. Faruri pentru autovehicule care│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││emit o lumină de întâlnire │R CEE-ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asimetrică sau o lumină de drum sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele şi care sunt echipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lămpi cu incandescenţă şi/sau module│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25F. Sisteme de iluminare faţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││adaptive (AFS) pentru autovehicule │R CEE-ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26A. Lămpi de ceaţă faţă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27A. Dispozitive de remorcare │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││ │R (UE) 1.005/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28A. Lămpi de ceaţă spate pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29A. Lămpi de mers înapoi pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30A. Lămpi de staţionare pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31A. Centurile de siguranţă, │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││sistemele de fixare, sistemele de │R CEE-ONU 16 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││fixare a scaunelor pentru copii şi │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││sistemele ISOFIX de fixare a │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ ││scaunelor pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32A. Câmpul de vizibilitate spre │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înainte al conducătorului │R CEE-ONU 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33A. Amplasarea şi identificarea │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││comenzilor manuale, a lămpilor- │R CEE-ONU 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││martor şi a indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34A. Dispozitive de degivrare şi de │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dezaburire a parbrizului │R (UE) 672/2010│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35A. Ştergătoare/ spălătoare de │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parbriz │R (UE) 1008/201│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36A. Sisteme de încălzire │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R CEE-ONU 122 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37A. Apărători roţi │R (CE) 661/2009│ B │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1009/201│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38A. Tetiere încorporate sau │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││neîncorporate în scaunele │R CEE-ONU 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41A. Emisii vehicule grele │R (CE) 595/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││(Euro VI), cu excepţia întregului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││set de cerinţe privind OBD şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││accesul la informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│42A. Protecţia laterală a │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ │ │ A │ A ││vehiculelor destinate transportului │R CEE-ONU 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│43A. Dispozitive antistropire │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R (UE) 109/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│44A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│45A. Materiale pentru geamuri din │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││sticlă securizată şi instalarea lor │R CEE-ONU 43 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││pe vehicule │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46A. Instalarea pneurilor │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││ │R (UE) 458/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46B. Pneuri pentru autovehicule şi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ X │ X │ │ ││remorcile acestora (clasa C1) │R CEE-ONU 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46C. Pneuri pentru vehicule │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ X │ X ││utilitare şi remorcile acestora │R CEE-ONU 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(clasele C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46D. Emisiile sonore generate de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││rularea pneurilor, aderenţa pe │R CEE-ONU 117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafeţe umede şi rezistenţa la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rulare (clasele C1, C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46E. Piesă de rezervă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││utilizare temporară, pneuri/sistem │R CEE-ONU 64 │*#) │ │ │*#) │ │ │ │ │ │ ││cu posibilitate de rulare pe jantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sistem de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││presiunii în pneuri (TPMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│47A. Limitarea vitezei vehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ A │ A │ │ │ │ ││ │R CEE-ONU 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│48A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│49A. Vehicule utilitare în ceea ce │R (CE) 661/2009│ │ │ │ A │ A │ A │ │ │ │ ││priveşte proeminenţele lor │R CEE-ONU 61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exterioare situate în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││frontală a panoului posterior al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50A. Dispozitive mecanice de cuplare│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││a ansamblurilor de vehicule │R CEE-ONU 55 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50B. Dispozitivul de cuplare strânsă│R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││(CCD); montarea unui tip omologat de│R CEE-ONU 102 │ │ │ │ │*2) │*2) │ │ │*2) │*2) ││CCD │ │ │ │ │ │ A │ A │ │ │ A │ A ││ │ │ │ │ │ │*4) │*4) │ │ │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51A. Comportarea la foc a │R (CE) 661/2009│ │ │ B │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor utilizate la amenajarea│R CEE-ONU 118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interioarelor anumitor categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52A. Vehicule din categoriile M(2) │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││şi M(3) │R CEE-ONU 107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52B. Rezistenţa suprastructurii │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor de pasageri de │R CEE-ONU 66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│53A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ NA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coliziune frontală │R CEE-ONU 94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│54A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ ││coliziune laterală │R CEE-ONU 95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│56A. Vehicule destinate │R (CE) 661/2009│ │ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││transportului de mărfuri periculoase│R CEE-ONU 105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│57A. Dispozitive antiîmpănare faţă │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ │ │ │ ││(FUPDS) şi instalarea acestora; │R CEE-ONU 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţia antiîmpănare faţă (FUP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│58. Protecţia pietonilor │R (CE) 78/2009 │NA*)│ │ │NA*)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│59. Posibilitatea de reciclare │ 2005/64 │ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│61. Sisteme de aer condiţionat │ 2006/40 │ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│62. Sistem pe bază de hidrogen │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│63. Siguranţă generală │R (CE) 661/2009│ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│64. Indicatori de schimbare a │R (CE) 661/2009│X*#)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vitezei (GSI) │R (UE) 65/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│65. Sistem avansat de frânare de │R (CE) 661/2009│ │X*#)│X*#)│ │X*#)│X*#)│ │ │ │ ││urgenţă (AEBS) │R (UE) 347/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│66. Sistem de avertizare la trecerea│R (CE) 661/2009│ │X*#)│X*#)│ │X*#)│X*#)│ │ │ │ ││involuntară peste liniile de │R (UE) 351/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separare a benzilor de circulaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(LDWS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│67. Componente specifice pentru GPL │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││şi instalarea lor pe autovehicule │R CEE-ONU 67 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│68. Sisteme de alarmă ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor (VAS) │R CEE-ONU 97 │*2) │ │ │*2) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││ │ │*4) │ │ │*4) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│69. Siguranţa din punct de vedere │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││electric │R CEE-ONU 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│70. Componente specifice pentru gaz │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││natural comprimat (GNC) şi │R CEE-ONU 110 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││instalarea lor pe autovehicule │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│RO1. Protecţia ocupanţilor │ - │ │ │ │ B │ B │ B │ │ │ │ ││autovehiculelor contra deplasării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mărfurilor (încărcăturii) **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  Note explicative:

  *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.

  **) Această cerinţă se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N(1), N(2) sau N(3) provenite din modificarea vehiculelor din categoria M(1), M(2) sau M(3).

  În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafaţa pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerinţă, se pot transporta persoane şi mărfuri în acelaşi compartiment cu condiţia ca suprafaţa pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecţie concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă şi de viraje.

  Elementele de protecţie (sistemele despărţitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile 3.2 şi 4.1 ale standardului ISO 27956: 2009 "Vehicule rutiere - Protecţia încărcăturii în autoutilitare - Cerinţe şi metode de testare".

  *1) Subansamblu electronic.

  *2) Componentă.

  *3) Vehicul.

  *4) Cerinţe de instalare.

  X: Trebuie eliberat un certificat de omologare de tip; trebuie asigurată conformitatea producţiei.

  A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.

  B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.

  C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.

  G: Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).

  NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).

  PA: Acest regulament este aplicabil parţial. Prevederile acestuia se aplică întocmai, cu excepţia celor referitoare la echiparea cu sisteme electronice de control al stabilităţii (ESC), sisteme de monitorizare a presiunii din pneuri (TPMS), indicatori de schimbare a vitezei (GSI), sisteme de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDWS) şi sisteme avansate de frânare de urgenţă (AEBS), în cazul cărora cerinţele respective se aplică în conformitate cu tabelul de la nota #).

  *#) Date de aplicare pentru ESC, GSI, TPMS, LDWS şi AEBS.

  ──────────
  ┌──────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐│Sistem│ Categorie vehicul │Omologare de tip│Prima înmatriculare││ │ │ (tipuri noi) │ (tipuri vechi) │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ESC │M(1), N(1) │ 01.11.2014 │ 01.11.2015 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(2) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < 16 tone (transmisie │ │ ││ │pneumatică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasele II şi B) │ │ ││ │(transmisie hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) (transmisie │ │ ││ │hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) (control de │ │ ││ │transmisie pneumatică şi │ │ ││ │transmisie de energie hidraulică)│ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa II) (control de │ │ ││ │transmisie pneumatică şi │ │ ││ │transmisie de energie hidraulică)│ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (transmisie hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (control de transmisie │ │ ││ │pneumatică şi transmisie de │ │ ││ │energie hidraulică) │ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < (autotractoare cu 2 axe │ │ ││ │pentru semiremorci) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [autotractoare cu 2 axe │ │ ││ │pentru semiremorci cu control de │ │ ││ │transmisie pneumatică (ABS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [3 axe cu control de │ │ ││ │transmisie electrică (EBS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [2 şi 3 axe cu control de │ │ ││ │transmisie pneumatică (ABS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(3) < (sarcină de ax combinată │ │ ││ │între 3,5 şi 7,5 tone) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(4) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│TPMS │M(1) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│GSI │M(1) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│LDWS │M(2), M(3), N(2), N(3) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│AEBS │M(2), M(3), N(2), N(3) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │└──────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘Datele respective se aplică pentru vehiculele de bază, incomplete, complete sau completate, după caz.Totuşi, dacă un vehiculul este echipat cu unul sau mai multe dintre sistemele respective înainte de datele prevăzute în tabel, aceste sisteme trebuie să îndeplinească cerinţele aplicabile din legislaţia UE sau CEE-ONU.Pentru aceste sisteme nu se aplică procedura de sfârşit de serie.Tabelul 3 - Lista regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la directivele sau regulamentele (CE)/(UE) menţionate în tabelele 1 şi 2Atunci când se face trimitere la o directivă individuală CEE/CE sau la un regulament individual (CE)/(UE) în tabelele 1 şi 2, o omologare făcută în baza următoarelor regulamente CEE-ONU, la care Comunitatea a aderat în calitate de parte contractantă la "Acordul de la Geneva din 1958 revizuit" al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului, sau în baza deciziilor ulterioare ale Consiliului, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din decizia menţionată, se consideră echivalentă cu o omologare CE de tip acordată în temeiul respectivei directive individuale CEE/CE sau regulament individual (CE)/(UE).De asemenea, se consideră echivalentă orice modificare ulterioară a regulamentelor CEE-ONU enumerate mai jos.┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐│ Obiectul omologării │ Regulament │ Seria de ││ │CEE-ONU de bază│ amendamente │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1. Nivelul de zgomot admis │ 51 │ 02 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1. Amortizor de zgomot de schimb │ 59 │ 00 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 58. Protecţia pietonilor │ 127 │ 00 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 58. Frânare (asistenţă la frânare) │ 13-H │00(suplimen- ││ │ │tul 9 şi ││ │ │suplimentele ││ │ │ulterioare │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, conform modificării aduse de pct. 29 al art. I din acelaşi act normativ.Anexa 2^1la Secţiunea 2*Font 9*                                                                                   (faţă)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT DE CONFORMITATE ││ pentru vehicule incomplete/complete/completate(1), omologate naţional şi produse în ││ serie mică ││ Nr. ..........*a) din ...............*b) ││ ││Subsemnatul, .................................................., certific că vehiculul: ││ (numele, prenumele şi funcţia) ││0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului): ││....................................................................................... ││0.2. Tipul: ││....................................................................................... ││Variantă (a): ││....................................................................................... ││Versiune (a): ││....................................................................................... ││0.2.1. Denumirea comercială: ││....................................................................................... ││0.4. Categoria vehiculului: ││....................................................................................... ││0.5. Numele şi adresa producătorului: ││....................................................................................... ││0.6. Amplasarea şi metoda de fixare a plăcuţelor regulamentare: ....................... ││....................................................................................... ││Amplasarea numărului de identificare al vehiculului: ││....................................................................................... ││0.9. Numele şi adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): ││....................................................................................... ││0.10. Numărul de identificare al vehiculului: ││....................................................................................... ││este conform în toate privinţele cu tipul descris în omologarea naţională de ││serie mică ............................................................................ ││ (numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii) ││acordată la ........................................................................... ││ (data eliberării) ││ ││şi poate fi înmatriculat permanent în România/şi poate fi înmatriculat permanent în ││România numai după completare*(1) ││(Locul) (Data): ....................................................................... ││(Semnătura): .......................................................................... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------    *a) Numerotarea certificatelor de conformitate începe cu numărul 001.    *b) Se trece anul emiterii documentului.    (1) Se barează cu o linie menţiunea inutilă.                                                                                  (verso)┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Caracteristici constructive generale │ Caroserie ││1. Numărul de axe: ......................... │ 38. Codul caroseriei: ...................││3. Axe motoare (număr, poziţie, │ 40. Culoarea vehiculului: ...............││interconectare): ........................... │ 41. Numărul şi configuraţia uşilor: .....││ │ 42. Numărul total de locuri ││Dimensiuni principale │ 42.a Numărul de locuri şezând (inclusiv ││4. Ampatament: ......................... mm │ al conducătorului auto): ................││4.1. Ampatamentul între axe: │ 42.b Numărul de locuri în picioare: .....││1-2: ...... mm; 2-3: .... mm; 3-4: ..... mm │ 42.c Numărul de locuri şezând pe primul ││etc. │ rând (faţă): ......... ││5. Lungime: ............. mm │ 42.1. Scaun (e) destinat (e) utilizării ││6. Lăţime: .............. mm │ numai când vehiculul este în staţionare: ││7. Înălţime: ............ mm │ ............ ││ │ 42.3. Numărul de locuri accesibile ││Mase │ utilizatorilor de scaune rulante: .......││13. Masa vehiculului în stare de │ ││funcţionare: ................ kg │ Performanţe ecologice ││16. Masele maxime tehnic admisibile │ 46. Nivel sonor ││16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: ... kg │ În staţionare: ..... dB (A) la o turaţie ││16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe │ a motorului de: ...... min^-1 ││fiecare axă: │ În mers: ................. dB (A) ││1. ........ kg 2. ....... kg 3. ........ kg │ 47. Nivelul emisiilor de gaze de ││etc. │ evacuare: Euro .......... ││16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a │ 48. Emisii de gaze de evacuare*2): ││ansamblului: ......................kg │ Numerele actului de reglementare de bază ││18. Masa remorcabilă maximă tehnic │ şi ultimului act de reglementare de ││admisibilă a remorcii în cazurile următoare: │ modificare aplicabile: .......... ││18.1. Remorcă cu proţap: ............... kg │ 1.1. procedura de încercare: Tipul I ││18.2. Semiremorcă: ..................... kg │ sau ESC*1) ││18.3. Remorcă cu axă centrală: ......... kg │ CO: ..... HC: ........ NO(x): .......... ││18.4. Remorcă fără sistem de frânare: .. kg │ HC + NO(x): ...... Particule: .......... ││19. Masa maximă tehnic admisibilă pe │ Opacitatea (ELR): .............. (m^-1) ││punctul de cuplare: .................... kg │ 1.2. procedura de încercare: Tipul I ││ │ [Euro 5 sau 6*1)] ││Motor │ CO: ... THC: .... NMHC: .... NO(x): .....││20. Producătorul motorului: ............... │ THC + NO(x):.... Particule (masa): ......││21. Codul tehnic al motorului/Codul │ Particule (număr): ........ ││motorului marcat pe acesta: ............... │ 2. procedura de încercare: ETC (dacă este││22. Principiul de funcţionare: ............ │ cazul) ││23. Pur electric: da/nu *1) │ CO: ... NO(x): ..... NMHC: .... THC: ....││23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu *1) │ CH4: ...... Particule: ....... ││25. Cilindree: ........... cmc │ 48.1. Coeficientul corectat de absorbţie ││26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/ │ a fumului: .......... (m^-1) ││GN-biometan/etanol/biomotorină/hidrogen*1) │ 49. Emisiile de CO(2)/consumul de ││26.1. monocombustibil, bicombustibil, │ combustibil/consumul de energie ││multicombustibil (flex fuel)*1) │ electrică*2): ││27. Putere netă maximă: ........... kW la │ 1. toate grupurile motopropulsoare, cu ││........... min^-1 │ excepţia vehiculelor pur electrice ││sau puterea nominală continuă maximă (motor │ Emisiile de CO(2)/Consumul de combustibil││electric) .............. kW │ Condiţii urbane: ....... g/km .......... ││ │ l/100 km/mc/100 km*1) ││Transmisie şi viteză maximă │ Condiţii extraurbane: ..... g/km ....... ││29. Viteza maximă: ................... km/h │ l/100 km/mc/100 km*1) ││29-1. Modalitatea de acţionare a cutiei │ Condiţii mixte: ....... g/km ........... ││de viteze (manuală/automată/secvenţială/ │ l/100 km/mc/100 km*1) ││variator continuu de turaţie): ............ │ Ponderat, condiţii mixte .... g/km ..... ││ │ l/100 km ││Axe şi suspensie │ 2. vehicule pur electrice şi vehicule ││30. Ecartamentul axei (axelor): │ electrice hibride cu sursă de alimentare ││1. ....... mm; 2. ...... mm; 3 ........ mm │ externă (OVC) ││35. Combinaţia anvelopă/roată (jantă): ... │ Consumul de energie electrică (ponderat, ││36-1. Tipul suspensiei (mecanică/pneumatică/ │ condiţii mixte) ..... Wh/km ││echivalent pneumatică/fără) pentru fiecare │ Autonomia electrică ................ km ││axă: │ ││1. .........; 2. ........; 3. ............. │ Diverse ││ │ 51. Vehicule cu destinaţie specială: ││ │ definite în conformitate cu anexa II la ││ │ Directiva 2007/46/CE: .......... ││ │ 51-1. Filtru de particule: da/nu*1) ││ │ 52. Observaţii (inclusiv echiparea cu ││ │ anvelope opţionale): ││ │ ...................................... ││ │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘-------*1) Se barează cu o linie menţiunea inutilă.*2) Se completează numai acele rubrici care corespund tipului de motorizare al autovehiculului.----------Titlul anexei nr. 2^1 (faţă) a secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Anexa nr. 2^1 (faţă) a secţ. a 2-a a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.Nota 1) a anexei 2^1 (faţă) a secţ. a 2-a a fost introdusă de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Anexa 3la Secţiunea 2Abrogată.--------------Anexa 3 la Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.Anexa 4la Secţiunea 2Calendarul de punere în aplicare a omologării CE de tip a întregului vehicul┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ Categoriile avute în │ Datele de punere în aplicare ││ vedere ├───────────────┬──────────────────┬────────────────────┤│ │ Noi tipuri │ Noi tipuri │ Tipuri de vehicule ││ │ de vehicule │ de vehicule │ existente ││ │ Opţional │ Obligatoriu │ Obligatoriu │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│M1 │ NA │ 29 aprilie 2009 │ NA │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule speciale din │29 aprilie 2009│ 29 aprilie 2011 │ 29 aprilie 2012 ││categoria M(1) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule incomplete şi│29 aprilie 2009│29 octombrie 2010 │ 29 octombrie 2011 ││complete din categoria│ │ │ ││N(1) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule completate │29 aprilie 2009│29 octombrie 2011 │ 29 aprilie 2013 ││din categoria N(1) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule incomplete şi│29 aprilie 2009│29 octombrie 2010 │ 29 octombrie 2012 ││complete din categori-│ │ │ ││ile N(2), N(3), O(1), │ │ │ ││O(2), O(3), O(4) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule incomplete şi│29 aprilie 2009│29 aprilie 2009*1)│ 29 octombrie 2010 ││complete din │ │ │ ││categoriile M(2), M(3)│ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule speciale din │29 aprilie 2009│ 29 octombrie 2012│ 29 octombrie 2014 ││categoriile N(1), │ │ │ ││N(2), N(3), M(2), M(3)│ │ │ ││O(1), O(2), O(3), O(4)│ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule completate │29 aprilie 2009│ 29 octombrie 2012│ 29 octombrie 2014 ││din categoriile N(2), │ │ │ ││N(3) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule completate │29 aprilie 2009│29 aprilie 2010*1)│ 29 octombrie 2011 ││din categoriile M(2), │ │ │ ││M(3) │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│Vehicule completate │29 aprilie 2009│ 29 octombrie 2011│ 29 octombrie 2013 ││din categoriile O(1), │ │ │ ││O(2), O(3), O(4) │ │ │ │└──────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘NA - Nu se aplică.----------*1) În scopul aplicării capitolul I pct. 37 alin. (4) aceste date sunt amânate cu 12 luni.Anexa 5la secţiunea 2Abrogată.--------------Anexa 5 la Secţiunea 2 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.Anexa 6la secţiunea 2Abrogată.----------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.
   +  Secţiunea 3 Omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere, a utilajelor remorcate interschimbabile agricole sau forestiere, precum şi a produselor utilizate la acestea  +  Capitolul IOmologarea CE de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere, a utilajelor remorcate interschimbabile agricole sau forestiere, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate tehnice utilizate la acestea1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. I din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) Cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi funcţionarea vehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. e), care au o viteză maximă constructivă de cel puţin 6 km/h, concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape, precum şi omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule. (2) Prezentul capitol nu se aplică: a) omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1); b) utilajelor care au fost proiectate special pentru utilizare forestieră, cum ar fi troliurile de corhănit şi transportoarele, definite în standardul ISO 6814:2000; c) utilajelor forestiere montate pe şasiuri pentru echipamente de realizare a terasamentelor, definite în standardul ISO 6165:2001; d) utilajelor interschimbabile care se ridică complet de la sol în cazul în care vehiculul la care sunt ataşate este în funcţiune pe drum.3. DefiniţiiSuplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) punere în circulaţie - prima utilizare în scopul pentru care este destinat, în cadrul Comunităţii, a oricărui vehicul care nu necesită nici o instalare sau ajustare de către producător sau o terţă parte desemnată de acesta înainte de prima sa utilizare; data la care vehiculul este înmatriculat, înregistrat sau introdus pe piaţă pentru prima dată este considerată data punerii în circulaţie; b) remorcă agricolă sau forestieră - vezi anexa nr.1 la prezenta secţiune partea A pct. 2; c) tractor agricol sau forestier - vezi anexa nr.1 la prezenta secţiune partea A pct. 1; d) utilaj remorcat interschimbabil agricol sau forestier - vezi anexa nr.1 la prezenta secţiune partea A pct. 3; e) vehicul - orice tractor agricol sau forestier, remorcă agricolă sau forestieră sau utilaj remorcat interschimbabil agricol sau forestier, indiferent dacă este complet, incomplet sau completat, destinat utilizării în activităţi agricole sau forestiere.4. Cererea pentru omologarea CE de tip (1) Producătorul trebuie să prezinte RAR o cerere privind omologarea CE de tip a unui vehicul. Cererea trebuie însoţită de un dosar informativ conţinând informaţiile solicitate în anexa I la Directiva 2003/37/CE.Cu privire la omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate, dosarul informativ este, de asemenea, pus la dispoziţia RAR până când omologarea CE de tip este acordată sau refuzată. (2) În cazul omologării CE de tip în mai multe etape, informaţiile care trebuie furnizate sunt următoarele: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet şi care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie a vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului incomplet. (3) Pentru omologarea CE de tip a unui sistem, a unei componente sau a unei unităţi tehnice separate, producătorul trebuie să prezinte o cerere RAR. Cererea este însoţită de un dosar informativ, conform cerinţelor din actul de reglementare aplicabil. (4) Cererile pentru omologarea CE de tip a unui tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată pot fi prezentate RAR, dacă cererea nu a mai fost prezentată altui SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se prezintă o cerere separată.5. Dispoziţii privind acordarea omologării CE de tip (1) RAR va acorda: a) omologarea CE de tip pentru un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) omologarea CE de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul de bază, incomplet sau completat, care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; c) omologarea CE de tip a unui sistem, componente sau a unei unităţi tehnice separate pentru toate tipurile de sisteme, componente sau unităţi tehnice separate care respectă datele din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală aplicabilă, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.Abrogat.--------------Al doilea paragraf al literei c) a alin. (1) al pct. 5 din Cap. I, secţiunea 3 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.În cazul în care sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată ce urmează a fi omologat(ă) îşi îndeplineşte funcţia sau realizează o caracteristică specifică numai împreună cu alte componente ale vehiculului şi, din acest motiv, conformitatea cu una sau mai multe cerinţe poate fi verificată numai în cazul în care sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată ce urmează a fi omologat(ă) funcţionează împreună cu alte componente ale vehiculului, reale sau simulate, domeniul de aplicare al omologării CE de tip a sistemului, componentei sau unităţii tehnice separate trebuie limitat în consecinţă.În acest caz, certificatul de omologare CE de tip pentru un astfel de sistem, o astfel componentă sau de unitate tehnică separată va indica orice restricţie privind utilizarea sa şi orice condiţie de montare a sa. Respectarea acestor restricţii şi condiţii este verificată la data omologării CE de tip a vehiculului. (2) În cazul în care RAR constată că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care respectă dispoziţiile alin. (1) reprezintă totuşi un risc grav pentru siguranţa rutieră, pentru calitatea mediului înconjurător sau pentru securitatea la locul de muncă, RAR poate refuza acordarea omologării CE de tip. RAR va transmite de îndată o notificare celorlalte SM şi Comisiei în legătură cu aceasta, menţionând motivele care au stat la baza deciziei sale. (3) Pentru fiecare tip de vehicul la care a acordat omologarea CE de tip, RAR va transmite autorităţilor de omologare din celelalte SM, în termen de o lună, o copie a certificatului de omologare CE de tip, însoţită de anexele specificate la capitolul C din anexa II la Directiva 2003/37/CE. (4) În fiecare lună, RAR va transmite autorităţilor de omologare din celelalte SM o listă conţinând detaliile, menţionate de anexa VI la Directiva 2003/37/CE, ale omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate pe care le-a acordat, a refuzat să le acorde sau le-a retras pe parcursul lunii respective.La primirea unei cereri din partea autorităţii de omologare dintr-un alt SM, RAR îi va transmite de îndată o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată respectiv(ă) şi/sau a dosarului de omologare pentru fiecare tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată în legătură cu care a emis omologarea CE de tip. (5) RAR poate solicita autorităţii de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, însoţită de anexe. (6) RAR gestionează datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologărilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordate de către acestea.6. Dispoziţii privind modificarea omologărilor CE de tip (1) RAR, pentru omologările CE de tip acordate, va lua măsurile necesare pentru a se asigura că este informat în legătură cu orice schimbare a datelor menţionate în dosarul de omologare. (2) Cererea de modificare a unei omologări CE de tip se prezintă RAR, dacă RAR a acordat omologarea CE de tip iniţială. (3) În cazul modificării uneia dintre datele cuprinse în dosarul de omologare, RAR, pentru omologările CE de tip acordate, va emite pagini revizuite ale dosarului de omologare, dacă este necesar, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării şi data reemiterii.Pentru a respecta această cerinţă este suficientă elaborarea unei versiuni consolidate, actualizate a dosarului de omologare, însoţită de o descriere detaliată a modificărilor. (4) De fiecare dată când se emit pagini revizuite sau o versiune consolidată, actualizată, opisul dosarului de omologare anexat certificatului de omologare CE de tip va fi şi el modificat, pentru a arăta cele mai recente date ale modificării sau data versiunii consolidate, actualizate. (5) Modificarea este considerată o "extindere", iar RAR va emite un certificat revizuit de omologare CE de tip, purtând un număr de extindere care menţionează în mod clar motivul prelungirii şi data reemiterii în următoarele cazuri: a) sunt necesare noi inspecţii; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia anexelor; c) dacă cerinţele unui act de reglementare, aplicabile la data de la care s-a interzis înmatricularea sau înregistrarea, s-au modificat ulterior datei care apare în certificatul de omologare CE de tip. (6) În cazul în care RAR, pentru omologările CE de tip acordate, constată că o modificare la un dosar de omologare justifică noi inspecţii, încercări sau verificări, va informa producătorul în consecinţă şi va emite documentele menţionate la alin. (3), (4) şi (5) numai după efectuarea cu rezultate satisfăcătoare a încercărilor sau verificărilor.6^1. Încetarea valabilităţii CE de tipO omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale.----------Pct. 6^1 al cap. I din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.7. Certificatul de conformitate şi marca de omologare CE de tip (1) În calitate de deţinător al unei omologări CE de tip a întregului vehicul pentru un vehicul, producătorul va trebui să emită un C(o)C.Acest certificat, ale cărui modele sunt prezentate în anexa III la Directiva 2003/37/CE, va însoţi fiecare vehicul produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat, indiferent dacă acesta este complet sau incomplet. (2) În calitate de deţinător al unui certificat de omologare CE de tip pentru un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată, producătorul trebuie să aplice pe fiecare componentă sau unitate fabricată în conformitate cu tipul omologat denumirea sau marca comercială, tipul şi/sau, în cazul în care actul de reglementare prevede astfel, marca sau numărul omologării CE de tip. (3) În calitate de titular al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu pct. 5 alin. (1) lit. (c), include restricţii privind utilizarea sistemului, componentei sau unităţii tehnice separate respectiv(e), producătorul trebuie să furnizeze, împreună cu fiecare sistem, componentă sau unitate tehnică separată, informaţii detaliate referitoare la aceste restricţii şi indică toate condiţiile necesare pentru montarea sa.8. Introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separateRAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate numai în cazul în care aceste sisteme, componente sau unităţi tehnice separate respectă cerinţele directivelor CEE/CE individuale corespunzătoare şi cerinţele menţionate la pct. 7 alin. (2) şi (3).----------Pct. 8 al cap. I din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.9. ExceptăriOmologarea CE de tip este opţională în cazul vehiculelor concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice.--------------Pct. 9 din Cap. I, secţiunea 3 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.10. Vehicule produse în serie micăÎn cazul omologării CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculele produse în serie mică, prin derogare de la prevederile Directivei 2000/25/CE, datele prevăzute pentru aplicarea etapelor III B şi IV la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor sunt amânate cu 3 ani.Paragr. al doilea - abrogat.----------Al doilea paragraf al pct. 10 al cap. I din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.În fiecare an, RAR va transmite Comisiei Europene o listă a omologărilor de tip ale acestor vehicule.RAR va transmite o copie a fişelor descriptive şi a certificatului de omologare CE de tip şi a tuturor anexelor sale autorităţilor de omologare din celelalte SM desemnate de producător, cu specificarea derogării menţionate la primul paragraf.În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări CE de tip pentru vehiculele produse în serie mică, acordată de respectivele SM, MTI va decide, în termen de 3 luni de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea CE de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România şi, în cazul unui răspuns afirmativ, pentru câte vehicule acceptă această omologare.--------------Pct. 10 din Cap. I, secţiunea 3 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.11. Abrogat.----------Pct. 11 al cap. I din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.12. Derogările pentru tehnologiile şi conceptele noi pentru vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separatePentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate proiectate în conformitate cu tehnici sau principii care sunt incompatibile cu una sau mai multe dintre cerinţele uneia sau mai multor directive CEE/CE individuale: a) RAR poate acorda o omologare CE de tip provizorie. În acest caz, RAR trebuie să transmită, în termen de o lună, o copie a certificatului de omologare CE de tip şi a anexelor acestuia autorităţilor de omologare din celelalte SM şi Comisiei. În acelaşi timp, RAR va transmite Comisiei o cerere de autorizare pentru acordarea omologării CE de tip în conformitate cu dispoziţiile prezentelor reglementări.Cererea trebuie însoţită de un dosar care să conţină următoarele informaţii: i) motivele pentru care tehnicile sau principiile respective determină incompatibilitatea vehiculului, sistemului, componentei sau a unităţii tehnice separate cu cerinţele uneia sau mai multor acte de reglementare relevante; ii) o descriere a problemelor apărute cu privire la siguranţă, protecţia mediului şi securitatea la locul de muncă şi a acţiunilor întreprinse;iii) o descriere a încercărilor, împreună cu rezultatele acestora, care să arate că nivelul de siguranţă, protecţie a mediului şi securitate la locul de muncă garantat este cel puţin echivalent cu cel garantat de cerinţele uneia sau mai multor directive CEE/CE individuale relevante. b) În conformitate cu procedura menţionată la art. 20 alin. (2) din Directiva 2003/37/CE, Comisia decide dacă autorizează sau nu RAR să acorde o omologare CE de tip conform prezentelor reglementări.Numai cererea de autorizare şi proiectul de decizie se trimit celorlalte SM în limba (limbile) lor naţională(e). c) Dacă cererea este aprobată, RAR poate acorda omologarea CE de tip conform prezentelor reglementări. În acest caz, decizia trebuie să menţioneze, de asemenea, ce restricţii există cu privire la valabilitatea unei astfel de omologări CE de tip. Perioada de valabilitate a omologării CE de tip nu este în nici un caz mai mică de 36 de luni. d) În cazul în care actele de reglementare au fost adaptate progresului tehnic în aşa fel încât tipurile de vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate omologate în conformitate cu prezentul articol respectă cerinţele actelor de reglementare modificate, RAR va transforma respectivele omologări CE de tip în omologări CE de tip normale, permiţând o perioadă de timp de care este nevoie pentru modificările necesare aduse componentelor sau unităţilor tehnice separate, în special eliminarea oricăror trimiteri la restricţii sau exceptări. e) În cazul în care nu s-a întreprins acţiunea necesară pentru adaptarea directivelor CEE/CE individuale, valabilitatea omologărilor CE de tip acordate în conformitate cu prezentul articol poate fi prelungită, la solicitarea RAR, printr-o altă decizie a Comisiei.13. Echivalenţa (1) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu omologările CE de tip emise pe baza directivelor CE/CEE individuale şi a Regulamentelor (CE) individuale referitoare la vehiculele care fac obiectul secţiunii 2 şi prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu omologările emise pe baza regulamentelor CEE-ONU, anexate Acordului de la Geneva din 1958 revizuit şi prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (3) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu buletinele de încercare emise pe baza normelor standardizate OCDE şi prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, ca o alternativă la rapoartele de încercare redactate în conformitate cu actele de reglementare aplicabile.14. Măsuri privind asigurarea conformităţii producţiei (1) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR va lua măsurile menţionate în anexa IV la Directiva 2003/37/CE în legătură cu respectiva omologare pentru a verifica, dacă este cazul în cooperare cu autorităţile de omologare CE de tip din celelalte SM, dacă s-au luat măsurile adecvate pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate fabricate sunt în conformitate cu tipul omologat. (2) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR va lua măsurile menţionate în anexa IV la Directiva 2003/37/CE în legătură cu respectiva omologare pentru a verifica, dacă este cazul în cooperare cu autorităţile de omologare CE de tip din celelalte SM, dacă măsurile menţionate la alin. (1) continuă să fie adecvate şi dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate fabricate continuă să fie în conformitate cu tipul omologat.Verificarea în sensul asigurării conformităţii producţiei cu tipul omologat se limitează la procedurile menţionate de secţiunea 2 din anexa IV la Directiva 2003/37/CE.15. Obligaţia furnizării informaţiilorAutorităţile de omologare CE de tip competente din SM se informează reciproc în termen de o lună în legătură cu orice retragere a omologării CE de tip şi cu motivele oricărei astfel de măsuri.16. Clauza de salvgardare privind vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate conforme prezentelor reglementări (1) Dacă RAR constată că anumite vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate de un anumit tip reprezintă un risc major pentru siguranţa rutieră sau securitatea la locul de muncă, cu toate că sunt însoţite de un C(o)C valabil sau sunt marcate în mod adecvat, RAR poate, pentru o perioadă maximă de 6 luni, să refuze eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestor vehicule sau să interzică introducerea pe piaţă, comercializare ori punerea în exploatare pe teritoriul României a acestor sisteme, componente sau unităţi tehnice separate.RAR va notifica de îndată celelalte SM şi Comisia în legătură cu aceasta, menţionând motivele pe care se bazează decizia sa. (2) În situaţiile descrise la alin. (1), Comisia începe cât mai curând posibil să se consulte cu părţile respective.În cazul în care, în urma acestor consultări, Comisia constată: a) că măsura este justificată, ea informează de îndată SM care a iniţiat acţiunea şi celelalte SM; b) că măsura nu este justificată, ea informează de îndată SM care a iniţiat acţiunea şi producătorul.În cazul în care decizia descrisă la alin. (1) este justificată din cauza unei omisiuni într-unul dintre actele de reglementare aplicabile, decizia de menţinere a ei se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la art. 20 alin. (2) din Directiva 2003/37/CE.17. Măsuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate neconforme cu tipul omologat (1) Neconformitatea cu tipul omologat se produce în cazul în care se constată abateri de la datele din certificatul de omologare CE de tip şi/sau dosarul de omologare şi în cazul în care aceste abateri nu au fost autorizate în conformitate cu pct. 6 alin. (3) de către SM care a acordat omologarea CE de tip.Se consideră că un vehicul nu se abate de la tipul omologat în cazul în care sunt respectate toleranţele permise de directivele CE/CEE individuale aplicabile. (2) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate însoţite de un C(o)C sau purtând marca de omologare CE de tip nu sunt în conformitate cu tipul pe care l-a omologat, va lua măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate produse sunt în conformitate cu tipul omologat.RAR va informa autorităţile din celelalte SM şi Comisia în legătură cu măsurile luate, care pot merge până la retragerea omologării CE de tip.RAR gestionează informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la neconformităţile constatate de acestea. (3) RAR poate solicita autorităţilor de omologare ale celorlalte SM care au acordat omologarea CE de tip a sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau a vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele produse sunt în conformitate cu tipul omologat, în următoarele cazuri: a) la omologarea CE de tip a unui vehicul în cazul în care neconformitatea este cauzată exclusiv de neconformitatea unui sistem, a unei componente sau a unei unităţi tehnice separate, sau b) la omologarea CE de tip în mai multe etape în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este cauzată exclusiv de neconformitatea unui sistem, a unei componente sau a unei unităţi tehnice separate care formează o parte din vehiculul incomplet sau chiar a vehiculului incomplet.RAR va informa de îndată Comisia în legătură cu aceasta şi va aplica dispoziţiile alin. (2).18. Verificarea neconformităţiiDacă RAR constată că vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate însoţite de un C(o)C sau purtând o marcă de omologare CE de tip nu sunt în conformitate cu tipul omologat, poate solicita SM care a acordat omologarea CE de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate produse sunt în conformitate cu tipul omologat.RAR va verifica dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate produse pe care le-a omologat sunt în conformitate cu tipul omologat în cazul solicitării în acest sens primite de la autorităţile competente ale celorlalte SM.Acţiunea se întreprinde cât mai curând posibil şi în orice caz în termen de şase luni de la data solicitării.19. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile de refuzare sau retragere a omologării CE de tip, de refuzare a eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării vehiculelor sau de interzicere a introducerii pe piaţă, comercializării sau a punerii în exploatare a produselor, luate ca urmare a dispoziţiilor adoptate pentru aplicarea prezentelor reglementări trebuie să menţioneze considerentele pe care se bazează.Toate aceste decizii trebuie notificate părţii interesate care, în acelaşi timp, trebuie informată în legătură cu căile de atac disponibile în conformitate cu legislaţia în vigoare şi termenele disponibile pentru exercitarea acestor căi de atac.20. Notificarea autorităţilor de omologare CE de tip şi a serviciilor tehnice (1) MTI va notifica Comisiei şi celorlalte SM denumirile şi adresele: a) RAR, în calitate de autoritate de omologare şi, dacă este cazul, domeniile pentru care RAR răspunde; b) RAR, în calitate de serviciu tehnic, precum şi a celorlalte servicii tehnice evaluate de RAR, specificând pentru ce procedură de încercare a fost desemnat fiecare dintre aceste servicii.Serviciile tehnice notificate trebuie să respecte standardul armonizat privind funcţionarea laboratoarelor de încercări (EN - ISO/IEC 17025:2000), cu următoarele condiţii: a) un producător poate fi desemnat ca serviciu tehnic numai în cazul în care acest lucru este prevăzut în mod expres în actele de reglementare aplicabile sau în reglementările echivalente; b) este autorizată de către RAR utilizarea echipamentului exterior de un serviciu tehnic. (2) Serviciile tehnice din ţări terţe pot fi notificate numai în cazul în care acest lucru este prevăzut de un acord bilateral sau multilateral încheiat între Comunitate şi ţara terţă respectivă.21. Măsuri de aplicare a omologării CE de tip (1) Prevederile prezentului capitol se aplică la omologarea CE de tip, înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea tractoarelor agricole sau forestiere cu roţi din categoriile T1, T2 şi T3. (2) Pentru celelalte categorii de vehicule decât cele menţionate la alin. (1), şi anume pentru tractoarele agricole sau forestiere cu roţi din categoriile T4 şi T5, tractoarele agricole sau forestiere cu şenile (categoria C), remorcile agricole sau forestiere (categoria R) şi utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la prezenta secţiune, prevederile prezentului capitol se aplică după adoptarea tuturor actelor de reglementare individuale aplicabile pentru o categorie de vehicule, după cum urmează: a) la trei ani după data intrării în vigoare a ultimului act de reglementare individual care mai rămâne de adoptat, pentru omologarea CE de tip; b) la şase ani după data intrării în vigoare a ultimului act de reglementare individual care mai rămâne de adoptat, pentru înmatriculare, înregistrare şi comercializare. (3) La solicitarea producătorilor, RAR va aplica prevederile prezentului capitol tipurilor noi de vehicule din categoriile precizate la alin. (2) de la datele intrării în vigoare a tuturor actelor de reglementare individuale aferente.22. Dispoziţii finaleTrimiterile la Directiva 74/150/CEE, cu modificările ulterioare, abrogată de la 1 iulie 2005, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2003/37/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa VIII la Directiva 2003/37/CE.  +  Capitolul IIOmologarea naţională de tip a a întregului vehicul a tractoarelor agricole sau forestiere cu roţi şi a remorcilor agricole sau forestiere1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) Cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi funcţionarea vehiculelor sunt prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării naţionale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. d), care au o viteză maximă constructivă de cel puţin 6 km/h, concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape (2) Prezentul capitol nu se aplică: a) omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1); b) utilajelor care au fost proiectate special pentru utilizare forestieră, cum ar fi troliurile de corhănit şi transportoarele, definite în standardul ISO 6814:2000; c) utilajelor forestiere montate pe şasiuri pentru echipamente de realizare a terasamentelor, definite în standardul ISO 6165:2001; d) utilajelor interschimbabile care se ridică complet de la sol în cazul în care vehiculul la care sunt ataşate este în funcţiune pe drum.3. Definiţii (1) Suplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4 şi la secţiunea 3 cap. I pct. 3, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secţiunea 3 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010. b) Abrogat.----------Lit. b) a alin. (1) al pct. 3 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secţiunea 3 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. d) vehicul - orice tractor agricol sau forestier sau remorcă agricolă sau forestieră, indiferent dacă este complet(ă), incomplet(ă) sau completat(ă), destinat(ă) utilizării în activităţi agricole sau forestiere. (2) În cadrul prezentului capitol, când se referă la un tip de vehicul, prin omologare naţională de tip se înţelege omologarea naţională de tip a întregului vehicul.4. Cererea pentru omologarea naţională de tip (1) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată.----------Alin. (1) al pct. 4 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) o copie de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul; b) o copie de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Directiva 2003/37/CE (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Directiva 2003/37/CE); c) dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei I la Directiva 2003/37/CE, însoţit de setul complet de copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz).----------Alin. (2) al pct. 4 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau completare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (11) ori o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.----------Alin. (3) al pct. 4 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 4 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (5) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (6) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare naţională de tip. (7) Pentru fiecare tip de vehicul care urmează a fi omologat se prezintă o cerere separată.5. Dispoziţii privind acordarea omologării naţionale de tip (1) RAR va acorda: a) omologarea naţională de tip acelor tipuri de vehicule care sunt în conformitate cu datele din dosarul prevăzut la pct. 4 alin. (2) şi care, în funcţie de categoria lor, îndeplinesc cerinţele tehnice ale tuturor actelor de reglementare menţionate în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) omologarea naţională de tip în mai multe etape pentru vehiculele de bază incomplete sau completate care sunt în conformitate cu datele din dosarul prevăzut la pct. 4 alin. (2) şi care îndeplinesc cerinţele tehnice ale tuturor actelor de reglementare menţionate în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune;----------Alin. (1), pct. 5, Cap. II, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011, prin înlocuirea sintagmei "dosar informativ" cu sintagma "dosarul prevăzut la pct. 4 alin. (2)". (2) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip sunt: a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din SM pe baza fiecărei directive comunitare individuale şi/sau fiecărui regulament comunitar individual prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit pe baza fiecărui regulament CEE-ONU prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România.----------Alin. (2) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (3) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip.----------Alin. (3) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (5) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea naţională de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al pct. 5 din Cap. II, secţiunea 3 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013. (7) Pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor în temeiul prezentului punct, RAR acceptă sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (8) La cererea unui solicitant care doreşte să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulaţie în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare naţională de tip, inclusiv a dosarului de omologare.----------Alin. (8) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (9) În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip acordate de respectivele SM, RAR va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România.----------Alin. (9) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (10) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip.----------Alin. (10) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (11) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologare naţională de tip.----------Alin. (11) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (12) RAR nu poate refuza omologarea naţională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct.----------Alin. (12) al pct. 5 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.6. Măsuri privind asigurarea conformităţii producţiei (1) Abrogat.----------Alin. (1) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015. (2) RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa IV la Directiva 2003/37/CE pentru a verifica dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producţiei vehiculelor cu tipul omologat. (3) RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea acordată, în conformitate cu anexa IV la Directiva 2003/37/CE, pentru a verifica dacă măsurile prevăzute la alin. (2) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în secţiunea 2 din anexa IV la Directiva 2003/37/CE şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice. În acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menţionate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune asupra unor eşantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalaţiile de producţie.----------Alin. (3) al pct. 6 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Dacă RAR constată că măsurile menţionate la alin. (2) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect.7. Dispoziţii privind modificarea omologărilor naţionale de tip (1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare naţională de tip trebuie să fie acordată. (2) O cerere de modificare a unei omologări naţionale de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea naţională de tip iniţială. (3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecinţă. (4) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire", iar RAR va modifica în mod corespunzător dosarul de omologare. (5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (4): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţională de tip; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.----------Alin. (5), pct. 7, Cap. II, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. (6) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerinţe prevăzute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză. (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţională de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului.----------Alin. (7), pct. 7, Cap. II, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. (8) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, vor fi puse la dispoziţia solicitantului de către RAR.7^1. Încetarea valabilităţii omologării naţionale de tipO omologare naţională de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale.----------Pct. 7^1 al cap. II din secţ. a 3-a a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.8. Copia certificatului de omologare naţională de tipProducătorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare naţională de tip, care va însoţi fiecare vehicul complet, incomplet sau completat, prin care certifică conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat.----------Pct. 8 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.9. Abrogat.----------Pct. 9 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.10. ExceptăriOmologarea naţională de tip este opţională în cazul vehiculelor concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice.----------Pct. 10 din Cap. II, secţiunea 3 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.11. DerogăriÎn cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru vehiculele produse în serie mică, prin derogare de la prevederile Directivei 2000/25/CE, datele prevăzute pentru aplicarea etapelor III B şi IV la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor sunt amânate cu 3 ani.----------Pct. 11 al cap. II din secţ. a 3-a a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.12. Abrogat.----------Pct. 12 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.13. Echivalenţa (1) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu omologările CE de tip emise pe baza directivelor CE/CEE individuale şi a Regulamentelor (CE) individuale referitoare la vehiculele care fac obiectul secţiunii 2 şi prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu omologările emise pe baza regulamentelor CEE-ONU, anexate Acordului de la Geneva din 1958 revizuit şi prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (3) Se acceptă echivalenţa condiţiilor prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune cu buletinele de încercare emise pe baza normelor standardizate OCDE şi prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, ca o alternativă la rapoartele de încercare redactate în conformitate cu directivele CEE/CE individuale.14. Măsuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat (1) Dacă RAR constată că vehiculele omologate, însoţite de documentele care atestă omologarea naţională de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că vehiculele sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. (2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare naţională de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt respectate. (3) În cazul în care la controlul efectuat la producător sau la comerciant, în baza prevederilor legale în vigoare, se constată neconformităţi, RAR poate impune deţinătorului omologării naţionale de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie sau de pe piaţă a vehiculului. (4) Atunci când există informaţii că unele tipuri de vehicule nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau protecţia mediului, RAR poate efectua probe de anduranţă în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al pct. 14 al cap. II din secţ. a 3-a a fost abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.15. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile de refuzare sau retragere a omologării naţionale de tip, de refuzare a eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării vehiculelor, luate ca urmare a dispoziţiilor adoptate pentru aplicarea prezentelor reglementări trebuie să menţioneze considerentele pe care se bazează.Toate aceste decizii sunt notificate părţii interesate care, în acelaşi timp, este informată în legătură cu căile de atac disponibile în conformitate cu legislaţia în vigoare şi termenele disponibile pentru exercitarea acestor căi de atac.16. Măsuri de aplicare a omologării naţionale de tip (1) Prevederile prezentului capitol se aplică la omologarea naţională de tip, la înmatricularea, la înregistrarea şi la comercializarea: a) - tractoarelor cu roţi din categoriile T4 şi T5, cu aplicarea cerinţelor tehnice aplicabile prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) - remorcilor agricole sau forestiere, cu aplicarea cerinţelor tehnice aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta secţiune.  +  Capitolul IIIOmologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la tractoarele agricole sau forestiere şi care nu sunt reglementate de directive comunitare individuale sau de regulamente comunitare individualeLa omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor utilizate la vehicule menţionate în tabelul următor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzător.┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Obiectul omologării │ Regulament CEE-ONU │├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Plăci de identificare spate vehicule lente │ 69 │├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Anvelope │ 106 │├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113 │└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘------------Capitolul III, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.Anexa 1la Secţiunea 3Definirea categoriilor şi tipurilor de vehiculeA. Definirea categoriilor de omologareCategoriile de vehicule rutiere sunt definite după cum urmează:1. Categoria T şi C - Tractoare agricole sau forestiereTractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă egală cu sau mai mare de 6 km/h, a cărui funcţie principală rezultă din puterea sa de tracţiune şi care este conceput în special pentru a tracta, împinge, purta sau acţiona anumite utilaje interschimbabile destinate lucrărilor agricole sau forestiere ori tractării remorcilor agricole sau forestiere; el poate fi adaptat pentru transportul unei sarcini în contextul unei activităţi agricole sau forestiere şi/sau poate fi echipat cu scaune pentru persoane (însoţitori).1.1. - Tractoare agricole sau forestiere cu roţi (categoria T)1.1.1. Categoria T1: - tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim al axei cea mai apropiată de conducător este egal sau mai mare de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 1.000 mm.În cazul tractoarelor la care poziţia conducătorului este reversibilă (scaun şi volan reversibile), axa cea mai apropiată de conducător este axa care este echipată cu anvelopele cu cel mai mare diametru;1.1.2. Categoria T2: - tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 600 mm.Totuşi, dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (măsurată în raport cu solul, în conformitate cu ISO 789-6:1982), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă este limitată la 30 km/h;1.1.3. Categoria T3: - tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mică sau egală cu 600 kg;1.1.4. Categoria T4: tractoare speciale cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 km/h;1.1.4.1. Categoria T 4.1 (tractoare cu gardă la sol mare) - tractoare concepute pentru a lucra în culturi înalte liniare, de exemplu, culturile de viţă de vie. Ele sunt caracterizate de un şasiu (sau o parte de şasiu) supraînălţat, astfel încât să poată circula paralel cu rândurile de cultură, cu roţile din dreapta şi stânga de o parte şi de alta a unuia sau mai multor rânduri. Ele sunt concepute pentru a purta sau a folosi utilaje care pot fi fixate în faţă, între axe, în spate sau pe o platformă. Atunci când tractorul se află în poziţie de lucru, garda la sol, măsurată în planul vertical al rândurilor de cultură, este mai mare de 1.000 mm. Atunci când înălţimea centrului de greutate al tractorului (măsurată în raport cu solul şi folosind anvelopele cu care este echipat în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982), împărţită la media ecartamentelor minime ale tuturor axelor este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă nu trebuie să depăşească 30 km/h;1.1.4.2. Categoria T 4.2 (tractoare cu lăţime mare) - tractoare caracterizate prin dimensiunile lor mari, destinate în principal lucrărilor pe suprafeţe agricole mari;1.1.4.3. Categoria T 4.3 (tractoare cu gardă la sol mică) - tractoare cu 4 roţi motoare, ale căror echipamente interschimbabile sunt destinate utilizării în domeniul agricol sau forestier, caracterizate printr-un şasiu portant, echipate cu una sau mai multe prize de forţă şi care au o masă maximă tehnic admisibilă nu mai mare de 10 tone şi al căror raport între această masă şi masa proprie maximă este mai mic de 2,5. În plus, centrul de greutate al acestor tractoare (măsurat în raport cu solul şi utilizând anvelopele cu care sunt echipate în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982) este mai mic de 850 mm1.1.5. Categoria T5: tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă este mai mare de 40 km/h.1.2. - Tractoare agricole sau forestiere cu şenile (categoria C)1.2.1. Tractoare cu şenile a căror mişcare şi direcţie sunt asigurate de şenile, ale căror categorii C1 până la C5 sunt definite prin analogie cu categoriile T1 până la T5, iar categoria C4.1 (tractoare cu şenile cu gardă la sol mare) se defineşte prin analogie cu categoria T4.12. Categoria R - Remorci agricole sau forestiereRemorcă agricolă sau forestieră - orice remorcă, destinată în principal transportării de sarcini şi concepută pentru a fi trasă de un tractor în scopuri agricole sau forestiere; remorcile la care o parte din încărcătură este suportată de către vehiculul tractor intră în această categorie; este asimilat unei remorci agricole sau forestiere orice vehicul cuplat la un tractor şi având un utilaj încorporat permanent dacă raportul între masa maximă tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mare sau egal cu 3, şi dacă acest vehicul nu este conceput pentru procesarea de materiale;2.1. Categoria R1: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mică sau egală cu 1.500 kg;2.2. Categoria R2: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 1.500 kg şi mai mică sau egală cu 3.500 kg;2.3. Categoria R3: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg şi mai mică sau egală cu 21.000 kg;2.4. Categoria R4: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 21.000 kg.2.5. Fiecare categorie de remorcă este indicată şi prin una din literele "a" sau "b", în funcţie de viteza pentru care remorca a fost concepută:- "a" pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mică sau egală cu 40 km/h,- "b" pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.2.5.1. Exemplu: Rb3 este o categorie de remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axă este mai mare de 3.500 kg şi mai mică sau egală cu 21.000 kg şi care este concepută pentru a fi tractată de un tractor din categoria T5.3. Categoria S - Utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiereUtilaj tractat interschimbabil agricol sau forestier - orice dispozitiv utilizat în agricultură sau în activităţi forestiere, conceput pentru a fi tras de un tractor şi care modifică funcţia acestuia sau îi adaugă o nouă funcţie; el mai poate include în plus o platformă de încărcare concepută şi realizată pentru a primi utilaje şi dispozitive necesare executării diferitelor activităţi, precum şi pentru stocarea temporară a materialelor produse sau necesare în timpul lucrului; este asimilat unui utilaj tractat interschimbabil orice vehicul agricol sau forestier destinat a fi tractat de un tractor şi având un utilaj încorporat permanent sau conceput pentru procesare de materiale, dacă raportul între masa maximă tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mic de 3.3.1. Categoria S1: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mică sau egală cu 3.500 kg.3.2. Categoria S2: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg.3.3. Fiecare categorie de utilaj tractat interschimbabil este indicată şi prin una din literele "a" sau "b", în funcţie de viteza pentru care utilajul a fost conceput:- "a" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mică sau egală cu 40 km/h,- "b" pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.3.3.1. Exemplu: Sb2 este o categorie de utilaje interschimbabile tractate la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg şi care sunt concepute pentru a fi tractate de un tractor din categoria T5.B. Definirea tipurilor, variantelor şi versiunilor de omologare1. În ceea ce priveşte tractoarele agricole sau forestiere, se înţelege prin:1.1. tip - tractoare dintr-o categorie identică cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale: a) producător; b) desemnarea tipului de către producător; c) caracteristici esenţiale de concepţie şi construcţie:- şasiu grindă/şasiu cu lonjeroane/şasiu articulat (diferenţe evidente şi fundamentale);- motor (cu ardere internă/electric/hibrid);- axe (număr).1.2. variantă - tractoare de un tip identic cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale: a) motor:- principiu de funcţionare;- numărul şi dispunerea cilindrilor;- diferenţă de putere care nu depăşeşte 30% (puterea cea mai ridicată fiind de 1,3 ori mai mare decât puterea cea mai scăzută);- diferenţă de cilindree care nu depăşeşte 20% (cilindreea cea mai ridicată fiind de 1,2 ori mai mare decât cilindreea cea mai scăzută); b) axe motoare (număr, amplasare, interconectare); c) axe directoare (număr, amplasare); d) masa maximă să nu difere cu mai mult de 10%; e) transmisie (tip); f) dispozitiv de protecţie împotriva răsturnării; g) axe frânate (număr).1.3. versiune a unei variante: tractoare realizate din combinaţii de elemente care figurează în dosarul de omologare conform anexei I la Directiva 2003/37.2. În ceea ce priveşte remorcile agricole sau forestiere, precum şi utilajele tractate interschimbabile se înţelege prin:2.1. tip - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile dintr-o categorie identică cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale: a) producător; b) desemnarea tipului de către producător; c) caracteristici esenţiale de concepţie şi construcţie:- şasiu grindă/şasiu cu lonjeroane/şasiu articulat (diferenţe evidente şi fundamentale);- axe (număr).2.2. variantă - remorci, respectiv utilaje tractate interschimbabile de un tip identic cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale: a) axe directoare (număr, amplasare, interconectare); b) masa maximă să nu difere cu mai mult de 10%; c) axe frânate (număr).C. Definirea categoriilor de folosinţăÎn scopul prezentei secţiuni, se definesc următoarele categorii de folosinţă a vehiculelor rutiere:1. tractor - vezi partea A pct. 1;2. remorcă agricolă sau forestieră - vezi partea A pct. 2;3. utilaj tractat interschimbabil - vezi partea A pct. 3.Anexa 2la Secţiunea 3Lista actelor de reglementare prin care se stabilesc cerinţele aplicabile la omologarea omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separateTabelul 1 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii nelimitate*Font 9*┌──────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Obiectul omologării │ Directive │ Categoriile de vehicule la care se aplică ││ │ CEE/CE ├───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │ individualE │ T1│ T2│ T3 │ T │ T │ T │T 5│ C │ C │ R │ S ││ │ │ │ │ │4.1│4.2│4.3│ │ │4.1│ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.1 Masă maximă │ 74/151 I │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ X │(X)│(X)││ │ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.2 Placă de │ 74/151 II │ X │ X │ X │(X)│(X)│ X │ X │ I │(X)│(X)│(X)││înmatriculare/înregistrare│ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.3 Rezervor combustibil │ 74/151 III │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - ││ │ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.4 Mase de lestare │ 74/151 IV │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │ - │ - ││ │ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.5 Avertizor sonor │ 74/151 V │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - ││ │ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1.6 Nivel sonor (exterior)│ 74/151 VI │ X │ X │ X │(X)│(X)│ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││ │ 2009/63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2.1 Viteză maximă │ 74/152 par. 1 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │ - │ - ││ │2009/60 I par. 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2.2 Platforme de încărcare│ 74/152 par. 2 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││ │2009/60 I par. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.1 Oglinzi retrovizoare │ 74/346 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││ │ 2009/59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4.1 Câmp de vizibilitate │ 2008/2 │ X │ X │ X │(X)│(X)│ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││şi ştergătoare de parbriz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5.1 Sistem de direcţie │ 75/321 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│(X)│ D │ - │ - ││ │ 2009/66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.1 Compatibilitate │ 75/322 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - ││electromagnetică │ 2009/64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│7.1 Sistem frânare │ 76/432 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │ - │(X)│(X)│(X)│(X)│├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │ 71/320 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│8.1 Scaune persoane │ 76/763 │ X │ - │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │ - │ - ││(însoţitori) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│9.1 Nivel sonor (interior)│ 77/311 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││ │ 2009/76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│10.1 Dispozitiv de protec-│ 77/536 │ X │ - │ - │ D │ X │ X │(X)│(X)│ D │ - │ - ││ţie în caz de răsturnare │ 2009/57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│12.1 Scaun conducător │ 78/764 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│(X)│(X)│ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│13.1 Instalare dispozitive│ 78/933 │ X │ X │ X │(X)│(X)│ X │(X)│ I │(X)│(X)│(X)││iluminare şi semnalizare │ 2009/61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││luminoasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│14.1 Dispozitive iluminare│ 79/532 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│(X)││şi semnalizare luminoasă │ 2009/68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│15.1 Dispozitive de remor-│ 79/533 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││care şi de mers înapoi │ 2009/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│16.1 Dispozitiv de protec-│ 79/622 │ X │ - │ - │ D │ X │ X │(X)│ I │ D │ - │ - ││ţie în caz de răsturnare │ 2009/75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(încercări statice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│17.1 Spaţiu de conducere │ 80/720 │ X │ - │ X │(X)│(X)│X4)│(X)│ I │(X)│ - │ - ││şi acces la postul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│18.1 Prize de putere │ 86/297 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│19.1 Dispozitive de pro- │ 86/298 │ - │ X │ - │ - │ - │ - │(X)│ I │ - │ - │ - ││tecţie în caz de răsturna-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││re montate în spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(tractoare cu ecartament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│20.1 Amplasare comenzi │ 86/415 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│21.1 Dispozitive de pro- │ 87/402 │ - │ X │ - │ - │ - │ - │(X)│ I │ - │ - │ - ││tecţie în caz de răsturna-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││re montate în faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(tractoare cu ecartament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.1 Dimensiuni şi mase │ 89/173 │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│(X)│(X)││remorcabile │ 2009/144 I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.2 Geamuri │ 89/173 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ I │ X │ - │ - ││ │ 2009/144 III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │ 92/22 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.3 Regulator de turaţie │89/173 II, par.1│ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │ - │ - ││ │ 2009/144 II, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ par.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.4 Protecţie elemente │89/173 II, par.2│ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│ - │ - ││de acţionare, părţi │2009/144 II, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proeminente şi roţi │ par. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.4^1. Cerinţe │ 2009/144 II, │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ - │ - │ - │ - ││suplimentare de securitate│ par. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru aplicaţiispeciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.4^2. Manual de │ 2009/144 II, │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ - │ - │ - │ - ││utilizare │ par. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.5 Dispozitive mecanice │ 89/173 IV │ X │ X │ X │ X │(X)│ X │(X)│ I │ X │(X)│(X)││de cuplare │ 2009/144 IV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.6 Plăci şi inscripţii │ 89/173 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ I │ X │(X)│(X)││ regulamentare │ 2009/144 V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22.7 Conexiuni tractor - │ 89/173 VI │ X │ X │ X │ X │(X)│ X │(X)│ I │ X │(X)│(X)││remorcă sistem frânare │ 2009/144 VI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│23.1 Emisii poluante │ 2000/25 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│24.1 Anvelope*1) │ [.../...] │ X │ X │ X │ D │ D │ D │ X │ - │ - │(X)│(X)│├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│25.1 Stabilitate*1) │ [.../...] │ - │ - │ - │ D │ - │ - │ D │ - │ D │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│26.1 Puncte ancorare │ 76/115 │ X │ X │ X │ - │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - ││centuri de siguranţă*3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│27.1 Centuri de siguranţă │ 77/541 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│28.1 Vitezometru şi mers │ 75/443 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - ││înapoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│29.1 Dispozitive de │ 91/226 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │(X)│ - ││protecţie la împroşcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│30.1 Limitatoare de viteză│ 92/24 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│31.1 Dispozitiv de │ [.../...] │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ D │ - ││protecţie spate*1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│32.1 Protecţie laterală │ 89/297 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │(X)│ - │└──────────────────────────┴────────────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘X = aplicabilă în starea actuală(X) = aplicabilă după modificare*2)D = necesită o directivă specifică- = nu se aplicăI = identic cu T în funcţie de categorie----------*1) În aşteptarea directivelor privind anvelopele, stabilitatea şi dispozitivul de protecţie spate, absenţa directivelor specifice privind aceste elemente nu împiedică acordarea omologării de tip a întregului vehicul*2) Pentru acordarea omologării CE, parantezele trebuie eliminate*3) Numărul minim de puncte de ancorare necesare pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3, T5, C1, C2 şi C3 este de două, după cum este prevăzut în anexa I, apendice 1, din Directiva 76/115/CEE pentru scaunele centrale aşezate spre înainte ale autovehiculelor din categoria N(3). La aceste categorii de tractoare se aplică sarcinile de încercare prevăzute la pct. 5.4.3 şi 5.4.4 ale anexei I la această directivă pentru autovehiculele din categoria N(3).*(4) Directiva 2010/62/UE nu se aplică tractoarelor din categoria T4.3 atunci când punctul de referinţă al scaunului conducătorului auto, astfel cum este stabilit în anexa II la Directiva 2009/144/CE, este situat la mai mult de 100 mm de planul vertical median longitudinal al tractorului.------------Tabelul 1, anexa 2, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 34, 35 şi 36 ale art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.Tabelul 2 - Directivele CEE/CE individuale pentru vehicule,Regulamentele (CE) individuale (categoriile M, Nşi O) şi Regulamentele CEE-ONU care se pot aplica în locul directivelorindividuale pentru tractoare agricole sau forestiere prevăzute în tabelul 1┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐│ Obiectul omologării │Directive CEE/CE│ Regulamente││ │Regulamente (CE)│ CEE-ONU │├──────┬─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 1.5 │Avertizor sonor │ 70/388 │ 28 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 1.6 │Nivel sonor (exterior) │ 70/157 │ 51 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 4.1 │Câmp de vizibilitate şi ştergătoare │ │ ││ │de parbriz │ 77/649 │ 71 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 5.1 │Sistem de direcţie │ 70/311 │ 79 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 6.1 │Compatibilitate electromagnetică │ 72/245 │ 10 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 7.1 │Sistem de frânare │ 71/320 │ 13 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 13.1 │Instalare dispozitive iluminare şi │ │ ││ │semnalizare luminoasă │ - │ 86*1) │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Catadioptri spate │ 76/757 │ 3 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Lămpi spate │ 76/758 │ 7 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Lămpi semnalizare direcţie │ 76/759 │ 6 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Iluminare placă număr înmatriculare/ │ │ ││ │înregistrare │ 76/760 │ 4 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Faruri │ 76/761 │1, 8, 20, 98│├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Faruri cu lumină de întâlnire │ 76/761 │1, 8, 20, 98│├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Faruri ceaţă faţă │ 76/762 │ 19 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Lămpi ceaţă spate │ 77/538 │ 38 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 14.1 │Lămpi mers înapoi │ 77/539 │ 23 │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 22.2 │Geamuri de securitate │ 92/22 │ 43*2) │├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤│ 23.1 │Emisii poluante │ 2055/55 │ 49/96*3) │└──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘--------*1) Numai pentru elementele instalaţiei existente în directiva relevantă*2) Cu excepţia parbrizelor din sticlă securit*3) Numai în ceea ce priveşte etapele din directiva relevantăTabelul 3 - Corespondenţa cu codurile standardizate OECDRapoartele de încercări (complete) conforme cucodurile OECD de mai jos pot fi utilizate în locul rapoartelor deîncercări realizate în conformitate cu directivele specifice corespondente┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Numărul │ │ ││ corespunzător│ Obiect │Cod OECD*1)││ din tabelul 1│ │ │├─────┬────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.1│ 77/536 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 3 │├─────┼────────┤ale tractoarelor agricole sau forestiere (încercări│ ││ 26.1│ 76/115 │dinamice) │ │├─────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 16.1│ 79/622 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 4 │├─────┼────────┤ale tractoarelor agricole sau forestiere (încercări│ ││ 26.1│ 76/115 │statice) │ │├─────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 19.1│ 86/298 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 7 │├─────┼────────┤montate în spatele tractoarelor agricole sau cu │ ││ 26.1│ 76/115 │forestiere cu roţi, ecartament redus │ │├─────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 21.1│ 87/402 │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 6 │├─────┼────────┤montate în faţa tractoarelor agricole sau │ ││ 26.1│ 76/115 │forestiere cu roţi, cu ecartament redus │ │├─────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ D*2) │Încercări oficiale ale structurilor de protecţie │ Cod 8 │├─────┼────────┤ale tractoarelor agricole sau forestiere cu şenile │ ││ 26.1│ 76/115 │ │ │└─────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┘---------*1) Rapoartele de încercări trebuie să fie în conformitate cu decizia C(2005) 1. Echivalenţa raportului de încercare pentru ancorajele centurilor de siguranţă nu poate fi recunoscută decât dacă acestea au fost testate.*2) Va face obiectul unei directive specifice1.1 Masă maximă1.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2006/26/CE.1.1.2. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2006/26/CE.1.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind masa maximă: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.1.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.1.1.5. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa I.1.2 Placă de înmatriculare/înregistrare1.2.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa II, modificată prin Directiva 98/38/CE.1.2.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind placa de înmatriculare/înregistrare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.1.2.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.1.2.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa II.1.3 Rezervor combustibil1.3.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa III, modificată prin directiva 98/38/CE.1.3.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind rezervorul de combustibil: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.1.3.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.1.3.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa III.1.4 Mase de lestare1.4.1 La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 98/38/CE.1.4.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind masele de lestare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.1.4.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.1.4.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa IV.1.5 Avertizor sonor1.5.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa V, modificată prin Directiva 98/38/CE.1.5.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind avertizorul sonor: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.1.5.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.1.5.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa V.1.6 Nivel sonor (exterior)1.6.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/151/CEE anexa VI, modificată de directiva 98/38/CE.1.6.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind nivelul sonor (exterior): a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.1.6.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.1.6.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/63/CE anexa VI.1.7. Abrogarea Directivei 74/151/CEETrimiterile la Directiva 74/151/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/63/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa VIII la Directiva 2009/63/CE.2.1 Viteză maximă2.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/152/CEE anexă paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE.2.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind viteza maximă: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 1.2.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 1.2.2 Platforme de încărcare2.2.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/152/CEE anexă paragraful 2, modificată prin Directiva 97/54/CE.2.2.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind platformele de încărcare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 2.2.2.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/60/CE anexa I paragraful 2.2.2.4. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 2.2.4, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2.2.5. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 2.2.5, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2.3. Abrogarea Directivei 74/152/CEETrimiterile la Directiva 74/152/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/60/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2009/60/CE.3.1. Oglinzi retrovizoare3.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 74/346/CEE, modificată prin Directiva 98/40/CE.3.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind oglinzile retrovizoare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/59/CE.3.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/59/CE.3.1.4. Trimiterile la Directiva 74/346/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/59/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2009/59/CE.4.1. Câmp de vizibilitate şi ştergătoare de parbriz4.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2008/2/CE.4.1.2. Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, cu modificările ulterioare, abrogată de la 1 mai 2008 se interpretează ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2008/2/CE.5.1 Sistem de direcţie5.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 75/321/CEE, modificată prin Directiva 98/39/CEE.5.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind sistemul de direcţie: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/66/CE.5.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/66/CE.5.1.4. Trimiterile la Directiva 75/321/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/66/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2009/66/CE.6.1. Compatibilitate electromagnetică6.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de subansambluri electrice sau electronice noi, ca unităţi tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificată prin Directiva 2001/3/CE.6.1.2. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificată prin Directiva 2000/2/CE.6.1.3. La introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a subansamblurilor electrice sau electronice noi trebuie respectate prevederile Directivei 75/322/CEE, modificată prin Directiva 2000/2/CE.6.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate, din motive ce privesc compatibilitatea electromagnetică, să refuze: a) acordarea omologării CE sau a omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip de vehicul; b) acordarea omologării CE de tip a componentelor sau a unităţilor tehnice individuale pentru orice tip de componentă sau unitate tehnică separată dată; c) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; d) introducerea pe piaţă, comercializarea, punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice individuale; în cazul în care vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate respectă prevederile Directivei 2009/64/CE.6.1.5. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.6.1.5.1. Aceste prevederi nu se aplică tipurilor de vehicule omologate înainte de 1 octombrie 2002 în temeiul Directivei 77/537/CEE şi nici extinderilor respectivelor omologări.6.1.6. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de subansambluri electrice sau electronice noi, ca unităţi tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.6.1.7. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.6.1.8. Începând cu 1 ianuarie 2010, la introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a subansamblurilor electrice sau electronice noi, ca unităţi tehnice separate sau componente, trebuie respectate prevederile Directivei 2009/64/CE.6.1.9. Fără a aduce atingere pct. 6.1.6. şi 6.1.8., în cazul produselor de schimb, RAR continuă să acorde omologarea CE de tip şi să permită introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate destinate utilizării la tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 1 octombrie 2002 în temeiul Directivei 75/322/CEE sau al Directivei 77/537/CEE şi, după caz, al extinderilor ulterioare ale acestor omologări.6.1.10. Trimiterile la Directiva 75/322/CEE, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/64/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XIII la Directiva 2009/64/CE.7.1. Sistem frânare7.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule, cu excepţia tractoarelor din categoria T5, trebuie respectate prevederile Directivei 76/432/CEE, modificată prin Directiva 97/54/CE.7.1.2. La omologarea naţională a tipurilor noi de tractoare din categoria T5, precum şi la înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea acestora trebuie respectate prevederile Directivei 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE.8.1. Scaune persoane (însoţitori)8.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 76/763/CEE, modificată prin 1999/86/CE.8.1.2. Dacă sunt respectate prevederile Directivei 76/763/CEE, modificată prin Directiva 2010/52/UE, RAR nu poate să refuze: a) acordarea omologării CE de tip sau a omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.------------Subpct. 8.1.2, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.8.1.3. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuză să acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip în cazul tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile Directivei 76/763/CEE, modificată prin Directiva 2010/52/UE.------------Subpct. 8.1.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.8.1.4. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile Directivei 76/763/CEE, modificată prin Directiva 2010/52/CE.Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile Directivei 76/763/CEE, modificată prin Directiva 2010/52/UE, RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu eliberează CIV şi nu aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.------------Subpct. 8.1.4, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.9.1. Nivel sonor (interior)9.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 77/311/CEE, modificată prin Directiva 2006/26/CE.9.1.2. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 77/311/CEE, modificată prin 2006/26/CE.9.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind nivelul sonor (interior): a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/76/CE.9.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/76/CE.9.1.5. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/76/CE.9.1.6. Trimiterile la Directiva 77/311/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/76/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa V la Directiva 2009/76/CE.10.1. Dispozitiv de protecţie în caz de răsturnare10.1.1. Acest pct. se aplică tractoarelor şi dispozitivelor de protecţie în caz de răsturnare pentru tractoarele cu următoarele caracteristici: a) garda la sol sub axa spate: maximum 1000 mm; b) ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia din axele motoare: minimum 1150 mm; c) posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare în mai multe puncte pentru utilaje amovibile şi cu un dispozitiv de tractare; d) masa proprie (masa la gol în ordine de mers aşa cum este definită la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): 1,5 - 6,0 tone, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de răsturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandată de producător.10.1.2. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 77/536/CEE, modificată prin Directiva 1999/55/CE.10.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitive de protecţie în caz de răsturnare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) acordarea omologării CE de tip, pentru un tip nou de dispozitiv de protecţie în caz de răsturnare; c) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; d) introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de protecţie în caz de răsturnare; dacă vehiculele şi dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare respectă prevederile Directivei 2009/57/CE.10.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 2009/57/CE.10.1.5. Trimiterile la Directiva 77/356/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/57/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XI la Directiva 2009/57/CE.12.1. Scaun conducător12.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de scaune pentru conducător trebuie respectate prevederile Directivei 78/764/CEE, modificată prin Directiva 1999/57/CE.13.1. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă13.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 78/933/CEE, modificată prin Directiva 2006/26/CE.13.1.2. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 78/933/CEE, modificată prin Directiva 2006/26/CE.13.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/61/CE.13.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/61/CE.13.1.5. Începând cu 1 ianuarie 2010, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/61/CE.13.1.6. Trimiterile la Directiva 78/933/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/61/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa IV la Directiva 2009/61/CE.14.1. Dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă14.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie respectate prevederile Directivei 79/532/CE, modificată prin Directiva 97/54/CE.14.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă prevăzute în Directiva 2009/68/CE: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă au aplicată marca de omologare CE în conformitate cu prevederile Directivei 2009/68/CE şi sunt instalate în conformitate cu prevederile Directivei 2009/61/CE.14.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie respectate prevederile Directivei 2009/68/CE.14.1.4. Trimiterile la Directiva 79/532/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/68/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2009/68/CE.15.1. Dispozitive de remorcare şi de mers înapoi15.1.1. Dispozitive de remorcare15.1.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 79/533/CEE anexa I, modificată prin Directiva 1999/58/CE.15.1.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de remorcare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/58/CE anexa I.15.1.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/58/CE anexa I.15.1.2. Dispozitive de mers înapoi15.1.2.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 79/533/CEE anexa II, modificată prin Directiva 97/54/CE.15.1.2.2. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitivele de mers înapoi: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; dacă vehiculele respectă prevederile Directivei 2009/58/CE anexa II.15.1.2.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/58/CE anexa II.15.1.3. Abrogarea Directivei 79/533/CEETrimiterile la Directiva 79/533/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/58/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa IV la Directiva 2009/58/CE.16.1 Dispozitiv de protecţie în caz de răsturnare (încercări statice)16.1.1. Acest pct. se aplică tractoarelor şi dispozitivelor de protecţie în caz de răsturnare pentru tractoarele cu următoarele caracteristici: a) garda la sol sub axa spate: maximum 1000 mm; b) ecartament fix sau ecartament reglabil al uneia dintre axele motoare: minimum 1150 mm; c) posibilitatea de a fi echipat cu un dispozitiv de cuplare în mai multe puncte pentru utilaje amovibile şi cu un dispozitiv de tractare; d) masa proprie (masa la gol în ordine de mers aşa cum este definită la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): mai mare sau egală cu 800 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de răsturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producător.16.1.2. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 79/622/CEE, modificată prin Directiva 1999/40/CE.16.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2010, RAR nu poate refuza, din motive privind dispozitive de protecţie în caz de răsturnare: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul; b) acordarea omologării CE de tip, pentru un tip nou de dispozitiv de protecţie în caz de răsturnare; c) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi; d) introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de protecţie în caz de răsturnare; dacă vehiculele şi dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare respectă prevederile Directivei 2009/75/CE.16.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2010, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 2009/75/CE.16.1.5. Trimiterile la Directiva 79/622/CEE, cu modificările ulterioare, care se abrogă de la 1 ianuarie 2010, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/75/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XI la Directiva 2009/75/CE.17.1. Spaţiu de conducere şi acces la postul de conducere17.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificată prin Directiva 97/54/CE.17.1.2. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificată prin Directiva 2010/22/UE.----------Subpct. 17.1.2, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.17.1.3. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 17.1.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.17.1.4. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 17.1.4, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.18.1. Prize de putere18.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE, modificată prin Directiva 97/54/CE.18.1.2. La omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 18.1.2, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.18.1.3. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE, modificată prin Directiva 2010/62/UE, după cum urmează: a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3; b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3; c) începând cu data prevăzută în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.------------Subpct. 18.1.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.18.1.4. Începând cu 1 noiembrie 2013, la omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE, modificată prin Directiva 2012/24/UE.------------Subpct. 18.1.4, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.19.1. Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în spate (tractoare cu ecartament îngust)19.1.1. Acest pct. se aplică tractoarelor şi dispozitivelor de protecţie în caz de răsturnare pentru tractoarele cu următoarele caracteristici: a) garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor faţă sau spate, inclusiv diferenţialul; b) ecartamentul minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerând că axa echipată cu anvelopele cele mai late este reglată la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe să poată fi reglat astfel încât marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai înguste să nu depăşească marginile exterioare ale anvelopelor celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Dacă ambele axe sunt echipate cu jante şi anvelope de aceleaşi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie să fie mai mic de 1150 mm; c) masa proprie (masa la gol în ordine de mers aşa cum este definită la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): mai mare de 600 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de răsturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producător.19.1.2. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 86/298/CEE, modificată prin Directiva 2005/67/CE.19.1.3. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 86/298/CEE, modificată prin Directiva 2010/22/UE.----------Subpct. 19.1.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.20.1. Amplasare comenzi20.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/415/CEE, modificată prin Directiva 97/54/CE.20.1.2. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/415/CEE, modificată prin Directiva 2010/22/UE.----------Subpct. 20.1.2, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.21.1. Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în faţă (tractoare cu ecartament îngust)21.1.1. Acest pct. se aplică tractoarelor şi dispozitivelor de protecţie în caz de răsturnare pentru tractoarele cu următoarele caracteristici: a) garda la sol: maximum 600 mm, sub punctul cel mai de jos al axelor faţă şi spate, inclusiv diferenţialul; b) ecartament minim, fix sau reglabil, al axei echipate cu anvelopele cele mai late: mai mic de 1150 mm; considerând că axa echipată cu anvelopele cele mai late este reglată la un ecartament de maximum 1150 mm, trebuie ca ecartamentul celeilalte axe să poată fi reglat astfel încât marginile exterioare ale anvelopelor sale cele mai înguste să nu depăşească marginile exterioare ale anvelopelor celeilalte axe (cu anvelopele cele mai late). Dacă ambele axe sunt echipate cu jante şi anvelope de aceleaşi dimensiuni, atunci ecartamentul fix sau reglabil al ambelor axe trebuie să fie mai mic de 1150 mm; c) masa proprie (masa la gol în ordine de mers aşa cum este definită la pct. 2.1.1 din anexa I la Directiva 2003/37/CE): cuprinsă între 600 şi 3000 kg, inclusiv cu dispozitivul de protecţie în caz de răsturnare şi cu anvelopele cu dimensiunea cea mai mare recomandate de producător.21.1.2. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 87/402/CEE, modificată prin Directiva 2005/67/CE.21.1.3. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 87/402/CEE, modificată prin Directiva 2010/22/UE----------Subpct. 21.1.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.22.1. Dimensiuni şi mase remorcabile22.1.1. Din motive referitoare la dimensiunile şi masele remorcabile ale vehiculelor:22.1.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.1.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE.22.1.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE.Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE, RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.----------Subpct. 22.1, anexa 2, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.22.2. Geamuri22.2.1. Din motive referitoare la geamurile vehiculelor:22.2.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.2.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE.22.2.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE.Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE, RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.22.2.2. Cu privire la geamurile vehiculelor:22.2.2.1. RAR acordă omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de parbriz sau alte geamuri care îndeplinesc cerinţele de construcţie şi cerinţele de testare stabilite în anexa III la Directiva 2009/144/CE.22.2.2.2. Pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR ia măsurile necesare pentru a verifica, în măsura în care este necesar şi, atunci când este necesar, împreună cu autorităţile competente din alte SM, dacă componentele produse sunt conforme cu tipul omologat. Astfel de verificări se limitează la verificări prin sondaj.22.2.2.3. Pentru fiecare tip de parbriz sau alte geamuri omologate în conformitate cu subpct. 22.2.2.1, RAR eliberează producătorului vehiculului, parbrizului sau geamului ori reprezentantului său autorizat o marcă de omologare CE de tip pentru componente în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III la Directiva 2009/144/CE.22.2.2.4. RAR ia toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea mărcilor care pot produce confuzii între tipul de componentă pentru care s-a acordat omologare CE de tip pentru componente în conformitate cu subpct. 22.2.2.1 şi componentele de alte tipuri.22.2.2.5. Nu poate fi interzisă introducerea pe piaţă a parbrizelor sau a altor geamuri din motive legate de construcţia lor, în cazul în care acestea poartă marca de omologare CE de tip pentru componente.Se interzice introducerea pe piaţă a parbrizelor sau a altor geamuri care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente în cazul în care acestea nu corespund tipului omologat.În cazul în care RAR, în baza controalelor efectuate, constată introducerea pe piaţă a unor parbrize sau a altor geamuri care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente, dar nu corespund tipului omologat, RAR aplică măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi informează celelalte SM şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate, specificând motivele deciziei sale.22.2.2.6. RAR trimite autorităţilor competente din celelalte SM o copie a certificatelor de omologare CE de tip pentru componente, după modelul prevăzut în anexa III la Directiva 2009/144/CE, completată pentru fiecare tip de parbriz sau de geam pentru care se acordă sau se refuză omologarea, în termen de o lună de la acordarea sau refuzarea omologării.22.2.2.7. În situaţia în care, pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR constată că un număr de parbrize sau de geamuri care poartă aceeaşi marcă de omologare CE de tip pentru componente nu sunt conforme cu tipul pe care l-a omologat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că componentele produse sunt conforme cu tipul omologat.RAR informează autorităţile din celelalte SM despre măsurile luate, care pot include retragerea omologării CE de tip pentru componente, dacă este necesar, în cazul în care nerespectarea conformităţii este gravă şi repetată.RAR ia aceleaşi măsuri în cazul în care este informat de către autorităţile competente ale altui SM despre o astfel de nerespectare a conformităţii.22.2.2.8. În termen de o lună de la retragerea omologării CE de tip pentru componente, autorităţile competente ale SM se informează reciproc cu privire la această retragere şi la motivele luării acestei măsuri.22.2.2.9. Orice decizie privind refuzul acordării sau retragerea omologării CE de tip pentru componente în cazul parbrizelor sau al altor geamuri ori al interzicerii introducerii pe piaţă sau utilizării acestora trebuie să prevadă în detaliu motivele pe care se întemeiază.Astfel de decizii se notifică părţii în cauză care, simultan, este informată şi despre căile de atac şi termenele de introducere a acestora, care îi sunt disponibile conform legislaţiei naţionale în vigoare.22.2.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 22.2.1 şi 22.2.2, la omologarea naţională, înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea tractoarelor din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CE, modificată prin Directiva 2001/92/CE.----------Subpct. 22.2, anexa 2, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.22.3. Regulator de turaţie22.3.1. Din motive referitoare la regulatorul de turaţie:22.3.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.3.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.22.3.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE.Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.----------Subpct. 22.3, anexa 2, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.22.4. Protecţie elemente de acţionare, părţi proeminente şi roţi------------Titlul subpct. 22.4, anexa 2, Secţiunea 3 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.22.4.1. Din motive referitoare la protecţia elementelor de acţionare, a proeminenţelor exterioare şi a roţilor:22.4.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE, RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru