ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.155/2015 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) vulnerabilitatea etică este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcţionare al unei unităţii sanitare, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică; b) riscul de apariţie a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariţie a unei ameninţări ce vizează respectarea principiilor deontologice şi morale la nivelul unităţii sanitare; c) incidentul de etică reprezintă situaţia de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificată la nivelul sistemului de sănătate sau în administraţia sistemului de sănătate; d) mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere al pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include şi o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul consiliului de etică; e) consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate; f) speţa reprezintă sesizarea cu caracter etic înregistrată în activitatea unui spital public. Speţa poate viza şi serviciile externalizate din cadrul unităţii sanitare; g) avizul de etică reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, formulată de membrii Consiliului de etică, referitoare la o speţă sesizată în activitatea curentă a spitalului public. Avizul de etică are caracter obligatoriu, în baza deciziei asumate de managerul unităţii sanitare; h) hotărârea reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, pe analiza unor situaţii ori cazuri cu caracter similar sau pe experienţa membrilor Consiliului de etică, formulată de către membri. Hotărârea are caracter general şi rol preventiv sau de îmbunătăţire a activităţii unităţii sanitare din perspectiva limitării şi diminuării incidentelor de etică; i) anuarul etic reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor consiliului de etică din cadrul unui spital public, care concentrează experienţa unităţii sanitare respective în acest domeniu, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul unităţii respective*1); Notă

  ──────────

  *1) Acest compendiu nu cuprinde informaţii referitoare la date cu caracter personal.

  ──────────
  j) anuar etic naţional reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor formulate pentru situaţii sau speţe similare şi care concentrează experienţa consiliilor de etică la nivel naţional, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul întregului sistem sanitar*2); Notă

  ──────────

  *2) Acest compendiu nu cuprinde informaţii referitoare la date cu caracter personal.

  ──────────
  k) asociaţiile de pacienţi eligibile pentru a fi implicate în cadrul consiliilor de etică sunt acele asociaţii ori fundaţii legal constituite care au ca scop apărarea drepturilor pacienţilor sau care au activitate în domeniul eticii şi integrităţii în sistemul de sănătate, cu experienţă dovedită de minimum 3 ani.
   +  Articolul 2Constituirea consiliilor de etică în cadrul spitalelor publice (1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, consiliul de etică este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare: a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; b) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; d) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare; e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. (2) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizie a managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică. (3) Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.  +  Articolul 3Constituirea consiliilor de etică în cadrul unităţilor sanitare publice, altele decât cele cu statut de spital clinic, universitar şi institut (1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi, altele decât cele cu statut de spital clinic, universitar şi institut, consiliul de etică este alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare: a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare; d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) sunt unităţile sanitare cu personal medico-sanitar format din mai puţin de 20 de persoane, în cazul acestora consiliul de etică fiind alcătuit din 5 membri. Acesta are următoarea reprezentare: a) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; b) un reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital; c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului, cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare; d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. (3) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică. (4) Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.  +  Articolul 4Alegerea şi desemnarea membrilor consiliului de etică (1) Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor consiliului de etică sunt: a) reputaţia morală; b) lipsa cazierului judiciar. (2) Calitatea de membru în consiliul de etică este incompatibilă cu următoarele calităţi: a) din structura unităţii sanitare respective: manager al spitalului, director medical, director de îngrijiri sau asistent-şef al spitalului; b) din afara unităţii sanitare respective: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi dispozitive medicale; angajaţi sau colaboratori ai furnizorilor de servicii cu care spitalul se află în relaţie contractuală. (3) Consiliul de etică este alcătuit din membri permanenţi; pentru fiecare membru permanent şi pentru secretar există câte un membru supleant. (4) Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot; votul este secret. (5) Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul personalului sanitar, prin intermediul asistentului-şef. (6) Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura spitalului, în atenţia managerului. (7) Selecţia şi votul membrilor consiliului de etică provenind din cadrul personalului medico-sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât personalul medical, cât şi personalul sanitar, îşi desemnează reprezentanţi proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1. (8) În urma derulării procedurii de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membri supleanţi. (9) În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă aceştia, cu respectarea aceleiaşi proceduri de vot. (10) Secretarul consiliului de etică şi consilierul juridic sau reprezentantul aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, după caz, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia managerului unităţii sanitare, înainte de şedinţa de constituire a consiliului de etică. (11) În vederea desemnării reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul consiliilor de etică, Ministerul Sănătăţii, prin Compartimentul de integritate, informează opinia publică cu privire la demersul de constituire a acestor consilii şi realizează un registru electronic al asociaţiilor de pacienţi interesate să se implice în activitatea consiliilor de etică ale unităţilor sanitare, conform definiţiei prevăzute în art. 1 lit. k) şi detaliate în anexa nr. 2. (12) Informarea opiniei publice se realizează prin publicarea datelor necesare pe site-ul Ministerului Sănătăţii, precum şi prin informări directe transmise asociaţiilor de pacienţi, prin care se solicită acestora implicarea directă la nivel naţional în cadrul consiliilor de etică. (13) În urma acestui demers, Compartimentul de integritate constituie şi administrează registrul asociaţiilor de pacienţi, organizat pe judeţe, pe care îl publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi îl comunică tuturor unităţilor sanitare publice. Acesta se actualizează permanent, fiind un instrument de comunicare şi cooperare între Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii pacienţilor în cadrul sistemului public de sănătate. (14) La nivelul spitalelor publice, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi din judeţul respectiv, înscrise în registrul asociaţiilor de pacienţi, prin informări directe şi publicare pe site-ul propriu, în vederea prezentării candidaturilor acestora. (15) În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile de pacienţi aleg prin vot un singur membru permanent şi un singur membru supleant, în cadrul unei şedinţe premergătoare celei de constituire a consiliului de etică şi organizată de managerul unităţii sanitare. (16) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal cuprinzând nominalizările, în vederea organizării şedinţei de constituire a consiliului de etică. Procesul-verbal este autentificat prin semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor participante. (17) În absenţa unei candidaturi sau nominalizări din partea asociaţiilor de pacienţi, consiliul de etică se consideră legal constituit, componenţa acestuia putând fi completată ulterior, în momentul apariţiei unei nominalizări. (18) Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale prezentate în anexa nr. 6. (19) Fişa postului fiecărui membru al consiliului de etică se completează cu atribuţiile aferente, în conformitate cu prezentul ordin. (20) Şedinţa de constituire este prezidată de către consilierul juridic sau de către reprezentantul aparatului funcţional al spitalului desemnat. În cadrul şedinţei de constituire, la care participă atât membrii permanenţi, cât şi cei supleanţi, se prezintă membrii permanenţi şi cei supleanţi, responsabilităţile acestora, atribuţiile consiliului de etică şi actul normativ de reglementare şi se alege preşedintele conform art. 7.  +  Articolul 5Mandatul şi înlocuirea membrilor consiliului de etică (1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etică este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalizarea mandatului, procedura de selecţie se reia, pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea consiliului de etică. (2) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii consiliului de etică aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret. (3) În termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea unui loc, managerul are obligaţia de a demara procedurile necesare pentru completarea componenţei consiliului de etică.  +  Articolul 6Principii de funcţionare a consiliului de etică (1) Consiliul de etică este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor consiliului de etică. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină. (2) Membrii consiliului de etică trebuie să precizeze existenţa unei legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei consiliului. În cazul în care un membru se află în una dintre aceste situaţii, acesta este informat de secretarul consiliului de etică şi nu poate participa la şedinţele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind înlocuit de către membrul supleant. (3) Activitatea membrilor consiliului de etică se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, în baza votului a două treimi din membrii consiliului de etică.  +  Articolul 7Conducerea consiliului de eticăConsiliul de etică este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.  +  Articolul 8Atribuţiile consiliului de etică (1) Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele: a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare; b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare; f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3. h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare*3); Notă

  ──────────

  *3) Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 şi 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele interne ale unităţilor sanitare.

  ──────────
  i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică*4), pe baza sesizărilor primite; Notă

  ──────────

  *4) Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi*5) sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; Notă

  ──────────

  *5) Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu; q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent; r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective; t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4. (2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.
   +  Articolul 9Atribuţiile preşedintelui consiliului de eticăAtribuţiile preşedintelui consiliului de etică sunt următoarele:1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât şi ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă sau la solicitarea a cel puţin patru dintre membrii acestuia;2. prezidează şedinţele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv;3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică şi rapoartele periodice;4. informează managerul unităţii sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenţei acestuia.  +  Articolul 10Atribuţiile secretarului consiliului de eticăAtribuţiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:1. deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila consiliului de etică - în vederea avizării şi transmiterii documentelor;2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;3. introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;4. asigură realizarea şi gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor pacienţilor de către cadrele medico-sanitare şi pe cele referitoare la abuzurile pacienţilor faţă de cadrele medicosanitare;5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin o zi înaintea întrunirilor;7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă şi imparţială soluţionare a speţelor supuse atenţiei consiliului de etică;8. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de etică;9. introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite şi colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;10. asigură postarea pe site-ul unităţii sanitare a informaţiilor privind activitatea consiliului de etică;11. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii consiliului sau a unităţii sanitare şi le supune aprobării consiliului de etică;12. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;13. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului.  +  Articolul 11Funcţionarea consiliului de etică (1) Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia. (2) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi. (3) Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii consiliului de etică, inclusiv preşedintele de şedinţă. (4) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de întrunire. În cazul absenţei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv. (5) Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv. (6) Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei consiliului de etică. (7) În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se recuzează, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului. (8) La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate. (9) Consiliul de etică asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare*6). Membrii consiliului depun declaraţia prevăzută în anexa nr. 6. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al consiliului de etică atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare. Notă

  ──────────

  *6) Legea nr. 46/2003; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
   +  Articolul 12Sesizarea unui incident de etică (1) Sesizarea unui incident de etică poate fi făcută de către: a) pacient, aparţinător sau reprezentantul legal al acestuia; b) personalul angajat al spitalului; c) oricare altă persoană interesată. (2) Sesizările sunt adresate managerului unităţii sanitare şi se depun la registratură sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unităţii sanitare. (3) Fiecare sesizare primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. Număr de înregistrare primeşte şi sesizarea electronică.  +  Articolul 13Analiza sesizărilor (1) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul şedinţei consiliului de etică, urmând următoarele etape: a) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările ce revin în atribuţiile consiliului de etică şi orice alte documente emise în legătură cu acestea; b) secretarul consiliului de etică pregăteşte documentaţia, asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părţilor implicate; c) secretarul asigură convocarea membrilor consiliului de etică; d) preşedintele prezintă membrilor consiliului de etică conţinutul sesizărilor primite; e) membrii consiliului de etică analizează conţinutul acestora şi propun modalităţi de soluţionare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică; f) în urma analizei, consiliul de etică, prin vot secret, adoptă hotărâri sau emite avize de etică, după caz. Membrii consiliului de etică aprobă includerea avizului şi/sau hotărârii în Anuarul etic; g) secretarul consiliului de etică redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi membrii prezenţi; h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul unităţii sanitare, sub semnătura preşedintelui consiliului de etică, imediat după adoptare; i) managerul unităţii sanitare dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin; j) managerul unităţii sanitare asigură comunicarea rezultatului către persoana care a formulat sesizarea. (2) Avizele de etică şi hotărârile consiliului de etică pot fi incluse în anuarul etic ca un model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate personalului unităţii sanitare în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.  +  Articolul 14Raportarea activităţii consiliului de etică (1) Raportul consiliului de etică se transmite direcţiilor de sănătate publică în termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de etică se regăseşte în anexa nr. 7. (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul acestora aflat în coordonarea Compartimentului de integritate, au obligaţia verificării rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică. Bianual, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului anterior, direcţiile de sănătate publică transmit un raport către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii referitor la verificarea activităţii consiliilor de etică aflate în cadrul judeţului respectiv. (3) Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin platforma informatică creată în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează datele colectate şi formulează concluzii şi propuneri în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale sau pentru reducerea vulnerabilităţilor etice. (5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii întocmeşte semestrial un raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează strategia naţională anticorupţie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile rezultate. (6) Ministerul Sănătăţii publică anual, în format electronic, un anuar etic naţional.  +  Articolul 15Termene şi aplicare (1) Termenul de constituire a consiliului de etică în unităţile sanitare publice este de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităţilor sanitare publice.  +  Articolul 16Sancţiuni (1) Nerespectarea de către manager a prevederilor legate de organizarea şi funcţionarea consiliului de etică se constată de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi/sau de către reprezentanţii de la nivel judeţean sau ai municipiului Bucureşti din cadrul direcţiilor de sănătate publică. Acest aspect se menţionează şi în evaluarea contractului de management. (2) Nefuncţionarea sau funcţionarea defectuoasă a Consiliului de etică constituie un criteriu negativ pentru standardul de management al unităţii sanitare respective. (3) Nerespectarea prevederilor legate de funcţionarea Consiliului de etică, precum şi transmiterea întârziată a raportărilor sau transmiterea unor raportări incomplete, din vina secretarului sau a membrilor desemnaţi, responsabili cu avizarea acestora, atrag după sine cercetarea disciplinară. (4) Compartimentul de integritate, împreună cu persoana din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aflată în coordonarea Compartimentului de integritate, asigură informarea ministrului sănătăţii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 17Anexe (1) Formularele pentru alegerea membrilor consiliilor de etică din cadrul personalului spitalului sunt cuprinse în anexa nr. 1. (2) Actele necesare pentru includerea asociaţiilor de pacienţi în registrul electronic sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Formularul de sesizare online este cuprins în anexa nr. 3 şi este pus la dispoziţia pacienţilor de către unitatea sanitară. (4) Chestionarul feedback al pacientului este prevăzut în anexa nr. 4 şi este pus la dispoziţia pacienţilor de către unitatea sanitară. (5) Formularele de analiză pentru evaluarea chestionarelor de feedback sunt prevăzute în anexa nr. 5. (6) Modelul de declaraţie a membrilor consiliului de etică este prevăzut în anexa nr. 6. (7) Formularele de raportare pentru activitatea consiliilor de etică sunt prevăzute în anexa nr. 7. (8) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 18Dispoziţii tranzitorii şi finale (1) Structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Compartimentul de integritate, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006. (3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Prezentul ordin a fost elaborat în cadrul proiectului "Bună guvernare prin integritate şi responsabilitate în cadrul sistemului de sănătate românesc", proiect implementat de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi finanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative".p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 11 februarie 2015.Nr. 145.  +  Anexa 1FORMULAREpentru alegerea membrilor consiliului de eticădin cadrul personalului spitalului- model - a) Formular de vot pentru personalul medical cu integrare clinicăSpitalul ..........................................................*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ │ │ Bifaţi cu "X" ││crt.│ Candidat │ Secţia │Gradul universitar│ persoana aleasă ││ │ │ │ │ de dvs. (o ││ │ │ │ │singură alegere) │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 1.│De exemplu: Georgescu Ioana │Boli infecţioase │Conf. univ. dr. │ X │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 2.│ .... │ ...... │ ...... │ │└────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘ b) Formular de vot pentru personalul medical fără integrare clinicăSpitalul ............................................................*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ │ │ Bifaţi cu "X" ││crt.│ Candidat │ Secţia │Gradul universitar│ persoana aleasă ││ │ │ │ │ de dvs. (o ││ │ │ │ │singură alegere) │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 1.│De exemplu: Popescu Mircea │Neonatologie │Medic primar │ X │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 2.│ .... │ ...... │ ...... │ │└────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘ c) Formular de vot pentru personalul sanitarSpitalul .............................................................................*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ │ │ Bifaţi cu "X" ││crt.│ Candidat │ Secţia │Gradul universitar│ persoana aleasă ││ │ │ │ │ de dvs. (o ││ │ │ │ │singură alegere) │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 1.│De exemplu: Ionescu Maria │Chirurgie │Asistent medical │ X ││ │ │ │principal │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 2.│ .... │ ...... │ ...... │ │└────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 2Model de registru electronic al asociaţiilor de pacienţi    Denumirea asociaţiei/fundaţiei ...................................    Data înregistrării la tribunal ...................................    Membri fondatori ...................................    Scopul ...................................    Obiectivele ...................................    Domeniile de activitate ...................................    Sediul ...................................    Structuri teritoriale ...................................    Afilieri ...................................    Durata de funcţionare ...................................    Principalele activităţi desfăşurate în    2012*): ...................................    2013: ...................................    2014: ................................... Notă

  ──────────

  *) Se modifică astfel încât să cuprindă ultimii 3 ani.

  ──────────
   +  Anexa 3FORMULAR DE SESIZARE ONLINE*1) Notă

  ──────────

  *1) Formularul de sesizare tipărit va cuprinde aceleaşi informaţii ca şi cel online.

  ──────────
  - model -    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!    ● Numele şi prenumele:    ● Spitalul unde aţi fost internat*:    ● Secţia unde aţi fost internat*:    ● Data internării* ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐                          │ │DD/│ │MM/│ │YYYY                          └──┘ └──┘ └────┘    ● Data externării* ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐                          │ │DD/│ │MM/│ │YYYY                          └──┘ └──┘ └────┘    ● Sesizarea dumneavoastră vizează*:      [] Încălcări ale drepturilor pacientului      [] Condiţionarea serviciilor medicale      [] Abuzuri săvârşite asupra personalului medico-sanitar      [] Alte aspecte    ● Categorii de personal implicate*:      [] Medici      [] Asistente medicale/Asistenţi medicali      [] Infirmiere      [] Brancardieri      [] Portari      [] Personal administrativ      [] Conducerea unităţii sanitare      [] Niciuna dintre variante    ● Vă rugăm să detaliaţi sesizarea dumneavoastră (maximum o jumătate de      pagină):    ● Aţi mai sesizat această problemă şi către alte instituţii/organisme?      [] Nu      [] Da Dacă Da, către ce instituţie ? ┌────────────────────┐                                                 └────────────────────┘    ● Sesizarea dumneavoastră va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil.      În acest scop, vă rugăm să ne precizaţi care este modalitatea prin care      doriţi să fiţi contactat(ă):*                                                         ┌─────────────────┐      [] Telefonic Numărul de telefon │ │                                                         └─────────────────┘                                                         ┌─────────────────┐      [] Prin email E-mail │ │                                                         └─────────────────┘                                                         ┌─────────────────┐      [] Prin poştă Adresa │ │                                                         └─────────────────┘
   +  Anexa 4Chestionar de feedback al pacientuluiStimate pacient,Spitalul ................................................. realizează un sondaj de opinie în rândul pacienţilor internaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare. Acest demers se derulează periodic în cadrul spitalului nostru şi are ca obiectiv îmbunătăţirea comunicării cu pacienţii şi creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare.Având în vedere calitatea dumneavoastră de pacient, vă prezentăm în cele ce urmează o serie de drepturi şi obligaţii ce vă revin conform legislaţiei în vigoare, cu scopul de a vă informa cu privire la aceste aspecte importante pentru dumneavoastră.Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile referitoare la drepturile şi obligaţiile ce vă revin în calitate de pacient sau de asigurat şi să completaţi chestionarul anexat. La externare, vă rugăm să depuneţi chestionarul completat în urna special amenajată.Atenţie! Opiniile exprimate de dumneavoastră în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la această internare.Modalitatea de răspuns este de a încercui, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.Acest chestionar este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor din spitale.Chestionarul poate fi completat în format fizic sau online pe pagina web a spitalului.Vă mulţumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră în acest demers important!Drepturile pacientului(Extrase din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003)"Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare...........................................................................Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat, în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.Art. 8. - Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.Art. 10. - Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.Art. 12. - Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării...........................................................................Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.Art. 14. - Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.Art. 15. - În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.Art. 16. - În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.Art. 17. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.Art. 18. - Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului ori a tratamentului cu care acesta este de acord.Art. 19. - Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.Art. 21. - Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.Art. 22. - Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.Art. 23. - În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.Art. 25. - (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică..........................................................................Art. 26. - Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.Art. 27. - Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare.Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26. (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii. (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri..........................................................................Art. 29. - (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale..........................................................................Art. 30. - (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat..........................................................................Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.Art. 33. - Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.........................................................................Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare".Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupţie sau încălcări ale eticii medicale (de exemplu, atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului etc.).OBLIGAŢIILE ASIGURATULUIConform art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au următoarele obligaţii:"......................................................................... e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii; h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1)."Vă rugăm să completaţi chestionarul şi să îl depuneţi în urna de la biroul externări!Q1. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de... ?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Aspecte │ Foarte │ │ Nici │ │ Foarte ││ │ mulţumit │ Mulţumit │ mulţumit,│Nemulţumit│nemulţumit││ │ │ │ nici │ │ ││ │ │ │nemulţumit│ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. ...calitatea serviciilor medicale primite │ │ │ │ │ ││în acest spital? │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. ...modul în care v-au fost respectate │ │ │ │ │ ││drepturile de pacient? │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q2. Cât de mulţumit aţi fost de ... ?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Aspecte │ Foarte │ │ Nici │ │ Foarte ││ │ mulţumit │ Mulţumit │ mulţumit,│Nemulţumit│nemulţumit││ │ │ │ nici │ │ ││ │ │ │nemulţumit│ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. ...timpul de aşteptare până la prima │ │ │ │ │ ││examinare de către medic în cadrul secţiei │ │ │ │ │ ││în care aţi fost internat? │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. ...modul în care aţi fost consultat de │ │ │ │ │ ││medicul curant (care v-a îngrijit în secţie)?│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│c. ...tratamentul primit în perioada de │ │ │ │ │ ││spitalizare? │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q3. În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c, d, e); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Afirmaţii │În foarte │ │Nici mare,│ │În foarte ││ │ mare │ În mare │nici mică │ În mică │ mică ││ │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite│ │ │ │ │ ││unui pacient. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. A răspuns la întrebările puse de mine. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│c. S-a ocupat cu atenţie de cazul meu. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│d. A înţeles problemele mele medicale. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│e. A manifestat interes în rezolvarea │ │ │ │ │ ││problemei mele medicale. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q4. În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenţii medicali sunt adevărate?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c, d, e); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Afirmaţii │În foarte │ │Nici mare,│ │În foarte ││ │ mare │ În mare │nici mică │ În mică │ mică ││ │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite│ │ │ │ │ ││unui pacient. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. A răspuns la întrebările puse de mine. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│c. A respectat orele de administrare a │ │ │ │ │ ││tratamentului recomandat de medic. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│d. A înţeles problemele mele medicale. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│e. A manifestat interes în tratarea mea. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q5. În ce măsură aţi fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medicosanitar despre ...?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c, d, e, f, g); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Aspecte │În foarte │ │Nici mare,│ │În foarte ││ │ mare │ În mare │nici mică │ În mică │ mică ││ │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │ măsură │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. ...cum va decurge examinarea medicală │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. ...cum se recoltează probele de sânge/ │ │ │ │ │ ││biologice │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│c. ...modul de administrare a medicamentelor │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│d. ...rezultatul analizelor dumneavoastră │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│e. ...riscurile unei operaţii/intervenţii │ │ │ │ │ ││chirurgicale/ale tratamentului indicat de │ │ │ │ │ ││medic │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│f. ...consecinţele unui posibil refuz/opririi│ │ │ │ │ ││actului medical recomandat de medic │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│g. ...posibile tratamente alternative pentru │ │ │ │ │ ││afecţiunea dumneavoastră │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q6. Pe perioada internăriiÎncercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c, d, e); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│ Aspecte │ DA │ NU │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│a. aţi fost internat prin serviciul de urgenţă │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│b. aţi solicitat serviciile unui medic preferat │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│c. aţi primit serviciile unui medic preferat │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│d. aţi solicitat şi o altă opinie medicală, referitoare la diagnosticul │ │ ││medicului curant, pe perioada internării │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│e. aţi primit o altă opinie medicală pe perioada internării │ 1 │ 2 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘Q7. Pe perioada internării medicamentele şi materialele sanitare au fost asigurate(Încercuiţi o singură cifră - 1, 2, 3 sau 4!):*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│a. Integral de spital │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│b. În mare măsură din resursele spitalului (am cumpărat medicamente simple, │ ││calmante, feşe etc.) │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│c. În mică măsură din resursele spitalului (am cumpărat medicamente scumpe) │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│d. Integral de mine (pacient) │ 4 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘Q8. Cum apreciaţi, din punctul de vedere al confortului, următoarele condiţii din spital?Încercuiţi câte o cifră pe fiecare linie (a, b, c, d, e, f); Fiecare linie reprezintă o întrebare!*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ Aspecte │ Foarte │ │ Nici │ │ Foarte ││ │ bune │ Bune │ bune, │ Proaste │ proaste ││ │ │ │ nici │ │ ││ │ │ │ proaste │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│a. Iluminatul spaţiilor/încăperilor din spital│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│b. Temperatura din spital │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│c. Programul de primire a vizitelor │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│d. Curăţenia generală din spital │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│e. Funcţionalitatea grupurilor sanitare │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│f. Condiţiile de cazare din salon │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└──────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Q9.1. În momentul întocmirii documentelor de externare aţi fost informaţi de suma cheltuită pentru spitalizarea dumneavoastră prin oferirea unei copii a decontului de cheltuieli?    1. da 2. nuQ9.2. V-aţi gândit să solicitaţi informaţii despre suma cheltuită pentru spitalizarea dumneavoastră (decontul de cheltuieli)?    1. da 2. nuQ10. În cadrul spitalului sunt afişe care să prezinte drepturile şi/sau obligaţiile pacienţilor/asiguraţilor?    1. da 2. nuQ11. Cărui personal aţi oferit din propria iniţiativă bani sau alte atenţii ca recunoştinţă pentru modul în care aţi fost îngrijit? Un singur răspuns pe linie!*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│ │ Da │ Nu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│a. Medicilor │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│b. Asistentelor medicale/Asistenţilor medicali │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│c. Infirmierelor │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│d. Personalului auxiliar (brancardieri, agenţi de pază etc.) │ 1 │ 2 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘Q12. Vi s-au cerut, într-un fel sau altul, bani sau atenţii de către personalul spitalului? Un singur răspuns pe linie!*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│ Personal medico-sanitar │ Da │ Nu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│a. De către medici │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│b. De către asistente/asistenţi │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│c. De către infirmiere │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│d. De către personalul auxiliar (brancardieri, agenţi de pază etc.) │ 1 │ 2 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘Q13. Cunoaşteţi faptul că puteţi sesiza, prin consiliul de etică al spitalului, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiţionarea actului medical ş.a.)?*Font 9*    1. Da 2. Nu    Date statistice (vă rugăm încercuiţi/completaţi):    Sexul respondentului/celui care a răspuns la chestionar: 1. Bărbătesc 2. Femeiesc    Vârsta respondentului: ...........    Ultima şcoală absolvită:    1. Şcoală elementară (4 clase, 10 clase, şcoală profesională)    2. Şcoală medie (liceu, şcoală postliceală)    3. Şcoală superioară (universitate, master, doctorat)    Rezidenţa:    1. În mediul urban (într-un oraş/municipiu, indiferent de judeţ)    2. În mediul rural (într-o comună, indiferent de judeţ)    Secţia în care a fost internat pacientul: ......................    Luna internării: ...............  +  Anexa 5FORMULARE DE ANALIZĂpentru evaluarea chestionarelor de feedbackA. Date tehnice privind derularea activităţii*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ Total │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1. Numărul de pacienţi internaţi în perioada de referinţă │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2. Numărul de chestionare tipărite distribuite în perioada de referinţă │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│3. Numărul de chestionare tipărite recuperate la finalul săptămânii a IV-a │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│4. Numărul de chestionare completate online │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│5. Total de chestionare analizate (total linia 3+4) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│6. Rata de răspuns la cercetarea privind satisfacţia pacientului (numărul de │ ││pacienţi care au răspuns la formularul tipărit plus la cel online al │ ││chestionarului/numărul total de pacienţi internaţi în săptămâna de referinţă a │ ││mecanismului de feedback * 100) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│7. Distribuţia caracteristicilor demo-sociale ale pacienţilor care au răspuns la │ ││chestionare după: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ - Sex: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ Bărbaţi │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ Femei │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ - Vârstă: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 18-34 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 35-54 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 55-64 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ peste 65 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│- Nivel de studii: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ elementare (obligatorie, profesională, de ucenici) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ medii (liceu, şcoală postliceală) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ superioare (universitare, postuniversitare) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│- Mediul de rezidenţă │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ cu domiciliul în mediul urban │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ cu domiciliul în mediul rural │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘B. Interpretarea chestionarelor de evaluare*Font 8*┌────────────────────────┬───┬──────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┐│ Indicatorul │ % │ Numărul │Item/Întrebare│Modalitatea de calcul│ Explicaţie ││ │ │ de │din chestionar│ al procentelor │ ││ │ │răspunsuri│ │ │ ││ │ │completate│ │ │ ││ │ │la item în│ │ │ ││ │ │chestionar│ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q1a. Ponderea │ │ │q1a │q1a(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││calitatea serviciilor │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││medico-sanitare din │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q1b. Ponderea │ │ │q1b │q1b(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││respectarea drepturilor │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││pacienţilor acestui │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q2a. Ponderea │ │ │q2a │q2a(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││timpul de aşteptare până│ │ │ │ │care au răspuns 2 ││la prima examinare de │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││către medicului curant │ │ │ │ │ ││din spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q2b. Ponderea │ │ │q2b │q2b(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul cum au fost │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││consultaţi prima dată de│ │ │ │ │(mulţumiţi) ││medicul curant din │ │ │ │ │ ││spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q2c. Ponderea │ │ │q2c │q2c(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││tratamentul primit în │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││cadrul unităţii │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3. Ponderea pacienţilor│ │ │q3a, q3b, q3c,│sum [q3a(1+2)+q3b │suma procentelor celor ││mulţumiţi şi foarte │ │ │q3d, q3e │(1+2)+q3c(1+2)+q3d │care au fost mulţumiţi şi ││mulţumiţi de │ │ │ │(1+2)+q3e(1+2)]/5 │foarte mulţumiţi la ││tratamentul/modul de │ │ │ │ │calupul de întrebări q3 ││îngrijire al medicului │ │ │ │ │(a, b, c, d, e) împărţită ││curant pe perioada │ │ │ │ │la 5 (numărul ││spitalizării │ │ │ │ │întrebărilor/itemilor care││ │ │ │ │ │măsoară tratamentul/ ││ │ │ │ │ │îngrijirea acordată de ││ │ │ │ │ │medic pacientului) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3a. Ponderea │ │ │q3a │q3a(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││respectul şi atenţia │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││acordate de medicul │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││curant │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3b. Ponderea │ │ │q3b │q3b(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care medicul │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││curant a răspuns │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││întrebărilor adresate de│ │ │ │ │ ││pacient │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3c. Ponderea │ │ │q3c │q3c(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care medicul │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││curant s-a ocupat de │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││cazul lor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3d. Ponderea │ │ │q3d │q3d(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care medicul │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││curant le-a înţeles │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││problemele de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q3e. Ponderea │ │ │q3e │q3e(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││interesul manifestat de │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││medicul curant în │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││rezolvarea problemelor │ │ │ │ │ ││de sănătate │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4. Ponderea pacienţilor│ │ │q4a, q4b, q4c,│sum [q4a(1+2)+q4b │suma procentelor celor ││mulţumiţi şi foarte │ │ │q4d, q4e │(1+2)+q4c(1+2)+q4d │care au fost mulţumiţi şi ││mulţumiţi de │ │ │ │(1+2)+q4e(1+2)]/5 │foarte mulţumiţi la ││tratamentul/modul de │ │ │ │ │calupul de întrebări q4 ││îngrijire al │ │ │ │ │(a, b, c, d, e) împărţită ││asistentelor medicale │ │ │ │ │la 5 (numărul ││pe perioada spitalizării│ │ │ │ │întrebărilor/itemilor care││ │ │ │ │ │măsoară tratamentul/ ││ │ │ │ │ │îngrijirea acordată de ││ │ │ │ │ │asistentele medicale ││ │ │ │ │ │pacientului) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4a. Ponderea │ │ │q4a │q4a (1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││respectul şi atenţia │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││acordate de asistentele │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││medicale │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4b. Ponderea │ │ │q4b │q4b (1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││asistentele au răspuns │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││la întrebările adresate │ │ │ │ │ ││de pacienţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4c. Ponderea │ │ │q4c │q4c (1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││asistentele medicale │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││s-au ocupat de │ │ │ │ │ ││problemele de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4d. Ponderea │ │ │q4d │q4d (1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││asistentele medicale │ │ │ │ │(mulţumiţi) la întrebare ││le-au înţeles problemele│ │ │ │ │ ││de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q4e. Ponderea │ │ │q4e │q4e (1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││interesul manifestat de │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││asistentele medicale în │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││rezolvarea problemelor │ │ │ │ │ ││de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5. Ponderea pacienţilor│ │ │q5a, q5b, q5c,│sum [q5a(1+2)+q5b │suma procentelor celor ││mulţumiţi şi foarte │ │ │q5d, q5e, q5f,│(1+2)+q5c(1+2)+q5d │care au fost mulţumiţi şi ││mulţumiţi de informarea │ │ │q5g │(1+2)+q5e(1+2)+q5f │foarte mulţumiţi la ││primită cu privire la │ │ │ │(1+2) + q5g(1+2)]/7 │calupul de întrebări q5 ││modul de derulare a │ │ │ │ │(a, b, c, d, e, f, g) ││investigaţiilor, la │ │ │ │ │împărţită la 7 (numărul ││rezultatul analizelor, │ │ │ │ │întrebărilor/itemilor care││la tratamentul prescris │ │ │ │ │măsoară parcursul medical ││cu riscurile şi │ │ │ │ │al pacientului) ││consecinţele │ │ │ │ │ ││respingerii acestuia, │ │ │ │ │ ││la alternativele │ │ │ │ │ ││medicale posibile │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5a. Ponderea │ │ │q5a │q5a(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul de informare │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││privind examinarea │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││medicală │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5b. Ponderea │ │ │q5b │q5b(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul de informare │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││privind procedura de │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││recoltare a probelor de │ │ │ │ │ ││sânge/biologice │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5c. Ponderea │ │ │q5c │q5c(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care li s-a │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││explicat administrarea │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││medicamentelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5d. Ponderea │ │ │q5d │q5d(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul de informare │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││privind rezultatele │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││analizelor medicale │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5e. Ponderea │ │ │q5e │q5e(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││modul în care au fost │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││informaţi despre │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││riscurile unei │ │ │ │ │ ││intervenţii │ │ │ │ │ ││chirurgicale sau ale │ │ │ │ │ ││tratamentului pe care │ │ │ │ │ ││îl urmează │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5f. Ponderea │ │ │q5f │q5f(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││informarea cu privire la│ │ │ │ │care au răspuns 2 ││consecinţele refuzului/ │ │ │ │ │(mulţumiţi) ││opririi actului medical │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q5g. Ponderea │ │ │q5g │q5g(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││informarea privind │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││tratamentele alternative│ │ │ │ │(mulţumiţi) ││ale afecţiunii de care │ │ │ │ │ ││suferă │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6. Ponderea pacienţilor│ │ │q6a, q6b, q6c,│sum [q6a(1) + q6b(1)+│suma procentelor celor ││mulţumiţi şi foarte │ │ │q6d │q6c(1)+q6d(1)]/4 │care au răspuns 1 (da) per││mulţumiţi de │ │ │ │ │cei 4 itemi/la numărul de ││participarea pacienţilor│ │ │ │ │itemi ││la parcursul medical │ │ │ │ │ ││urmat în spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6a. Ponderea │ │ │q6a │ │procentul celor care au ││pacienţilor care s-au │ │ │ │ │răspuns 2 (nu) ││internat prin serviciul │ │ │ │ │ ││de urgenţă │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6b. Ponderea │ │ │q6b1 │ │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 (da) ││solicitat serviciile │ │ │ │ │ ││unui medic preferat │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6c. Ponderea │ │ │q6b2 │ │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 (da) ││primit serviciile │ │ │ │ │ ││medicului solicitat │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6d. Ponderea │ │ │q6c │ │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 (da) ││solicitat şi o altă │ │ │ │ │ ││opinie medicală la │ │ │ │ │ ││diagnosticul medicului │ │ │ │ │ ││curant pe perioada │ │ │ │ │ ││internării în spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q6e. Ponderea │ │ │q6d │ │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 (da) ││primit şi o altă opinie │ │ │ │ │ ││medicală la diagnosticul│ │ │ │ │ ││medicului curant pe │ │ │ │ │ ││perioada internării în │ │ │ │ │ ││spital │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q7. Ponderea în care │ │ │q7 │suma celor care au │procentul celor care au ││spitalul a asigurat │ │ │ │răspuns 1 la │răspuns 1 la întrebarea q7││integral medicaţia │ │ │ │întrebarea q7 │ ││pacienţilor internaţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8. Ponderea pacienţilor│ │ │q8a, q8b, q8c,│sum [q8a(1+2)+q8b │suma procentelor celor ││mulţumiţi care au │ │ │q8d, q8e, q8f │(1+2)+q8c(1+2)+q8d │care au fost mulţumiţi şi ││apreciat condiţiile │ │ │ │(1+2)+q8e(1+2)+q8f │foarte mulţumiţi la ││oferite de spital │ │ │ │(1+2)]/6 │calupul de întrebări q8 ││ │ │ │ │ │(a, b, c, d, e, f) ││ │ │ │ │ │împărţită la 6 (numărul ││ │ │ │ │ │întrebărilor/itemilor care││ │ │ │ │ │măsoară parcursul medical ││ │ │ │ │ │al pacientului) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8a. Ponderea │ │ │q8a │q8a(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││iluminatul încăperilor/ │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││spaţiilor din spital │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8b. Ponderea │ │ │q8b │q8b(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││temperatura din spital │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││ │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8c. Ponderea │ │ │q8c │q8c(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││programul de vizite din │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││spital │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8d. Ponderea │ │ │q8d │q8d(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││curăţenia generală din │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││spital │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8e. Ponderea │ │ │q8e │q8c(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││funcţionalitatea │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││grupurilor sanitare │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q8f. Ponderea │ │ │q8f │q8d(1+2) │suma procentelor celor ││pacienţilor mulţumiţi şi│ │ │ │ │care au răspuns 1 (foarte ││foarte mulţumiţi de │ │ │ │ │mulţumiţi) cu ale celor ││condiţiile de cazare │ │ │ │ │care au răspuns 2 ││din salon │ │ │ │ │(mulţumiţi) │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q9.1. Ponderea │ │ │q9.1 │q9.1(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care au fost│ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││informaţi de suma │ │ │ │ │q9.1 ││cheltuită pentru │ │ │ │ │ ││spitalizare, prin │ │ │ │ │ ││decontul de cheltuieli │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q9.2. Ponderea │ │ │q9.2 │q9.2(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care s-au │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││gândit la/au solicitat │ │ │ │ │q9.1 ││informaţii despre suma │ │ │ │ │ ││cheltuită pentru │ │ │ │ │ ││spitalizare, prin │ │ │ │ │ ││decontul de cheltuieli │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q10. Ponderea │ │ │q10 │q10(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││observat existenţa în │ │ │ │ │q10 ││spital a unor afişe │ │ │ │ │ ││privind drepturile şi │ │ │ │ │ ││obligaţiile pacienţilor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q11. Ponderea celor care│ │ │q11 │au răspuns cu da (1) │procentul pacienţilor care││au oferit bani sau │ │ │ │la cel puţin una │au răspuns 1 la una dintre││atenţii personalului │ │ │ │dintre întrebările │întrebările q11a, q11b, ││medico-sanitar sau │ │ │ │q11a, q11b, q11c, │q11c, q11d ││auxiliar │ │ │ │q11d │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q11a. Ponderea │ │ │q11a │q11a(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││oferit - ca │ │ │ │ │q11a ││recunoştinţă/apreciere a│ │ │ │ │ ││felului în care au fost │ │ │ │ │ ││îngrijiţi - bani sau │ │ │ │ │ ││atenţii medicilor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q11b. Ponderea │ │ │q11b │q11b(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care au │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││oferit - ca │ │ │ │ │q11b ││recunoştinţă/apreciere a│ │ │ │ │ ││felului în care au fost │ │ │ │ │ ││îngrijiţi - bani sau │ │ │ │ │ ││atenţii asistentelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q11c. Ponderea │ │ │q11c │q11c(1) │procentul celor care au ││pacienţilor celor care │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││au oferit - ca │ │ │ │ │q11c ││recunoştinţă/apreciere a│ │ │ │ │ ││felului în care au fost │ │ │ │ │ ││îngrijiţi - bani sau │ │ │ │ │ ││atenţii infirmierelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q11d. Ponderea celor │ │ │q11d │q11d(1) │procentul celor care au ││care au oferit - ca │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││recunoştinţă/apreciere a│ │ │ │ │q11d ││felului în care au fost │ │ │ │ │ ││îngrijiţi - personalului│ │ │ │ │ ││auxiliar (brancardieri, │ │ │ │ │ ││agenţi de pază etc.) │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q12. Ponderea │ │ │q12 │au răspuns cu da (1) │procentul pacienţilor care││pacienţilor care afirmă │ │ │ │la cel puţin una │au răspuns 1 la una dintre││că li s-a solicitat, │ │ │ │dintre întrebările │întrebările q12a, q12b, ││direct sau indirect, │ │ │ │q12a, q12b, q12c, │q12c, q12d ││bani sau atenţii de │ │ │ │q12d │ ││către personalul │ │ │ │ │ ││medico-sanitar sau │ │ │ │ │ ││auxiliar │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q12a. Ponderea │ │ │q12a │q12a(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care afirmă │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││că li s-au solicitat, │ │ │ │ │q12a ││direct sau indirect, │ │ │ │ │ ││bani sau atenţii de │ │ │ │ │ ││către medici │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q12b. Ponderea │ │ │q12b │q12b(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care afirmă │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││că li s-au solicitat, │ │ │ │ │q12b ││direct sau indirect, │ │ │ │ │ ││bani sau atenţii de │ │ │ │ │ ││către asistente/ │ │ │ │ │ ││asistenţi medicali │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q12c. Ponderea │ │ │q12c │q12c(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care afirmă │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││că li s-au solicitat, │ │ │ │ │q12c ││direct sau indirect, │ │ │ │ │ ││bani sau atenţii de │ │ │ │ │ ││către infirmiere │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q12d. Ponderea │ │ │q12d │q12d(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care afirmă │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││că li s-au solicitat, │ │ │ │ │q12d ││direct sau indirect, │ │ │ │ │ ││bani sau atenţii de │ │ │ │ │ ││către personalul │ │ │ │ │ ││auxiliar (brancardieri, │ │ │ │ │ ││agenţi de pază etc.) │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───┼──────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│Q13. Ponderea │ │ │q13 │q13(1) │procentul celor care au ││pacienţilor care ştiau │ │ │ │ │răspuns 1 la întrebarea ││de existenţa consiliului│ │ │ │ │q13 ││etic │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴───┴──────────┴──────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 6Model de declaraţie a membrilorconsiliului de eticăDECLARAŢIE*1) Notă

  ──────────

  *1) A se completa de către toţi membrii consiliului de etică.

  ──────────
  Subsemnatul/a, ................, născut/ă la data de ........, în localitatea .........., posesor/posesoare al/a C.I. seria ...... nr. ......, eliberată la data de ....... de către ........., identificat cu CNP ............, membru în consiliul de etică al unităţii sanitare publice cu paturi ......... din localitatea .........., judeţul ........, numit prin Documentul .......... cu nr. ...../..........,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (9) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor,declar pe propria răspundere următoarele:● Mă angajez să analizez cu imparţialitate situaţiile şi speţele prezentate în activitatea consiliului de etică, să îmi bazez activitatea în cadrul acestui for de autoritate pe integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi supremaţia legii.● Mă angajez, de asemenea, să păstrez cu stricteţe confidenţialitatea datelor cu caracter personal ce vizează speţele analizate în cadrul consiliului de etică, având în vedere rolul preventiv al acestui consiliu, precum şi faptul că responsabilitatea legală sau contractuală revine conducerii unităţii sanitare şi/sau altor instituţii relevante, în funcţie de speţă. Sunt conştient că în cazul în care voi încălca dispoziţiile legale privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal voi răspunde personal, potrivit prevederilor legale în vigoare.● Mă angajez să respect întocmai normele cu privire la evidenţa, utilizarea, păstrarea şi furnizarea datelor cu caracter personal*2). Notă

  ──────────

  *2) Acest angajament este valabil doar în cazul secretarului consiliului de etică. Este necesară eliminarea paragrafului în cazul celorlalţi membri ai consiliului de etică.

  ──────────
  Dau prezenta declaraţie pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la aspectele menţionate.Numele şi prenumele: .............Data: ...........Semnătura: ..........
   +  Anexa 7Model de raportare a activităţiiconsiliului de etică al spitaluluiI. INFORMAŢII GENERALE┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Denumirea spitalului │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│CUI │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Cod SIRUTA SUPERIOR al localităţii │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Judeţul │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Regiunea de dezvoltare │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Categoria │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Acreditare (Da/Nu) │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Perioada de validitate a acreditării │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul total de paturi │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul de secţii │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul de compartimente │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul total de personal, din care: │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- medici │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- asistente/asistenţi medicali │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- personal auxiliar (infirmiere, │ ││brancardieri) │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul de pacienţi cu spitalizare │ ││continuă/an/total spital │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Numărul de pacienţi cu spitalizare de │ ││zi/an/total spital │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Existenţa codului de conduită etică şi│ ││de deontologie profesională a │ ││personalului spitalului (Da/Nu) │ │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘II. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ETICĂ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Activitatea consiliului de etică │ În perioada ... - .... │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│A. Numărul de întruniri ale │ ││consiliului de etică │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│B. Numărul total de sesizări, │ ││din care: │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│1. numărul total de sesizări │ ││înregistrate la registratura │ ││spitalului │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│2. numărul total de sesizări │ ││înregistrate online │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│3. numărul de sesizări anonime │ ││înregistrate online │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│C. Numărul total de avize de etică │ ││emise, din care: │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│1. la solicitarea pacienţilor/ │ ││aparţinătorilor │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│2. la solicitarea personalului │ ││medico-sanitar al unităţii respective │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│3. la solicitarea conducerii unităţii │ ││sanitare │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│D. Numărul de răspunsuri transmise │ ││petenţilor de către conducerea │ ││spitalului, în baza avizelor de etică │ ││emise de consiliul de etică │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│E. Numărul de hotărâri de etică emise │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│F. Numărul de propuneri către │ ││consiliul director privind diminuarea │ ││incidentelor etice │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│G. Numărul de acţiuni pentru │ ││promovarea valorilor etice în │ ││rândul personalului medico-sanitar │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│H. Numărul de participări din partea │ ││asociaţiilor de pacienţi la şedinţele │ ││consiliului de etică │ │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘III. RAPORTAREA SESIZĂRILOR DUPĂ TIPUL ACESTORA:┌─────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────┐│ Sesizări │Anonime│Înregistrate│Rezolvate│Contestaţii│Acţiuni ││ │ │ │ │ │ în ││ │ │ │ │ │justiţie│├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│Numărul total de sesizări│ │ │ │ │ ││(1+2+3), din care: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│1. Numărul total de │ │ │ │ │ ││sesizări depuse de │ │ │ │ │ ││pacienţi având ca obiect:│ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│a) respectarea │ │ │ │ │ ││drepturilor pacientului │ │ │ │ │ ││(modalitate de adresare, │ │ │ │ │ ││oferirea de explicaţii, │ │ │ │ │ ││de îndrumare) de către: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- medici │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- asistente/asistenţi │ │ │ │ │ ││medicali │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- personal auxiliar │ │ │ │ │ ││(infirmiere, │ │ │ │ │ ││brancardieri) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- administraţia │ │ │ │ │ ││spitalului │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│b) condiţionarea │ │ │ │ │ ││serviciilor medicale/ │ │ │ │ │ ││îngrijirii de către: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- medici │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- asistente/asistenţi │ │ │ │ │ ││medicali │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- personal auxiliar │ │ │ │ │ ││(infirmiere, │ │ │ │ │ ││brancardieri) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│2. Numărul de sesizări │ │ │ │ │ ││depuse de asociaţiile de │ │ │ │ │ ││pacienţi │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│3. Numărul total de │ │ │ │ │ ││sesizări depuse de │ │ │ │ │ ││personalul medico-sanitar│ │ │ │ │ ││având ca subiect: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- pacienţi, aparţinători │ │ │ │ │ ││sau reprezentanţi legali │ │ │ │ │ ││ai acestora │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- personal medico-sanitar│ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- administraţia │ │ │ │ │ ││spitalului │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┤│- alte categorii de │ │ │ │ │ ││personal din unitatea │ │ │ │ │ ││sanitară │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────┘------