ORDIN nr. 671 din 12 mai 2014 (*actualizat*)privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995(actualizat până la data de 16 februarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------Având în vedere prevederile pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul IFormularul "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IICaracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIFormularele "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului se utilizează până la epuizare.  +  Articolul IVProcedura de verificare zilnică a chitanţelor pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, cod 14.20.09/TS, care se emit de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului potrivit prevederilor prezentului ordin, se efectuează conform precizărilor emise în acest scop de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei.  +  Articolul IV^1 (1) Procedura de verificare zilnică, prevăzută la art. IV, se aplică formularelor «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09/TS, care se emit după modificarea aplicaţiei informatice care să permită semnarea de către o singură persoană a formularului prevăzut la art. I. (2) De la data aprobării procedurii de verificare zilnică prevăzută la art. IV, formularul «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09/TS, se semnează cu o singură semnătură de personalul care are astfel de atribuţii din unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai în rubrica «Casier».----------Art. IV^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 151 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 12 mai 2014.Nr. 671.  +  Anexa 1^1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────┐│ │MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE SERIE .... NUMĂR ....│COD BARE││ │TREZORERIA .................. └────────┘│ │ │ │ │ │ CHITANŢĂ PENTRU ÎNCASAREA │ │ DE IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII │ │ │ │ S-A PRIMIT DE LA: ...................... Adresa ..........................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ PENTRU: ........................ Adresa ..................................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ REPREZENTÂND: │ │ │ ├──────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬──────────┤ │Natura obligaţiei de plată│Simbol cont│Număr de evidenţă a plăţii│ Suma │ ├──────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴──────────┤ │TOTAL (ÎN CIFRE) ................................. │ │TOTAL (ÎN LITERE) ................................ │ │SERV. VENITURI CASIER │ │NUME ŞI PRENUME DATA ....... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ............................................................................. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────┐│ │MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE SERIE .... NUMĂR ....│COD BARE││ │TREZORERIA .................. └────────┘│ │ │ │ │ │ TALON PENTRU ÎNCASAREA │ │ DE IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII │ │ │ │ S-A PRIMIT DE LA: ...................... Adresa ..........................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ............................................. │ │ PENTRU: ........................ Adresa ..................................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ REPREZENTÂND: │ │ │ ├──────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────┤ │Natura obligaţiei de plată│Simbol cont│Număr de evidenţă a plăţii*)│ Suma │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────┴────────┤ │TOTAL (ÎN CIFRE) ................................. │ │TOTAL (ÎN LITERE) ................................ │ │SERV. VENITURI CONTRIBUABIL CASIER │ │NUME ŞI PRENUME DATA ....... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------    *) Se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată.  +  Anexa 2Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare aformularului "Chitanţă pentru încasarea deimpozite, taxe şi contribuţii"1. Denumire: Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii2. Cod: 14.20.09/TS3. Format de tipărire: A44. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, prin intermediul programului informatic pus la dispoziţia unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi se înseriază şi se numerotează de fiecare unitate teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: a) rubrica "SERIE" se completează cu "TS" urmat de codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului; b) rubrica "NUMĂR" se completează astfel: b1) pentru documentele emise prin intermediul aplicaţiei informatice TREZOR se utilizează o secvenţă din 11 caractere numerice, care se formează astfel:- primul caracter: se completează cu cifra "1";- caracterele 2-3: se completează cu cifrele "00";- caracterele 4-11 se completează cu o secvenţă formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele "00000001" şi se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele "99999999", în măsura în care nu se dispune altfel de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b2) pentru documentele emise prin intermediul aplicaţiei informatice TAXEDIV se utilizează o secvenţă din 11 caractere numerice, care se formează astfel:- primul caracter: se completează cu cifra "2";- caracterele 2-3 se completează cu cifrele "01" şi continuă cu "02", "03" etc., în funcţie de numărul locaţiilor fiecărei unităţi teritoriale a Trezoreriei Statului care emite documentul prin intermediul aplicaţiei informatice TAXEDIV; atribuirea secvenţei pentru fiecare locaţie în parte din cadrul judeţului se face de către trezorierii-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene, de şefii de administraţie adjuncţi trezorerie pentru trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti şi de directorul executiv trezorerie pentru Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, după caz.- caracterele 4-11 se completează cu o secvenţă formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele "00000001" şi se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele "99999999", în măsura în care nu se dispune altfel de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.5. Se utilizează pentru:- depunerea în numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;- depunerea de către instituţiile publice a veniturilor încasate prin casieria proprie, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.6. Se întocmeşte într-un exemplar.7. Se arhivează: talonul pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii se arhivează la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului care încasează impozitele, taxele şi contribuţiile, iar chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii se remite contribuabilului.-------