ORDIN nr. 146 din 11 februarie 2015privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 1.156/2015 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă implementarea Mecanismului de feedback al pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de sănătate românesc. (2) În sensul prezentului ordin, Mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere a pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul Consiliului de etică.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii scopului prevăzut, Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri: a) înregistrarea opiniilor pacienţilor internaţi privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare, prin completarea directă a Chestionarului de feedback al pacientului; b) înregistrarea sesizărilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite şi la integritatea personalului unităţii sanitare în/din cadrul unităţii sanitare, prin completarea formularului de sesizare online; c) analiza punctelor de vedere şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa unităţii sanitare; d) redactarea de avize de etică şi de hotărâri de către membrii consiliilor de etică şi comunicarea acestora către persoanele care au formulat sesizările şi către instituţiile relevante, după caz; e) evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor referitor la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică; f) evaluarea gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul unităţii sanitare, prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică; g) evaluarea calităţii serviciilor medicale şi a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul sistemului public de sănătate, prin intermediul rapoartelor periodice întocmite la nivel judeţean de către responsabilii desemnaţi din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la nivel naţional.  +  Articolul 3Unităţile sanitare din sistemul de sănătate respectă următoarele proceduri: a) organizează procedura de selecţie a membrilor Consiliului de etică conform prevederilor legale în vigoare; b) unităţile sanitare pun la dispoziţia pacienţilor chestionarul de evaluare, formularul de sesizare şi asigură publicarea pe siteul propriu a linkului privind accesul la Formularul de sesizare online a pacienţilor, formular ce va fi disponibil permanent pentru orice persoane interesate; c) toate chestionarele completate de pacienţi şi toate sesizările primite de către unităţile sanitare sunt înregistrate şi analizate conform atribuţiilor consiliilor de etică prevăzute de legislaţia în vigoare; d) deciziile şi analizele realizate de consiliile de etică din cadrul unităţilor sanitare sunt raportate la finalul fiecărui semestru/an către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, conform termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Rezultatele obţinute din analiza chestionarelor aplicate în unităţile sanitare şi din raportările consiliilor de etică sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfacţie a pacienţilor şi pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de legislaţia în vigoare şi în vederea îmbunătăţirii Mecanismului de feedback al pacientului.  +  Articolul 5Toate unităţile sanitare publice aplică metodologia Mecanismului de feedback al pacientului.  +  Articolul 6Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 11 februarie 2015.Nr. 146.----