ORDIN nr. 64 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 62, 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 54 şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 107 şi 107 bis din 12 februarie 2014, se modifică după cum urmează.1. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool; d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;"2. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool; d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;"3. În anexa nr. 3, la articolul 4, litera c) se abrogă.4. În anexa nr. 3, la articolul 6, litera c) se abrogă.5. În anexa nr. 3, la articolul 6, literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:"f) carte de muncă, adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. g); adeverinţă eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, în cazul instructorilor auto care au desfăşurat activitate în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate la nivelul acestor ministere; g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 lit. h), având valabilitate de 30 de zile sau declaraţie notarială pe propria răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 lit. h)."6. În anexa nr. 3, articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În privinţa dovedirii perioadei de activare a unui instructor auto în cadrul unei şcoli de conducători auto prevăzută la art. 4 lit. g), se va lua în calcul şi perioada de deţinere a autorizaţiei pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberată în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Părţii I - Norme de autorizare a şcolilor de conducători auto - din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi/sau perioada de deţinere a autorizaţiei de instructor auto eliberate în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere."  +  Articolul IIAplicarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se prelungeşte până la rămânerea definitivă a hotărârilor privind cererile de chemare în judecată pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, dar nu mai mult de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIDirecţia transport rutier din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ioan RusBucureşti, 29 ianuarie 2015.Nr. 64.----