HOTĂRÂRE nr. 536 din 26 iunie 2014 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat**)(actualizată până la data de 21 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, denumit în continuare Departamentul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (2) Departamentul are atribuţii în coordonarea, monitorizarea şi aplicarea politicii Guvernului la nivel naţional în domeniul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe şi în domeniul parteneriatului public-privat.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (3) Departamentul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1.  +  Articolul 2Departamentul exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele funcţii principale: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a programului de guvernare şi a politicilor Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi al parteneriatului public-privat, în condiţiile legii; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi al parteneriatului public-privat, în condiţiile legii; c) de reprezentare, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I. în domeniul general de competenţă: a) avizează, elaborează şi promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investiţiilor străine directe şi al parteneriatului public-privat şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere, în condiţiile legii;----------Lit. a) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. b) elaborează şi implementează strategii, politici şi programe în domeniul investiţiilor străine directe şi al parteneriatului public-privat;----------Lit. b) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. c) sprijină şi participă la îndeplinirea obligaţiilor care decurg din angajamentele rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniile sale de competenţă;----------Lit. c) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. d) elaborează şi susţine poziţiile României în problematica afacerilor europene în domeniile sale de activitate. Coordonează, monitorizează, evaluează şi implementează programele europene şi internaţionale, indiferent de instituţia beneficiară/coordonatoare în domeniile sale de competenţă. Participă la procedurile decizionale ale Uniunii Europene, stabileşte şi realizează obiectivele României care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene; e) asigură notificarea Comisiei Europene cu privire la măsurilor naţionale de transpunere a directivelor Uniunii Europene, aflate în domeniul său de competenţă, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe;----------Lit. e) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. f) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate; g) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi din fonduri europene, în domeniile sale de activitate; h) coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte; i) abrogată;----------Lit. i) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. j) abrogată;----------Lit. j) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. k) abrogată;----------Lit. k) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. l) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate; m) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniile sale de activitate; n) abrogată;----------Lit. n) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. o) coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă, gestionează asistenţa financiară din fonduri externe acordată pentru domeniile sale de activitate; q) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; r) coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;----------Lit. r) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. s) realizează acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate, pentru atragerea şi implementarea investiţiilor străine directe, precum şi în domeniul parteneriatului public-privat;----------Lit. s) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. ş) asigură plata obligaţiilor financiare care decurg din asocierile, angajamentele, afilierile şi participările la organismele române şi străine din domeniile sale de competenţă, inclusiv taxele de participare, înscriere sau orice alte taxe necesare participării la evenimente plătibile către organizatori sau terţi, contravaloarea contribuţiilor fiind asigurată din bugetul Departamentului, aprobat pentru anul respectiv;----------Lit. ş) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. t) încheie contracte, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din ţară şi din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe şi în domeniul parteneriatului public-privat;----------Lit. t) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. ţ) organizează activităţi sau contractează servicii de relaţii publice, în ţară şi în străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice din domeniul său de competenţă;----------Lit. ţ) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. u) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate prin acte normative în domeniul său de competenţă.----------Lit. u) a pct. I al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.II. Abrogat.----------Pct. II al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.III. în domeniul investiţiilor străine: a) colaborează cu Guvernul, ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii centrale şi locale, precum şi cu parteneri români şi străini, în vederea atragerii investiţiilor străine în România şi prezentării ofertelor investiţionale ale României pe plan extern;----------Lit. a) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. b) realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele interne şi externe, pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României;----------Lit. b) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. c) desfăşoară activităţi de promovare a investiţiilor străine pe plan intern şi extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;----------Lit. c) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. d) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini; e) asigură activitatea de promovare şi sprijină implementarea investiţiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, şi autorităţile centrale şi locale;----------Lit. e) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. f) examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituţiilor şi societăţilor implicate;----------Lit. f) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. g) acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă tehnică, sprijin şi consultanţă, împreună cu instituţiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;----------Lit. g) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. h) coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării; i) evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă; j) organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru atragerea şi promovarea investiţiilor străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;----------Lit. j) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. k) realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele interne şi externe, pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României;----------Lit. k) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. l) organizează misiuni şi vizite de informare în ţară, pentru investitorii străini, în scopul promovării şi atragerii investiţiilor străine;----------Lit. l) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. m) organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale similare, precum şi cu organisme private din ţară şi din străinătate;----------Lit. m) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. n) abrogată;----------Lit. n) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. o) abrogată;----------Lit. o) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. p) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerţ bilaterale şi cu ambasadele pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;----------Lit. p) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.p^1) realizează şi difuzează materiale promoţionale, flyere, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri de investiţie, materiale audiovideo, obiecte de protocol şi altele asemenea, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional;----------Lit. p^1) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.p^2) efectuează studii de marketing;----------Lit. p^2) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.p^3) promovează o imagine atractivă privind politica şi realităţile economice, climatul investiţional din România, în mediile de afaceri naţionale şi internaţionale;----------Lit. p^3) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.p^4) promovează prin intermediul inserţiilor publicitare şi articolelor, în publicaţii scrise şi on-line de interes general şi specific, climatul investiţional al României şi proiectele de investiţii;----------Lit. p^4) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. q) abrogată;----------Lit. q) a pct. III al alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.IV. în domeniul parteneriatelor public-private, prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, denumită în continuare UCCPPP: a) asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii; b) urmăreşte, verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; c) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; d) constituie şi gestionează baza de date publică integrată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat; e) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare, colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local; f) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat; g) elaborează, pe baza propriilor analize şi verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat; h) participă, prin reprezentanţi, la invitaţia partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea selecţiei investitorului privat şi a negocierii contractului de parteneriat public-privat; i) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat; j) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu investitori străini şi autohtoni; k) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local; l) monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora; m) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat; n) în nume propriu sau în beneficiul unei alte entităţi publice, planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat. (2) În vederea realizării atribuţiilor care îi revin, departamentul realizează coordonarea interministerială a activităţilor din domeniile sale de activitate. (3) Departamentul îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Guvern sau de prim-ministru prevăzute de reglementările în vigoare în domeniile sale de activitate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul investiţiilor străine, departamentul poate accesa fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii. (5) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se pot achiziţiona următoarele:I. servicii: a) servicii de organizare de evenimente cu participare naţională şi internaţională; b) servicii ale agenţiilor de presă; c) servicii ale agenţiilor de relaţii publice; d) servicii de publicitate; e) servicii ale agenţiilor de publicitate, inclusiv servicii pentru elaborarea şi realizarea de broşuri şi alte materiale publicitare necesare activităţii curente; f) servicii de traducere; g) servicii de transport; h) servicii ale agenţiilor de turism; i) servicii tipografice; j) servicii privind elaborarea unor studii de piaţă pe plan naţional şi internaţional; k) servicii de consultanţă; l) studii de marketing; m) servicii pentru închirierea aparaturii audio-video; n) servicii de producţie foto-audio-video; o) servicii de marketing şi/sau publicitate prin internet, reţele de socializare şi alte mijloace electronice; p) servicii de realizare şi administrare site-uri de internet; q) servicii de promovare şi publicitate prin intermediul companiilor aeriene şi aeroporturilor constând în inserţii publicitare, în materiale de promovare ale companiilor aeriene şi aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promoţionale, materiale promoţionale în aeroporturi şi aeronave, precum şi alte tipuri de activităţi de promovare şi publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile; r) servicii de promovare prin intermediul inserţiilor publicitare sau al articolelor în reviste de interes general ori cu caracter specific, din ţară şi din străinătate; s) servicii de promovare prin intermediul posturilor de televiziune, radio şi on-line, din ţară şi din străinătate; ş) servicii de promovare prin panouri publicitare, afişe iluminate, postere mari, coloane de publicitate suspendate, anunţuri pe mijloacele de transport în comun, ecrane video; t) servicii de expediere a materialelor în ţară şi în străinătate; ţ) servicii de catering pentru evenimente şi manifestări; u) servicii de proiectare şi design; v) servicii de formare sau perfecţionare profesională în ţară şi în străinătate; x) alte activităţi generale de publicitate şi reclamă; y) alte servicii conexe.II. altele: a) materiale publicitare de tipul: tipărituri, ghiduri, hărţi, albume, cataloage, fotoreportaje, spoturi audiovideo, fotografii, DVD-uri; b) materiale promoţionale; c) material de afişaj expoziţional; d) alte materiale necesare.----------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (6) În materia serviciilor prevăzute la alin. (5), se pot achiziţiona şi drepturile de autor aferente.----------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (7) În exercitarea atribuţiilor sale de ordonator principal de credite, secretarul de stat aprobă lista cheltuielilor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice.----------Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (8) Toate acţiunile/măsurile/serviciile prevăzute în prezenta hotărâre se achiziţionează/derulează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.----------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (9) În vederea realizării atribuţiilor care îi revin, Departamentul realizează coordonarea interministerială a activităţilor din domeniile sale de competenţă.----------Alin. (9) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (10) În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul poate accesa fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii.----------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (11) Departamentul îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Guvern sau de prim-ministru, prevăzute de reglementările în vigoare, în domeniile sale de competenţă.----------Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, departamentul colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu societăţile la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acţionar majoritar sau asociat, cu alte entităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale, departamentul are dreptul să solicite pe bază de protocol informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale de la organele administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, departamentul poate contracta servicii de consultanţă tehnică, economică şi juridică, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Departamentului se exercită de către un secretar de stat, ordonator terţiar de credite, numit prin decizie a prim-ministrului.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (2) Secretarul de stat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile şi cheltuielile publice efectuate în coordonarea, monitorizarea şi aplicarea politicii Guvernului la nivel naţional în domeniul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe şi în domeniul parteneriatului public-privat, precum şi în orice alte proiecte stabilite prin acte normative în domeniile sale de competenţă.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (3) Secretarul de stat reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, secretarul de stat emite ordine, instrucţiuni şi norme cu caracter obligatoriu, în condiţiile legii. (5) În activitatea de conducere a instituţiei, secretarul de stat este ajutat de un subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general numit, în condiţiile legii. (6) Atribuţiile subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat. (7) Secretarul general al departamentului îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentului ori încredinţate de secretarul de stat potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării departamentului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia. (9) În cazul în care secretarul de stat este în imposibilitate să îşi exercite temporar atribuţiile curente, acesta îl desemnează pe subsecretarul de stat în scopul exercitării acestor atribuţii, înştiinţându-l pe prim-ministru. (10) Secretarul de stat poate delega prin ordin atribuţii de conducere, reprezentare şi angajare a departamentului, în condiţiile legii. (11) Secretarul de stat controlează activitatea Departamentului şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura sa organizatorică.----------Alin. (11) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 6 (1) Departamentul dispune de un aparat de lucru propriu, compus din 42 de posturi, exclusiv demnitarii, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (2) În cadrul structurii pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, prin ordin al secretarului de stat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (3) Structura organizatorică a Departamentului, numărul de posturi, statul de funcţii şi statul de personal se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea secretarului de stat.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al secretarului de stat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (5) Personalul departamentului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (6) Personalul departamentului este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii. (7) În structura departamentului se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului.  +  Articolul 7 (1) UCCPPP funcţionează la nivel de compartiment în cadrul Departamentului.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea activităţii departamentului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Departamentul desfăşoară activităţi finanţate din fonduri externe, în condiţiile legii. (3) Normativele de cheltuieli ale departamentului se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat poate înfiinţa, organiza şi administra unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare, prin ordin al secretarului de stat.----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 9Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 536.  +  Anexa 1Abrogată----------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.  +  Anexa 2Abrogată----------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015.------