ORDIN nr. 5.138 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.422/2011*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual îşi încetează aplicabilitatea. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.422/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 3Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 15 decembrie 2014.Nr. 5.138.  +  AnexăREGULAMENT 15/12/2014