ORDIN nr. 3.070 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015    În temeiul art. 352 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 6 din Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 24 noiembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administraţie. Acesta prezintă anual consiliului de administraţie un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior."  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 3.070.----