HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"(actualizată până la data de 23 decembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. (3) Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, şi bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4. (2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal: a) administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională -, precum şi a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare; b) administrarea imobilelor cu destinaţia de reşedinţe oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol; c) administrarea şi închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, precum şi prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România; d) atribuirea spaţiilor pentru sediile autorităţilor şi instituţiilor publice de interes naţional; e) producerea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tipărituri cu caracter special; f) alte activităţi stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 şi în alte acte normative.  +  Articolul 6 (1) Atribuirea către ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.(1^1) Atribuirea către ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.(1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi unităţilor din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat.----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. (2) Atribuirea, în condiţiile legii, către instituţii publice care se autofinanţează, organizaţii sindicale, partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau edituri a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. (3) Atribuirea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, aparţinând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcţii şi terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (5) Atribuirea spaţiilor din imobilele aparţinând domeniului privat al statului, cu destinaţia de locuinţe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinaţiei, cât şi în ceea ce priveşte preţul de închiriere.---------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 7 (1) Regia îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii obţinute din valorificarea producţiei şi a prestaţiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite. (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual, în cote părţi stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinaţie, de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii. (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituţii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii ale exerciţiului financiar următor. (4) La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituţii beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora. (5) În situaţia în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părţile au obligaţia de a reglementa prin acte adiţionale diferenţele de sume rezultate şi care fac obiectul decontărilor reciproce. (6) Sumele neacoperite de cele 5 instituţii beneficiare, rezultate ca diferenţă între cheltuielile efective pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, înregistrate de regie, şi sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituţii beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii. (7) La prezentarea spre aprobare, în condiţiile legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activităţii de reprezentare şi protocol. (8) Costurile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, pentru care consiliul de administraţie al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea preţului, la propunerea Autorităţii pentru Străini din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.  +  Articolul 8Regia asigură administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităţilor prestate, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuţiile instituţiei publice implicate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea privatizării societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului.  +  Articolul 10 (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - directorul general;- 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice. (4) Directorul general şi cei 4 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. (5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), şi al sucursalelor sale este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competenţei profesionale.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.  +  Articolul 11În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăţi aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea sa - construcţii şi/sau terenuri -, prin negociere directă şi cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 12Regia are conturi în lei şi în valută şi întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor regiei şi modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor-Marian FrâncuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 60.  +  Anexa 1REGULAMENT 21/01/2005  +  Anexa 2LISTAcuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"┌───┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ DENUMIREA │ SEDIUL │ OBIECTUL DE ││NR.│ SUCURSALEI ├───────────────┬─────────┤ ACTIVITATE ││CRT│ │ LOCALITATEA │ JUDEŢUL │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│1. │SUCURSALA │Comuna │ILFOV │●administrarea, ││ │AGROSILVICĂ ŞI │CIOLPANI │ │conservarea, protecţia şi ││ │DE AGREMENT │Sos. Bucureşti │ │întreţinerea patrimoniului ││ │SCROVIŞTEA │Ploieşti km. 32│ │public destinat asigurării ││ │ │ │ │serviciilor de reprezentare ││ │ │ │ │şi protocol pentru Preşe- ││ │ │ │ │dinţie în principal, precum ││ │ │ │ │şi pentru alte instituţii de ││ │ │ │ │interes naţional; ││ │ │ │ │● protejarea şi valorificarea ││ │ │ │ │fondului silvic şi agricol ce ││ │ │ │ │constituie rezervaţie naturală;││ │ │ │ │● reprezentare şi protocol în ││ │ │ │ │principal pentru Preşedinţie, ││ │ │ │ │precum şi pentru alţi ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● exploatare forestieră; ││ │ │ │ │● conservarea, dezvoltarea ││ │ │ │ │şi valorificarea fondului ││ │ │ │ │forestier, agricol şi cinegetic││ │ │ │ │ce constituie rezervaţie ││ │ │ │ │naturală; ││ │ │ │ │● creşterea păsărilor; ││ │ │ │ │● piscicultură; ││ │ │ │ │● apicultură; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │în domeniul hotelier şi ││ │ │ │ │alimentaţiei publice, ││ │ │ │ │activitate comercială cu ││ │ │ │ │amănuntul şi cu ridicată, alte ││ │ │ │ │servicii; ││ │ │ │ │● operaţiuni de export-import; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│2. │SUCURSALA │SINAIA │PRAHOVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Peleşului │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 2 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"SINAIA" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Preşedinţie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● închirieri mijloace de ││ │ │ │ │transport; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propagandă publicitară ││ │ │ │ │pentru activitatea turistica ││ │ │ │ │şi comercială; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii şi protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul şi ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificaţie şi patiserie; ││ │ │ │ │● activităţi ale agenţiilor de ││ │ │ │ │turism; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţă sanatorială; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● transporturi de persoane. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│SUCURSALA │BĂILE OLĂNEŞTI │VÂLCEA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Aleea │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Salcâmilor nr.2│ │patrimoniului public şi celui ││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"OLĂNEŞTI" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Preşedinţie Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii şi ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetală ││ │ │ │ │şi animalieră şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată, producţie pomicolă, ││ │ │ │ │floricolă, legumicolă; ││ │ │ │ │● transport naval de persoane; ││ │ │ │ │● activităţi de asistenţă ││ │ │ │ │sanatorială; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii: │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│SUCURSALA │NEPTUN MANGALIA│CONSTANŢA│● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Club-Bazin │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │ │ │patrimoniului public şi a ││ │PROTOCOL │ │ │celui propriu; ││ │"NEPTUN" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaţilor, ││ │ │ │ │Preşedinţie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alţi beneficiari; ││ │ │ │ │● prestaţii hoteliere şi de ││ │ │ │ │agrement, alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● producţie agricolă şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● activităţi specifice ││ │ │ │ │agenţiilor de turism; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export; ││ │ │ │ │● prestări servicii de ││ │ │ │ │agrement şi jocuri de noroc, ││ │ │ │ │în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţă sanatorială. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│5. │SUCURSALA │CLUJ-NAPOCA │CLUJ │● asigurarea de servicii de ││ │PENTRU │Str. Napoca │ │reprezentare şi protocol ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 16 │ │pentru diverşi beneficiari; ││ │PROTOCOL │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │"VICTORIA" │ │ │protocol şi închirierea ││ │CLUJ-NAPOCA │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu ridicată şi cu ││ │ │ │ │amănuntul, de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc; ││ │ │ │ │● producţie agricolă vegetală ││ │ │ │ │şi animalieră şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● piscicultură; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de bază││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● extracţia şi prepararea ││ │ │ │ │turbei; ││ │ │ │ │● administrarea parcului auto ││ │ │ │ │propriu şi prestarea de servi- ││ │ │ │ │cii de transport intern; ││ │ │ │ │● întreţinerea şi repararea ││ │ │ │ │autovehiculelor (service ││ │ │ │ │auto); ││ │ │ │ │● servicii de editură şi şcoală││ │ │ │ │de şoferi amatori; ││ │ │ │ │● lucrări de construcţii; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│SUCURSALA │SUCEAVA │SUCEAVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Vasile │ │protecţia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Bumbac nr. 4-8 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │SUCEAVA │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │diverşi beneficiari; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi închirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentaţie publică, ││ │ │ │ │comerţ cu amănuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificaţie şi patiserie; ││ │ │ │ │● producţia agricolă vegetală ││ │ │ │ │şi animalieră şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │pentru import - export; ││ │ │ │ │● tranzacţii imobiliare; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi de ││ │ │ │ │refacere fizica şi jocuri de ││ │ │ │ │noroc, în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi ale agenţiilor ││ │ │ │ │de turism; ││ │ │ │ │● alte prestări de servicii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│SUCURSALA │BUCUREŞTI Str. │SECTORUL │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │J.L. Calderon │2 │protecţia şi întreţinerea ││ │ADMINISTRAREA │nr. 48 │ │patrimoniului public şi a ││ │ŞI ÎNTREŢINEREA │ │ │celui propriu; ││ │FONDULUI │ │ │● închirierea, administrarea, ││ │IMOBILIAR │ │ │conservarea, întreţinerea ││ │ │ │ │spaţiilor de locuit şi cu alta ││ │ │ │ │destinaţie decât cea de locuit,││ │ │ │ │precum şi prestarea de servicii││ │ │ │ │în legatură cu acestea pentru ││ │ │ │ │beneficiarii străini; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi a celor destinate ││ │ │ │ │sediilor unor ministere şi ale ││ │ │ │ │altor autorităţi publice; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor de ││ │ │ │ │protocol atribuite demnitarilor││ │ │ │ │pe durata exercitării funcţiei ││ │ │ │ │şi, respectiv, a reşedinţelor ││ │ │ │ │oficiale repartizate potrivit ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● administrarea locuinţelor, ││ │ │ │ │altele decât cele de protocol, ││ │ │ │ │construite din fondurile ││ │ │ │ │statului sau cele construite ││ │ │ │ │sau achiziţionate din fondurile││ │ │ │ │proprii, înscrise în patri- ││ │ │ │ │moniul sau, cu drept de ││ │ │ │ │dispoziţie asupra acestora, în ││ │ │ │ │condiţiile legii; ││ │ │ │ │● dezvoltarea fondului ││ │ │ │ │locativ prin executarea de ││ │ │ │ │construcţii noi şi extinderea ││ │ │ │ │celor existente; ││ │ │ │ │● executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │conservare, întreţinere, ││ │ │ │ │construcţii şi reparaţii la ││ │ │ │ │imobile şi instalaţii; ││ │ │ │ │● închirierea spaţiilor de ││ │ │ │ │locuit, precum şi a celor cu ││ │ │ │ │altă destinaţie decât cea de ││ │ │ │ │locuit; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │pentru întreţinerea sediilor ││ │ │ │ │administrative ale institu- ││ │ │ │ │ţiilor şi societăţilor ││ │ │ │ │comerciale; ││ │ │ │ │● operaţiuni imobiliare; ││ │ │ │ │executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │construcţii, instalaţii, ││ │ │ │ │izolaţii vopsitorii, zugrăveli,││ │ │ │ │tâmplărie, etc.; ││ │ │ │ │● activităţi de întreţinerea şi││ │ │ │ │repararea clădirilor şi ││ │ │ │ │construcţiilor speciale; ││ │ │ │ │● confecţii metalice şi din ││ │ │ │ │lemn; ││ │ │ │ │● valorificarea producţiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor ││ │ │ │ │de bază; ││ │ │ │ │● transport de materiale. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│SUCURSALA DE │BUCUREŞTI │SECTORUL │● administrarea parcului auto ││ │TRANSPORT │B-dul │1 │propriu şi asigurarea ││ │"Bucureşti │Bucureşti │ │prestaţiilor de transport ││ │ Noi" │Noi nr. 40 │ │pentru activităţile de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol; ││ │ │ │ │● servicii de transport ││ │ │ │ │internaţional şi intern - de ││ │ │ │ │persoane şi de mărfuri; ││ │ │ │ │● service auto; ││ │ │ │ │● şcoală de şoferi; ││ │ │ │ │● producţie de piese de ││ │ │ │ │schimb şi subansambluri; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale în ││ │ │ │ │domeniul sau, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● comisionar în vamă. ││ │ │ │ │● prestări servicii: ││ │ │ │ │● asigură transportul ││ │ │ │ │demnitarilor şi aparatului de ││ │ │ │ │lucru la departamentelor ││ │ │ │ │Guvernului; ││ │ │ │ │● execută lucrări de ││ │ │ │ │întreţinere şi ││ │ │ │ │reparaţie: întreţinere şi ││ │ │ │ │reparaţii la autovehiculele ││ │ │ │ │din parc; ││ │ │ │ │● execută servicii de ││ │ │ │ │închirieri: autoturisme cu ││ │ │ │ │şoferi, clădiri, personal de ││ │ │ │ │specialitate; ││ │ │ │ │● achiziţii de bunuri şi ││ │ │ │ │materiale: ││ │ │ │ │● achiziţii de piese de ││ │ │ │ │schimb, carburanţi, ││ │ │ │ │lubrifianţi, aditivi şi ││ │ │ │ │cosmetice pentru ││ │ │ │ │autoturismele din parc; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │pentru protecţia muncii şi ││ │ │ │ │P.S.I.; ││ │ │ │ │● achiziţii de materiale ││ │ │ │ │de întreţinerea curăţeniei în ││ │ │ │ │clădirile aflate în ││ │ │ │ │administrare; │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│10 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│11 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 12│ Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 13│S.R.P. "TRIUMF" │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │* servicii de susţinere a ││ │ │Al Alexandru │ │administraţiilor publice ││ │ │nr. 45 │ │(activităţi legate de ││ │ │ │ │personalul din administraţie şi││ │ │ │ │alte servicii generale; ││ │ │ │ │activităţi auxiliare pentru ││ │ │ │ │Guvern); ││ │ │ │ │* administrarea imobilelor; ││ │ │ │ │* prestaţii hoteliere şi ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentaţie ││ │ │ │ │publică şi cu ridicata; ││ │ │ │ │* intermedierea în comerţul ││ │ │ │ │cu produse alimentare, băuturi ││ │ │ │ │şi tutun; ││ │ │ │ │* închirierea altor maşini ││ │ │ │ │şi echipamente; ││ │ │ │ │* depozitări; ││ │ │ │ │* restaurante şi cantine; ││ │ │ │ │* fabricarea pâinii, a ││ │ │ │ │produselor de patiserie, a ││ │ │ │ │produselor «uscate» de ││ │ │ │ │panificaţie, a ciocolatei şi ││ │ │ │ │bomboanelor de ciocolată, ││ │ │ │ │a produselor zaharoase etc.; ││ │ │ │ │* colectarea şi tratarea apelor││ │ │ │ │uzate; ││ │ │ │ │* culturi vegetale; ││ │ │ │ │* cultivarea legumelor, ││ │ │ │ │a specialităţilor horticole ││ │ │ │ │şi a produselor de seră │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 14│ACTIVITATEA │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │● conform art. 4 din ││ │PROPRIE A REGIEI│Str. Moliere │ │Regulamentul de organizare şi ││ │ │nr. 6-8 │ │funcţionare (Anexa nr. 1) │└───┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘--------------Poziţiile nr. 9, 10 şi 11 din anexa 2 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Aceste abrogări se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.Obiectul de activitate de la poziţia nr. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007.  +  Anexa 3LISTAbunurile imobile din domeniul public al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ ││Nr. │ Denumirea imobilului şi adresa │ Teren ││crt.│ │ - m.p.- │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1.│Complex SCROVIŞTEA compus din: │25.618.000,00││ │4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, │ ││ │popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent │ ││ │din Scroviştea, Sos. Bucureşti-Ploieşti Km. 32, comuna │ ││ │Ciolpani, judeţul Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3.│Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă │ 253.580,00││ │şi terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 4.│Vila "Postăvarul" cu construcţii speciale şi terenul │ 13.111,00││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, │ ││ │jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5.│Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae│ 11.809,00││ │Bălcescu nr.36, jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6.│Vila "CARPAŢI" cu garaj, construcţii speciale şi terenul │ 14.152,50││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.21, │ ││ │jud. Braşov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7.│Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. │ 17.107,21││ │Valea Zânelor nr.10 Jud. Covasna │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8.│Complex Foişor compus din: Palatul Foişor, Casa Veche │ 165.553,00││ │a Grădinii, Casa Noua a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, │ ││ │casa heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi │ ││ │pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleşului │ ││ │nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9.│Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, │ 7.708,36││ │terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent │ ││ │din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10.│Hotel Economat, Vila 2 şi 3, depozit alimentar, clădire │ 38.799,20││ │brutărie, construcţii speciale şi terenul aferent, din │ ││ │ Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11.│Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependinţe, │ 32.592,29││ │construcţii speciale şi terenul aferent din Sinaia, │ ││ │Aleea Peleşului nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12.│Vila "Şipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleşului│ 2.085,39││ │ nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13.│Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, │ 4.240,04││ │Aleea Peleşului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14.│Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea │ 1.110,11││ │Peleşului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17.│Vila «Timiş 8», Timişul de Jos nr. 26, judeţul Braşov │ - │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 18.│Complex PALAT OLĂNEŞTI compus din corp vechi şi nou cabana,│ 107.687,21││ │heliport, parc şi terenul aferent din Olăneşti, │ ││ │Aleea Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19.│Teren castel Săvârşin din judeţul Arad │ 62.435,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20.│ Abrogată │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 21.│Complex LOTUS cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, │ 134.883,69││ │Lotus şi anexele: piscină, băile reci, lac. debarcader, │ ││ │plaja şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ ││ │jud. Constanţa │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23.│Vila Panseluţa cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ 12.073,66││ │jud. Constanţa │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25.│ Abrogată │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 26.│Casa de oaspeţi cu ferma "BRĂDET" nr.2, cu construcţii │ 175.440,00││ │anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului │ ││ │nr.1, jud. Suceava │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 27.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29.│Imobil (teren şi clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade │ 10.047,21││ │nr. 3, sectorul 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30.│Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4 │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei │ 7.706,28││ │nr. 32-34, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38.│Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, │ 7.777,43││ │P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39.│Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, │ 5.525,16││ │Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40.│Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, │ ││ │sector 1 Bucureşti │ 1.402,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41.│Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3,│ ││ │sect. 3, Bucureşti │ 270,29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42.│Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6,│ ││ │sect. 3, Bucureşti │ 2.070,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43.│Imobil cu teren aferent situat în str. Ştirbei Vodă, │ ││ │nr. 79-81, sect. 1, Bucureşti │ 7.027,83│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44.│Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinţei nr. 84, │ ││ │comuna Pantelimon, judeţul Ilfov │ 21.982,90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45.│Imobil parţial et.3 şi garaj 2 locuri situat în str. │ ││ │Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, Bucureşti, │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46.│Pădure în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de │ ││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", sos. Bucureşti- │ ││ │Ploieşti, jud.Ilfov. │ 279.502,63 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 47.│Imobil + teren (fără pădure) aferent Secţiei Otopeni a │ ││ │Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", │ ││ │sos. Bucureşti-Ploieşti, jud.Ilfov. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48.│Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de │ 21.575,24││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea │ ││ │Căldăruşani, nr.9, sector 1, Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49.│Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de │ 794,71││ │Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, │ ││ │nr.15, sector 2, Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50.│Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A,B │ ││ │sector 1 Bucureşti**) │ 852,60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51.│Imobil ap. 1 parter şi garaj situat în str. Maria Rosetti, │ ││ │nr. 29, sect. 2, Bucureşti. S locativă = 257,97mp. │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), │ ││ │sector 3, Bucureşti*) │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, │ ││ │Bucureşti │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55.│Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. G-ral │ ││ │Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 │ 2.688,00│├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCUREŞTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 56.│Palat Primăverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club şi │ 17.257,60││ │spălătorie, cabine poartă şi garaj, depozit) şi terenul │ ││ │aferent din Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57.│Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din │ 33.346,59││ │Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), │ ││ │sectorul 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58.│Imobile - Casele de oaspeţi - LAC 2 şi LAC 3 cu │ 66.526,36││ │patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul │ ││ │aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 59.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64.│Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafaţă │ 4.240,30││ │construită 1.387,70 mp., sector 1 , Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65.│Vila Pictor Mirea situată în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 │ 429,38││ │sector 1 Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66.│Imobil Palat Elisabeta -clădire şi construcţii speciale cu │ 12.977,00││ │terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, │ ││ │sector 1 Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68.│Imobil "Sala Palatului" Str. Ion Câmpineanu nr. 28, │ suprafaţă ││ │sectorul 1, Bucureşti │ terenului ││ │suprafaţă utilă - 20.287,52 mp │ ││ │suprafaţă construită la sol - 6.998 mp │ - 8.955 mp ││ │suprafaţă desfăşurată - 21.212 mp │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69.│Imobil │ ││ │Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti │ ││ │5 camere cu suprafaţă utilă pe camere: │ ││ │166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------------Poz. 68 şi 69 ale anexei 3 au fost introduse de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2013.-------------  +  Anexa 4LISTAbunurilor imobile din domeniul privat al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA │ TEREN │TEMEI ││ │ │ -mp- │LEGAL │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┘        SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Complex Pacea şi terenul aferent din comuna Ciolpani, sat 136.816,00 H.G.      Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexa poartă, nr.445/      căsuţe lemn, spălătorie, depozit produse agricole. 95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Vila POD - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile 12.904,00 -"-      aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti 5.510,00 -"-      din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Legatură rutiera între palat şi Vila POD, comuna Snagov, - -"-      jud.Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Vila nr.88 şi teren aferent, com.Ciolpani, jud.Ilfov 9.106,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Cheu andocare (investiţie în conservare) şi teren aferent din sat. 10.145,00 -"-      Siliştea Snagovului, com.Gruiu, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^1. Centrul de conferinţe din Snagov, compus din hotel şi H.G. nr. 567/1993      sală de conferinţe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^2. Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de producţie, crescătorie      fazani, din Scroviştea, şos. Bucureşti-Ploieşti km. 32,      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^3. Teren Rustica-Cramă conţinând vii, livezi, arabil şi pădure 48.085.00      cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^4. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^5. Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, 12.271,90      comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^6. Vila nr. 10 cu anexe: Casa Ţărănească, sere, bar, debarcader, 14.771,10      hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului      nr. 15 G, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^7. Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul 27.412,60      aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^8. Clădire sediu administrativ, construcţii grup social, gheţărie 2.127,00      Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea      Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Vilele "Timiş 14" garaj canton "Dâmbul Morii" 64.174,20 H.G.      şi terenul aferent, inclusiv livada, din Timişul de Jos nr.26 nr.567/      jud-Braşov 93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloşca nr.8, jud.Braşov 704,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloşca 635,00 H.G.      nr. 9 Jud.Braşov nr.639/                                                                                    95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P.Haşdeu 462,00 -"-      nr. 19, jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din 6.922,00 -"-      Predeal, str. Muncii nr. 10, jud.Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Grup gospodăresc "Pietrosul", str.Postăvarului nr.10, Predeal, 2.792,06 -"-      jud Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Complexul balnear "Bradul" compus din: 22.798,00 -"-      hotel, restaurant şi baza de tratament cu terenul şi anexele      aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu 240,00 H.G.      nr. 71, jud. Braşov nr.1224                                                                                    /01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din 482,67 -"-      Covasna, str. Gh. Doja nr.1A-2A, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Teren, situat în Poiana Braşov, jud. Braşov 42.973,64 O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17. Teren fosta Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Braşov 1.296,60 H.G.                                                                                    nr.639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18. Teren Vila nr.2 "Bucegi" din Cumpâtul-Sinaia, str. Cumpâtul 194,27 H.G. nr      nr.30, jud. Prahova 639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19. Vila nr.8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul aferent din 1.403,64 -"-      Cumpâtul-Sinaia, str. Cumpâtul nr.18, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20. Vila nr.19 "Aluniş" cu terenul aferent şi teren Vila "Crăiţa" din 1.982,10 -"-      Cumpâtul-Sinaia, Str. Aluniş nr. 7 Jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21. Vila "Victoria"+ împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- 1.407,14 -"-      Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22. Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- 1.149,88 -"-      Sinaia, str.Furnica, nr.50, jud.Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23. Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. 1.602,15 -"-      Furnica nr.50, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24. Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpâtul-Sinaia, str.Aluniş, jud. 319,38 -"-      Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25. Teren de la Restaurantul "Vânătorul-Cumpatu", Sinaia 491,13 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26. Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcţii 7.246,59 H.G.nr.      speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpărie, 1398/03      jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27. Teren Poiana Stanii din Poiana Stanii - Sinaia, jud. Prahova 688,10 H.G.nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29. Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, 3.151,15 H.G.      construcţii speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. nr.639/95      Furnica nr. 50, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30. Popicărie, bar, fosta Vila "Pajura" cu terenul aferent din 1.329,00      Poiana Braşov, jud. Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31. Anexele Casei de oaspeţi "Foişor nr. 37" şi terenul aferent din 2.162,00      Tuşnad, jud. Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^1. Teren aferent Vilei «Timiş 8» şi anexe, Timişul de Jos 13.691,01      nr. 26, judeţul Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^2. Teren şi cale de transport hotel "Tanţi" din Sinaia, str. 643,12      O. Goga nr. 37, judeţul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^3. Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. 22.289,50      Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32. Complex motel "Banatul" - Corpurile A şi B şi restaurant - cu 49.588,00 H.G.nr.      terenul aferent din Timişoara, str. Dorobanţilor nr.94, jud. Timiş 639/95                                                                                    republi                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Vila "Belvedere" - Corpurile A şi B - cu anexele şi terenul 3.273,20 -"-      aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr.7,      jud. Caras Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34. Complexul "Rojiştea" cu anexele (canton silvic şi casa 144.589,52 -"-      incubaţie) şi terenul aferent din Bratovoieşti, jud. Dolj*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş, jud.Sibiu 1.211,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36. Spaţiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuinţe, str. - H.G.nr.      Iulius Cezar, nr.3, p+1, Drobeta Tr. Severin 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37. Spaţiul comercial la parter preluat din clădire S+p+1, 34,20 -"-      str. N. Bălcescu nr. 4, Orăştie, jud. Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39. Imobil Cabana Ranca, staţiunea Ranca, oraş Novaci, jud.Gorj 1.067,23 H.G.nr.                                                                                    1398/                                                                                    2003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40. Imobil Vila Lidia şi teren aferent din Băile Herculane, 7.651,00 H.G.nr.      str.Zăvoiului nr.38, jud.Caras-Severin 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41. Din Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea H.G.      Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea: - 811/        - clădire centrală termică 1 Mai 1992        - clădire centrală termică seră veche        - echipamente centrală termică casa veche        - corp garda vechi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42. Complex Miceşti compus din casa de oaspeţi, castel de vânătoare, 131.099,00 H.G.nr.      popicărie, casa ţărănească, bazin de înot şi terenul aferent - 2375/      131.099,00 mp din Miceşti, comuna Mărăcineni, jud. Argeş 2004      Clădiri P+1E, structura zidărie portantă.      suprafaţă construită 1= 1.974,90 mp.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42^1. Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din Râmnicu 15.678,43      Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43. Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanţa 8.710,04 H.G.nr.                                                                                    639/95                                                                                    republi-                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  44. Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel şi bar 14.850,20 H.G.nr.      "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor, din 567/93,      Neptun-Olimp, jud. Constanţa republi-                                                                                    câtă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  45. Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.163,40 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  46. Vila nr.1 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 1.469,54 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47. Vila nr.4 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.177,02 H.G.nr.      jud. Constanţa 596/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  48. Vila nr.5 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.729,40 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  49. Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, H.G.nr.      jud. Constanţa 4.384,69 567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  50. Grup gospodăresc din zona ÎI cu spălătorie şi braseria 6.957,70 -"-      "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51. Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun- 609,76 -"-      Olimp, jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  52. Vila "Parul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.815,09 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  53. Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 5.413,74 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  54. Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 3.946,65 -"-      Constanţa******)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  55. Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 7.313,04 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  56. Vilele "Crinul" şi cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 1.970,37 -"-      jud. Constanţa******)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  57. Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.981,39 -"-      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  58. Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), 14.414,35 -"-      jud. Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  59. Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanţa. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  60. Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanţa. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  61. Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 8.299,64 H.G.nr.      jud. Constanţa 639/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  62. Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Parul 4.911,00 H.G.nr.                                                                                    868/                                                                                    16.08.02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  63. Teren limitrof Vila "Alunul" 1.614,72 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  64. Hotel şi restaurant "Maramureş" cu terenul aferent din Neptun- 8.670,00 H.G.nr.      Olimp, jud. Constanţa. 457/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  65. Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor 6.972,18 H.G.nr.      Vladimirescu, jud. Constanţa 1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^1. Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin cu terenul aferent, 16.627,45      din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^2. Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent din 13.233,18      Neptun, judeţul Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^3. Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, judeţul 6.017,18      Constanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  66. Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj- 1.098,00 H.G.nr.      Napoca, str. Napoca nr.16, jud. Cluj 445/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  67. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.350,00 -"-      nr. 21; jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  68. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  69. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.422,00 -"-      nr. 25, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  70. Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov 1.965,30 -"-      nr. 27, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  71. Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din 2.470,00 -"-      Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.54-56, jud. Cluj,────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  72. Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: 283,00 -"-        - clădire garaj (parţial)        - clădire birouri (parţial)      str. Dorobanţilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  73. Teren agricol - tarlaua Ploton, corn. Apahida, jud. Cluj 210.000,00 -" -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  74. Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, 41.967,80 H.G.nr.      str.Libertăţii nr.1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: 445/95          - atelier preparate carne          - atelier pentru lactate          - bloc cu 12 apartamente          - grajd taurine nr.3          - hală creştere pui 1          - hală creştere pui 2          - grajd comun          - grajd pentru porcine la îngrăşat          - grajd maternitate scroafe + tineret          - tabără vară pentru porcine          - magazii cereale          - bucătărie furaje          - filtru sanitar          - centrală termică          - fanar          - pătule pentru porumb          - pătule pentru porumb circulare          - remize maşini + tractoare          - atelier mecanic          - castel apă          - clădire administrativă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  75. Teren agricol în tarlaua Budustau, com. Apahida jud. Cluj 200.000,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  76. Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: -"-       a) incinta: saivan de oi, grajd animale, distileri, fanar; 17.945,92       b) casa oaspeţi;       c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj 245,98                                                                         252.208,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  77. Sector piscicol Câmpeneşti compus din: -"-      a) incinta; 2.390,00      b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpeneşti, jud. Cluj 1.257.611,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  78. Apartament str.Nicolae Titulescu nr.24 (fosta str.Pata, nr.24), 32,38 H.G.nr.      ap. 25, sc.3 - parter (3 cam.) Cluj, jud.Cluj 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  79. Hotelul şi restaurantul"Gloria" cu construcţiile anexe şi 5.021,00 H.G.nr.      terenul aferent din Municipiul Suceava, din str.Vasile Bumbac 445/95      nr. 4-8, jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  80. Ferma "Brădet" nr.1 formată din clădire birouri şi magazii, hală 97.992,00 -"-      de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent din      Suceava, str. Parcului nr. 1 Jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  81. Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic- 1.130,00 H.G.nr.      Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA                         FONDULUI IMOBILIAR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  82. Imobil bd. N.Bălcescu, nr.21, sector 1, Bucureşti*) 1.195,00 H.G.nr.                                                                                    567/1993────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  83. Imobil str.Mendeleev, nr.36-38, corp vechi, sector 1, Bucureşti 558,15 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  84. Imobil bd.Elisabeta, nr.7-9 (fost Republicii nr.10-12), sector 3, 1.349,00 -"-      Bucureşti, parţial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  85. Imobil str.Matei Millo, nr.7, sector 1, Bucureşti 517,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85^1. Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, (suprafaţă H.G.       parter, bl. 7, sectorul 1, utilă = nr. 11/       Bucureşti 126,80 mp) 1995                                                                                      şi                                                                                    nr. 639/                                                                                    1995,                                                                                 republicată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85^2. Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, (suprafaţă H.G.       Bucureşti utilă = nr. 11/                                                                          180,31 mp) 1995                                                                                      şi                                                                                     nr. 639/                                                                                     1995,                                                                                 republicată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  86. Imobil şi garaj bd.G-ral Gh. Magheru, nr.28-30, sector 1,*) 1.747,51 -"-      Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  87. Imobil bd. Dacia, nr.59, sector 1, Bucureşti, (fost nr.13) 413,97 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  88. Imobil parţial din Calea Victoriei, nr.216, sector 1, Bucureşti 790,77 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  89. Imobil str.Constantin Mille, nr. 17, sector 1, Bucureşti*) 738,00 H.G.nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  90. Imobil str.Luigi Cazavillan, nr.19, sector 1, Bucureşti 738,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  91. Imobil str.Luigi Cazavillan, nr.16, corp A+B, sector 1, Bucureşti 944,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  92. Imobil şi garaj str.Transilvaniei, nr.2, sector 1, Bucureşti 582,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  93. Imobil Calea Dorobanţilor, nr.129, sector 1, Bucureşti 149,82 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  94. Imobil Splaiul Independentei, nr.202 A, sector 6, Bucureşti 9.608,79 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  95. Imobil str.Brezoianu Ion, nr.35, sector 1, Bucureşti 151,81 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  96. Imobil str.Atena, nr.11, sector 1, Bucureşti 820,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  97. Imobil str.G. Clemanceau, nr.5, sector 1, Bucureşti 532,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  98. Imobil str.G. Clemenceau, nr.9B, sector 1, Bucureşti 86,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  99. Imobil str. Matei Millo, nr.13, sector 1, Bucureşti 1.361,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100. Imobil Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti 4.130,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 101. Imobil parţial bd. Gh.Magheru, nr.7, sector 1, Bucureşti, parţial 2.190,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 102. Imobil parţial bd. Regina Elisabeta nr. 3, 973,43 -"-      sector 3, Bucureşti********)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 103. Imobil bd. bd Carol I, nr.12 (fost Republicii, nr.32), sector 3,      Bucureşti 1.734,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 104. Imobil parţial din str. Lipscani, nr.19, sector 3, Bucureşti 1.804,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 105. Imobil Piaţa Rosetti, nr.4, sector 2, Bucureşti*) 602,68 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 106. Imobil str.Câmpineanu, nr.3-5, sector 1, Bucureşti 1.750,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 107. Imobil str.Constantin Mille, nr.12, sector 1, Bucureşti 590,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 108. Imobil bd.Nicolae Bălcescu, nr.17-19, sector 1, Bucureşti 1.414,00 -"-      *******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 109. Apartament nr.2 din str. C.Sandu Aldea nr.14 A, et.1, sector 1, 65,00 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 110. Apartament nr.10 din str. Arcului, nr. 14, et.2, sector 2,      Bucureşti 31,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 111. Apartament nr.14 din str.Tudor Arghezi, nr.32, et.2, sector 2, 13,85 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 112. Apartament nr.5 din str.Atena, nr.7, et.2, sector 1, Bucureşti 48,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 113. Apartament nr.3 din bd. Aviatorilor, nr.35, et. 1, sector 1, 84,25 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 114. Apartament nr.2 din bd.Aviatorilor, nr.98, et.1, sector 1,      Bucureşti 351,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 115. Apartament nr.1 din bd.Aviatorilor, nr.100, parter, sector 1, 971,78 -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 116. Apartament ap.2 din bd.Aviatorilor, nr.l00, et.1, sector 1,      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 117. Apartament nr.l şi garaj din str.Amiral C. Bălescu, nr.19, parter, 498,08 -"-      sector 1, Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 118. Apartament nr.20 din str.Braziliei, nr.1-3, sc.B, et.2, sector 1, 7,28 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 119. Apartament nr.1 şi garaj din str.Bruxelles, nr.3, Corp A, parter, 69,46 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 120. Apartament nr.2 din str.Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1,      Bucureşti 95,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 121. Apartament nr.3 din str.Bitolia, nr.19, et.2, sector 1, Bucureşti 38,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 122. Apartament nr.1 din str.Bitolia, nr.51, parter, sector 1,      Bucureşti 65,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 123. Camera de serviciu nr.55 din str.Ion Brezoianu; nr.29B, et.5, - -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 124. Apartament nr.8 din str.Brezoianu, nr.10, et.4, sector 5,      Bucureşti 12,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 125. Apartament nr.20 din str.Poenaru Bordea, nr.6, sector 4, Bucureşti 5,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 126. Apartament nr.1 şi garaj din str.Radu Boiangiu, nr.l5-17, parter, 9,67 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 127. Apartament nr.2 din str.Victor Babeş, nr.3, et.1, sector 5, 129,09 -"-      Bucureşti, cota indiviză 58%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 128. Apartament nr.9 din str.Căderea Bastiliei, nr.7, et.2, sector 1, 15,83 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 129. Apartament nr.50 din bd.N.Bălcescu, nr.5, sc.B, et.7, sector 1, 8,40 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 130. Apartament nr. 16 din bd.N.Bălcescu, nr.9, sc.B, et.2, sector 1, 9,30 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 131. Apartament nr.2 şi garaj din str.Crângului, nr.1, etaj 1, teren 226,66 -"-      aferent 124,66mp., sector 1, Bucureşti      Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 132. Imobil şi garaj, str.Crângului, nr.6, sector 1, Bucureşti 232,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 133. Apartament nr.1 şi garaj din str.Crângului, nr.11 A, parter, 530,76 -"-      sector Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 134. Apartament nr.2 din str.Crângului, nr.11 A, et.1, sector 1,      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 135. Apartament nr.14 din str.Clucerului, nr.62-66, sc.C, parter, 7,28 -"-      sector 1, Bucureşti******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 136. Imobil şi garaj, str.Prof.Dr.Ion Cantacuzino, nr.4, sector 1, 554,80 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 137. Apartament nr.10 din str J.L.Calderon, nr.59, et.2, sector 2, 24,08 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 138. Apartament nr.3 din str.Drobeta, nr.19A, et.1, sector 2, Bucureşti 3,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 139. Apartament nr.13 din str.George Enescu, nr.7, et.2, sector 1, 6,32 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 140. Apartament nr.20 din str.George Enescu, nr.9, et.2, sector 1, 8,37 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 141. Apartament nr.1 din str.Frumoasa, nr.36, parter, sector 1, 236,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 142. Apartament nr.1 şi garaj din str.Finlanda, nr.6, parter, sector 1, 127,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 143. Apartament nr.2 din str.Heleşteului, nr.5, et.1, sector 1,      Bucureşti 58,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 144. Imobil şi garaj, str.Heleşteului, nr.26, sector 1, Bucureşti 338,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 145. Imobil şi garaj din str. Herăstrău nr. 37 sector 1 291,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 146. Imobil str.Herăstrău, nr.40, sector 1, Bucureşti 244,58 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 147. Imobil într.Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr.11,      sector 1, Bucureşti 318,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 148. Imobil şi garaj, str.Pictor Barbu Iscovescu, nr.25, sector 1, 596,27 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 149. Imobil şi garaj, str.av.Teodor Iliescu, nr.44, sector 1, Bucureşti 189,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 150. Apartament nr.1 din str.av.Teodor Iliescu, nr.72, parter, sector 1, 113,73 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 151. Apartament nr.4 din şos.Kiseleff, nr.20, et.1 sector 1, Bucureşti 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 152. Apartament nr.5 din şos.Kiseleff, nr,20, et2, sector 1, Bucureşti 681,15 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 153. Apartament nr.1 cu teren aferent din şos.Kiseleff, nr.22,      parter, sector 1, Bucureşti 1.112,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 154. Teren aferent ap. 6 din şos Kiseleff, nr.22,      parter, sector 1, Bucureşti 1.112,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 155. Apartament nr.1 din şos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      Bucureşti -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 156. Apartament nr.2 din şos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      Bucureşti -" -───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 157. Apartament nr.3 din şos.Kiseleff, nr,24, et.1 sector 1, Bucureşti 314,54 -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 158. Apartament nr.4 din şos.Kiseleff, nr.24, et.1 sector 1, Bucureşti -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 159. Apartament nr.1 din şos.Kiseleff, nr.24, Corp A, sector 1,*) -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 160. Apartament nr.2 din şos.Kiseleff, nr.24, Corp B, sector 1, -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 161. Apartament nr.92 din str.C-tin Rădulescu Motru, nr.l6, sc.C, 10,75 -"-      bl.21, et.2, sector 4, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 162. Apartament nr.30 din bd.Regina Elisabeta, nr.25, et.6, sector 5, 92,60 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 163. Apartament nr.42 din str.Luterană, nr.5, sc.D, et.2, sector 1, 4,15 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 164. Apartament nr.4 din str.lt.Gh. Manu, nr.l2, et.1, sector 1, 8,20 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 165. Apartament nr.8 din str.Londra, nr.4, et.2, sector 1, Bucureşti 31,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 166. Apartament nr.1 şi garaj din str.Dr.Lister, nr.63, parter, 434,84 -"-      sector 5, Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 167. Apartament nr.2 din str.Dr.Lister, nr.63, et.1, sector 5,      Bucureşti -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 168. Apartament nr.18 şi garaj din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.3,      sector 1, Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8,42 ──────── 169. Apartament nr.28 din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.5, sector 1, -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 170. Apartament nr.1 din str.Maxim Gorki, nr.24, parter, sector 1, 129,90 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 171. Apartament nr.1 şi garaj din str.Dr.Gr.Mora, nr.l3, parter, sector 238,58 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 172. Imobil şi garaj, str.Spătaru N. Milescu, nr.65, sector 2,      Bucureşti 193,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 173. Apartament nr.1 şi garaj din bd.Mărăşti, nr.49, parter, sector 1, 152,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 174. Apartament nr.8 din bd.Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr.64, bl.41, 55,68 -"-      et.2, sector 1 Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 175. Imobil str.lt.Victor Manu, 73 bis, sector 2, Bucureşti 369.39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 176. Apartament nr.8 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.12-14, et.4, sector 16,20 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 177. Apartament nr.10 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.24, et.6, sector 1, 12,28 H.G.nr.      Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 178. Apartament nr.18 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.32-36, sc.C, et.4, 1,02 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 179. Apartament nr.2 şi garaj din str.Oslo, nr.8, et.1, sector 1, 21,23 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 180. Apartament şi garaj din str.Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, 1,15 -"-      ap. 2, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 181. Imobil şi garaj din str.Pictor I.Negulici, nr,20, sector 1,      Bucureşti 341,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 182. Apartament nr.2 din str.Pictor I.Negulici, nr.32, et.1, sector 1, 290,95 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 183. Apartament nr.3 din str.Pictor I.Negulici, nr.42, et.1, sector 1, 53,56 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 184. Apartament nr.1 din str.lt.av. Şerban Petrescu, nr.9, parter, 102,23 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 185. Teren aferent ap. 16 din str.Pivnicierului, nr. 4-6, et 3, 29,16 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 186. Apartament nr.2 din str.Plantelor, nr.16, et.1, sector 2,      Bucureşti 51,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 187. imobil din str. Plantelor nr. 44, parter sect.2      Bucureşti******) 140,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 188. Apartament nr.2 şi garaj din str.cpt.Gr.Preoţescu, nr.29, parter, 40,70 -"-      sector 4, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 189. Apartament nr.2 din str.Dimitrie Paciurea, nr.6, parter, sector 2, 68,15 -"-      Bucureşti******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 190. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.14, et.1, sector 1, 70,71 -"-      Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 191. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.25, et.1, sector 1, 142,18 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 192. Teren aferent ap.2, et.1, situat în str.Alex.Philipide, nr.12, 18,92 -"-      sector 2, Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 193. Garaj, str.Sf.Spiridon, nr.4, sector 2, Bucureşti 7,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 194. Apartament nr.8 din bd.Carol I, nr.54 B (fost Pache Protopopescu, 1,76 -"-      nr.64 B), et.5, sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 195. Apartament nr.1 din Piaţa Amzei, nr. 15, et.1, sector 1, Bucureşti 3,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 196. Apartament nr.6 din str.Washington (fosta Rozelor), nr.13, et.2, 30,81 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 197. Apartament nr.2 din str.Popa Soare, nr.14, parter, sector 2, 22,70 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 198. Apartament nr.1 din str.av.St Sănătescu, nr.8, parter, sector 1, 164,76 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 199. Apartament nr.12 şi garaj din str.av.Gh. Stâlpeanu, nr.11, bl.8, 18,20 -"-      et.2, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 200. Apartament nr.1 şi garaj din str.lt.av.Iuliu Tetrat, nr.26, parter, 290,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 201. Apartament nr.1 din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, parter, sector 1, -"-      Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 778,28 ────── 202. Apartament nr.2 şi garaj din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, et.1, -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 203. Teren din str.Ivan Turgheniev, nr.6, parter, ap.1, 321,67 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 204. Apartament nr.1 din str.Muzeul Zambaccian, nr.27, parter, sector 185,81 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 205. Apartament nr.1 din str.Av.Mircea Zorileanu, nr.45, parter, sector 255,72 H.G.nr.      1, Bucureşti 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 206. Imobil şi garaj, str.Av.Mircea Zorileanu, nr.51, sector 1,      Bucureşti 482,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 207. Teren aferent ap.63 din str.Şipotul Fântânilor, nr.2, et.5, 8,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 208. Apartament nr.3 şi garaj din str.Emanuel Porumbaru, nr.7, et.3, 20,70 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 209. Apartament nr.1 din str. Emanuel Porumbaru, nr.41 A, parter, 90,22      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 210. Apartament nr.2 din str.C-tin Prezan, nr.4, et.1, sector 1, 1.677,59      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 211. Apartament nr.5 din str.Ardeleni, nr. 1, et.1, sector 2, Bucureşti 11,50 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 212. Apartament nr.24 din str.Ardeleni, nr.1, et.5, sector 2, Bucureşti 11,50 w──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 213. Apartament nr.1A din str.Valeriu Branişte, nr.56, bl.5, sc.B, 36,56 H.G.      sector 3, Bucureşti nr.                                                                                    11/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 214. Teren str.Băiculeşti, nr.1, sector 1, Bucureşti 1.451,00 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 215. Teren str.Smârdan, nr.5, sector 3, Bucureşti 1.138,52 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 216. Teren Calea Victoriei, nr.109, sector 1, Bucureşti 1.076,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 217. Teren bd.Dacia, nr.30, sector 1, Bucureşti 1.017,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 218. Teren str.Ministerului, nr.2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, 562,04 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 219. Teren str.Doamnei, nr.17-19, sector 3, Bucureşti 940,49 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 220. Teren Calea Moşilor, nr.128, sector 2, Bucureşti 1.986,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 221. Apartament nr.19 din str.Trestiana, nr.11, bl. 14, se.A, et.4, - D.C.      sector 5, Bucureşti nr.                                                                                    957/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 222. Depozite şi ateliere cu terenul aferent din str.Fabrica de Glucoza, 2.580,50 H.G.      nr.3A, sector 2, Bucureşti nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 223. Apartament nr. 1 şi garaj din imobilul 112,00 H.G.      situat în municipiul Bucureşti, nr. 39/96      str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1,      cu teren──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 224. Teren aferent ap.1 din str.dr.Drăghiescu, nr.4, parter, sector 5, 100,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 225. Teren aferent ap.7 din str.Progresului, nr.13, etaj 3, sector 1, 14,50 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 226. Teren aferent ap.6 din bd.Pache Protopopescu, nr.1, etaj 2, sector 20,25 -"-       2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 227. Teren aferent ap.1 din str. dr.Lister, nr.58, parter, sector 5, 12,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 228. Teren aferent ap.1 din str.Iulius Tetrat, nr.31, parter, sector 1, 46,60 -"-      Bucureşti2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 229. Teren aferent ap.3 din str.Obedenaru, nr.19, etaj 1, sector 2, 100,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 230. Teren aferent ap.2 din str.Braziliei, nr.7, etaj 1, sector 1,      Bucureşti 50,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 231. Teren aferent ap.3 din str.Spiru Haret, nr.l3, parter, sector 1, 13,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 232. Teren aferent ap.1 din str.Fluierului, nr.17D, parter, sector 2, 57,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 233. Teren aferent ap.2 din str.dr.N.Manolescu, nr.5-7, parter, 130,00 -"-      sector 5, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 234. Teren aferent ap.2 din str. Amiral Bălescu, nr.29, et.1, sector 1, 20,00 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 235. Teren aferent ap.2 din str.Costache Negri, nr.10 bis, parter, 30,00 -"-      sector 5, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 236. Teren aferent ap.3 din str.Sandu Aldea, nr.19, et.1, sector 1, 120,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 237. Teren aferent ap.2 din str. Andrei Mureşan, nr.29, et.1. sector 1, 38,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 238. Teren curte aferent ap.1 din str.Moliere, nr.3-5, parter, sector 1, 448,31 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 239. Teren curte aferent ap.2 din str.Moliere, nr. 3-5, ap.2, et.1, 224,15 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 240. Teren curte aferent ap.3 din str.Moliere, nr. 3-5, et.2, sector 1, 394,84 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 241. Apartament nr.54 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.7, sector 10,86 H.G.      1, Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 242. Apartament nr.56 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.7, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 243. Apartament nr.57 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 10.86 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 244. Apartament nr.59 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 245. Apartament nr.62 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.9, sector 13,78 - " -      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 246. Imobil (fără ap.39,54,56,57,59,62) Bd I.de Hunedoara, nr.66, sector 1, 257,19 O.U.G.      Bucureşti nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 247. Apartament nr.17 din str.Icoanei, nr.110, et. 5, sector 2, 17,88 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 248. Apartament nr.21 din str.Icoanei, nr.110, et.6, sector 2,      Bucureşti 25,61 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 249. Apartament nr.22 din str.Icoanei, nr.110, et.7, sector 2,      Bucureşti 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 250. Apartament nr.25 din str.Icoanei, nr.110, et.8, sector 2,      Bucureşti 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 251. Apartament nr.32 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,       Bucureşti 18,12 - " ~──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 252. Apartament nr.33 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,      Bucureşti 25,22 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 253. Apartament nr.1 din str.Turda, nr.120, parter, sector 1, Bucureşti 9,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 254. Apartament nr.5 din str. Turda, nr.120, et.1, sector 1, Bucureşti 8,97 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 255. Apartament nr.14 din str.Turda, nr.120, et.3, sector 1, Bucureşti 10,85 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 256. Apartament nr.18 din str.Turda, nr.120, et.4, sector 1, Bucureşti 10,85 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 257. Apartament nr.6 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, et.1, sector 2, 6,48 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 258. Apartament nr.49 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et. 1, 8,23 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 259. Apartament nr.52 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.1, sector 2 6,28 - " -      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 260. Apartament nr.57 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.3, 8,23 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 261. Apartament nr.61 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 8,23 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 262. Apartament nr.62 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,63 - " -       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 263. Apartament nr.64 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,28 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 264. Apartament nr.67 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.5, 6,69 H.G.      sector 2, Bucureşti nr.                                                                                     214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 265. Apartament nr.70 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,63 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 266. Apartament nr.71 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,65 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 267. Apartament nr.72 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,28 - " -      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 268. Imobil şi garaj str.Avram Iancu, nr.8, sector 2, Bucureşti 657,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 269. Imobil str.G-ral Ion Florescu, nr.1, sector 3, Bucureşti 228,90 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 270. Mansardă imobil str.Alexandru Philippide, nr.15, sector 2, - -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 271. Imobil str.Romulus, nr.4, sector 2, Bucureşti 591,30 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 272. Imobil str.Romulus, nr.6, sector 2, Bucureşti 689,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 273. Imobil str.Muzeul Zambaccian, nr.17, sector 1, Bucureşti 502,24 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 274. Apartament nr.2 şi garaj din str. Aleea Alexandru, nr.44, et 1, 287,07 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 275. Apartament nr.1 din str.Haga, nr.3, parter, cu terenul aferent, 103,97 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 276. Apartament nr.5 din str.Matei Voievod, nr.21 -23, et. 1, sector 2, 11,00 O.G.      Bucureşti 61/00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 277. Apartament nr.7 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.2, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 278. Apartament nr.10 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.4, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 279. Apartament nr.12 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.5, sector 2, 10,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 280. Apartament nr.3 din str.Matei Voievod, nr.21-23, parter, sector 2, 7,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 281. Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spaţii frigorifice şi 3.309,10 D.T.      teren aferent din str.Măguricea, nr.4, sector 1, Bucureşti 104/01                                                                                     O.T.                                                                                    46/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 282. Imobil str.Smârdan, nr.3, sector 3, Bucureşti 880,00 Lege                                                                                      nr.                                                                                    122/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 283. Imobil str.Traian, nr.98, bl.L1 12B, parter, (cota indiviză), 55,13 -"-       sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 284. Imobil str.M. Basarab, nr.71, bl.L 111 A, parter, (cota indiviză), 32,89 -"-      sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 285. Imobil str.M. Basarab, nr.73, bl. L 113A, parter, (cota indiviză), 99,69       sector 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 286. Apartament nr.9 din bd.Dacia, nr.55, et.4, sector 1, Bucureşti 11,75 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 287. Apartament nr.12 din bd.Dacia, nr.55, et.6, sector 1, Bucureşti 15,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 288. Apartament nr.15 din bd.Dacia, nr.55, et.7, sector 1, Bucureşti 12,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 289. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.1, sector 2, 26,78 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 290. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.1, sector 2, 37,43 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 291. Apartament nr.7 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, sector 2, 34,96 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                     172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 292. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr. 124, sc.C, et. 1, sector 2, 32,39 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 293. Apartament nr.10 din str.M.Eminescu, nr.124, sc. B1,et.4, sector 42,16 -"-      2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 294. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, se. C,et.1, sector 2, 54,40 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 295. Apartament nr.14 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.6, sector 2, 73,81 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 296. Apartament nr.13 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.5, sector 2, 88,75 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 297. Apartament nr.9 din str.M.Eminescu, nr.50-54, et.6, sector 2, 76,98 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 298. Imobil şi garaj Aleea Alexandru, nr.40, sector 1,Bucureşti 684,33 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 299. Teren, str. Armindenului, nr.8-10 , sector 1 Bucureşti 550,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 300. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 301. Teren, Calea Floreasca, nr.202, sector 1, Bucureşti 3.995,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 302. Imobil, str.Câmpineanu, nr. 20 sectorul 1 Bucureşti 879,85 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 303. Imobil, parţial str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, Bucureşti 245,85 OUG                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 304. Imobil, str.B.Delavrancea, nr.12, sector 1, Bucureşti 602,52 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 305. Teren, str. B.Delavrancea, nr.12 A, sector 1, Bucureşti 629,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 306. Imobil, parţial fără spaţiul de la etaj. 2 şi 3 din      Calea Dorobanţilor, nr. 87, sector 1, Bucureşti - -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 307. Imobil parţial afară ap 1 şi 6 Str.M.Eminescu, nr. 102-104,      sector 2, Bucureşti 897,57 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 308. Teren, D.P. Kiseleff, nr.17-17B, sector 1, Bucureşti 4.255,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 309. Apartament nr.2 P.D.Kiseleff, nr.55, vila 9, parter, ap.2, sector 1, 934,00 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 310. Apartament nr.14 din Calea Victoriei, nr.91-93, sc.B, et.4, sector 610,07 -"-      1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 311. Apartament nr.1 din str. Argentina, nr.33, parter, sector 1, 108,60 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    462/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 312. Teren, M. Gorki, nr.36, sector 1, Bucureşti 370,00 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 313. Imobil, str. Mircea Vodă, nr.47, sector 3, Bucureşti 480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 314. Teren, Bd. Primăverii, nr.30, sector 1, Bucureşti 781,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 315. Imobil, Bd. Primăverii, nr.22, sector 1, Bucureşti 764,71 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 316. Imobil, Bd. Primăverii, nr.48A, sector 1, Bucureşti 1.428,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 317. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D. 212,36 -"-      Rosenthal, nr.13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 318. Apartament nr. 2 cu terenul aferent din Bucureşti str.Tolstoi 210,85 -"-      nr. 25 sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 319. Teren aferent ap. 1 din Bucureşti str. Tolstoi nr. 25 sector 1 210,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 320. Apartament nr.10 din str. N. Bălcescu, nr.35, sc.A, et.5, sector 1, 9,01 H.G.      Bucureşti nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 321. Apartament nr.15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc.C, et.7, 45,99 -"-      sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 322. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, 35,55 -"-       sector 2, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 323. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B 1, sector 2, 39,89 H.G.       Bucureşti nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 324. Cota indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, 75.209,95 H.G.       D, corpurile de legatură D1-B2 şi D1-C3, garaj, depozit şi terasa nr.       P-ta Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti, cu teren aferent****) 866/04       ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 325. Teren, situat în Bucureşti, str. Ţărmului, nr. 19 (fost nr. 1), 6.988,50 H.G.       sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    64/96      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 326. Teren, situat în str. M.Gorki nr. 26 sector 1, Bucureşti 647,06 H.G.       sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 327. Imobil şi garaj, str. Şcoala Floreasca, nr.9-11, sector 1, 1.517,38 O.U.G.      Bucureşti nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 328. Imobil, str.Cuza Vodă, nr.90, sector 4, Bucureşti*) 452,56 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1123/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 329. Teren str. Sandu Aldea, nr.56 sector 1 Bucureşti 480,00 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 330. Imobil str. Alecsandri, nr.5 sector 1 Bucureşti 186,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 331. Imobil str. Alex.Petofi, nr.47 sector 1 Bucureşti 208,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 332. Imobil str. Alexandrescu Grigore nr.86 sector 1 Bucureşti 1.625,72 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 333. Teren str. Aleea Alexandru, nr.1 sector 1 Bucureşti 33,71 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 334. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.37 sector 1 Bucureşti 1.350,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 335. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.41 sector 1 Bucureşti 554,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 336. Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl.39, sector 2 Bucureşti 11,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 337. Imobil şi garaj str. Arghezi, nr.7 sector 2 Bucureşti 1.019,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 338. Imobil şi garaj str. Arghezi, nr.9 sector 2 Bucureşti 2.074,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 339. Teren str. Armaşului, nr. 14 sector 1 Bucureşti 802,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 340. Imobil şi garaj str. Armenească, nr.35 sector 2, Bucureşti 826,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 341. Imobil str. Armindenului, nr.12 sector 1 Bucureşti 980,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 342. Imobil şi garaj str. Atena, nr.2bis sector 1 Bucureşti 373,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 343. Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr.50 sector 1 Bucureşti 558,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 344. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 345. Imobil str. Aviatorilor, nr.88 sector 1 Bucureşti 1.169,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 346. Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr.9 sector 1 Bucureşti 432,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 347. Apartament nr.5 str. Bălcescu, nr.16, sector 1 Bucureşti 20,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 348. Imobil situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1, 602,00      Bucureşti******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 349. Imobil str. Batistei, nr.13 sector 2 Bucureşti 1.710,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 350. Imobil şi garaj str. Batistei, nr.39 sector 2 Bucureşti 1.264,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 351. Imobil şi garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 Bucureşti 371,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 352. Teren str. Bitolia, nr.5 sector 1 Bucureşti 101,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 353. Teren str. Bitolia,nr.7-9 sector 1 Bucureşti 106,62 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 354. Imobil str. Ghe. Brătianu, Nr.7 sector 1 Bucureşti 413,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 355. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 5, 12.721,01 O.U.G.      sectorul 1, Bucureşti nr.                                                                                   32/2002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 356. Imobil şi garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 Bucureşti 753,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 357. Imobil şi garaj str. Burghelea, nr.3 sector 2 Bucureşti 1.019,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 358. Apartament nr. 3 situat în imobilul din teren O.U.G.      municipiul Bucureşti, Str. Călăraşilor nr. 79, aferent nr. 32/      sectorul 3*) în cotă 2002                                                                            indiviză                                                                          de 163,65 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 359. Imobil str. J. L Calderon., nr.46 Sector 2 Bucureşti 970,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 360. Imobil str. J. L Calderon, nr.48 sector 2 Bucureşti 543,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 361. Imobil şi garaj str. J. L Calderon, nr.63 sector 2 Bucureşti 923,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 362. Apartament nr.18 str. Lascăr Catargiu, sector 1 Bucureşti 87,71 -"-      şi garaj nr.11A,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 363. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr.15 sector 1 Bucureşti 1.107,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 364. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 365. Teren str, Lascăr Catargiu, nr,39 sector 1 Bucureşti 1.775,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 366. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr,50 sector 1 Bucureşti 789,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 367. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr.8 sector 1 Bucureşti 717,00 -"-       A,B,C,D──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 368. Imobil şi garaj str, H.Coandă, nr.9 sector 1 Bucureşti 920,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 369. Apartament nr.1 str. Al. Constantinescu, sector 1 Bucureşti 134,40 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 370. Apartament nr.2 str. Al. Constantinescu, sector 1 Bucureşti 230,85 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 371. Apartament nr.3 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 114,92 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 372. Apartament nr.4 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 141,75 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 373. Apartament nr.5 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 112,43 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 374. Apartament nr.8 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 137,61 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 375. Apartament nr.9 str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 113,73 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 376. Apartament nr.11 str, Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 57,14 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 377. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 725,05 -"-      nr.59 corp A+B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 378. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 Bucureşti 719,00 -"-      nr. 61──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 379. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 380. Apartament nr.5 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 381. Apartament nr.1 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 12,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 382. Apartament nr.2 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 8,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 383. Apartament nr.3 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 384. Apartament nr.4 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 385. Apartament nr,6 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 386. Apartament nr.7 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 387. Apartament nr.8 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 388. Apartament nr.10 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 14,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 389. Apartament nr.11 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 390. Apartament nr.13 str. Dacia, nr.55, sector 1 Bucureşti 11,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 391. Apartament nr.17 str. Dacia, nr.55, ap.17 sector 1 Bucureşti 15,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 392. Imobil str. Dacia, nr.75 sector 1 Bucureşti 492,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 393. Imobil şi garaj str. Dacia, nr.79 sector 1 Bucureşti 882,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 394. Imobil şi garaj str. Dacia, nr.89 sector 1 Bucureşti 233,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 395. Imobil str. Delavrancea, nr.6 A sector 1 Bucureşti 8.298,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 396. Imobil str. Demetriad, nr.14 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 397. Imobil str. Docenţilor, nr.10 sector 1 Bucureşti 451,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 398. Imobil str. Docenţilor, nr.20 sector 1 Bucureşti 512,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 399. Imobil str. Dorobanţilor, nr.39,corp sector 1 Bucureşti 3.357,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 400. Imobil str. Drobeta, nr.13 sector 2 Bucureşti 368,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 401. Imobil str. Drobeta, nr.4-10 sector 2 Bucureşti 1.377,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 402. Imobil şi garaj str. Drossu N., nr.4 B sector 1 Bucureşti 706,68 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 403. Teren str. Dumbrava Roşie, nr. 10 sector 2 Bucureşti 95,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 404. Imobil şi garaj str. Dumbrava Roşie, nr.4 sector 2 Bucureşti 899,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 405. Imobil şi garaj str. Elisabeta, nr.7 oraş jud.Constanţa 531,38 -"-                          Constanţa──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 406. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 15,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 407. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 47,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 408. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 409. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 410. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc. A, sector 2 Bucureşti 56,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 411. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 55,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 412. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 55,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 413. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 56,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 414. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,se.A, sector 2 Bucureşti 56,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 415. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 34,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 416. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 Bucureşti 35,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 417. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 28,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 418. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 34,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 419. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 38,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 420. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 35,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 421. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 41,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 422. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 31,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 423. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 32,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 424. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 425. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 34,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 426. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 427. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 35,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 428. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 34,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 429. Terasa şi camera str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 Bucureşti 10,11 -"-      serviciu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 430. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 29,84 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 431. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 34,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 432. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 35,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 433. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 31,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 434. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 39,97 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 435. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 32,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 436. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 29,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 437. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 438. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,24 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 439. Apartament nr.18 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 30,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 440. Apartament nr.19 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 40,44 -"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 441. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 25,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 442. Apartament nr.21 str. Eminescu, nr.124,sc,B2, sector 2 Bucureşti 32,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 443. Apartament nr.22 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 38,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 444. Apartament nr.23 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 445. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 36,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 446. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 447. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 Bucureşti 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 448. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 23,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 449. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 41,53 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 450. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 451. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr. 124, sc.C, sector 2 Bucureşti 54,59 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 452. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr. 124,se.C, sector 2 Bucureşti 36,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 453. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr,124, sc.C, sector 2 Bucureşti 54,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 454. Apartament nr.9 str, Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 38,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 455. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 55,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 456. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc,C, sector 2 Bucureşti 33,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 457. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 51,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 458. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr. 124,sc.C, sector 2 Bucureşti 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 459. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 53,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 460. Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 Bucureşti 39,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 461. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 72,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 462. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 76,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 463. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 83,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 464. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 465. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 466. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 76,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 467. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 468. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 469. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 84,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 470. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 69,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 471. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 472. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 74,72 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 473. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 82,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 474. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 Bucureşti 75,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 475. Camera serviciu str. Eminescu, nr.44-48 sector 1 Bucureşti 6,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 476. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 67,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 477. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 72,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 478. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 77,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 479. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 74,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 480. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 481. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,48 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 482. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 483. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 69,44 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 484. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 74,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 485. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 79,94 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 486. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 487. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 75,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 488. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 75,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 489. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 Bucureşti 76,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 490. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.56, sector 1 Bucureşti 434,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 491. Imobil fără ap. 14 str. Eminescu nr. 82-88 sector 1 bucureşti 1.123,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 492. Imobil str. Eroilor, nr.8 sector 5 Bucureşti 337,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 493. Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr.42 sector 2 Bucureşti 1.218,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 494. Teren aferent str. Gh. Manu, nr.3, sector 1 Bucureşti 440,60 -"-      ap.1-13──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 495. Teren str. Gogol, 4 sector 1 Bucureşti 8,29 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────495^1. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, 1.478,20       sectorul 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 496. Imobil str. Grigorescu E., nr.14 sector 1 Bucureşti 224,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 497. Teren str. Grigorescu E., nr.16 sector 1 Bucureşti 233,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 498. Apartament nr.1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 499. Apartament nr.2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 500. Apartament nr.3 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 501. Apartament nr.5 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 502. Apartament nr.6 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 503. Apartament nr.7 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 504. Apartament nr.11 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 505. Apartament nr.12 str. Icoanei, nr.110, sector 2 Bucureşti 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 506. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 507. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 508. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 509. Imobil str. Iorga Nicolae, nr.11 sector 1 Bucureşti 1.730,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 510. Imobil şi garaj str. Iorga Nicolae, nr.36 sector 1 Bucureşti 2.090,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 511. Imobil şi garaj str. Kiriţescu, nr.6, bl.3 sector 2 Bucureşti 678,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 512. Apartament nr.4 str. Kiseleff, nr.14, sector 1 Bucureşti 132,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 513. Imobil str. Kiseleff, nr.16 sector 1 Bucureşti 2.695,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 514. Imobil str. Kiseleff, nr.18 sector 1 Bucureşti 2.317,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 515. Apartament nr.2 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 516. Apartament nr.3 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 517. Apartament nr.6 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 Bucureşti 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 518. Teren str. Kiseleff, nr.21 sector 1 Bucureşti 3.372,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 519. Apartament nr.7 str. Kiseleff, nr.24, sector 1 Bucureşti 58,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 520. Construcţie Corp str, Kiseleff, nr.45A sector 1 Bucureşti 6.982,25 -"-      anexa P+E+ garaj cu teren aferent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 521. Teren str. Kiseleff, nr.55, vila 6 sector 1 Bucureşti 55,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 522. Imobil (fără ap.2) str. Kiseleff, nr.55, vila 9 sector 1 Bucureşti 186,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 523. Imobil şi garaj str. Kiseleff, nr.57 sector 1 Bucureşti 2.845,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 524. Apartament nr.5 str. Alex Lahovari, Nr.5 A, sector 1 Bucureşti 10,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 525. Imobil str. Lascăr V., nr.52 sector 2 Bucureşti 1.353,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 526. Imobil str. Eugen Lovinescu, nr.2 sector 1 Bucureşti 1.033,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 527. Apartament nr.51 str. Gh Magheru,nr.24,sc.B, sector 1 Bucureşti 12,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 528. Apartament nr.15 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 23,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 529. Apartament nr.16 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 530. Apartament nr.18 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 531. Apartament nr.19 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 532. Apartament nr.20 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 533. Apartament nr.21 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 534. Apartament nr.22 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 535. Apartament nr.24 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 536. Apartament nr.25 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 537. Apartament nr.27 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 538. Apartament nr.28 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 539. Apartament nr.31 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 540. Apartament nr.33 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 541. Apartament nr.34 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 542. Apartament nr.35 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 543. Apartament nr.36 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 544. Apartament nr.37 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 545. Apartament nr.38 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 546. Apartament nr.41 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 547. Apartament nr.44 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 548. Apartament nr.46 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 12,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 549. Apartament nr.48 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 550. Apartament nr.50 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 Bucureşti 18,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 551. Spaţiu comercial str. Magheru Gh., Nr.41 sector 1 Bucureşti 32,97 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 552. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 553. Imobil str, Masarik Thomas, nr.29 sector 2 Bucureşti 380,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 554. Apartament nr.1 şi str. Matei Voievod, nr. 18, sector 3 Bucureşti 366,84 -"-      garaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 555. Apartament nr.8 str. Mendeleev, nr.37, et.3 sector 1 Bucureşti 70,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 556. Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125,bl.7 sector 1 Bucureşti 271,40 -"-       (subsol+p+mezanin)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 557. Apartament nr.4 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 558. Apartament nr.5 str. Ion Mihalache, nr.125,bL7 sector 1 Bucureşti 13,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 559. Apartament nr.8 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 560. Apartament nr.9 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 561. Apartament nr.10 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 562. Apartament nr.11 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 563. Apartament nr.13 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 564. Apartament nr.14 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 27,12 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 565. Apartament nr.15 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 566. Apartament nr.16 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 567. Apartament nr.17 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 568. Apartament nr.18 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 569. Apartament nr.20 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,29 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 570. Apartament nr.21 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 571. Apartament nr.22 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,14 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 572. Apartament nr.23 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 573. Apartament nr.24 str. Ion Mihalache,nr.125,bl,7 sector 1 Bucureşti 24,37 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 574. Apartament nr.26 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 29,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 575. Apartament nr.27 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 25,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 576. Apartament nr.29 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 25,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 577. Apartament nr.30 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,47 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 578. Apartament nr.35 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 13,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 579. Apartament nr.36 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 580. Apartament nr.37 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 581. Apartament nr.38 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 582. Apartament nr.39 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 583. Apartament nr.40 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 584. Apartament nr.41 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 585. Apartament nr.42 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 586. Apartament nr.43 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 587. Apartament nr.44 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 588. Apartament nr.45 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 589. Apartament nr.46 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 590. Apartament nr.47 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 591. Apartament nr.48 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 592. Apartament nr.49 str. Ion Mihalache,nr. 125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 593. Apartament nr.50 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 594. Apartament nr.51 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 595. Apartament nr.52 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 596. Apartament nr.53 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 597. Apartament nr.54 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 598. Apartament nr.55 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 23,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 599. Apartament nr.56 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 Bucureşti 22,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 600. Imobil str. Pictor G. Mirea, nr.11 sector 1 Bucureşti 493,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 601. Imobil str. Pictor G, Mirea, nr.18 sector 1 Bucureşti 285,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 602. Imobil str. Modrogan, nr.16, corp sector 1 Bucureşti 2.019,00 -"-       A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 603. Imobil str. Grigore Mora, nr.17, sector 1 Bucureşti 617,94 -"-      corp A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 604. Imobil str. Muzeul Zambaccian, sector 1 Bucureşti 347,00 -"-       nr. 29──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 605. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 606. Imobil şi garaj str. Olari, nr.23 sector 2 Bucureşti 151,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 607. Imobil str. Orlando, nr.10 sector 1 Bucureşti 2.165,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 608. Imobil şi garaj str. Orlando, nr.8 sector 1 Bucureşti 1.872,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 609. Imobil şi garaj str. Orlando, nr.9 sector 1 Bucureşti 671,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 610. Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 Bucureşti 349,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 611. Imobil str. Pangratti, nr.2 sector 1 Bucureşti 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 612. Imobil str. Paris, nr.35, corp A,B,C sector 1 Bucureşti 524,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 613. Imobil şi garaj str. Paris, nr.3 7 sector 1 Bucureşti 564,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 614. Imobil (fără str. Paris, nr.45A sector 1 Bucureşti 412,35 -"-      ap. 4,10)******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 615. Imobil şi garaj str. Paris, nr.55 sector 1 Bucureşti 635,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 616. Imobil şi garaj str. Paris, nr.65 A sector 1 Bucureşti 1.094,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 617. Imobil str. Piaţa Cantacuzino, nr.1 sector 2 Bucureşti 933,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 618. Imobil str. Pitar Moş, nr.10 sector 1 Bucureşti******) 392,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 619. Imobil str. Pitar Moş, nr.12, corp sector 1 Bucureşti 405,05 -"-      B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 620. Imobil str. Polona, nr.1-5 sector 1 Bucureşti 1.263,70 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 621. Imobil str. Polona, nr.17 sector 1 Bucureşti 345,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 622. Imobil str. Polona, nr.2 sector 1 Bucureşti 938,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 623. Imobil str. Polona, nr.35 sector 1 Bucureşti 1.480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 624. Imobil str. Polona, nr.4 sector 1 Bucureşti 2.077,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 625. Imobil şi garaj str. Polona, nr.8 sector 1 Bucureşti 1.772,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 626. Imobil str. Polona, nr.9 sector 1 Bucureşti 911,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 627. Imobil str, Praga, nr.11 sector 1 Bucureşti 580,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 628. Imobil şi garaj str. D. Praporgescu, nr.33 sector 2 Bucureşti 445,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 629. Apartament nr.1 str. C. Prezan, nr.2A sector 1 Bucureşti 1.784,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 630. Teren str. Primăverii, nr.28 sector 1 Bucureşti 370,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 631. Imobil str. Primăverii, nr.48 sector 1 Bucureşti 1.043,44 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 632. Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 Bucureşti 151.000,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 633. Apartament nr.1 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 Bucureşti 14,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 634. Apartament nr.2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 635. Apartament nr.3 str. Edgar Quinet, nr.l0 sector 1 Bucureşti 7,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 636. Apartament nr.4 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 637. Apartament nr.5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 638. Apartament nr.6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 639. Apartament nr.7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 640. Apartament nr.8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 641. Apartament nr.9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 642. Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 643. Apartament nr.11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 644. Apartament nr.13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 645. Apartament nr.18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 646. Apartament nr.21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 647. Apartament nr.25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 7,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 648. Apartament nr.32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti 6,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 649. Imobil str. Rabat, nr.18 sector 1 Bucureşti 425,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 650. Imobil şi garaj str. Rabat, nr.21 sector 1 Bucureşti 787,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 651. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 652. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 653. Apartament nr.4 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 53,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 654. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 45,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 655. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 44,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 656. Apartament nr.10 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 56,31 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 657. Apartament nr.11 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 46,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 658. Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 659. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 52,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 660. Apartament nr. 14 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 49,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 661. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 662. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti*) 52,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 663. Apartament nr.17 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 44,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 664. Apartament nr.18 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 665. Apartament nr.19 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 53,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 666. Apartament nr.21 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 667. Apartament nr.22 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 668. Apartament nr.23 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 43,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 669. Apartament nr.24 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 Bucureşti 51,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 670. Apartament nr.25 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 Bucureşti 45,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 671. Apartament nr.1 str. N.Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti 26,09 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 672. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 16,62 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 673. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 25,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 674. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 23,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 675. Apartament nr.6 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 21,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 676. Apartament nr.7 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 27,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 677. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 21,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 678. Apartament nr.9 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 28,10 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 679. Apartament nr.11 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 27,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 680. Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 20,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 681. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 25,18 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 682. Apartament nr.14 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 22,21 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 683. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 27,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 684. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 Bucureşti 22,11 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 685. Teren str. Romană, nr.2 sector 1 Bucureşti 22,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 686. Imobil şi garaj str. Alexandru Romano, sector 2 Bucureşti 573,00 -"-        nr.19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 687. Imobil şi garaj str. C.A. Rosetti, nr.33 sector 2 Bucureşti 1.785,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 688. Imobil str. C.A. Rosetti, nr.35 sector 2 Bucureşti 1.967,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 689. Imobil str. M. Rosetti, nr.8A sector 2 Bucureşti 234,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 690. Imobil şi garaj str. Alecu Russo, nr.13-19 sector 2 Bucureşti 1.680,37 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 691. Imobil şi garaj str. Silvestru, nr.4 sector 2 Bucureşti 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 692. Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 Bucureşti - -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 693. Imobil şi garaj str. Gh. Şonţu, Nr.11 sector 1 Bucureşti 2.940,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 694. Imobil şi garaj str. Starostescu, nr.3 sector 1 Bucureşti 550,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 695. Imobil şi garaj str. Starostescu, nr.6 sector 1 Bucureşti 1.343,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 696. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 697. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 698. Imobil str. Tirana, nr.1 sector 1 Bucureşti 775,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 699. Imobil şi garaj str. Tokio, nr.11 sector 1 Bucureşti 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 700. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 701. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 702. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 703. Apartament nr.28 str. Turda, nr.116, bl.36 sector 1 Bucureşti 8,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 704. Apartament nr.3 str. Turda, nr.120, bl.38 sector 1 Bucureşti 10,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 705. Apartament nr.36 str. Turda, nr. 120, bl.38 sector 1 Bucureşti 9,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 706. Imobil şi garaj str. Uruguay, nr.14 sector 1 Bucureşti 917,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 707. Imobil şi garaj str. Viitorului, nr.14 sector 2 Bucureşti 345,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 708. Imobil şi garaj str. Visarion, nr.9 A sector 1 Bucureşti 104,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 709. Apartament nr.4 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 9,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 710. Apartament nr.9 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 711. Apartament nr.13 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 712. Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 713. Apartament nr.18 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 714. Apartament nr.19 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 715. Apartament nr.20 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 716. Apartament nr.22 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 717. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 718. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 719. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 720. Apartament nr.31 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 721. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 722. Apartament nr.47 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 723. Apartament nr.53 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 724. Apartament nr.54 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 725. Apartament nr.55 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 726. Apartament nr.56 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 727. Apartament nr.58 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 Bucureşti 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 728. Apartament nr.63 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 Bucureşti 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 729. Apartament nr.65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 730. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 731. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 732. Apartament nr.81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 733. Imobil şi garaj str. Washington, nr. 14 A sector 1 Bucureşti 358,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 734. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 735. Imobil str. Zamfirescu D., nr.7 sector 1 Bucureşti 356,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 736. Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 Bucureşti 615,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 737. Imobil din str.Cehov, nr.8, sector 1, Bucureşti 2.141,00 H.G.                                                                                   nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 738. Imobil din str. Dr.Lister, nr.57, sector 5, Bucureşti 436,96 H.G.                                                                                     nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 739. Teren aferent ap.1 din str.Bitolia, nr.21, corp A, parter, 149,44 H.G.      sector 1, Bucureşti nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 740. Teren aferent ap. 1 str. Dr.Constantin Severeanu, nr.36, sector 5, 175,60 -"-       Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 741. Teren aferent ap.2 str Muzeul Zambaccian, nr.14, et.1, sector 1, 34,11 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 742. Cota indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti, Calea 359,96 H.G.      Victoriei nr.118, sector 1, cu terenul aferent nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 743. Imobil şi teren aferent din Bd. Aviatorilor nr.86, sector 1, 1.179,52 -"-      Bucureşti,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 744. Imobil şi teren str. Mendeleev, nr.21 - 25, sector 1, Bucureşti 2.715,70 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     488/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 745. Construcţii şi teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în 57.093,95 H.G.       str. Glodeni nr.3, sector 2, Bucureşti nr.                                                                                    1573/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 746. Teren din str. J.L.Calderon nr.16, sector 2, Bucureşti 150,42 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 747. Imobil cu terenul aferent din str. G.Clemanceau nr.9A, sector 1, 302,00 H.G.       Bucureşti nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 748. Imobil cu terenul aferent din şos.Kiseleff nr.10, sector 1,       Bucureşti 7.056,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 749. Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr.8, 929,00 -"-       sector 1, Bucureşti,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 750. Teren şi garaj str. Porumbaru, nr.16 (fosta Câmpia Turzii, nr.16), 39,16 H.G.      aferent ap. 2, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 751. Teren aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi 50.090,00 H.G.      Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.       jud. Ilfov. 1803/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 752. Construcţii şi construcţii speciale, spaţii verzi şi parc aferente 0,00 _"_      suprafeţei de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secţiei      Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan",      şos.Bucureşti-Ploieşti, jud. Ilfov.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 753. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.218, 1.947,26 H.G.      sector 1 nr.                                                                                    1880/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 754. Terenul din Bucureşti, bd.Mărăşti nr.65-67, sector 1 (Romexpo) 445.229,76 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1709/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 755. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr.113, 26.782,36 H.G        sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 756. Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, Bd.Gheorghe Magheru 231,36 H.G      nr.6-8, sector 1, cu terenul aferent (cota indiviză 11,11%) nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 757. Cota indiviză de 28,14% din imobil situat în Bucureşti, Calea 1.156,00 H.G      Victoriei nr.91-93, sector 1, cu terenul aferent nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 758. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului 405,07 H.G      nr. 22A, sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 759. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr.12, 3.668,00 H.G       sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 760. Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion, nr.13, sector 3 235,00 H.G                                                                                    nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 761. Teren aferent din str. Negustori nr. 3 sector 2, Bucureşti 984,38 H.G                                                                                    nr.1031                                                                                     /04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 762. Spaţiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1 Bucureşti 38,25 H.G                                                                                    nr.32                                                                                     /2002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 763. Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1 Bucureşti 48,00 H.G                                                                                    nr.39                                                                                     /1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 764. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 765. Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, 489,35      nr. 3, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 766. Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N, et. 3 7,86 H.G. nr.      sector 1, Bucureşti 729/2003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^1. Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen 541,14       Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^2. Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea 10.047,21       Eliade nr. 3, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^3. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol 602,15       nr. 3, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^4. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. 291,78       Puşkin nr. 5, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^5. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, 1.354,01       ap. 1 şi 2, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^6. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în Bucureşti, 983,00       Str. Batiştei nr. 24A, sectorul 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^7. Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, 21,74       sectorul 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^8. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti 1.076,13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    SUCURSALA DE TRANSPORT "Bucureşti NOI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 767. AUTOBAZA "Bucureşti Noi" din B-dul Bucureşti Noi, nr.40, 84.241,47 H.G.      sector 1, Bucureşti, compus din: nr.      - clădire principala administraţie 567/93      - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparaţii,      depozite, staţii PECO, rezervor incendiu, cantina, cabinet      medical, laborator psihologic, spaţii administrative, secţii de      fabricaţie, secţii de reparaţii, spaţii de parcare, cai de acces,      cu terenul aferent desfăşurării următoarelor activităţi:      - autobaza transport internaţional de mărfuri, cu service VOLVO,      camioane şi service FREUHAUF, transport intern de mărfuri;      - autobaza transport persoane, autocare,microbuze, turisme şi      autoutilitare;      - secţia de reparaţii auto cu: reparaţii camioane, reparaţii      turisme, dezmembrări, fabricaţie, confecţii metalice, P.A.F.G.,      acoperiri galvanice.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 768. Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd.Aviatorilor, nr.14, 1.580,86 -"-      sector 1, Bucureşti, cu teren cota indiviză de 30,34% din totalul      de 5.210,47 mp., compus din:      - spaţii administrative      - spaţii pentru reparat autoturisme      - şcoală de şoferi      - staţie inspecţii tehnice periodice, transport persoane, vânzări      piese şi autoturisme.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 769. Imobil garaj cu teren cota indiviză de 61,94% din totalul de 3.227,36 H.G.      5.210,47 mp. din str. Paris nr.11, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BĂNEASA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 770. Sediu central din Bucureşti, şos.Bucureşti-Ploieşti, nr.107, 152.231,74 H.G.      sector 1, spaţii producţie, depozitare, sere, răsadniţe, cu nr.      terenul aferent 567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 771. - Complex agrozootehnic Vlasia: clădiri, spaţii de producţie - 4.590.756,65 - " -       depozitare, teren arabil      - Staţie pompare irigaţii      din comuna Snagov, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 772. Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str.Ştirbei Vodă, nr.36, 288.117,00 H.G.      jud.Ilfov, compus din: nr.567/93      - Palatul Ştirbei      - Capela Ştirbei      - Vila Ştirbei      - Parc, lac, cu terenul aferent      - Clădire administraţie      - Clădire poartă      - Construcţii speciale      - Seră, ateliere, magazii anexa H.G.nr      - Teren clădiri fosta fabrica de conserve Ştirbei (Frigotehnica) 639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 773. Spaţiu comercial situat în str.Câmpineanu, nr.26, bloc.85 parter, - H.G.      sector 1, Bucureşti (S utila 115,00 mp.) nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MĂGURELE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 774. Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: 209.810,94 -"-      - sediul administrativ (birouri)      - ferma pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor      - fabrica de nutreţuri combinate      - depozite      - staţie de epurare      - staţie pompe      - 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart.)      din comuna Măgurele, str. Atomiştilor nr. 1, jud. Ilfov***)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 775. Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor de blană cu terenul 170.314,71 - " -      aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 776. Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, 310.011,58 H.G.       depozite, ateliere şi terenul aferent din şos. Pipera, nr. 79-81, nr.       sector 1, Bucureşti                                                   639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 777. Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul aferent din Str.av. 714,80 - " -      Alex. Şerbănescu, nr.4-6, sector 1, Bucureşti (fără ap.4)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 778. Teren în zona Colentina, str.Nicolae Zamfir, nr.1, sector 2, 8.833,10 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 779. Spaţiu comercial, parter şi subsol, având o teren OT      suprafaţă utilă de 90,54 mp, situat în imobilul aferent nr.383/01      din municipiul Bucureşti, P-ţa Rosetti în cotă      nr. 4, sectorul 2*) indiviză de                                                                          12,81 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 780. Ateliere cu magazii, având o suprafaţă teren H.G.      construită de 163,30 mp, situate în imobilul aferent nr.      din municipiul Bucureşti, str. Fabrica de 366,18 639/95      de Glucoză nr. 6D, sectorul 2*) mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          SUCURSALA "SALA PALATULUI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 781. Abrogat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 782. Abrogat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 783. Imobil - sediu, spaţii de producţie şi depozite - cu anexe (cabina 1.479,20 H.G.      poartă, centrală frigorifică) şi terenul aferent din Aleea 567/93      Alexandru, nr.45, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 784. Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr.42, sector 1, 619,00 - " -      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 785. Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din şos. Kiseleff, nr.12, 14.987,00 -"-      sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 786. Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti, Bd.Mircea 16.010,60 -"-      Eliade, nr.1, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 787. Imobil cu terenul aferent din str.Aleea Modrogan, nr.3, sector 1, 655,00 -"-      Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 788. Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea 4.200,00 - " -      Modrogan, nr.1A, sector 1, Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 789. Sere cu terenul aferent din str.Ţărmului, nr.5, sector 1, Bucureşti 11.793,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 790. Vila nr.3 şi teren aferent din str. Narciselor, nr.19, 1.537,00 H.G.      comuna Snagov, judeţul Ilfov nr.445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 791. Vila nr.5 şi teren aferent din str.Florilor, nr.111A, com.Snagov, 12.403,00 -"-      jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 792. Anexa - puţ apă şi teren aferent din str.Florilor nr.111A, sat 196,00 -"-      Snagov, comuna Snagov - Vila 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 793. Teren Vila 7 str.Lalelelor, nr.7A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 133,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 794. Vila nr.12 A şi teren aferent din str.Nufărului, nr.15E, comuna 5.019,00 -" -      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 795. Anexa -spălătorie Vila nr.13 şi teren aferent din str.Nufărului, 29,96 - " -      nr.15C bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 796. Anexa şi teren aferent Vila nr.14 din str.Nufărului, nr.15A bis, 81,35 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 797. Teren Vila 16 str. Intrarea Socului, nr.2A comuna Snagov, 1.243,46       judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 798. Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr.4A bis, comuna Snagov, 474,00       judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 799. Teren Vila 19 str.Aleea Nufărului, nr.1 A, comuna Snagov, judeţul 1.921,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 800. Teren - anexă Vilă 21 str.Zorelelor, nr,16A, comuna Snagov, jud. 1.964,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 801. Vila nr.22 cu 2 anexe şi terenul aferent din str.Zorelelor, nr.22A, 9.204,55 - " -     comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 802. Complexul"Muntenia" str.Aleea Nufărului, nr.1B, comuna 24.162,00 H.G.      Snagov, jud. Ilfov format din: nr.      - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" şi bar cu sală de jocuri 445/95      şi magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vilă nr.16 şi anexa      Vila nr.17;      - Vila 15 şi anexele (centrală termică, centrală telefonică,      magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 803. Vila nr.23 -hotel şi restaurant- cu teren aferent din str. 25.153,40 - " -       Zorelelor, nr.44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 804. Teren aferent anexelor 1 şi 2 de la Vila 23 din str.Zorelelor 3.513,92 - " -      nr. 44B comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 805. Teren aferent anexă Vilă 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A 3.181,50 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 806. Vila nr.28 cu anexa şi teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, 3.918,00 - " -      nr,88A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 807. Vila nr.30 şi teren aferent din Intrarea Violetelor, nr.92A, 6.815,00 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 808. Teren Vila nr.31 din Intrarea Violetelor, nr.92B, comuna Snagov, 17.249,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 809. Anexă Vilă nr.32 şi teren aferent str. Zorelelor, nr,104A bis, 3.894,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 810. Vila nr.35 şi teren aferent din str.Mărăşeşti, nr.23A, sat 12.753.00 -" -      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 811. Construcţii anexe Vila nr.38 şi teren aferent din str.Războieni, 4.929,00 - " -       nr.7A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 812. Vila nr.39 şi teren aferent din str.Gorăslău, nr.50A, sat 2.705,00 -"-      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 813. Anexa şi teren Vila nr.42 str.Narciselor, nr.4B, comuna Snagov, 962,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 814. Teren aferent puţ apă - Vila nr.44 din str.Merilor, nr.l2A, comuna 206,00 -"-      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 815. Vila nr.45 cu anexa şi terenul aferent din str.Narciselor, nr.2, 3.972,00 -" -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 816. Anexele nr.49 şi nr.50 cu terenul aferent din str.Narciselor, 475,00 - " -      nr.2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 817. Vila nr.56 şi teren aferent din str.Merilor, nr.1, comuna Snagov, 605,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 818. Vila nr.57 şi teren aferent din str.Merilor, nr.3, comuna Snagov, 750,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 819. Vila nr.59 şi teren aferent din str.Lalelelor, nr.5B, comuna Snagov, 1.027,00 - " -      judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 820. Teren aferent Vila 61 + spaţii de epurare din str. Intrarea 510,00 -"-      Socului nr. 6 comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 821. Anexă Vilă nr. 63 şi teren aferent din Intrarea Socului 364,00 -"-      nr. 10 comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 822. Vila nr.67A cu teren aferent din str.Tuberozelor, nr.9A, comuna 2.055,00 -" -      Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 823. Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr.9A,9B, comuna Snagov, 1.546,00 - " -       judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 824. Teren Vila nr.68 din str. Intrarea Macului, nr. 66A 198,64 H.G. nr.      comuna Snagov, judeţul Ilfov 445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 825. Vila nr.71 cu anexa şi teren aferent din str.Zorelelor, nr.132A, 4.602,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 826. Teren Vila nr.76 din str. Călugăreni, nr.2, sat Ghermăneşti, 857,00 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 827. Vila nr.80 şi teren aferent din str.Sarmisegetuza, nr.52A, sat 4.860,00 - " -      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 828. Teren Vila nr.82 din str.Sarmisegetuza, nr.70A, sat Ghermăneşti, 119,10 - " -      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 829. Vila nr.85 şi teren aferent din str. Războieni nr.16A, sat 7.986,00 _"_      Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 830. Anexă Vilă 90 şi teren aferent din sat Siliştea Snagovului, 1.320,00 -"-      comuna Gruiu, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 831. Imobil teren din Satul Siliştea Snagovului, com. Gruiu, judeţul 5.000,00 H.G.nr.      Ilfov 2247/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 832. Vila nr.91 şi teren aferent din str.Narciselor, nr.14, sat Snagov, 802,00 -"-      comuna Snagov, judeţul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 833. Apartament nr.1, parter din imobil situat în str.C-tin Prezan, 1.268,88 Ord.SGG      nr.4, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                   530/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 834. Teren Palat Primăverii din Bucureşti, Bd.Primăverii nr.50, 1.263,19 H.G.       sector 1 nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 835. Construcţii speciale (reţele tehnico-edilitare, plantaţii parc şi 0 -      mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile şi pietonale, lac      artificial, chioşcuri decorative) situate pe teren în suprafaţă de      6.004 mp din Bucureşti, Bd. Primăverii nr.50, sector 1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 836. Teren Palat Primăverii - LAC 1 din Bucureşti, Bd.Mircea Eliade 4.594,33 -"-      nr. 5-13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 837. Teren - Casele de oaspeţi - LAC 2 şi LAC 3 din Bucureşti, 1.273,99 -"-       str. Turgheniev nr.22-24, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 838. Imobile - parţial cu terenul aferent din Bucureşti, str.Turgheniev - H.G.      nr. 22-24, sector 1 2375/                                                                                     2004      - Corp C4 (clădire poartă, platformă+scară) - suprafaţă construită       la sol - 67 mp;      - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafaţă construită la      sol = 107 mp;      - Corp C6 (clădire anexa, ziduri) - suprafaţă construită la      sol = 72 mp;      - Corp C7 ( caseta gaze+sistem mecanic poartă) - suprafaţă      construită la sol = 16 mp ;      - Corp C8 (ghena) - suprafaţă construită la sol = 3 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 839. Teren Vila DANTE, str.Dante Aligheri nr.11, sector 1, Bucureşti 1.496,69 H.G.                                                                                     nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 840. Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, 8.546,70 -" -      şos.Erou Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 841. Vila nr.1 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 623,70 -"-       Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 842. Vila nr.18 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 494,70 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 843. Vila nr.56 din Parcul rezidenţial Băneasa, com.Voluntari, şos.Erou 733,80 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 844. Imobil - Casa de oaspeţi -compus din 2 corpuri de clădire şi 21.119,00 H.G.      anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, Aleea. Modrogan nr.1, 1031/04      sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 845. Teren aferent Imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, 773,22 -"-       str.Turgheniev nr. 18, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 846. Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangrati nr. 20 sector 1 1.180,13 -"-       str.Turgheniev nr. 18, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 847. Imobil garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, str. Dimitrie 375,08 -"-      Orbescu nr. 7 sector 2 - fosta Pictor Margareta Sterian nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────847^1. Teren aferent Palat Primăverii - LAC 1 din Bucureşti, 2.217,33       bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13) sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────847^2. Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, 6.533,10       satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 848. Imobil -sediu central - cu anexe şi terenul aferent din str. 6.166,27 H.G.       Moliere, nr.6-8, sector 1, Bucureşti nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 849. Teren situat în municipiul Bucureşti, 467,00 Decizia      şos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1 civilă                                                                                   nr. 1.729A                                                                                   din 24                                                                                   septembrie                                                                                   2002,                                                                                   C.A.B.,                                                                                   Secţia a                                                                                   III-a                                                                                   civilă,                                                                                   şi                                                                                   Proces                                                                                   -verbal                                                                                   din                                                                                   29                                                                                   iulie                                                                                   2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------------Poziţia nr. 344 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.496 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 13 decembrie 2007.Poziţia nr. 605 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 66 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008.Poziţia nr. 552 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 146 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008.Poziţia nr. 68 din anexa 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 5 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008.Poziţia nr. 764 din anexa 4 a fost abrogată de litera a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 408 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008.Poziţia nr. 38 şi 348 din anexa 4 au fost modificate de art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 18 iunie 2008.Poziţia nr. 340 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 655 din 18 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008.Poziţia nr. 340 din anexa 4 a fost reintrodusă de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008.Poziţia nr. 38 din anexa 4 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008.Poziţia nr. 102 din anexa 4 a fost modificată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 1 septembrie 2008.Poz. 6^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 260 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010.Poz. 355 a anexei 4 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 378 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.Poz. 31^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 42^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 847^1 şi 847^2 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 495^1 a fost introdusă de art. II din HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.Poz. 6^2-6^8 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 4 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 31^2 şi 31^3 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 5 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 65^1-65^3 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 6 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 766^1-766^8 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 7 al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 300 a anexei 4 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 27 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011.Poz. 364 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 671 din 4 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2012.Poz. 28 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 145 din 3 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013.Poz. 379 a anexei 4 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 321 din 23 aprilie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 25 aprilie 2014.Poz. 734 a anexei 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 747 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014.Poz. 6^4 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014. Notă

  ──────────

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  ***) Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.564 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2007, se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al oraşului Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov.

  "Anexă

  DATELE DE IDENTIFICARE

  a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele*Font 9*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Adresa Persoana juridică Persoana juridică Caracteristicile tehniceimobilelor de la care se la care se ale imobilelorcare se transmit imobilele transmit imobilele care se transmittransmit───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oraşul Domeniul privat Domeniul privat al TRUP 1, C.F. 4462Măgurele, al statului şi oraşului Măgurele şi Lot I - nr. cadastral 689/3/2/1:Str. din administrarea în administrarea St. = 9.828 mpAtomiştilor Regiei Autonome Consiliului Local al C52 - bazin = Sc. = 699 mpnr. 1, "Administraţia Oraşului Măgurele, C53 - decantor - Sc. = 125 mpjudeţul Patrimoniului judeţul Ilfov C54 - hidrosdite - Sc. = 43 mpIlfov Protocolului C55 - grătar - Sc. = 20 mp            de Stat" C56 - decantor secundar -                                                                              Sc. = 231 mp                                                       C58 - bazin decantor - Sc. = 392 mp                                                       C59 - bazin decantor - Sc. = 383 mp                                                       C60 - bazin decantor - Sc. = 415 mp                                                       C61 - bazin decantor - Sc. = 403 mp                                                       C62 - bazin decantor - Sc. = 261 mp                                                       C63 - decantor - Sc. = 31 mp                                                       Lot III - nr. cadastral 689/3/2/3:                                                                           St. = 12.829 mp                                                       Lot VI - nr. cadastral 689/3/2/6:                                                                           St. = 2.957 mp                                                       C1 - bloc - Sc. = 201 mp                                                       C2 - bloc - Sc. = 200 mp                                                            Sc. totală = 401 mp                                                       Lot VII - nr. cadastral 689/3/2/7:                                                                           St. = 3.011 mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *) Notă CTCE:

  ****) Articolele 1 şi 2 din HOTĂRÂREA nr. 33 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008 prevăd:

  "Articolul 1

  Se aprobă ieşirea din indiviziune pentru suprafaţă totală de teren de 125.241,01 mp, conform anexei nr. 1, cu atribuirea şi defalcarea acesteia pe cei 2 deţinători, şi anume: a) pentru Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, suprafaţă de 73.892,01 mp, conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- teren liber = 51.565,47 mp, din care:* exclusiv = 44.433,64 mp* indiviz = 7.131,83 mp- teren sub construcţie = 22.326,54 mp, din care:* exclusiv = 7.621,93 mp* indiviz = 14.704,61 mp; b) pentru Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, suprafaţă de 51.349,00 mp, conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- teren liber = 22.848,62 mp, din care:* exclusiv = 18.523,23 mp* indiviz = 4.325,39 mp- teren sub construcţie = 28.500,38 mp, din care:* exclusiv = 18.438 mp* indiviz = 10.062,38 mp.Articolul 2Se aprobă atribuirea şi defalcarea suprafeţelor construite ale imobilului "Casa Presei Libere":- suprafaţă totală utilă desfăşurată = 149.271,81 mp- suprafaţă totală construită desfăşurată = 174.694,52 mp, conform anexei nr. 2 - pe cei 2 deţinători şi anexei nr. 3 - cu defalcarea unităţilor individuale, şi anume: a) pentru Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- suprafaţă utilă desfăşurată = 74.700,33 mp, din care:* exclusiv = 67.844,62 mp* indiviz = 6.855,71 mp- suprafaţă construită desfăşurată = 89.381,87 mp, din care:* exclusiv = 81.283,10 mp* indiviz = 8.098,77 mp; b) pentru Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- suprafaţă utilă desfăşurată = 74.571,48 mp, din care:* exclusiv = 72.265,46 mp* indiviz = 2.306,02 mp- suprafaţă construită desfăşurată = 85.312,65 mp, din care:* exclusiv = 82.536,11 mp* indiviz = 2.776,54 mp."
   +  Anexa 5LISTAbunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN crt. -mp.-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud.Ilfov 4.805,60───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA                     FONDULUI IMOBILIAR─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Imobil şi teren Bd.Unirii, nr.68, bl.K2, scară 2, sector 3, 248,00     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Apartament Str.C-tin. Prezan, nr.4, et.2, ap.3, sector 1, 1.202,91    Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Apartament Bd.Tineretului, nr. 15, bl.A4, et. 1, ap.7, sector 4 7,38─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Apartament Str.Turda, nr.120, bl.38, sc.A, et.5, ap.21, sect.1 8,97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Apartament Str.Paris, nr.32, et. 1, ap.2, sector 1, Bucureşti şi 270,91    teren (cota indiviză de 41,3% din suprafaţă totală de    655,95mp)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Imobil situat în str. Mureş, nr.4, sect.1, Bucureşti 3.012,00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MĂGURELE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Teren comuna Măgurele, str.Atomiştilor, nr. 1, jud.Ilfov 16.895,32───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Spaţiu comercial în suprafaţă de 75 mp, str.N.Bălcescu, nr.4, 87,62    localitatea Suceava, jud.Suceava.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Teren Vila "Postăvarul" din Predeal, str. Nicolae 682,20     Bălcescu nr.38, jud. Braşov─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str.Nicolae Bălcescu 699,48      nr.36, jud.Braşov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Teren aferent drumului de acces la activul "Sere şi răsadniţe 237,66     RAAPS" din Neptun, jud.Constanţa─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Imobil - construcţii "Centrul Internaţional de Conferinţe -     Neptun" din Neptun, judeţ Constanţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian -      nr.267, jud.Vâlcea:     - terasa acoperită─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Din Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea Salcâmilor      nr. 2, jud. Vâlcea:     - clădire corp garda nou     - clădire centrală termică Palat Olăneşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 5 a fost modificată de pct. 5 al art. III şi înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.----