HOTĂRÂRE nr. 808 din 13 noiembrie 1998privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 20 noiembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Deva, str. Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara, prin reorganizarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. este deţinut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 3Capitalul social al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. la data de 30 iunie 1998 este de 21.686.800 mii lei, fiind integral vărsat.  +  Articolul 4 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. are ca obiect principal de activitate: extractia şi prelucrarea minereurilor cuprifere, auroargentifere, feroase, polimetalice, nemetalifere, a zgurilor metalurgice şi a produselor din cariere şi din balastiere, comercializarea la intern şi extern a produselor rezultate, cercetarea geologica şi ştiinţifică în domeniu, confecţionarea, repararea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor proprii şi pentru terţi, activităţi de conservare şi de închidere a minelor, efectuarea de transporturi tehnologice şi uzinale auto şi pe calea ferată, transporturi de marfa şi de persoane, aferente domeniului sau de activitate, şi pentru terţi, determinări de noxe şi analize de laborator, operaţiuni de import şi export, precum şi alte servicii legate de obiectul sau de activitate, în condiţiile legii. (2) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. poate desfăşura, complementar, şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. participa, în numele statului, la capitalul social al următoarelor societăţi comerciale, ca acţionar unic, acestea constituind filialele sale:- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara;- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A., cu sediul în oraşul Abrud, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, judeţul Alba;- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A., cu sediul în oraşul Balan, Str. Minei nr. 1, judeţul Harghita. (2) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. are, în structura sa, activitatea de cercetare geologica şi ştiinţifică în domeniu, comercializarea produselor rezultate din extractia şi prelucrarea minereurilor feroase şi neferoase, activitatea de conservare şi de închidere a minelor, precum şi efectuarea de analize de laborator şi determinări de noxe. (3) Filialele sunt organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni, persoane juridice române, în cadrul cărora se organizează sedii secundare cu statut de sucursala. (4) Sucursalele nu au personalitate juridică şi vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. (5) Filialele şi sucursalele sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (6) Filialele Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., prevăzute la alin. (5), se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2 şi 3.3. (7) Relaţiile dintre Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. şi filialele sale sunt stabilite prin statutele-anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., la data infiintarii, este de 21.686.800 mii lei şi este folosit pentru activitatea de cercetare geologica şi ştiinţifică, comercializarea produselor rezultate din extractia şi prelucrarea minereurilor feroase şi neferoase la intern şi la extern, pentru activităţi de conservare şi de închidere a minelor, de efectuare a analizelor de laborator şi a determinarilor de noxe, precum şi pentru alte activităţi legate de obiectul sau de activitate, în condiţiile legii. (2) Participatiile Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. la filialele sale sunt repartizate după cum urmează: a) 311.178.400 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.; b) 286.765.100 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.; c) 38.033.300 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A.  +  Articolul 7 (1) Capitalul social al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome a Cuprului Deva, care se desfiinţează, pe baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 1998, care va fi actualizat, conform legii. (2) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. şi filialele sale pot participa cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine. (3) Bunurile proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului Deva, identificate prin anexa nr. 4, se atribuie, în condiţiile legii, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. şi nu se includ în capitalul social al acesteia, urmând regimul juridic prevăzut la art. 135 alin. (4) şi (5) din Constituţia României.  +  Articolul 8 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. se afla în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului. (2) Acţiunile Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 9 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului, şi de către un consiliu de administraţie, format din 9 membri. (2) Filialele Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. sunt conduse fiecare de adunarea generală a acţionarilor şi de către un consiliu de administraţie alcătuit din 5 membri. (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (4) Membrii consiliilor de administraţie ale filialelor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. se numesc, la propunerea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (5) Conducerea executivă a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. este asigurata de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (6) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliilor de administraţie sunt prevăzute în statute.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. preia toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome a Cuprului Deva, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, repartizarea lor către filiale urmând să se facă pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome a Cuprului Deva.  +  Articolul 11 (1) Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. şi filialele sale pot beneficia de alocaţii de la buget, în condiţiile legii. (2) Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. se asigura din surse proprii, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului. (3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii majorează capitalul social al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.  +  Articolul 12Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., precum şi filialele sale vor negocia noi contracte colective de muncă, potrivit legii.  +  Articolul 13Anexele nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.287/1990 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 bis din 17 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 459/1997 privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 27 august 1997, şi Hotărârea Guvernului nr. 569/1997 privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 2 octombrie 1997.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ioan MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1STATUTULCompaniei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. În toate actele, facturile, scrisorile sau în publicaţiile emanând de la Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A." , de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăCompania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., denumita în continuare companie, este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul companiei este în municipiul Deva, str. Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara.Sediul companiei poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii sale, compania cuprinde:- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.;- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.; şi- Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A.Compania poate înfiinţa în viitor filiale şi sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataCompania se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulCompania are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru extractia şi valorificarea minereurilor feroase şi neferoase, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al companiei este:1. cercetarea geologica;2. extractia şi prelucrarea minereurilor cuprifere, auroargentifere, feroase, polimetalice, nemetalifere, zgurilor metalurgice şi a produselor din cariere şi balastiere;3. comercializarea la intern şi la extern a produselor rezultate;4. confecţionarea, repararea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor proprii şi pentru terţi;5. conservarea şi închiderea minelor;6. efectuarea de transporturi tehnologice şi uzinale, auto şi pe calea ferată, transport de marfa şi de persoane, aferent obiectului sau de activitate şi pentru terţi;7. acţiuni de import-export;8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi de tehnologii;9. cooperarea internationala în domeniul activităţii miniere de baza, extractiei şi preparării;10. elaborarea, aprobarea sau, după caz, avizarea documentelor cu caracter formativ care reglementează activitatea de producţie şi de desfacere a produselor din obiectul sau de activitate;11. desfăşurarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului exploatării resurselor minerale asupra mediului;12. realizarea operaţiunilor financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică internationala, în vederea asigurării:- resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;- participării pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice;- constituirii de societăţi mixte;13. participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau persoane juridice, române sau străine, de drept privat;14. operaţiuni de comision şi intermediere;15. vânzarea en gros şi en d amp;#63643;tail prin valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea proprie;16. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, date spre administrare;17. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii de locuit; închirierea de spaţii de cazare la tarifele stabilite de companie pentru personalul propriu şi pentru terţi;18. vânzarea, darea în locatie de gestiune şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale companiei unor persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;19. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;20. editarea de publicaţii şi de lucrări tehnico-ştiinţifice specifice activităţilor pe care le desfăşoară;21. pregătirea şi perfecţionarea personalului din activitatea proprie;22. cercetarea, proiectarea, expertizarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi;23. coordonarea activităţii de management în domeniul resurselor umane:- întreprinde acţiunile necesare pentru reorganizarea activităţilor de personal în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa;- numeşte şi revoca conducerile filialelor;24. gestionarea brevetelor de invenţii şi inovaţii în folosul companiei şi cumpărarea de licenţe şi brevete;25. proiectarea şi implementarea sistemului informaţional şi decizional la nivelul companiei, bazat pe utilizarea echipamentelor de calcul şi pe conceptul de "sistem suport pentru decizie" ;26. rezolvarea litigiilor dintre subunitatile membre ale companiei;27. elaborarea şi implementarea strategiei de ansamblu a companiei în direcţiile de restructurare şi de retehnologizare;28. elaborarea strategiei de privatizare a subunitatilor; 29. conducerea politicii investitionale, în sensul promovării investiţiilor străine în subunitatile membre şi a investiţiilor companiei în străinătate;30. coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;31. acţiuni de extindere a cooperării economice atât pe plan intern, cat şi pe plan internaţional;32. stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii economice şi productive desfăşurate în subunitatile sale;33. asigurarea disciplinei financiare, organizarea controlului financiar, aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunitatilor şi întocmirea bilanţului contabil al companiei;34. elaborarea strategiei de plasament de capital;35. promovarea acţiunilor de organizare ergonomica a locurilor de muncă, în vederea creşterii productivitatii muncii;36. coordonarea activităţilor de achiziţii de bunuri şi de lucrări de investiţii;37. stabilirea programelor unitare de perfecţionare şi de reorientare a personalului din toate subunitatile sale;38. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică), în scopul identificarii de alternative pentru reconversia forţei de muncă disponibilizate din minerit;39. furnizarea de apa, energie termica şi energie electrica;40. închirierea de mijloace de transport şi de utilaje pentru terţi;41. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică, culturale, pentru personalul propriu şi pentru terţi;42. organizarea activităţilor specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;43. comerţ intern prin magazine de prezentare şi desfacere şi prin cantine;44. creşterea pasarilor şi animalelor în gospodării-anexa, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al companiei la data infiintarii este de 21.686.800 mii lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Cuprului Deva, conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1998, fiind împărţit în 216.868 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Participatiile companiei la filialele sale sunt repartizate după cum urmează: a) 311.178.400 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.; b) 286.765.100 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.; c) 38.033.300 mii lei pentru Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A.Capitalul social este deţinut de statul român, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie.Compania este în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului.Compania participa la capitalul social al filialelor sale ca acţionar unic.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra companiei cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii;Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de companie vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor va fi ţinuta într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul companiei, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de companie pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni ale companiei, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniCompania este autorizata sa emita obligaţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut. Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de companie se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie.Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor companiei este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii sale, precum şi asupra politicii ei economice şi comerciale.Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Pentru activitatea depusa reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor primesc o indemnizaţie, conform reglementărilor legale în vigoare.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a companiei; b) alege cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; p) reglementează dreptul de preemptiune al acţionarilor şi al salariaţilor companiei cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii companiei a unui număr de acţiuni proprii; r) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l), m) şi n) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a companiei; b) mutarea sediului companiei; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea companiei; f) dizolvarea anticipata a companiei; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominative a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative în forma materializata şi invers; k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, în baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile statutului, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul companiei sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar, care să verifice lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul companiei, pot fi invitaţi şi reprezentantii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din companie şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la companie, interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 19OrganizareCompania este administrată de un consiliu de administraţie compus din 9 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul companiei ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte.Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea companiei se asigura de către un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin statut o parte din atribuţiile sale directorului general al companiei şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii compania este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de companie pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea companiei.În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai companiei, ai filialelor şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a companiei; b) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general al companiei; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie actele juridice prin care compania sa dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul acesteia, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea companiei, în vederea executării operaţiunilor companiei; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al companiei; g) numeşte şi revoca membrii consiliilor de administraţie ale filialelor; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale companiei pe anul în curs; i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; j) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; k) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului companiei, conform structurii organizatorice aprobate; l) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; m) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; n) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii; o) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; p) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamente care reglementează activităţile filialelor; q) stabileşte tactica şi strategia de marketing; r) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegaţie; s) negociaza contractul colectiv de muncă şi aproba statutul personalului ; t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă compania în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie. Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare a companiei, stabilite de consiliul de administraţie; b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat în condiţiile legii; c) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi; d) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie; e) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama companiei, în limitele împuternicirilor aprobate de către consiliul de administraţie; g) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului companiei, pe compartimente; h) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţa; k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai companiei, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a companiei.  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 21Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Articolul 22CenzoriiGestiunea companiei este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de care Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor companiei, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea companiei controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale companiei.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul companiei şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, sau ori de câte ori considera necesar, pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 23Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, compania utilizează sursele de finanţare constituite potrivit legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 24Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării companiei în registrul comerţului.  +  Articolul 25PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul companiei este numit, angajat şi concediat de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din filialele companiei se fac de către conducătorul filialei. Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului companiei se stabilesc prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.  +  Articolul 26Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Evidenta contabila şi bilanţul contabilCompania va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profituluiProfitul companiei se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Compania îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către companie în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 29RegistreleCompania va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 30Compania poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte companii naţionale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 31Compania poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 32Condiţiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 33Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a companiei se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 34DizolvareaDizolvarea companiei va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii companiei; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive care nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul companiei; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de statutul companiei.Dizolvarea companiei trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 35LichidareaDizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea companiei şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 36LitigiiLitigiile de orice fel apărute între companie şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre companie şi persoane juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 37Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale Codului comercial.  +  Anexa 2              LISTA cuprinzând filialele Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.
    Nr. crt.Denumirea filialelorLocalitateaSediul
    1.Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.DevaStr. Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara
    2.Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.AbrudStr. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Abrud, judeţul Alba
    3.Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Bălan" - S.A.BălanStr. Minei nr. 1, Bălan, judeţul Harghita
                LISTA cuprinzând sucursalele din componenta Filialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.
    Nr. crt.Denumirea sucursaleiSediul
    1.Sucursala Minieră Moldova NouăStr. Portului nr. 1, localitatea Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin
    2.Sucursala Minieră BradStr. Independenţei nr. 3, localitatea Brad, judeţul Hunedoara
    3.Sucursala Minieră Poiana Ruscă TeliucStr. Minei nr. 42, localitatea Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
    4.Sucursala Minieră CertejStr. Principală nr. 89, localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara
    5.Sucursala Minieră DevaStr. Horea nr. 201, localitatea Deva, judeţul Hunedoara
    6.Sucursala Minieră VeţelStr. Barajului nr. 2, localitatea Mintia, judeţul Hunedoara
    7.Sucursala Minieră Băiţa BihorStr. Cuza Vodă nr. 9, localitatea Ştei, judeţul Bihor
    8.Sucursala Minieră Altân TepeStr. Principală nr. 1, localitatea Mina Altân Tepe, judeţul Tulcea
                LISTA cuprinzând sucursalele din componenta Filialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.
    Nr. crt.Denumirea sucursaleiSediul
    1.Sucursala Minieră Baia de ArieşStr. Minerului nr. 1, localitatea Baia de Arieş, judeţul Alba
    2.Sucursala Minieră Roşia MontanăStr. Minei nr. 1, localitatea Roşia Montană, judeţul Alba
    3.Sucursala Minieră ZlatnaStr. Horea nr. 2, localitatea Zlatna, judeţul Alba
   +  Anexa 3.1STATUTULFilialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase -Societatea Comercială "Devamin" - S.A. În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase -Societatea Comercială "Devamin" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A." , capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăFiliala de extracţie şi prelucrare a minereurilor feroase şi neferoase - Societatea Comercială "Devamin" - S.A., denumita în continuare Societatea Comercială "Devamin" - S.A., este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. are sediul în municipiul Deva, str. Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara.Sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. poate fi schimbat în alte localităţi din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.Societatea Comercială "Devamin" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, extractia şi prelucrarea zăcămintelor cuprifere, auro-argentifere, feroase, polimetalifere şi nemetalifere, inclusiv valorificarea produselor obţinute.  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. are ca obiect de activitate:1. cercetarea geologica în cadrul perimetrelor aprobate şi în extinderea acestora, pentru creşterea gradului de asigurare cu rezerve;2. extractia şi prelucrarea resurselor minerale utile;3. lucrări topografice pentru activitatea proprie şi pentru terţi;4. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi;5. lucrări de construcţii-montaj, construcţii civile, drumuri, confecţionarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, sculelor şi echipamentelor pentru activitatea proprie şi pentru terţi;6. dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de depozitare a deşeurilor rezultate în procesul de producţie pentru activitatea proprie şi pentru terţi;7. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport tehnologic, transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;8. consultanţa şi asistenţa tehnica, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune etc., precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;9. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii la tarifele stabilite de companie pentru personalul propriu şi pentru terţi;10. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;11. prestări de activităţi conexe, legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.);12. elaborarea şi analizarea documentaţiilor tehnico-economice proprii sau ale terţilor, în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor de producţie;13. elaborarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului exploatării resurselor minerale utile asupra mediului;14. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţia României, date spre administrare;15. vânzarea, darea în locatie de gestiune şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale filialei, cu aprobarea companiei, unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;16. închirierea de mijloace de transport şi utilaje pentru terţi;17. activităţi specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;18. pregătirea şi perfecţionarea personalului din activitatea proprie;19. promovarea conceptelor moderne de management al producţiei, organizarea cooperării pentru realizarea produselor finite, în vederea creşterii productivitatii muncii, reducerii costurilor de fabricaţie şi realizării de economii;20. promovarea acţiunilor de organizare ergonomica a locurilor de muncă, în vederea creşterii productivitatii;21. coordonarea elaborării şi aplicării unor norme unitare de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;22. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică şi culturale pentru personalul propriu şi pentru terţi;23. activităţi de comerţ intern prin magazine de prezentare şi desfacere şi prin cantine;24. creşterea pasarilor şi animalelor în gospodării-anexa, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. este filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. este de 311.178.400 mii lei, împărţit în 3.111.784 acţiuni nominative, fiecare acţiune fiind în valoare nominală de 100.000 lei.Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de companie din capitalul deţinut la aceasta filiala de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.Capitalul social constituie o participaţie a companiei, conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie.Societatea Comercială "Devamin" - S.A. face parte din companie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale Societăţii Comerciale "Devamin" -S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Devamin" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de Societatea Comercială "Devamin" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială "Devamin" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Devamin" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie.Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. este organul de conducere care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi de restructurare economico-financiară; b) alege cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; b) mutarea sediului Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; f) dizolvarea anticipata a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special, prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile statutului, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.Convocarea mai poate fi facuta şi prin afişare la sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., însoţită de un convocator care va fi semnat de acţionari cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor.Convocatorul poate fi semnat şi de către împuterniciţii acţionarilor. Semnatura acţionarilor sau a imputernicitilor acestora şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat.Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor reprezintă un atribut al consiliului de administraţie.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista cu prezenta acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele cu prezenta acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus. Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. se asigura de către un director general care este numit de consiliul de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 3 dintre membrii consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei, care se va scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, Societatea Comercială "Devamin" - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Comercială "Devamin" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrare. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b) numeşte şi revoca directorii executivi ai Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului, conform structurii organizatorice aprobate; e) hotărăşte asupra utilizării profitului obţinut; f) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; g) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; h) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.; i) stabileşte principiile salarizarii personalului şi negociaza contractul colectiv de muncă; j) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; k) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; l) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale; m) stabileşte tactica şi strategia de marketing; n) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor în care a primit delegaţie; o) rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială "Devamin" - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administraţie; b) selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie; d) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; e) încheie acte juridice în numele Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie; f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului, pe compartimente; g) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; h) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general şi sunt funcţionari ai Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de ea pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Cenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A., a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială "Devamin" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. în registrul comerţului.  +  Articolul 24PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. este numit şi concediat de directorul general.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea Comercială "Devamin" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Comercială "Devamin" - S.A., în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea Comercială "Devamin" - S.A. va tine, prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 29Societatea Comercială "Devamin" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.Societatea Comercială "Devamin" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 31DizolvareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de statutul Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A.Dizolvarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32LichidareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea Societăţii Comerciale "Devamin" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială "Devamin" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială "Devamin" - S.A. şi persoanele juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial.  +  Anexa 3.2.STATUTULFilialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.În toate actele, facturile, scrisorile sau în publicaţiile emanând de la Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A." , de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăFiliala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A., denumita în continuare Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A., este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. are sediul în localitatea Abrud, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, judeţul Alba.Sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. poate fi schimbat în alte localităţi din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, extractia şi prelucrarea zăcămintelor cuprifere, inclusiv la valorificarea produselor obţinute.  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. are ca obiect de activitate:1. cercetarea geologica în cadrul perimetrelor aprobate şi în extinderea acestora, pentru creşterea gradului de asigurare cu rezerve;2. extractia şi prelucrarea resurselor minerale utile;3. lucrări topografice pentru activitatea proprie şi pentru terţi;4. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi;5. lucrări de construcţii-montaj, construcţii civile, drumuri, confecţionarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, sculelor şi echipamentelor pentru activitatea proprie şi pentru terţi;6. dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de depozitare a deşeurilor rezultate în procesul de producţie pentru activitatea proprie şi pentru terţi;7. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport tehnologic, transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;8. consultanţa şi asistenţa tehnica, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune, precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;9. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii la tarifele stabilite de Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. pentru personalul propriu şi pentru terţi;10. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;11. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.);12. elaborarea şi analizarea documentaţiilor tehnico-economice proprii sau ale terţilor, în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor de producţie;13. elaborarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului exploatării resurselor minerale utile asupra mediului;14. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, date spre administrare;15. vânzarea, darea în locatie de gestiune şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., cu aprobarea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;16. închirierea de mijloace de transport şi utilaje pentru terţi;17. activităţi specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;18. pregătirea şi perfecţionarea personalului din activitatea proprie;19. promovarea conceptelor moderne de management al producţiei, organizarea cooperării pentru realizarea produselor finite, în vederea creşterii productivitatii muncii, reducerii costurilor de fabricaţie şi realizării de economii;20. promovarea acţiunilor de organizare ergonomica a locurilor de muncă, în vederea creşterii productivitatii;21. coordonarea elaborării şi aplicării unor norme unitare de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;22. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică şi culturale pentru personalul propriu şi pentru terţi;23. activităţi de comerţ intern prin magazine de prezentare şi desfacere şi prin cantine;24. creşterea pasarilor şi animalelor în gospodării-anexa, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. este filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. este de 286.765.100 mii lei, împărţit în 2.867.651 acţiuni nominative, fiecare acţiune fiind în valoare nominală de 100.000 lei.Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. din capitalul deţinut la Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului. Capitalul social constituie participaţia Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie.Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. face parte din Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării acestuia.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebuie să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie.Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară; b) alege cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A.; b) mutarea sediului Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A.; f) dizolvarea anticipata a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.Convocarea mai poate fi facuta şi prin afişare la sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., însoţită de un convocator care va fi semnat de acţionari cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor.Convocatorul poate fi semnat şi de către împuterniciţii acţionarilor. Semnatura acţionarilor sau a imputernicitilor acestora şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat.Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor reprezintă un atribut al consiliului de administraţie.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinsă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. şi sa recupereze contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie, compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. se asigura de către un director general care este numit de consiliul de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 3 dintre membrii consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia. Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A..Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b) numeşte şi revoca directorii executivi; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi; d) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; e) hotărăşte asupra utilizării profitului obţinut de Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.; f) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; g) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea Societăţii Comerciale "Avram Iancu " - S.A., în vederea executării operaţiunilor; h) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general; i) stabileşte principiile salarizarii personalului şi negociaza contractul colectiv de muncă; j) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; k) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; l) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale; m) stabileşte tactica şi strategia de marketing; n) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegaţie; o) rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administraţie; b) selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie; d) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie; f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului, pe compartimente; g) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; h) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţa; j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general şi sunt funcţionari ai Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20 % din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Cenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A., a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. în registrul comerţului.  +  Articolul 24PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. este numit şi concediat de directorul general.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 29Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate, cerute la constituirea societăţilor comerciale.  +  Articolul 31DizolvareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive care nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de statut.Dizolvarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32LichidareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea Societăţii Comerciale "Avram Iancu" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A.şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A. şi persoane juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial.  +  Anexa 3.3.STATUTULFilialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A.În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Balan" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A." , de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăFiliala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase Societatea Comercială "Balan" - S.A. -, denumita în continuare Societatea Comercială "Balan" - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSocietatea Comercială "Balan" - S.A. are sediul în localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judeţul Harghita.Sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. poate fi schimbat în alte localităţi din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.Societatea Comercială "Balan" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataSocietatea Comercială "Balan" - S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Balan" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, extractia şi prelucrarea zăcămintelor cuprifere, inclusiv la valorificarea produselor obţinute.  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea Comercială "Balan" - S.A. are ca obiect de activitate:1. cercetarea geologica în cadrul perimetrelor aprobate şi în extinderea acestora, pentru creşterea gradului de asigurare cu rezerve;2. extractia şi prelucrarea resurselor minerale utile;3. lucrări topografice pentru activitatea proprie şi pentru terţi;4. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi;5. lucrări de construcţii-montaj, construcţii civile, drumuri, confecţionarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, sculelor şi echipamentelor pentru activitatea proprie şi pentru terţi;6. dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de depozitare a deşeurilor rezultate în procesul de producţie, pentru activitatea proprie şi pentru terţi;7. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport tehnologic, transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;8. consultanţa şi asistenţa tehnica, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune, precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;9. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii la tarifele stabilite de Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. pentru personalul propriu şi pentru terţi; 10. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; 11. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.);12. elaborarea şi analizarea documentaţiilor tehnico-economice proprii sau ale terţilor, în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor de producţie;13. elaborarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului exploatării resurselor minerale utile asupra mediului;14. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, date spre administrare;15. vânzarea, darea în locatie de gestiune şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., cu aprobarea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;16. închirierea de mijloace de transport şi de utilaje pentru terţi;17. activităţi specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;18. pregătirea şi perfecţionarea personalului din activitatea proprie;19. promovarea conceptelor moderne de management al producţiei, organizarea cooperării pentru realizarea produselor finite, în vederea creşterii productivitatii muncii, a reducerii costurilor de fabricaţie şi a realizării de economii;20. promovarea acţiunilor de organizare ergonomica a locurilor de muncă, în vederea creşterii productivitatii;21. coordonarea elaborării şi aplicării unor norme unitare de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;22. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică şi culturale pentru personalul propriu şi pentru terţi;23. activitate de comerţ intern prin magazine de prezentare şi desfacere şi prin cantine;24. creşterea pasarilor şi animalelor în gospodării-anexa, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Balan" - S.A. este filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. este de 38.033.300 mii lei, împărţit în 380.333 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 100.000 lei.Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. din capitalul deţinut la Societatea Comercială "Balan" - S.A. de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului. Capitalul social constituie o participaţie a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie.Societatea Comercială "Balan" - S.A. face parte din Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Balan" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de Societatea Comercială "Balan" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Balan" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesionarea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială "Balan" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Balan" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie.Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară; b) alege cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.; b) mutarea sediului Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.; f) dizolvarea anticipata a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aproba conversia acţiunilor nominative emise în forma dematerializată în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.Convocarea mai poate fi facuta şi prin afişare la sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., însoţită de un convocator care va fi semnat de acţionari cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor.Convocatorul poate fi semnat şi de către împuterniciţii acţionarilor. Semnatura acţionarilor sau a imputernicitilor acestora şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat.Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor reprezintă un atribut al consiliului de administraţie.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social. În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru, şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Comercială "Balan" - S.A. şi sa recupereze contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Balan" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. se asigura de către un director general care este numit de consiliul de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 3 dintre membrii consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, Societatea Comercială "Balan" - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Comercială "Balan" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b) numeşte şi revoca directorii executivi; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului, conform structurii organizatorice aprobate; e) hotărăşte asupra utilizării profitului obţinut de Societatea Comercială "Balan" - S.A.; f) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; g) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., în vederea executării operaţiunilor; h) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general; i) stabileşte principiile salarizarii personalului şi negociaza contractul colectiv de muncă; j) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; k) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; l) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale; m) stabileşte tactica şi strategia de marketing; n) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegaţie; o) rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială "Balan" - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administraţie; b) selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie; d) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie; f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului, pe compartimente; g) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; h) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general şi sunt funcţionari ai Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Cenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Societăţii Comerciale "Balan" - S.A., a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al Societăţii Comerciale "Balan" - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială "Balan" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. în registrul comerţului.  +  Articolul 24PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. este numit şi concediat de directorul general.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea Comercială "Balan" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. rămas după plata impozitului de profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea Comercială "Balan" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Comercială "Balan" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea Comercială "Balan" - S.A. va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 29Societatea Comercială "Balan" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.Societatea Comercială "Balan" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice şi fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate, cerute la constituirea societăţilor comerciale.  +  Articolul 31DizolvareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive care nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea producerii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de statut.Dizolvarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32LichidareaDizolvarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea Societăţii Comerciale "Balan" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială "Balan" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială "Balan" - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial.  +  Anexa 4
    LISTA cuprinzând bunurile proprietate publică aflate în administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, atribuite Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.
    Nr. crt.UnitateaDenumirea perimetruluiLocalizarea  (localitatea, judeţul)Suprafaţa (ha)Limita de adâncimeSubstanţa
    0123456
    1.Exploatarea Minieră ABRUDMUŞCALupşa, Bucium, Roşia Montană, judeţul Alba437+500cuprifer
    2.Exploatarea Minieră ALTÂN TEPEALTÂN TEPEStejaru, judeţul Tulcea20,43-435pirită cupriferă
    3.Sucursala Minieră BRADCARPENCriscior, judeţul Hunedoara41,3+220auro-argentifer
        VALEA MORII VECHECriscior, judeţul Hunedoara22,2+179auro-argentifer
        VALEA MORII NOUĂCriscior, judeţul Hunedoara45+179auro-argentifer cuprifer
        BRĂDIŞORCriscior, judeţul Hunedoara75,5+69auro-argentifer
        MUSARIULuncoiu de Jos, judeţul Hunedoara96,4+129auro-argentifer
    4.Sucursala Minieră BălanFAGUL CETĂŢII CENTRAL-ALINIAMENT CENTRALBĂLAN, judeţul Harghita129,1+440cuprifer
        FAGUL CETĂŢII SUD- ALINIAMENT CENTRALBălan, judeţul Harghita47,9+440cuprifer
    5.Exploatarea Minieră BAIA DE ARIEŞBaia de ArieşBAIA DE ARIEŞ, judeţul Alba73,44+660auro-argentifer complex
    6.Exploatarea Minieră BĂIŢABăiţa MOLIBDENBĂIŢA, judeţul Bihor133,2+100cupru, molibden, bismut, wolfram, plumb, zinc, bor, aur, argint, wollastonit
    7.Exploatarea Minieră CERTEJCERTEJCerteju de Sus, judeţul Hunedoara1.000,2-200auro-argentifer complex
    8.Exploatarea Minieră DEVADevaDEVA, judeţul Hunedoara123,88-300cuprifer cu aur
        BOLCANABăiţa, judeţul Hunedoara36,5+250aurifer
        BRUSTURIHălmagiu, judeţul Arad52,88+639polimetalic
        MUNCEL ESTVeţel, judeţul Hunedoara28,48+560complex
        MUNCEL CENTRALVeţel, judeţul Hunedoara60,25+555complex
        BRÂZNICIlia, judeţul Hunedoara9,88+165balast de râu
    9.Exploatarea Minieră ROŞIA MONTANĂRoşia MontanăROŞIA MONTANĂ, judeţul Alba1.200+500auro-argentifer
    10.Sucursala Minieră Moldova NouăMINA CENTRALĂ - CARIERA DE BANATITEMOLDOVA NOUĂ, judeţul Caraş- Severin247,9-230cuprifer
        VĂRĂDMoldova Nouă, judeţul Caraş- Severin27,11+20cuprifer
        FLORIMUNDA - OGAŞUL GRECILORMoldova Nouă, judeţul Caraş- Severin101,7+87cuprifer
        SASCA MONTANĂSasca Montană, judeţul Caraş- Severin375,5+125cuprifer
    11.Sucursala Minieră POIANA RUSCĂGHELARIGhelari, judeţul Hunedoara143,43-178,2fier
      TELIUCTELIUCTeliucu Inferior, judeţul Hunedoara99,23-100fier
        BĂIŞOARA CACOVAIara, judeţul Cluj338,82+96fier
        FĂGETU IERIIIara, judeţul Cluj83,22+515nisip cuarţos
    12.Exploatarea Minieră MINTIA VEŢELVeţelVEŢEL, judeţul Hunedoara11,75+185cuprifer
        TROIŢABăiţa, judeţul Hunedoara101,5+163auro-argentifer polimetalic
        VORŢA 1Vorţa, judeţul Hunedoara53,22+134polimetalic
        VORŢA 2Vorţa, judeţul Hunedoara32+139polimetalic
    13.Exploatarea Minieră ZLATNAZLATNAAlmaşu Mare, judeţul Alba Stănija, judeţul Hunedoara4772,5+375auro-argentifer polimetalic
    14.Exploatarea Minieră BOCŞADOCLINDoclin, judeţul Caraş- Severin57,87+210nisip silicios
        DELIUSOcna de Fier, judeţul Caraş- Severin2,04+480calcar cristalin
  ------