HOTĂRÂRE nr. 948 din 26 septembrie 2012 (*actualizată*)privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului(actualizată până la data de 26 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 40 din 22 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 817 din 22 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 9 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor de identificare ale acestora ca urmare a actualizării adreselor la care sunt situate imobilele.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt. (2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru sistematizarea zonei, prin amenajarea de spaţii verzi, zone de agrement, locuinţe şi spaţii comerciale, într-un termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Slatina va transfera, potrivit legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 48 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, construite pe un teren aflat în proprietatea publică a municipiului Slatina, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, sau cu fonduri proprii din bugetul local, în maximum 2 ani de la realizarea transferului, structura pe camere urmând a fi stabilită prin protocol încheiat între părţile interesate. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 3 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2017.---------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 817 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014.---------Art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 40 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, în vederea reabilitării acestora cu fonduri potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, în termen de 2 ani de la data preluării, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale.(1^1) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 8 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2022.---------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 817 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014. (2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între cele două instituţii.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2) şi nici obligaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, acesta şi partea de imobil prevăzută la art. 4 alin. (1) revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. (2) După preluare, imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează în vederea realizării de locuinţe, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi obiective sociale, respectiv staţie de tratare a apei, drumuri acces, reţele de utilităţi publice, grădiniţă, spaţii de agrement, în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 30% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 2, dar nu mai puţin de 60 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 ani de la realizarea transferului.  +  Articolul 8În cazul în care nu se respectă destinaţiile imobilului prevăzute la art. 6 alin. (2) şi nici obligaţiile prevăzute la art. 7, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 şi 5 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. (2) După preluare, imobilele transmise potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes judeţean, care se vor realiza în termen de 5 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor şi termenul prevăzute la alin. (2), acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuMinistruladministraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistruldelegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 26 septembrie 2012.Nr. 948.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Apărării Naţionale la carese actualizează valorile de inventar, conform prevederilorart. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflateîn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prinLegea nr. 493/2003, cu modificările şi completărileulterioare, precum şi alte date ale acestora, ca urmarea actualizării adreselor la care sunt situate imobilele*Font 8*┌──────┬───────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐│ Nr. │ Codul │Denumirea bunului│ Denumirea tehnică │ Adresa imobilului │ Valoarea de ││M.F.P.│ de │ din domeniul │ (pe scurt) │ care se transmite │ inventar ││ │clasi- │ public al │ │ │ actualizată ││ │ficare │ statului │ │ │ a bunului imobil ││ │ │ │ │ │ (lei) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103650│8.19.01│1108 Bucureşti │construcţii şi teren│Municipiul Bucureşti, Şoseaua │ ││ │ │ │ │Odăii nr. 470, sectorul 1, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 77107 Bucureşti │ 142.500*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103715│8.19.01│3151 Călăraşi │construcţii şi teren│Municipiul Călăraşi, extra- │ ││ │ │ │ │vilan, judeţul Călăraşi, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 24753 Călăraşi │ 1.662.698*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103747│8.19.01│2407 Jegălia │construcţii şi teren│Comuna Jegălia, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Călăraşi, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │21310 Jegălia │ 158.680,81 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103716│8.19.01│1608 Câmpina │construcţii şi teren│Oraşul Câmpina, str. Drumul │ ││ │ │ │ │Taberei, judeţul Prahova, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 12157 Câmpina │ 566.626,02 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103895│8.19.01│3096 Brezniţa- │construcţii şi teren│Comuna Brezniţa-Ocol, comuna │ ││ │ │Ocol, Izvoru │ │Izvoru Bârzii, extravilan, │ ││ │ │Bârzii │ │judeţul Mehedinţi, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │50290 şi C.F. nr. 50294 │ ││ │ │ │ │Brezniţa-Ocol, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │50592 Izvoru Bârzii │ 55.270.905,96 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103919│8.19.01│2417 Brebeni │construcţii şi teren│Comuna Brebeni, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Olt, C.F. nr. 491 │ ││ │ │ │ │Brebeni │ 5.481.162,52 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103853│8.19.01│3125 Caracal │construcţii şi teren│Municipiul Caracal, extra- │ ││ │ │ │ │vilan, judeţul Olt, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │51739 şi C.F. nr. 51738 │ ││ │ │ │ │Caracal │ 963.009,24 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104174│8.19.01│2399 Deta, Banloc│construcţii şi teren│Oraşul Deta, comuna Banloc, │ ││ │ │ │ │extravilan, judeţul Timiş, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 401306 Deta, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 402375 şi C.F. nr. 402383 │ ││ │ │ │ │Banloc │ 269.736.63 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103501│8.19.01│2466 Remetea Mare│ teren │Comuna Remetea Mare, satul │ ││ │ │ │ │Ianova, extravilan, judeţul │ ││ │ │ │ │Timiş, C.F. nr. 404861 şi │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 404860 Remetea Mare │ 54.854.296*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104147│8.19.01│1019 Bata │construcţii şi teren│Comuna Bata, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Arad, C.F. nr. 301489 │ ││ │ │ │ │Bata │ 10.308,90 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103883│8.19.01│2860 Dăbuleni │construcţii şi teren│Comuna Dăbuleni, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Dolj, C.F. nr. 30270 │ ││ │ │ │ │Dăbuleni │ 984.585,98 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103899│8.19.01│2692 Orodel │construcţii şi teren│Comuna Orodel, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Dolj, C.F. nr. 30052 │ ││ │ │ │ │Orodel │ 221.654,29 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103901│8.19.01│2359 Pleniţa │construcţii şi teren│Comuna Pleniţa, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Dolj, C.F. nr. 529 │ ││ │ │ │ │Pleniţa │ 294.958.285*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103900│8.19.01│1232 Pleniţa │construcţii şi teren│Comuna Pleniţa, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Dolj, C.F. nr. 524 şi │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 525 Pleniţa │ 12.633.949,60 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103492│8.19.01│3133 Haţeg │construcţii şi teren│Oraşul Haţeg, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │61520 Haţeg │ 9.846,3 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103502│8.19.01│1730 Ilia │construcţii şi teren│Comuna Ilia, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 61226 Ilia │ 196.314*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103541│8.19.01│5159 Deva │ teren │Municipiul Deva, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 66551 Deva │ 37.218,47 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104145│8.19.01│1562 Băcia │construcţii şi teren│Comuna Băcia, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 60541 Băcia │ 133.963,75 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106982│8.19.01│376 Râmnicu Sărat│construcţii şi teren│Municipiul Râmnicu Sărat, │ ││ │ │ │ │şoseaua Focşani, extravilan, │ ││ │ │ │ │comuna Podgoria, judeţul Buzău│ ││ │ │ │ │C.F. nr. 1523 Râmnicu Sărat, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 1184 Podgoria │ 12.900.716,21 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106986│8.19.01│687 Râmnicu Sărat│construcţii şi teren│Municipiul Râmnicu Sărat, │ ││ │ │ │ │Şoseaua Podgoriei, judeţul │ ││ │ │ │ │Buzău, C.F. nr. 6484 │ ││ │ │ │ │Râmnicu Sărat │ 594.494,46 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107090│8.19.01│1425 - 23 August │construcţii şi teren│Comuna 23 August, satul │ ││ │ │ │ │Dulceşti, judeţul Constanţa, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 14707 │ ││ │ │ │ │23 August │ 400.531 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107137│8.19.01│5081 Peştera │ teren │Extravilan comuna Peştera, │ ││ │ │ │ │judeţul Constanţa, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 256N Peştera │ 6.649.299 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107088│8.19.01│3282 Constanţa │construcţii şi teren│Municipiul Constanţa, zona │ ││ │ │ │ │industrială Palas, judeţul │ ││ │ │ │ │Constanţa, C.F. nr. 151.431 │ ││ │ │ │ │Constanţa │ 3.529.831 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107057│8.19.01│2920 Adamclisi │construcţii şi teren│Extravilan comuna Adamclisi, │ ││ │ │ │ │judeţul Constanţa, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │10756, C.F. nr. 10.758, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 10.760 Adamclisi │ 2.940.106 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107153│8.19.01│2392 Ovidiu │construcţii şi teren│Extravilan oraş Ovidiu, │ ││ │ │ │ │judeţul Constanţa, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 106182 Ovidiu │ 9.493.052 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107159│8.19.01│1357 Schitu │construcţii şi teren│Comuna Costineşti, satul │ ││ │ │ │ │Schitu, judeţul Constanţa, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 106.182 Ovidiu │ 9.050.628 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107048│8.19.01│3287 Tecuci │construcţii şi teren│Extravilan municipiul Tecuci, │ ││ │ │ │ │judeţul Galaţi, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │101.285 Tecuci │ 189.664 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107046│8.19.01│3117 Cosmeşti │construcţii şi teren│Extravilan comuna Cosmeşti, │ ││ │ │ │ │judeţul Galaţi, C.F. nr. 1943 │ ││ │ │ │ │Cosmeşti │ 179.663 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│107047│8.19.01│1576 Movileni │construcţii şi teren│Extravilan comuna Movileni, │ ││ │ │ │ │judeţul Galaţi, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │100057, C.F. nr. 100278 │ ││ │ │ │ │Movileni │ 2.716.031 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106911│8.19.01│3137 Măgura │construcţii şi teren│Extravilan comuna Măgura, │ ││ │ │ │ │judeţul Bacău, C.F. nr. 3075 │ ││ │ │ │ │Măgura │ 97.744,38 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106924│8.19.01│3193 Măgura │construcţii şi teren│Extravilan comuna Măgura, │ ││ │ │ │ │judeţul Bacău, C.F. nr. 956/N │ ││ │ │ │ │Măgura │ 437.100,72 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103946│8.19.01│2701 Lunca de Sus│construcţii şi teren│Extravilan localitatea Lunca │ ││ │ │ │ │de Sus, judeţul Harghita, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50446 Lunca de Sus │ 693.990 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106954│8.19.01│522 Piatra-Neamţ │construcţii şi teren│Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea│ ││ │ │ │ │Tineretului nr. 6, judeţul │ ││ │ │ │ │Neamţ, C.F. nr. 55049, C.F. │ ││ │ │ │ │nr. 54771 şi C.F. nr. 54866 │ ││ │ │ │ │Piatra-Neamţ │ 1.726.799,67 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106902│8.19.01│1563 Muntenii │construcţii şi teren│Comuna Muntenii de Jos, │ ││ │ │ de Jos │ │judeţul Vaslui, C.F. nr. 1047,│ ││ │ │ │ │C.F. nr. 1048 Muntenii de Jos │ 374.653,12 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104093│8.19.01│2813 Sighişoara │construcţii şi teren│Municipiul Sighişoara, │ ││ │ │ │ │extravilan, judeţul Mureş, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 53835 Sighişoara │ 1.289.904 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104002│8.19.01│2302 Târgu Mureş │construcţii şi teren│Municipiul Târgu Mureş, │ ││ │ │ │ │extravilan, judeţul Mureş, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 131224 Târgu Mureş │ 22.081 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106747│8.19.01│3169 Săuca │ teren │Comuna Săuca, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Satu Mare, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │10282 Săuca │ 3.385.797 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103972│8.19.01│1214 Axente Sever│construcţii şi teren│Comuna Axente Sever, │ ││ │ │ │ │extravilan, judeţul Sibiu, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 100526 Axente Sever │ 4.035.075 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104083│8.19.01│1075 Sibiu │construcţii şi teren│Municipiul Sibiu, strada Orlat│ ││ │ │ │ │judeţul Sibiu, C.F. nr. 113835│ ││ │ │ │ │Sibiu │ 705.981 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104087│8.19.01│2924 Sibiu │construcţii şi teren│Municipiul Sibiu, Şoseaua │ ││ │ │ │ │Alba Iulia nr. 71, judeţul │ ││ │ │ │ │Sibiu, C.F. nr. 6463 Turnişor │ 661.523 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104078│8.19.01│793 Sibiu │construcţii şi teren│Municipiul Sibiu, Şoseaua │ ││ │ │ │ │Alba Iulia nr. 77, judeţul │ ││ │ │ │ │Sibiu, C.F. nr. 59108 Sibiu │ 2.389.807 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104089│8.19.01│5106 Sibiu │ teren │Municipiul Sibiu, intravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Sibiu, C.F. nr. 114004│ ││ │ │ │ │Sibiu │ 20.468 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106769│8.19.01│2640 Budureasa │construcţii şi teren│Comuna Budureasa, intravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Bihor, C.F. nr. 50030 │ ││ │ │ │ │Budureasa │ 116.510.471 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104122│8.19.01│3150 Ucea │construcţii şi teren│Comuna Ucea, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Braşov, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │105440, C.F. nr. 105441 Ucea │ 13.839.646 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104127│8.19.01│1181 Codlea │construcţii şi teren│Oraşul Codlea, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Braşov, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │103987 Codlea │ 78.133.706 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106674│8.19.01│3185 Cluj-Napoca │construcţii şi teren│Municipiul Cluj-Napoca, │ ││ │ │ │ │extravilan, judeţul Cluj, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca │ 3.737.322 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106676│8.19.01│3192 Floreşti │construcţii şi teren│Comuna Floreşti, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Cluj, C.F. nr. 58175 │ ││ │ │ │ │Floreşti │ 7.646.830 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106679│8.19.01│3072 Cluj-Napoca │construcţii şi teren│Municipiul Cluj-Napoca, │ ││ │ │ │ │strada Moş Ion Roată nr. 18, │ ││ │ │ │ │judeţul Cluj, C.F. nr. 284560 │ ││ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 23.460.030 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│106709│8.19.01│2792 Moisei │construcţii şi teren│Comuna Moisei, extravilan, │ ││ │ │ │ │judeţul Maramureş, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │5944 Moisei │ 3.741.498 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103917│8.19.01│539 Slatina │construcţii şi teren│Municipiul Slatina, str. │ ││ │ │ │ │Tunari nr. 1, judeţul Olt, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 50494 Slatina │ 7.009.040 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103918│8.19.01│813 Slatina │construcţii şi teren│Municipiul Slatina, str. │ ││ │ │ │ │Ionaşcu nr. 65, judeţul Olt, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 19415 Slatina │ 132.157*) │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103931│8.19.01│1059 Târgu Jiu │construcţii şi teren│Municipiul Târgu Jiu, Strada │ ││ │ │ │ │Narciselor, judeţul Gorj, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 40857 Târgu Jiu │ 5.529.847,63 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103936│8.19.01│3121 Turcineşti │ construcţii │Comuna Turcineşti,judeţul Gorj│ 754.290,86 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│104049│8.19.01│2899 Predeal │construcţii şi teren│Judeţul Braşov,oraşul Predeal,│ ││ │ │ │ │Str. Râşnoavei - DN 73A, │ ││ │ │ │ │C.F. nr. 101665 │ 8.243.757,41 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103827│8.19.01│3191 Valea │construcţii şi teren│Comuna Valea Doftanei, satul │ ││ │ │ Doftanei │ │Trăisteni, punct "Priscu", │ ││ │ │ │ │tarla 10, parcela 87/6 F, │ ││ │ │ │ │judeţul Prahova, C.F. nr. │ ││ │ │ │ │22999 Valea Doftanei │ 668.311,80 │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│103713│8.19.01│346 Călăraşi │construcţii şi teren│Municipiul Călăraşi, │ ││ │ │ │ │Str. Independenţei nr. 5, │ ││ │ │ │ │judeţul Călăraşi │ 4.508.221,752 │└──────┴───────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘-----------*) Valoarea contabilă este actualizată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul statului.  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor al căror regim juridic se schimbă*Font 8*┌────┬─────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │Persoana juridică │ Persoana juridică │ Codul de clasificare │ Caracteristicile ││crt.│ este situat │ de la care │la care se transmite│ din inventarul │ tehnice ││ │imobilul care│ se transmite │imobilul/Codul unic │ bunurilor aflate în │ ale imobilului ││ │se transmite │ imobilul/Codul │ de înregistrare │ administrarea │ ││ │ │ unic de înregis- │ fiscală │Ministerului Apărării │ ││ │ │ trare fiscală │ │ Naţionale care │ ││ │ │ │ │ alcătuiesc domeniul │ ││ │ │ │ │ public al statului │ │├────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ 1. │Municipiul │Statul român, │Municipiul Slatina, │- imobil 539 - parţial│Suprafaţa totală a ││ │Slatina, str.│din administrarea │în administrarea │- cod 8.19.01 │terenului, inclusiv ││ │Tunari nr. 1,│Ministerului │Consiliului Local al│- nr. M.F. 103917 │construcţiile ││ │judeţul Olt │Apărării Naţionale│Municipiului Slatina│C.F. nr. 50494 Slatina│ = 116.807 mp ││ │ │CUI - 4183229 │CUI - 4394811 │- valoarea contabilă -│ ││ │ │ │ │ 7.009.040 lei │ │├────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ 2. │Municipiul │Statul român, │Municipiul Slatina, │- imobil 813 - parţial│Suprafaţa totală a ││ │Slatina, str.│din administrarea │în administrarea │- cod 8.19.01 │terenului, inclusiv ││ │Ionaşcu │Ministerului │Consiliului Local al│- nr. M.F. 103918 │construcţiile ││ │nr. 65, │Apărării Naţionale│Municipiului Slatina│- pavilioanele A şi B │ = 1.004 mp ││ │judeţul Olt │CUI - 4183229 │CUI - 4394811 │C.F. nr. 19415 Slatina│ ││ │ │ │ │- valoarea contabilă -│ ││ │ │ │ │ 18.181,9 lei │ │├────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ 3. │Municipiul │Statul român, │Municipiul Târgu Jiu│- imobil 1059 │Suprafaţa totală a ││ │Târgu Jiu, │din administrarea │în administrarea │- cod 8.19.01 │terenului, inclusiv ││ │Str. │Ministerului │Consiliului Local al│- nr. M.F. 103931 │construcţiile ││ │Narciselor, │Apărării Naţionale│Municipiului │C.F. nr. 40857 │ = 123.886 mp ││ │judeţul Gorj │CUI - 4813229 │Târgu Jiu │Târgu Jiu │ ││ │ │ │CUI - 4956065 │- valoarea contabilă -│ ││ │ │ │ │ 5.529.847,63 lei │ │├────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ 4. │Municipiul │Statul român, │Judeţul Hunedoara, │- imobil 5159 │Suprafaţa totală a ││ │Deva, │din administrarea │în administrarea │- cod 8.19.01 │terenului, inclusiv ││ │localitatea │Ministerului │Consiliului Judeţean│- nr. M.F.P. 103541 │construcţiile ││ │Peştişu Mare,│Apărării Naţionale│Hunedoara │C.F. nr. 66551 Deva │ = 16.918 mp ││ │judeţul │- domeniul public │CUI - 4374474 │- valoarea contabilă -│ ││ │Hunedoara │CUI - 4183229 │ │ 37.218,47 lei │ │├────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ 5. │Comuna Băcia,│Statul român, │Judeţul Hunedoara, │- imobil 1562 │Suprafaţa totală a ││ │judeţul │din administrarea │în administrarea │- cod 8.19.01 │terenului, inclusiv ││ │Hunedoara │Ministerului │Consiliului Judeţean│- nr. M.F.P. 104145 │construcţiile ││ │ │Apărării Naţionale│Hunedoara │C.F. nr. 60541 Băcia │ = 65.097 mp ││ │ │- domeniul public │CUI - 4374474 │- valoarea contabilă -│ ││ │ │CUI - 4183229 │ │ 133.963,75 lei │ │└────┴─────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘----------