HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 2 august 2006 (**republicată**) (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici*)(actualizată până la data de 25 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 809 din 17 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotareHotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 31/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008;- Hotărârea Guvernului nr. 280/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009;- Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2010;- Hotărârea Guvernului nr. 51/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", iar sintagma "ministrul administraţiei şi internelor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.----------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". (2) În subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se organizează şi funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre regionale. (3) Sediul principal al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.----------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 809 din 17 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014.  +  Capitolul II Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică. (2) Agenţia îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii: a) reglementarea funcţiei publice; b) managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; c) perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici; d) formare profesională în administraţia publică; e) gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice; f) monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici; g) reprezentare. (3) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (4) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează direct cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 3În domeniul reglementării funcţiei publice Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;----------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". b) elaborează norme metodologice, proceduri şi instrucţiuni cu caracter normativ privind funcţia publică şi funcţionarii publici; c) analizează şi avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, elaborate de alte autorităţi sau instituţii publice; d) elaborează reglementări comune autorităţilor şi instituţiilor publice privind funcţiile publice, evaluarea, gradarea şi clasificarea posturilor, cu consultarea asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici; e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, precum şi alte reglementări privind salarizarea funcţionarilor publici; f) elaborează normele de organizare, utilizare şi prelucrare a informaţiilor cuprinse în baza de date referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici; g) coordonează şi sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislaţiei din domeniul funcţiei publice cu reglementările Uniunii Europene şi alte acte cu caracter internaţional pe care România le-a ratificat; i) urmăreşte ca proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte autorităţi sau instituţii publice, care conţin prevederi referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, să fie în concordanţă cu reglementările interne şi europene existente în acest domeniu.  +  Articolul 4 (1) În domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează principiile, politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, pe care le prezintă ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru a fi însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului;----------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". b) urmăreşte modul de aplicare a strategiilor, politicilor şi programelor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici; c) elaborează studii, analize şi prognoze privind structura şi dinamica corpului funcţionarilor publici; d) organizează şi gestionează concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în condiţiile legii; e) realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs, în condiţiile legii; f) avizează sau, după caz, verifică condiţiile stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de către alte autorităţi şi instituţii publice; g) monitorizează derularea procedurilor de recrutare şi promovare a funcţionarilor publici, în condiţiile legii; h) dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursurilor, dacă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale în domeniu; i) abrogată;-------------Lit. i) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. j) asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, Comisia de evaluare a înalţilor funcţionari publici şi pentru Comisia de recrutare a înalţilor funcţionari publici; k) acordă aviz, în condiţiile legii, pentru stabilirea de către autorităţi şi instituţii publice a funcţiilor publice; l) urmăreşte situaţia funcţiilor publice şi monitorizează ocuparea acestora; m) gestionează corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi asigură redistribuirea funcţionarilor publici, în condiţiile legii; n) elaborează, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală, în condiţiile legii; formulează observaţii în cazul în care constată neregularităţi în elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile din administraţia publică locală; o) stabileşte criteriile generale de performanţă profesională pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici; p) acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice, în scopul aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; q) coordonează metodologic şi acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale; r) sprijină autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea şi aprobarea unor norme specifice în acest domeniu. (2) Condiţiile în care Agenţia poate delega autorităţilor sau instituţiilor publice competenţa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 5În domeniul perfecţionării pregătirii profesionale a funcţionarilor publici, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte domeniile prioritare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici; b) avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a funcţionarilor publici; c) stabileşte tematica specifică programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare pentru funcţionari publici; d) centralizează planurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, întocmite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice; e) sprijină autorităţile administraţiei publice pentru derularea unor programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici; f) colaborează cu centrele regionale pentru derularea programelor de formare şi perfecţionare a personalului din administraţia publică; g) sprijină instituţiile care organizează programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu personal de predare.  +  Articolul 6 (1) În domeniul formării profesionale în administraţia publică, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) asigură formarea continuă pentru înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere, tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolvenţi de învăţământ superior, viitori manageri publici, funcţionari publici de execuţie din administraţia publică centrală; b) elaborează, în colaborare cu instituţiile publice şi cu alte organizaţii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici; monitorizează şi evaluează implementarea acesteia;b^1) stabileşte domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice adoptate de Guvernul României;-------------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. c) coordonează metodologic centrele regionale; d) asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă; e) abrogată;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. f) organizează programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici; g) abrogată;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. h) asigură formarea specializată a funcţionarilor publici de conducere, prin programe de formare specializată, cu durata de 180 de ore;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.h^1) asigură formarea specializată în administraţia publică, pentru persoane numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru aleşii locali;-------------Lit. h^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.h^2) asigură formarea profesională în domeniile prioritare stabilite potrivit lit. b^1);-------------Lit. h^2) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. i) organizează programe de perfecţionare în administraţie cu durata variabilă între 3 zile şi 90 de zile pentru funcţionarii publici, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, pentru aleşii locali, pentru personalul contractual din cadrul administraţiei publice, precum şi pentru orice alte persoane interesate.-------------Lit. i) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012. j) organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală. (2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţie se face prin certificate, semnate de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 7În domeniul gestiunii de programe, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează, elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice programe pentru dezvoltarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;----------------Litera a) a art. 7 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". b) gestionează programele privind funcţia publică şi funcţionarii publici, urmăreşte îndeplinirea acestora şi prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;----------------Litera b) a art. 7 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". c) elaborează şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a funcţiilor publice vacante.  +  Articolul 8În domeniul monitorizării şi controlului activităţii referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) monitorizează şi controlează aplicarea legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, precum şi respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice; b) monitorizează modul în care sunt asigurate şi respectate de către autorităţile şi instituţiile publice condiţiile de muncă pentru funcţionarii publici; în acest scop conlucrează cu organizaţiile sindicale şi cu asociaţiile profesionale ale funcţionarilor publici; c) controlează modul de respectare de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcţionarilor publici, precum şi aplicarea măsurilor privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu; d) coordonează metodologic, monitorizează, verifică şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind normele de conduită a funcţionarilor publici, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi a comisiilor de disciplină, organizarea şi desfăşurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici; e) sesizează instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii; f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; g) întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum şi cu privire la respectarea legislaţiei specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru a fi înaintate pentru dezbatere şi aprobare Parlamentului.----------------Litera g) a art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 9În domeniul reprezentării, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; b) colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; c) colaborează cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate; d) conlucrează cu organizaţiile asociative ale funcţionarilor publici, din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul său de activitate; e) participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;----------------Litera e) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". f) negociază, cu acordul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniul funcţiei publice, al funcţionarilor publici şi al managementului resurselor umane; prezintă acordurile convenite ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului.----------------Litera f) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine. (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să comunice Agenţiei, la termenele stabilite, informaţiile solicitate referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, în condiţiile legii. (3) Agenţia va comunica persoanelor interesate informaţii de interes public referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, în condiţiile legii. (4) Agenţia poate edita buletine informative şi alte publicaţii de specialitate.  +  Articolul 11 (1) Orice modificare apărută în evidenţa funcţiilor publice din cadrul autorităţii sau instituţiei publice se comunică Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei. (2) În prima lună a fiecărui an autorităţile şi instituţiile publice vor transmite Agenţiei modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, precum şi situaţia privind salarizarea funcţionarilor publici. (3) Informaţiile privind funcţiile publice şi funcţionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenţie.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  +  Articolul 12 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.----------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". (3) Preşedintele Agenţiei conduce aparatul propriu al Agenţiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite. (5) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (6) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual. (7) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin. (8) În cazul lipsei preşedintelui, precum şi în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin preşedintelui se exercită în numele preşedintelui, de către vicepreşedintele Agenţiei.  +  Articolul 13 (1) Agenţia are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii. (2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 198, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui Agenţiei. Numărul maxim de posturi aprobat include posturile din aparatul propriu, precum şi posturile din instituţiile publice subordonate.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013. (2) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului Agenţiei se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte compartimente, în condiţiile legii. (5) În cadrul Agenţiei, prin ordin al preşedintelui, se înfiinţează Unitatea de implementare a proiectelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi prin fişa postului. (2) Statul de funcţii al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei, în limita numărului de posturi aprobat.----------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 16 (1) Agenţia are un număr de autoturisme şi un consum lunar de carburant stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Agenţia are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, 5 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013.  +  Articolul 17 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.----------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". (2) Veniturile obţinute din taxele şi tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat. (3) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.  +  Capitolul IV Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile centrelor regionale  +  Articolul 18 (1) Centrele regionale sunt organizate şi funcţionează cu sediul în municipiile Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. (2) În cadrul centrelor regionale, se înfiinţează ca unităţi fără personalitate juridică centre teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre teritoriale. Arondarea judeţelor, precum şi a centrelor teritoriale la centrele regionale este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Personalul centrelor regionale este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 18 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013. (5) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor regionale, structura organizatorică, precum şi numărul de posturi alocat fiecărui centru regional se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.  +  Articolul 19 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013. (4) Numirea conducătorilor centrelor regionale se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (5) Conducătorii centrelor regionale sunt ordonatori terţiari de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor, conducătorii centrelor regionale emit decizii.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.  +  Articolul 20 (1) Centrele regionale organizează programe de perfecţionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal: a) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor prefectului, precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia celor care se încadrează în categoria înalţilor funcţionari publici; b) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub autoritatea acestora; c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor, pentru aleşii locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice. (2) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv. (3) Centrele regionale pot organiza seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală. (4) Centrele regionale pot desfăşura şi următoarele activităţi: a) elaborarea de studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice locale; b) dezvoltarea de relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate. (5) Centrele regionale au obligaţia de a transmite semestrial Agenţiei rapoarte privind activităţile desfăşurate. (6) Centrele regionale îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.  +  Articolul 22 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrelor regionale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei. (2) Veniturile obţinute din taxele şi tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat. (3) Centrele regionale pot beneficia de consultanţă şi asistenţă tehnică prin programe/proiecte cu finanţare externă.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23Agenţia se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia*).---------*) Prezenta hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006.  +  Articolul 24Modelul certificatelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------------Art. 24 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administraţiei şi internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 25Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţă de judeţ în care funcţionează centrele regionale vor asigura, în condiţiile legii, spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. I-IV şi art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 şi ale art. III şi IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acestora:- Art. I-IV şi art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009:"Art. I. - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalităţi: a) desfiinţarea prin comasare prin absorbţie a Institutului Naţional de Administraţie şi preluarea activităţii de către o direcţie nouă care se înfiinţează în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; b) desfiinţarea centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi preluarea activităţii de către instituţii nou-înfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; c) reducerea de posturi.Art. II. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, personalul Institutului Naţional de Administraţie se preia în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală se preia în cadrul centrelor regionale înfiinţate în condiţiile Legii nr. 329/2009 şi ale prezentei hotărâri, în limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate în condiţiile prevăzute la alin. (1) pe noile funcţii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor instituţionale, cu respectarea pregătirii profesionale şi a competenţelor personalului prin raportare la atribuţiile compartimentelor. (3) Încadrarea personalului în condiţiile prevăzute la alin. (2), precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (4) În cazul în care personalul din cadrul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se încadrează în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, acestuia îi încetează raportul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu. Încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) şi, dacă este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici preia patrimoniul instituţiilor publice ce se desfiinţează, prevăzute la art. I, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde menţiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009. (2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice*) protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1).-----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".Art. III^1*). - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici predă patrimoniul preluat în condiţiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, desfiinţate potrivit art. I lit. b), instituţiilor similare nou-înfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prezentei hotărâri.---------*) Art. III^1 a fost introdus prin articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2010 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul predat în condiţiile alin. (1) şi (2), cât şi structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice*).-----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".Art. IV. - (1) Programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aflate în derulare sau programate să se desfăşoare până la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se finalizează, respectiv se desfăşoară în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Programele/proiectele derulate de Institutul Naţional de Administraţie se preiau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în condiţiile şi termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Programele de formare profesională destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi aflate în derulare, se preiau de centrele regionale înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară până la finalizarea acestora în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Programele/proiectele finanţate şi destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară în continuare până la data finalizării lor............................................................................Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.";- Art. III şi IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010:"Art. III. - Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se face în termenele şi cu procedura reglementate de dispoziţiile legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.Art. IV. - Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se realizează în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare."--------------NOTĂ C.T.C.E. Piatra NeamţArt. II şi art. III din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012, prevăd:"Art. II (1) Centrele regionale organizate cu sediile în municipiile Craiova, Călăraşi, Sibiu şi Constanţa se reorganizează în centre teritoriale, unităţi fără personalitate juridică, în cadrul centrelor regionale organizate cu sediile în municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 2. (2) Personalul centrelor regionale reorganizate potrivit alin. (1) se preia în cadrul centrelor regionale prevăzute în anexa nr. 2. (3) Încadrarea personalului centrelor regionale în noile funcţii se face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în numărul de posturi aprobat, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul III (1) Centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 se subrogă în drepturile şi obligaţiile centrelor regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1). (2) Centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 preiau patrimoniul centrelor regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1), pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite structurii centrale de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice*) protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (2).-----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". (5) Patrimoniul predat în condiţiile alin. (2) şi structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (6) Programele de formare profesională destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, organizate de centrele regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1) şi aflate în derulare, se preiau de centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 şi se desfăşoară până la finalizarea acestora în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Programele/Proiectele finanţate şi destinate personalului din administraţia publică, precum şi altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1) şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 şi se desfăşoară în continuare până la data finalizării lor."  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────────────────┐ ││ │Numărul maxim de posturi: │ ││ │198, inclusiv demnitarii │ ││ │şi posturile aferente │ ││ │cabinetului preşedintelui │ ││ │Agenţiei │ ││ └──────────────────────────┘ ││ ┌────────────┐ ││ ┌──────────────┬──────────────────────────────┤ PREŞEDINTE ├───────────────────┐ ││ │ │ └─────┬──────┘ │ ┌─────────────────┐ ││ │ │ │ │ │ Cabinet │ ││ │ │ │ ├──►│ preşedinte │ ││ │ │ │ ┌──────────────┐ │ └─────────────────┘ ││ │ │ ├─►│VICEPREŞEDINTE│ │ ┌─────────────────┐ ││ │ │ │ └──────────────┘ │ │ Compartiment │ ││ │ │ ▼ ├──►│ audit public │ ││ │ │ ┌──────────────────┐ │ │ intern │ ││ │ │ │ SECRETAR GENERAL ├─────────────┐ │ └─────────────────┘ ││ │ │ └─────────┬────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ ││ │ │ ┌─────────────────┤ │ ├──►│ Corp control │ ││ │ │ ▼ ▼ │ │ └─────────────────┘ ││ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────────┐ ││ │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ │ │Direcţia programe│ ││ │ │ │ generală │ │ generală, │ │ └──►│ cu finanţare │ ││ │ │ │ managementul│ │reglementare,│ │ │ externă │ ││ │ │ │ funcţiei │ │monitorizare │ │ └─────────────────┘ ││ │ │ │ publice │ │ şi │ │ ││ │ │ └──────┬──────┘ │ contencios │ │ ││ │ │ │ └─────────┬───┘ │ ││ │ │ ┌──────┴──────────┐ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ││ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐┌─────────────┐┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ││ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ │ Direcţia │ ││ │ comunicare │ │ coordonare │ │ gestionarea ││ evidenţa, ││reglementare,│ │ economic, │ ││ │ şi relaţii │ │ centre │ │procedurilor ││monitorizarea││dezvoltare şi│ │resurse umane, │ ││ │internaţionale│ │ regionale, │ │ adminis─ ││şi controlul ││implementare │ │ achiziţii, │ ││ │ │ │ evaluare şi │ │ trative ││ salarizării ││ │ │admininistrativ│ ││ └──────────────┘ │perfecţionare│ └─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘ │ şi protocol │ ││ │ profesională│ └───────────────┘ ││ └──────┬──────┘ ││ ▼ ││ ┌──────────────────┬───────────────┬──────────────┐ ││ ▼ ▼ ▼ ▼ ││ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ ││ │ regional │ │ regional │ │ regional │ │ regional │ ││ │ Bucureşti*)│ │ Iaşi*) │ │Cluj─Napoca*)│ │ Timişoara*)│ ││ └────────────┘ └────────────┘ └─────────────┘ └────────────┘ ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ *) Se organizează la nivel de direcţie/serviciu/birou. │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, încadrarea personalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al centrelor regionale, după caz, în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 2ARONDAREAjudeţelor, a municipiului Bucureşti, precum şi a centrelorteritoriale la centrele regionale de formare continuăpentru administraţia publică localăI. a) Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti:1. Municipiul Bucureşti2. Judeţul Ilfov3. Judeţul Prahova4. Judeţul Argeş5. Judeţul Dâmboviţa6. Judeţul Teleorman7. Judeţul Călăraşi8. Judeţul Giurgiu9. Judeţul Ialomiţa10. Judeţul Buzău11. Judeţul Constanţa12. Judeţul Tulcea13. Judeţul Brăila14. Judeţul Vrancea15. Judeţul Galaţi b) Centre teritoriale în cadrul centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti: Călăraşi şi ConstanţaII. a) Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Cluj-Napoca:1. Judeţul Cluj2. Judeţul Maramureş3. Judeţul Satu Mare4. Judeţul Sălaj5. Judeţul Bistriţa-Năsăud6. Judeţul Bihor7. Judeţul Sibiu8. Judeţul Braşov9. Judeţul Mureş10. Judeţul Covasna11. Judeţul Harghita12. Judeţul Alba b) Centru teritorial în cadrul centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Cluj-Napoca: SibiuIII. a) Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Timişoara:1. Judeţul Timiş2. Judeţul Arad3. Judeţul Caraş-Severin4. Judeţul Hunedoara5. Judeţul Dolj6. Judeţul Olt7. Judeţul Gorj8. Judeţul Vâlcea9. Judeţul Mehedinţi b) Centru teritorial în cadrul centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Timişoara: CraiovaIV. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Iaşi:1. Judeţul Iaşi2. Judeţul Suceava3. Judeţul Botoşani4. Judeţul Neamţ5. Judeţul Bacău6. Judeţul Vaslui-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012, conform pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.---------