HOTĂRÂRE nr. 799 din 17 septembrie 2014 (*actualizată*)privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate(actualizată până la data de 8 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional şi procedural de gestionare a fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate din acest fond.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.  +  Articolul 2În textul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) POAD: Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015. b) organizaţii partenere: instituţii publice şi/sau organizaţii nonguvernamentale ale căror operaţiuni au fost selectate pentru finanţare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management; c) grup-ţintă: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistenţa materială de bază şi/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 şi în conformitate cu legislaţia naţională; d) asistenţă materială de bază: rechizite şcolare şi ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, acoperiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002; e) ajutoare alimentare: alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1); f) abrogată;----------Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015.  +  Articolul 3 (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt: a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv; e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv; f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv; g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului. (2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor. (3) Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1), dar nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative prevăzute la art. 5 alin. (6). (4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h), menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului. (5) Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces. (6) Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. (7) Primesc asistenţă materială de bază, respectiv rechizite şcolare şi ghiozdane, elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015.  +  Articolul 5 (1) Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, conform actului de identitate valabil, sau adresa, conform documentelor justificative prevăzute la alin. (6). (2) Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane. (3) Distribuţia ajutoarelor alimentare se face de către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe baza: a) listelor iniţiale, care sunt întocmite de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) şi de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), ale Casei Naţionale de Pensii Publice pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-f) şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g). Listele iniţiale se completează operativ de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, prin introducerea persoanelor eligibile la data distribuţiei, dar care, din diverse motive, nu figurează pe liste, pe măsură ce acestea se prezintă şi după verificarea eligibilităţii lor; b) listelor de suplimentare întocmite de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, preluând datele din lista iniţială, pentru distribuţia eventualelor stocuri rămase după distribuţia pe baza listelor iniţiale. (4) Ridicarea ajutoarelor alimentare se face astfel:1. pe listele iniţiale: a) pentru beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea acestuia pe listă şi semnarea de primire de către beneficiari. În cazul existenţei unor suspiciuni privind calitatea de beneficiar la data distribuţiei, autoritatea executivă a autorităţii publice locale poate verifica documentele justificative necesare, eventual cu sprijinul serviciilor deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a); b) pentru beneficiarii adăugaţi pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea şi înscrierea acestuia pe listă, precum şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (6), semnarea de primire pe listă, anexarea în copie a documentelor justificative. În cazul existenţei unor suspiciuni privind calitatea de beneficiar la data distribuţiei, autoritatea executivă a autorităţii publice locale poate solicita sprijinul serviciilor deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a);2. pe listele de suplimentare: în aceleaşi condiţii ca pentru beneficiarii adăugaţi pe listele iniţiale. (5) Listele prevăzute la alin. (3) se întocmesc în ordine alfabetică, separat, pe categorii de persoane eligibile, aşa cum sunt ele menţionate la art. 3 alin. (1). Completarea listelor iniţiale cu noi persoane eligibile la data distribuţiei va fi făcută pe foi suplimentare ce vor fi inserate între paginile listei iniţiale, pe litere şi categorii, cu anexarea în copie a documentelor justificative. (6) Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt, după caz: a) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b): dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal; b) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. c): carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, sau adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. d)-f): talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor; d) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. g): certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat; e) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. h): dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local. (7) Documentele prevăzute la alin. (6) vor fi solicitate, verificate şi anexate în copie la listă, pentru beneficiarii adăugaţi de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe listele iniţiale, precum şi pentru beneficiarii de pe listele de suplimentare. Pentru beneficiarii de pe listele iniţiale, în forma în care acestea au fost eliberate de serviciile deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a), anexarea la listă a documentelor justificative nu este necesară. (8) Pentru a da dreptul la primirea de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, documentele menţionate la alin. (6) trebuie să fie valabile la data distribuţiei. Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare distribuţiei, cu excepţia cazurilor când în luna de distribuţie au avut loc modificări ale pensiilor. (9) Distribuţia pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare. Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuţie şi limitarea timpului de aşteptare pentru beneficiari, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pot organiza distribuţia în baza unui program comunicat beneficiarilor prin diverse mijloace. (10) Distribuţia pe listele de suplimentare se face în maximum 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuţiei pe listele iniţiale sau începând cu ziua lucrătoare următoare celei de primire prin redistribuire a ajutoarelor alimentare de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu excedente nedistribuite. (11) Asistenţa materială de bază este distribuită prin inspectoratele şcolare şi şcoli, conform schemei de distribuţie prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002".----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015.  +  Articolul 5^1În cazul în care, după distribuţia pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), autorităţile executive ale autorităţilor publice locale rămân cu un stoc nedistribuit de ajutoare alimentare, se va proceda la distribuţia acestuia, cu respectarea următoarelor etape succesive: a) compensare între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială, din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea instituţiei prefectului; b) compensare între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială, din judeţe diferite, cu acordul şi coordonarea instituţiilor prefectului din judeţele care fac compensarea; c) distribuţia pe lista de suplimentare, de cel mult două cutii/persoană, beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din localitatea respectivă şi care figurează pe lista iniţială. Au prioritate la acordarea cantităţii suplimentare persoanele singure, din toate categoriile de la art. 3 alin. (1). Numărul de cutii distribuit pe lista de suplimentare va fi, în cadrul unei localităţi, acelaşi pentru toţi beneficiarii eligibili trecuţi pe aceasta listă, conform dispoziţiei primarului.----------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015.  +  Articolul 6 (1) În sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate şi are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare şi implicit de autoritate contractantă în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică a ajutoarelor alimentare. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a asistenţei materiale de bază.(2^1) Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia coordonare sistem şi monitorizare, este responsabil cu desemnarea şi monitorizarea desemnării autorităţilor cu rol în gestionarea şi controlul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.(2^2) Prin ordin al ministrului fondurilor europene se desemnează autorităţile care îndeplinesc rolul de autoritate de management şi autoritate de certificare, pe baza raportului şi a opiniei emise de către autoritatea de audit.----------Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.(2^3) Calitatea de autoritate desemnată se poate retrage prin ordin al ministrului fondurilor europene, în cazul în care rezultatele auditului şi ale verificărilor/controalelor relevante efectuate la nivelul autorităţii desemnate arată că autoritatea desemnată nu mai îndeplineşte criteriile iniţiale pe baza cărora autoritatea de audit a emis raportul şi opinia în vederea desemnării şi nu a întreprins măsurile de remediere dispuse în conformitate cu art. 35 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.----------Alin. (2^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.(2^4) În vederea monitorizării desemnării, autoritatea desemnată are obligaţia transmiterii către Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia coordonare sistem şi monitorizare a proiectelor de raport de audit şi a rapoartelor finale de audit în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora, precum şi a rezultatelor verificărilor/controalelor relevante efectuate la nivelul autorităţii desemnate în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.----------Alin. (2^4) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016. (3) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi (AA) este desemnată ca autoritate de audit pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. (4) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (ACP) este desemnată ca autoritate de certificare şi plată pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.  +  Articolul 7 (1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru România din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt în cuantum de 442.562.008,00 euro, în preţuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014. (2) Rata de cofinanţare a Uniunii Europene la nivelul programului operaţional este de 85% din cheltuielile publice eligibile. (3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaţional dacă au fost angajate şi plătite de un beneficiar între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2023. (4) Regulile generale de eligibilitate, precum şi tipurile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016. (5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac în tranşe anuale în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional constituie o decizie de finanţare în sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 şi, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv. (6) Comisia Europeană efectuează plăţi sub formă de prefinanţare, plăţi intermediare şi plăţi ale soldului final. (7) În urma deciziei de adoptare a programului operaţional, Comisia Europeană plăteşte o sumă cu titlu de prefinanţare, reprezentând 11% din contribuţia totală acordată din fond programului operaţional. Prefinanţarea se utilizează numai pentru plăţi către beneficiari în cadrul implementării programului operaţional. (8) Pentru implementarea în condiţii optime a proiectului şi a derulării operaţiunilor începând cu anul 2014, se asigură în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului. (9) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului operaţional se stabilesc având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management. (10) În bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare finanţării totale a proiectelor. (11) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programului operaţional, avizate de principiu de către Autoritatea de management. (12) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management, conform prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene, sumele reprezentând fonduri structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.  +  Articolul 8Atribuţiile instituţiilor responsabile cu gestionarea şi controlul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, precum şi ale instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în implementarea programului sunt prezentate în anexa nr. 2.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie
  Bucureşti, 17 septembrie 2014.Nr. 799.  +  Anexa 1Reguli generale de eligibilitateşi tipuri de cheltuieli eligibile  +  Articolul 1Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:1. Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu art. 22 (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu excepţia formelor de sprijin menţionate la art. 25 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; c) să fie în conformitate cu prevederile programului; d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat/încheiată între autoritatea de management şi beneficiar; e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ţinându-se cont de prevederile art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.2. Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/20143. Cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.  +  Articolul 2În cadrul operaţiunilor P1 - Lipsa alimentelor de bază şi P2 - Precaritate materială de bază la copii (lipsa materialelor şcolare) din POAD sunt eligibile următoarele cheltuieli: a) costurile achiziţionării de alimente şi/sau asistenţă materială de bază; b) în cazul în care un organism public achiziţionează alimente sau asistenţă materială de bază şi le furnizează organizaţiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau ale achiziţionării asistenţei materiale de bază la depozitele organizaţiilor partenere şi costurile de depozitare la o rată fixă de 1% din costurile menţionate la lit. a) sau, în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile angajate şi plătite; c) costurile administrative, de transport şi de depozitare suportate de organizaţiile partenere, la o rată fixă de 5% din costurile menţionate la lit. a); sau 5% din valoarea produselor alimentare desfăcute în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013; d) costurile colectării, transportului, depozitării şi distribuirii donaţiilor de produse alimentare şi ale activităţilor de sensibilizare legate în mod direct de acestea, angajate şi plătite de organizaţiile partenere; e) costurile activităţilor auxiliare desfăşurate şi declarate de organizaţiile partenere care oferă în mod direct sau în cadrul unor acorduri de cooperare produsele alimentare şi/sau asistenţa materială de bază celor mai defavorizate persoane, la o rată fixă de 5% din costurile menţionate la lit. a).  +  Articolul 3În cadrul asistenţei tehnice sunt eligibile următoarele cheltuieli:În condiţiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operaţional se pot finanţa cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistenţa tehnică, auditul, informarea, măsurile de control şi evaluare, asistenţa tehnică şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor partenere: a) Cheltuieli pentru întărirea capacităţii administrative a diferitelor autorităţi cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea acestui program operaţional:1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea programului şi pentru personalul din cadrul unităţilor de implementare a proiectelor organizate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legislaţiei în vigoare;2. cheltuieli pentru îmbunătăţirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferinţelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea şi gestionarea POAD;3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul din cadrul unităţilor de implementare a proiectelor organizate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;4. cheltuieli cu achiziţia de echipamente IT şi de birotică, materiale consumabile şi accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului şi pentru unităţile de implementare a proiectelor organizate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziţia de licenţe şi softuri, ca şi servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului şi pentru unităţile de implementare a proiectelor;6. cheltuieli cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului şi pentru unităţile de implementare a proiectelor;7. cheltuieli cu realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului. b) Vizibilitate, informare şi comunicare:1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de AM;2. cheltuieli pentru implementarea de activităţi de informare şi promovare. c) Controlul şi auditul operaţiunilor:1. cheltuieli de sprijinire a activităţii de control la nivelul AM;2. cheltuieli de sprijinire a verificării la faţa locului;3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;4. cheltuieli cu auditul programului. d) Evaluarea programului operaţional:1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;2. costuri financiare ale procesului de evaluare. e) La nivel de organizaţii partenere prin asistenţă tehnică se pot achiziţiona servicii de instruire a personalului (financiar, verificări), echipamente IT, de birotică, softuri pentru sistemul de monitorizare necesare pentru proiect. Tipurile de cheltuieli finanţate pentru organizaţiile partenere vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.  +  Articolul 4Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaţional: a) dobânzile aferente datoriilor; b) furnizarea de infrastructură; c) costurile bunurilor folosite anterior; d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul.----------Anexa 1 a fost introdusă de alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016, având conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi localecu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programuluioperaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD)A. Instituţii cu rol în sistemul de management şi control al POAD1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management: a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare; b) pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin şi, respectiv, implementarea operaţiunilor; c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit; d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Directivei 95/46/CE şi, după caz, defalcate pe sexe; e) elaborează şi, după consultarea cu părţile interesate relevante, evitând conflictele de interese, transmite Comisiei rapoartele anuale şi finale de implementare; f) elaborează şi aplică proceduri şi/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii şi transparente, conform programului operaţional aprobat; g) asigură faptul că operaţiunea selectată:● intră în domeniul de aplicare al fondului şi al programului operaţional;● îndeplineşte criteriile stabilite în programul operaţional şi la art. 22, 23 şi 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;● ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11), (12), (13) şi (14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabileşte condiţiile acordării sprijinului pentru fiecare operaţiune, inclusiv cerinţele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operaţiunii, planul de finanţare şi termenul îndeplinirii; i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară şi operaţională pentru a îndeplini condiţiile menţionate la lit. g), înainte de aprobarea operaţiunii; j) se asigură că, în cazul în care operaţiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanţare către autoritatea de management, legislaţia aplicabilă relevantă pentru operaţiune a fost respectată; k) determină tipul de asistenţă materială care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operaţiuni; l) verifică faptul că produsele cofinanţate au fost livrate şi că serviciile cofinanţate au fost prestate, precum şi faptul că beneficiarii au plătit cheltuielile declarate şi că acestea sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a sprijinului pentru operaţiunea respectivă; m) efectuează următoarele tipuri de verificări:● verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;● verificări la faţa locului ale operaţiunilor. Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi efectuate prin eşantionare.În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, şi beneficiar al programului operaţional, modalităţile de verificare asigură separarea adecvată a funcţiilor; n) se asigură că beneficiarii implicaţi în implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real au fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune; o) instituie măsuri eficace şi proporţionale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate; p) stabileşte proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată; q) întocmeşte declaraţia de gestiune şi rezumatul anual menţionate de art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puţin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziţia Comisiei şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. În cazul altor operaţiuni decât cele menţionate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de doi ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii încheiate; s) primeşte de la unităţile de implementare, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; t) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final; u) asigură funcţionarea sistemului de gestiune şi control, cu respectarea cerinţelor UE, în vederea asigurării rezonabilităţii şi se asigură că acest sistem funcţionează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea şi sancţionarea fraudelor:● evaluează riscurile antifraudă;● stabileşte măsuri antifraudă şi elaborează planuri de combatere a fraudelor;● desfăşoară activităţi de conştientizare a personalului cu privire la riscul de fraudă;● asigură mecanisme de prevenire a fraudelor;● asigură mecanisme de detectare a fraudelor;● raportează suspiciunile de fraudă şi progres în activitatea de investigare a fraudelor;● implementează măsuri corective privind fraudele;● realizează analize privind suspiciunile de fraudă;● în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaţiile la toate operaţiunile care ar putea fi afectate;● previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate;● notifică Comisia Europeană cu privire la neregulile care depăşesc 10.000 euro în contribuţii din partea fondului şi o ţine la curent cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare; v) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene; w) primeşte şi analizează propunerile de îmbunătăţire a implementării programului şi ia măsuri în consecinţă; x) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului; y) informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la Comisia Europeană a unor observaţii cu privire la implementarea programului; z) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 şi în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană; aa) elaborează şi publică pe site-ul propriu, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau acţiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puţin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informaţii: numele şi adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acţiune materială vizat; bb) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, rambursează beneficiarilor valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceştia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar; cc) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; dd) stabileşte operaţiunile eligibile din cadrul programului operaţional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare (ghiduri, decizii, ordine etc.); ee) asigură monitorizarea implementării programului operaţional gestionat; ff) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE; gg) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor; hh) asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; ii) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; jj) transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare; kk) transmite CE prin sistemul AFIS-IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1972/2015 şi art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1976/2015; ll) aplică corecţiile financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale; mm) transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către CE în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale; nn) elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul (UE) nr. 341/2015; oo) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale; pp) elaborează şi încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare; qq) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile; rr) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării; ss) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, şi elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli; tt) elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor; uu) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern; vv) asigură închiderea programului operaţional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor EGESIF aplicabile şi legislaţiei naţionale; ww) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.2. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD: a) întocmeşte şi transmite către Comisie cererile de plată şi certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile şi că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management; b) întocmeşte conturile menţionate la art. 59 alin. (5) primul paragraf lit. (a) din Regulamentul financiar nr. 966/2012; c) certifică integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislaţia aplicabilă şi că ele au fost angajate pentru operaţiunile selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi cu dreptul aplicabil; d) asigură un sistem în care se înregistrează şi se stochează, în format electronic, evidenţele contabile pentru fiecare operaţiune şi care conţine toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată şi a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune sau pentru un program operaţional; e) se asigură că pentru întocmirea şi depunerea cererilor de plată a primit informaţii adecvate din partea autorităţii de management privind procedurile şi verificările efectuate cu privire la cheltuieli; f) ia în considerare, la momentul întocmirii şi depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfăşurate de către sau sub responsabilitatea autorităţii de audit; g) păstrează, în format electronic, evidenţele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei şi contribuţia publică corespunzătoare plătită către beneficiari; h) păstrează evidenţele contabile ale sumelor recuperabile şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii, înainte de încheierea programului operaţional, prin deducerea acestora din următoarea declaraţie de cheltuieli; i) asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programului operaţional pentru care autoritatea de management se află în România; j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorităţii de management; k) asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale; l) contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemului de management şi control pentru programul operaţional pentru care a fost desemnată autoritate de certificare, conform competenţelor; m) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale; n) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor lor; o) furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012.3. Autoritatea de AuditAutoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute de art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.B. Instituţii implicate în implementarea programului1. MFE, în calitate de beneficiar: a) iniţiază şi implementează operaţiunile de achiziţionare şi distribuire a ajutoarelor alimentare prin:● organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici în vederea furnizării/distribuirii alimentelor, conform prevederilor legale;● încheierea şi implementarea contractelor cu operatorii economici selectaţi;● plata cheltuielilor declarate de operatorii economici şi verificate de beneficiar, conform contractelor încheiate cu MFE;● decontarea, după caz, organizaţiilor partenere, pe bază de documente justificative, a costurilor administrative, transport şi depozitare pentru derularea programului, în limita a 5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; b) stabileşte, în baza numărului de persoane beneficiare comunicat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, prin instituţia prefectului, cantitatea totală, la nivelul întregii ţări, de ajutoare alimentare pentru care va fi organizată licitaţia de furnizare, precum şi cantitatea ce va fi alocată fiecărei autorităţi publice locale, prin contractele de livrare; c) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor partenere, verificarea fizică şi contabilă a distribuirii ajutoarelor alimentare în toate etapele de punere în aplicare a proiectelor şi pe toată durata acestora, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local; d) se asigură că au fost efectuate acţiuni de informare şi comunicare către grupul-ţintă, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului. MFE se asigură de existenţa la punctele de distribuţie a ajutoarelor alimentare a cel puţin unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza beneficiarii; e) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii; f) comunică operativ instituţiilor prefectului evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheiere a contractelor de furnizare, pentru a permite acestora să solicite la serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului întocmirea şi trimiterea către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale a listelor nominale cu beneficiarii eligibili, în aşa fel încât aceste liste să fie cât mai recente faţă de momentul distribuţiei şi, în acelaşi timp, să ajungă la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale înainte de începerea distribuţiei.2. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: a) are atribuţii de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi implementează operaţiunile privind asistenţa materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002; b) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii.3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii: a) defineşte categoriile de persoane beneficiare; b) comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale şi instituţiei prefectului, la solicitarea acestora, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul de beneficiari şi listele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Serviciile deconcentrate respective vor verifica corectitudinea listelor comunicate, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor înregistrări; c) eliberează, dacă este cazul, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, documentele care dovedesc apartenenţa la categoriile eligibile pentru beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Listele cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d)-f), întocmite de serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, vor include şi persoanele aflate în evidenţa caselor sectoriale de pensii, cu respectarea limitei de 450 lei/lună inclusiv pentru cumulul de venituri.4. Instituţia prefectuluiPrin ordin al prefectului, instituţia prefectului numeşte Grupul de lucru pentru derularea POAD, din care vor face parte reprezentanţii instituţiei prefectului, ai consiliului judeţean, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ai serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai altor instituţii publice şi ai organizaţiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenţă specific fiecărei instituţii pe care o reprezintă.Grupul de lucru pentru derularea POAD are următoarele atribuţii: a) comunică, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de beneficiari din categoriile menţionate la art. 3 alin. (1), pe localităţi şi total judeţ, adresa depozitului autorităţii executive a autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator, în baza datelor primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale potrivit pct. 6 lit. a); b) solicită serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi sprijină autorităţile executive ale autorităţilor publice locale în obţinerea, la timp şi corect, de date necesare în derularea POAD, în principal:● numărul de beneficiari pe categorii eligibile şi localităţi necesar a fi comunicat la Ministerul Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de ajutoare alimentare pe ţară, judeţe şi localităţi;● listele iniţiale de distribuţie pentru categoriile de la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), corelat cu datele din calendarul procedurilor de achiziţie publică şi de încheiere a contractelor de furnizare, comunicat de Ministerul Fondurilor Europene, potrivit pct. 2 lit. (e) în aşa fel încât aceste liste să fie cât mai recente faţă de momentul distribuţiei şi, în acelaşi timp, să ajungă la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale înainte de începerea distribuţiei. Listele vor fi transmise, sub forma unui tabel, pe suport electronic, pentru fiecare localitate în parte, în ordine alfabetică, separat pentru fiecare categorie menţionată la literele de la art. 3 alin. (1), şi vor conţine următoarele elemente: nr. crt., nume şi prenume, CNP, adresă; c) comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale datele de livrare şi cantităţile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi este informat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu privire la eventualele modificări ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene; d) informează săptămânal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livrărilor, în ultima zi lucrătoare a săptămânii de raportare, prin poşta electronică, cu privire la cantităţile de ajutoare alimentare recepţionate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, menţionând localitatea, cantitatea şi numărul de proces-verbal; e) realizează, prin sondaj, misiuni de control la livrarea/ recepţia şi la distribuţia ajutoarelor alimentare de către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale; f) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii şi declanşează controale pe aspectele sesizate sau reclamate; g) în baza rapoartelor de control, prevăzute la lit. e), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribuţiei neconforme către persoane neeligibile, deteriorării cutiilor cu ajutoare alimentare, degradării calităţii ajutoarelor alimentare prin depozitare necorespunzătoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de pază, alte aspecte sesizate sau reclamate etc., cu informarea operativă a AMPOAD; h) coordonează acţiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuţia pe lista iniţială, între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale din judeţ şi între judeţe; i) trimite la Ministerul Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeţului, centralizând informaţiile şi sintezele de date primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, precum şi alte date şi informări despre derularea POAD la nivelul judeţului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării POAD la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ; j) alte atribuţii stabilite prin instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene.5. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorA.N.S.V.S.A., prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică respectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către alimentele cu destinaţia de ajutoare alimentare, pe tot lanţul de producţie şi distribuţie a acestora, şi reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea alimentelor distribuite, în conformitate cu protocolul semnat cu beneficiarul în acest sens.6. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele obligaţii: a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de beneficiari din categoriile menţionate la art. 3 alin. (1), adresa depozitului autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator. La stabilirea numărului de beneficiari, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pot lua în calcul, consultând instituţia prefectului, şi procentul pe mai mulţi ani de neprezentări, dar şi evoluţiile previzibile ale unor categorii de beneficiari; b) solicită şi primesc de la serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului numărul de beneficiari şi listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), şi întocmesc listele iniţiale pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. h), conform evidenţelor proprii. Serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului vor avea în vedere corectitudinea listelor, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor înregistrări; c) completează tabelul cu listele iniţiale primite potrivit lit. b) cu următoarele coloane: număr de cutii primite, data primirii, semnătura de primire, observaţii, categorii de raportat. Pe coloana de observaţii va fi notat, în cazul beneficiarilor adăugaţi pe listă, documentul justificativ, anexat la listă, valabil la data distribuţiei, în baza căruia aceştia au fost adăugaţi la lista iniţială. Pentru beneficiarii minori, în această coloană va fi notat numele părintelui sau tutorelui care ridică ajutoarele alimentare, calitatea acestuia (tata/mama/tutore) şi codul numeric personal. Pe coloana "categorii de raportat" va fi menţionată categoria de raportat la UE căreia îi aparţine beneficiarul, respectiv: persoane până la 15 ani inclusiv, persoane peste 65 de ani inclusiv, femei, persoane cu dezabilităţi; d) întocmesc listele de suplimentare, liste avizate de asistenţii sociali în baza anchetelor sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor de la art. 5^1 lit. c). Listele de suplimentare vor avea acelaşi cap de tabel ca şi listele iniţiale; e) primesc cantităţile şi datele de livrare pe localitate de la instituţia prefectului conform graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene, păstrează legătura operativă cu furnizorul privind livrările la datele respective. Pot solicita modificarea cantităţilor şi datelor de livrare comunicate, de comun acord cu furnizorul şi cu informarea Ministerului Fondurilor Europene şi a instituţiei prefectului, păstrând cantitatea totală recepţionată pe fiecare tranşă de livrări; f) recepţionează integral cantităţile de ajutoare alimentare alocate prin contractele de furnizare, la datele din graficul de livrări, pe baza proceselor-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă încheiate la data livrării, sub monitorizarea instituţiei prefectului; g) păstrează două originale din cele 3 exemplare originale ale procesului-verbal, din care unul pentru arhiva proprie şi unul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl transmite la solicitarea acestuia. Păstrează, de asemenea, un exemplar al tabelului centralizator cu livrările recepţionate în cadrul unei tranşe, conform contractului de livrare; h) comunică, cel mai târziu a doua zi, instituţiei prefectului cantitatea recepţionată în cursul unei zile, împreună cu numărul de proces-verbal de recepţie; i) asigură distribuţia pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare, având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuţiei, cantitatea alocată pe localitate, comunicată de Ministerul Fondurilor Europene, prin instituţia prefectului, şi termenele maxime pentru finalizarea distribuţiei, respectiv 45 de zile calendaristice pentru lista iniţială şi 15 zile calendaristice pentru lista de suplimentare; j) asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, condiţii corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor şi măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor şi calamităţilor naturale; k) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero; l) la finalizarea distribuţiei anuale, transmit instituţiei prefectului Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul autorităţilor publice locale, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare; m) arhivează, timp de trei ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective, următoarele documente:● procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;● lista de distribuţie iniţială şi lista de suplimentare, împreună cu documentele justificative anexate;● documentele de redistribuire între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale;● documentele de evidenţă a gestiunii;● Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul localităţii şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;● alte documente legate de derularea POAD; n) asigură, la nivelul localităţii, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 909 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016, conform alin. (2) al art. II din acelaşi act normativ.------