ORDIN nr. 24 din 30 martie 2010 (*actualizat*)privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public(actualizat până la data de 12 august 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 august 2014 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 13 din 1 februarie 2013; ORDINUL nr. 144 din 7 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 48 din 18 iunie 2009,având în vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,luând în consideraţie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând informaţiile secrete de serviciu, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista cuprinzând informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista cuprinzând informaţiile de interes public comunicate la cerere, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Proiectul raportului periodic de activitate al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează anual, până la sfârşitul lunii februarie, de către Serviciul comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, în colaborare cu toate structurile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 5În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, după caz: a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul unor informaţii complexe; b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 6Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiilor prezentului ordin revine secretarului general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi şefului Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2005 privind informaţiile de interes public şi secretele de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 30 martie 2010.Nr. 24.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând informaţiile secrete de serviciu1. Informaţii clasificate secrete de serviciu, primite de la autorităţi şi instituţii publice, precum şi de la alte persoane juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - stabilit de emitent)2. Documente elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informaţiilor clasificate secrete de serviciu, comunicate de către instituţiile ori autorităţile publice sau de către celelalte persoane juridice de drept public ori privat, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau unităţilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - stabilit de emitentul documentelor ce cuprind informaţii din care se integrează, coroborează, prelucrează sau se procesează informaţii clasificate secrete de serviciu)3. Extrase din documente clasificate secrete de serviciu, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau unităţilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)4. Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate)5. Suporturi de memorie externă utilizate în sistemul destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)6. Lista cu parole, coduri şi chei de criptare a sistemelor electronice de prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)7. Planurile de securitate ale infrastructurilor critice naţionale aflate în structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt plan de securitate al infrastructurii critice naţionale)8. Documente întocmite pe linia planului de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare care conţin informaţii a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt plan de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare)-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 144 din 7 august 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând informaţiile de interes public comunicate din oficiu1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil6. Programele şi strategiile proprii7. Lista cuprinzând documentele de interes public8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  +  Anexa 3 LISTAcuprinzând informaţiile de interes public comunicate la cerere1. Ordine interne şi instrucţiuni ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor2. Deconturi despăgubiri3. Autorizaţia veterinară de funcţionare4. Ordonanţa de suspendare temporară a activităţii5. Ordonanţa privind anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii6. Certificate veterinare de sănătate7. Certificate de abilitare8. Abrogat.----------Pct. 8 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011.9. Abrogat.----------Pct. 9 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011.10. Abrogat.----------Pct. 10 al anexei 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011.11. Situaţia efectivelor de animale12. Situaţia privind mortalitatea la animale pe cauze13. Raport de notificare internaţională a bolilor14. Situaţia focarelor de rabie15. Situaţia târgurilor de animale16. Situaţia ecarisării teritoriului17. Situaţia focarelor de TBC şi LEB18. Situaţia mastitelor19. Situaţia supravegherii pestei porcine clasice la mistreţi20. Situaţia privind recoltarea SRM21. Situaţia fabricilor de nutreţuri combinate22. rezultatele controalelor efectuate de autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi măsurile dispuse ca urmare a acestor controale.----------Pct. 22 al anexei 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 1 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011.23. Notele de serviciu cu caracter intern24. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei25. Registrul de înregistrare a autorizaţiilor veterinare26. Registrul de inventariere a bunurilor27. Înscrisurile din dosarele în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a unor căi de atac, note de şedinţă, concluzii scrise şi orice alte înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, trebuie comunicate atât instanţei de judecată, cât şi părţilor în proces28. Registrul de tranzit29. Procesul-verbal de constatare30. Situaţia epizootiilor31. Planul cifric32. Situaţia planului cifric33. Monitorizarea acţiunilor din planul cifric34. Datele cuprinse în buletinul de analiză35. Catagrafii, registrul de autorizare a unităţilor36. Registre şi evidenţe specifice activităţii de frontieră37. Registrul de consultaţii38. Documente sau înscrisuri referitoare la autorizarea unităţilor supravegheate sanitar veterinar-------