ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică(actualizat până la data de 1 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această dată de către: ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013; ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014; ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014; ORDINUL nr. 1.043 din 30 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor***) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Conform pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013, în tot cuprinsul anexei, sintagma "DAJ/EM" se înlocuieşte cu sintagma "EM/DAJ", iar termenul "estimat" se înlocuieşte cu "realizat în anul anterior".Aceste sintagme au fost înlocuite direct în textul formei actualizate.Conform pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, în tot cuprinsul ordinului, sintagma "realizat în anul anterior" se înlocuieşte cu termenul "estimat".Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.  +  Articolul 2 (1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entităţile mandatate, conform atribuţiilor prevăzute la alin. (2^1).--------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(1^1) Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 30 iunie.--------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(1^2) Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.--------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(1^3) Pentru anul 2014 se introduce o nouă perioadă pentru înregistrarea activităţii operatorilor în agricultura ecologică, respectiv 1-31 iulie 2014.--------Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.043 din 30 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014. (2) Entităţile mandatate sunt:- direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;- asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;- organismele de inspecţie şi certificare.--------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(2^1) Atribuţiile entităţilor mandatate sunt: a) direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare DAJ - primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării; b) asociaţii profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice - pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;--------Lit. b) a alin. (2^1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. c) organismele de inspecţie şi certificare - verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică.--------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(2^2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (2^1) lit. b), sunt următoarele:- să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;- să deţină filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene.--------Alin. (2^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^3) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, prevăzute la alin. (2), depun la DAJ pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;- statutul asociaţiei;- bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară, sau certificatul de atestare fiscală;- lista cu filialele şi/sau sucursalele şi/sau asociaţiile judeţene.--------Alin. (2^3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^4) DAJ transmit la MADR lista asociaţiilor eligibile, în vederea postării pe site-ul propriu a listei cu asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2^2) şi (2^3).--------Alin. (2^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^5) Abrogat.--------Alin. (2^5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^6) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:- fie personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;- fie prin asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică.--------Alin. (2^6) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^7) În situaţia depistării unor neconcordanţe, DAJ va notifica operatorul/asociaţia în vederea remedierii neconcordanţelor. Modificările se vor face în termen de maximum 7 zile de la primirea notificării.--------Alin. (2^7) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. (3) Modelele fişelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:- Fişă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;- Fişă de înregistrare a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;- Fişă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;- Fişă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;- Fişă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;- Fişă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;- Fişă de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice - anexa nr. 7.(3^1) Nomenclatoarele folosite pentru completarea fişelor de înregistrare, conform modelelor din anexele nr. 1-7, armonizate cu nomenclatoare specifice naţionale şi internaţionale, sunt disponibile pe site-ul MADR, la secţiunea "agricultură ecologică", precum şi la sediile DAJ.--------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(3^2) La anexele nr. 3, 5 şi 6, menţiunea «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)» se elimină.--------Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar.--------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (5) Toţi operatorii care desfăşoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-şi începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007. (6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare: a) lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice; b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control; c) abrogată;--------Lit. c) a alin. (6) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (7) Abrogat.--------Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la EM/DAJ pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe. (9) Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la EM/DAJ doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situaţia în care operatorii respectivi intenţionează să comercializeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la EM/DAJ, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice. (10) Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare; b) abrogată;--------Lit. b) a alin. (10) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. c) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (11) Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ şi Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.--------Alin. (11) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(11^1) Documentele prevăzute în anexele nr. 1-7, 10, 13 şi 14 se depun la DAJ şi la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, în vederea avizării şi aprobării.--------Alin. (11^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. (12) Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la EM/DAJ. (13) Abrogat.--------Alin. (13) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (14) EM/DAJ vor transmite la MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. (15) Abrogat.--------Alin. (15) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (16) Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la EM/DAJ. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă. (17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la EM/DAJ, în format electronic, Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 11.--------Alin. (17) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (18) Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12. (19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligaţi să declare la EM/DAJ, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situaţia importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, ţara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).  +  Articolul 3Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la EM/DAJ, prin depunerea fişei de înregistrare în agricultura ecologică.  +  Articolul 4Directorii executivi din cadrul EM/DAJ desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeaşi cu cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 5 (1) Operatorii care şi-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, prevăzută în anexa nr. 13. (2) Situaţiile în care se poate depune această declaraţie sunt următoarele: a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare, precum şi de fişa de înregistrare iniţială, se depune la noul EM, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR; b) rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare; c) schimbarea formei de organizare; d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI; e) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei, cu modificarea CUI; f) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice; g) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei; h) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:● decesul fermierului;● incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;● o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;● distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;● o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte; i) constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei; j) transferul total a activităţii cu profil ecologic; k) transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013. (3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la EM/DAJ documente justificative.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care operatorul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice EM/DAJ la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14. (2) Operatorul are obligaţia să menţină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică. (3) EM/DAJ va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecţie şi certificare cu care operatorul respectiv a avut contract. (4) În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformităţi majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.--------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.  +  Articolul 7Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau Programul operaţional pentru pescuit îşi pot schimba organismul de inspecţie şi certificare cu care au încheiat contract, în situaţia în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 1.253.  +  Anexa 1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ............./ Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a producătorilor în agricultura ecologică ││ Anul ............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- -------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ...............................    ..................    Nr. ........... din .............1. ProducătorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul social în localitatea ........................., judeţul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI .........., reprezentată de ........................., CNP .........................Act de identificare ............................................Persoana fizică ..................................., domiciliată în localitatea ......................., judeţul ................., str. ...................., nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de .................... de către ......................, CNP ..........................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .............2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare: .......................................................................................Codul organismului: ................................................4. Producţia vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care: a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) .................... b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) ........................- suprafaţa în conversie (ha):- anul 1 .......................- anul 2 .......................- anul 3 .......................- suprafaţa certificată (ha): ..........................................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura................. ...............5. Producţia animalierăNume producător .........................................................┌────────┬───────────┬───────────┬────────┬──────────┬────────────────────────┐│ │Localitatea│ │ │ Efective │ Mod de producţie ││Judeţul │ Comuna/ │ Specia/ │ Rasa │ (capete) ├───────┬───────┬────────┤│ │ Oraşul │ Categoria │ │ │ Eco- │În con-│ Conven-││ │ │ │ │ │ logic │versie │ ţional │├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤└────────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┘Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)Data Semnătura.............. ..............Nume producător .........................................................*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ REGISTRUL PARCELAR - ││ Anul ........... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────┐│ Informaţii aferente │Suprafa-│Supra- │Supra-│ │ Suprafaţa în agricultura ││ hărţilor │ţa cadas│ faţa │ faţa │ │ ecologică │├─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤trală a │ agri- │ în │ ├─────────┬───────────────────────────────┤│Jude-│Locali-│ Cod │ Nr. │ Nr. │parcelei│ colă │ agri │Cultura│ │ din care: ││ ţul │ tatea/│Sirsup │ bloc │parcelă│ (ha) │exploa-│ cul- │ │Suprafaţa├───────┬───────┬────────┬──────┤│ │Comuna/│ │ fizic │ agri- │ │tată***│ tura │ │ totală │Conver-│Conver-│Conver- │Certi-││ │Oraşul │ │ │ colă │ │ (ha) │conven│ │ (ha) │ sie │ sie │ sie │ficat ││ │ │ │ │ │ │ │ ţio- │ │ │anul I │anul II│anul III│ecolo-││ │ │ │ │ │ │ │ nală │ │ │ (ha) │ (ha) │ (ha) │ gic ││ │ │ │ │ │ │ │ (ha) │ │ │ │ │ │ (ha) │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ 1 │ 2=3+5 │ 3 │ 4 │5=6+7+8+9│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────┘Data Semnătura............. ..............----------*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.  +  Anexa 2 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică ││ Anul .............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- -------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director, ............................    ......................    Nr. ....... din ...........1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......, cu sediul social în localitatea ................, judeţul .............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu nr. ........., CUI ........................, reprezentată de ....................., CNP ..................., tel. ....................., fax ......................., e-mail .....................sauPersoana fizică ........................., domiciliată în localitatea ......................., judeţul ..................., str. ................... nr. ........., BI/CI .... seria ....... nr. ............., CNP ........................, tel. .........., fax ........., e-mail ..................Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .....................................Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)*1) ....................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultură şi de alge marine;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare: ...................Codul organismului: ...................4. Producţia de acvacultură (se va completa cu datele din formularul "Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură")Suprafaţa totală exploatată ................., din care luciu apă .................., număr bazine ......:- Suprafaţa în acvacultura convenţională: ........................- Suprafaţa în acvacultura ecologică .................., din care:- conversie anul 1 .............................................- conversie anul 2 .............................................- suprafaţa certificată ecologic ................................- suprafaţa în conversie ....................... din care:Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura................ ..................5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ........................Nume producător: .......................................................*Font 9*┌───────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐│ Familie │ Specie │Efective│ Vârsta (alevini, │ Declaraţie status ││ │ │ (t) │puiet predezvoltat,├────────┬─────────┬────────┤│ │ │ │ puiet vara 1, │Conven- │ │ ││ │ │ │ puiet vara 2, │ţional │Conversie│Ecologic││ │ │ │ peşte consum) │ (t) │ (t) │ (t) │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┤│Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură. │├───────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┬────────┬─────────┬────────┤│Exemplu Ciprinide │Crap │ 25 │Vara 1 │ 25 │ │ 0,00│├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│Exemplu Ciprinide │Cosaş │ 40 │consum │ 0,00 │ │ 40,00│├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│Ciprinide │Crap │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Cosaş │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Novac │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Sânger │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Caras │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Şalău │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Biban │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Ştiucă │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Plătică │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │Roşioară │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │etc. │ │ │ │ │ │└───────────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura............. ...............MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .............*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUPRAFEŢELOR DE ACVACULTURĂ ││ Anul ........... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬────────────────────────────────┐│ Informaţii aferente │Suprafa-│Supra- │Supra-│ │ Suprafaţa de luciu de apă în ││ identificării suprafeţelor │ţa cadas│ faţa │ faţa │ │ agricultura ecologică │├───────┬───────┬───────┬───────┤trală a │ luciu │ în │ ├─────────┬──────────────────────┤│Locali-│ Număr │ Nume │ Tip │bazinu- │de apă │ acva-│Specia │ │ din care: ││ tatea/│ bazin/│ bazin │ bazin │ lui │exploa-│ cul- │ de │Suprafaţa├───────┬───────┬──────┤│Comuna/│identi-│ │ │conform │tată***│ tura │ peşte │ totală │Conver-│Conver-│Certi-││Oraşul │ficare │ │ │contrac-│ (ha) │conven│ │ (ha) │ sie │ sie │ficată││ │ │ │ │ tului │ │ ţio- │ │ │anul I │anul II│ecolo-││ │ │ │ │ (ha) │ │ nală │ │ │ (ha) │ (ha) │ gic ││ │ │ │ │ │ │ (ha) │ │ │ │ │ (ha) │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────┘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura........... ................-----------*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.*1) Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.  +  Anexa 3 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .......┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a procesatorilor în agricultura ecologică ││ Anul .............. ││ (operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat,    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, .................................    .....................    Nr. ........ din .............1. ProcesatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ...................., cu sediul social în localitatea ..................., judeţul ........................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..................., CUI ....................., reprezentată de ..........................., CNP ................................., act de identificare .....................Persoana fizică ................................... domiciliată în localitatea ......................., judeţul ....................., str. ............ nr. ........, BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) la data de ....................... de către ......................, CNP ......................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) ..................................................................Subcontractori:┌────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐│ Numele şi prenumele/Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...............................Codul organismului: ................................................................4. Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesareNumele procesatorului: ..........................................................┌─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┐│ │ │ Cantitatea │ ││ Produs finit***) │ Loc de procesare │ realizată în │ ││ │ │ anul anterior│ Natura ││ │ │ ............ │operaţiilor ││ │ │(kg sau litri)│ ****) │├────────┬────────────────┼─────────┬─────────────┼──────────────┼────────────┤│ Grupa │ Subgrupa/ │ │ │ │ ││ │ detalii produs │ Judeţul │ Localitatea │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘Menţiune eliminată.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura............... ..............-----------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu).****) Operaţii privind: - condiţionarea fără transformare (se va nota cu CFT);- transformarea cu condiţionare (se va nota cu TCC);- transformarea fără condiţionare (se va nota cu TFC).--------------Pct. 4 din anexa 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "cantitatea estimată în anul .... (kg sau litri)" cu sintagma "cantitatea realizată în anul anterior (kg sau litri)".Anexa 3 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea menţiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)».  +  Anexa 4 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa operatorilor din agricultura ecologicăFlora spontanăAnul ...................Aprobat Avizat-------- -------EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,Director executiv, ........................................Nr. .........din .........1. OperatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea ........................, judeţul ...................., înscrisă la oficiul registrului comerţului sub nr. ......................, CUI ......................, reprezentată de.................., CNP ....................., tel. ................, fax ......................, e-mail ............,sauPersoană fizică ...................................., domiciliată în localitatea ......................, judeţul .............., str. ............... nr. ........, BI/CI seria .... nr. ..., CNP..........................., tel. ........., fax ........., e-mail ....................Locaţia unităţii/unităţii administrate (puncte de lucru**) .......................................Subcontractori:┌────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐│ Numele şi prenumele/Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare: ................................Codul organismului: ............................................................4. Tipul de activitate (se va completa partea A şi/sau partea B)5. Arealul de colectare- denumirea arealului/arealelor ...............................................- suprafaţa/suprafeţele ....................................................Data Semnătura............... .............Partea APROCESARE FLORĂ SPONTANĂDenumirea procesatorului: .........................................┌────────────────┬────────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ │ Cantitate │ Natura ││ Grupa de │ Specia supusă │ Loc de procesare │ estimată │operaţiilor││ produse │ operaţiunii de ├────────┬───────────┤ ......... │ ****) ││ │ procesare***) │Judeţul │Localitatea│ │ ││ │ │ │ │ (t) │ │├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Conform │Conform │ │ │ │ ││instrucţiunilor │instrucţiunilor │ │ │ │ ││ataşate │ataşate │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────────┴────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura............ ................Partea BCOMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ (INCLUSIV COMERŢ INTRACOMUNITAR)Denumirea comerciantului: ..............................*Font 8*┌───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────┬───────────────┐│ │ │ Volumul │ │ Ţara de │Locurile de depozitare│ Destinaţia ││ Grupa de │ Specia │ estimat │ Numele │provenienţă├─────────┬────────────┤ produselor ││ produse │ comerci- │comercializat│furnizorului│ a │ │ │ (consumator/ ││ │ alizată │ │ │ produsului│ Judeţul │Localitatea │ unităţi de ││ │ │ (t) │ │ │ │ │comercializare/││ │ │ │ │ │ │ │ unităţi de ││ │ │ │ │ │ │ │ procesare) │├───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤│Conform │Conform │ │ │ │ │ │ ││instrucţi- │instrucţi- │ │ │ │ │ │ ││unilor │unilor │ │ │ │ │ │ ││ataşate │ataşate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────────┘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data Semnătura............. .................INSTRUCŢIUNIGrupa de produseI. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci)● Părţi de plantă- Abies pectinata (brad) - muguri- Acer campestre (arţar) - folia- Alium ursinum (leurda) - herba- Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze- Arctium lappa (brusture) - rizomi- Aristolochia (mărul lupului) -herba- Berberis vulgaris (dracila) - scoarţă- Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, seminţe- Carpinus betulus (carpen) - muguri- Castanea vesca (castan comestibil) - frunze- Chelidonium majus (rostopască) - herba- Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită- Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri- Crataegus monogina (păducel) - lăstari- Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri- Fraxinus excelsior (frasin) - muguri- Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba- Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri- Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, seminţe- Morus nigra (dud negru) - muguri- Populus nigra (plop) - muguri- Prunus spinosa (porumbar) - muguri- Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex- Salix alba (salcie) - muguri- Solidago virgaurea (splinuţa) - flori- Syringa vulgaris (liliac) - muguri- Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri- Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba- Viscum album (vâsc) - herba- Hedera helix (iederă) - lăstari- Phytolacca americana (carmaz) - seminţe- Lemna minor (lintiţa) - herba- Equisetum arvense (coada calului) - herba- Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită- Populus tremula (plop tremurător) - cortex- Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari- Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi- Ulmus campestris (ulm) - muguri- Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari- Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) - herba- Urtica dioica (urzică mare) - herba- Achillea milefolium (coada şoricelului) - herba- Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari- Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba- Viburnum lantana (călin) - scoarţă- Actium lappa (brusture) - rizomi- Vaccinium myrtillus (afin) - fructe- Vaccinum vitis idaeus (merişor) - lăstari- Rubus idaeus (zmeur) - lăstari- Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi- Stevia rebaudiana (ştevie)- Calendula officinalis (gălbenele)- Ocimum basilicum (busuioc)- Satureja hortensis (cimbru)- Lepidium sativum (creson)- Thymus serpillum (cimbrişor)- Artemisia dracunculus (tarhon)- Echinacea purpurea (echinaceea)- Mentha piperita (mentă)- Melissa officinalis (melisă)- Hyssopus officinalis (isop)- Salvia officinalis (salvie)- Lavandula angustifolia (lavandă)- Medicago sativa (lucernă)- Anethum graveolens (mărar)- Coriandrum sativum (coriandru)- Levisticum officinale (leuştean)- Perilla frutescens (susan sălbatic)- Foeniculum vulgare (fenicul)- Tagetes patula (crăiţă)- Cuminum cyminum (chimion)- Pimpinella anisum (anason)- Rosmarinus officinalis (rozmarin)- Arnica montana (arnică montană)- Sambucus nigra (soc) - flori, fructe- Padus avium (mălin)● Fructe de pădure- Hyppophae rhammnoides (cătină)- Rosa canina (măceşe)- Prunus spinosa (porumbe)- Crataegus sp. (păducel)- Vaccinium myrtillus (afin)- Rubus hirtus (mure)- Vaccinium vitis idaea (merişor)- Rubus idaeus (zmeur)- Fragaria vesca (fragi)- Cornus mas (coarne)- Malus sylvestris (mere pădureţe)- Pyrus pyraster (pere pădureţe)- Cerasium avium (cireşe)- Aesculus hypocastanus (castane comestibile)- Aesculus hypocastanus (castan porcesc)II. Ciuperci colectate din flora spontană- Boletus edulis (hribi)- Cantharellus cibarius (gălbiori)- Armillaria mellea (ghebe)- Armillaria mellea (crăiţe)- Hydnum repandum (bureţi ţepoşi)- Rhodophyllus clepeantus (bureţi de prun)- Craterellus cornucopioides----------*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).****) Operaţii privind:- condiţionarea fără procesare (se va nota cu CFP);- procesare cu condiţionare (se va nota cu PCC);- procesare fără condiţionare (se va nota cu PFC).--------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "realizat în anul anterior" cu termenul "estimat".  +  Anexa 5 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a importatorilor de produse ecologice ││ ││ Anul ........... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat,    -------- --------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ........................    ...................    Nr. .........din .........1. ImportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ..................... cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerţului sub numărul ................, CUI ...................., reprezentată de .........................., CNP ......................, act de identificare .......................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .....................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare ales: ............................Codul organismului: ..............................................................4. Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareNume importator: ..........................................................*Font 9*┌──────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────┐│ │ │ │ │Volumul importat în:││ Produsul │ Codul │ Ţara de │ Locul de depozitare │ (kg, litri, buc.) │├───────┬──────────────┤produsului│ origine ├──────┬────────┬────────┼─────────┬──────────┤│ Grupa │ Subgrupa/ │ │ (ţări │ │ │ Locali-│ Anul │ Anul ││ │detalii produs│ │ terţe) │ Ţara │Judeţul │ tatea │anterior │ în curs │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘Menţiune eliminatăSunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data Semnătura............. ...............---------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.-------------Anexa 5 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea menţiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)».  +  Anexa 6 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a exportatorilor de produse ecologice ││ Anul .............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- --------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ........................    ...................    Nr. .........din .........1. ExportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/întreprinderea familială ......................., cu sediul social în localitatea ................., judeţul ................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..............., CUI ......................, reprezentată de ........................., CNP ................, act de identificare ......................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .........................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare ales: ..............................Codul organismului: ................................................................4. Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportuluiNume exportator: ...................................................................*Font 9*┌──────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┬──────────────┐│ │ Volumul │ Unitatea din care se │ Ţara de ││ Produsul │ exportat │ efectuează exportul │ destinaţie │├───────┬──────────────┤ în anul ├──────────┬────────┬────────┤ a ││ Grupa │ Subgrupa/ │ anterior │ │ │ Locali-│ exportului ││ │detalii produs│(kg/litri │ Unitatea │Judeţul │ tatea │ ││ │ │ /buc.) │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────────┘Menţiune eliminatăSunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data Semnătura........... .................----------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.--------------Pct. 4 din anexa 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "volumul exportat estimat (kg/litri/buc.)" cu sintagma "volumul exportat în anul anterior (kg/litri/buc.)".Anexa 6 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea menţiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)».  +  Anexa 7 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ........../Entitatea mandatatăde Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a comercianţilor de produse ecologice ││ Anul .............. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- --------    EM/DAJ* Responsabil agricultura ecologică,    .......... ..................................    Director executiv,    ......................    Nr. .........din .........---------*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.1. ComerciantPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea ..............., judeţul ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ................., CUI .............., reprezentată ................, CNP ................ .Locaţia fermei/unităţii administrate**) .........................----------**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.Subcontractori:┌────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Numele şi prenumele/│ │ │ ││ Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobatNumele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...................Codul organismului: .....................................................Nume comerciant: ........................................................*Font 7*┌─────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐│ Produsul │ Volumul │ Numele producătorului/ │ Locurile de depozitare │Destinaţia produselor │├─────┬───────┤ estimat │procesatorului/comerciantului/├────┬───────┬───────────┤(consumator/unităţi de││Grupa│Detalii│comercializat │ importatorului şi ţara de │Ţara│Judeţul│Localitatea│comercializare/unităţi││ │produs │(kg/litri/buc.)│ provenienţă a produsului │ │ │ │ de procesare) ││ │ │ ├──────────────────────┬───────┤ │ │ │ ││ │ │ │Numele producătorului/│Ţara de│ │ │ │ ││ │ │ │ procesatorului/ │prove- │ │ │ │ ││ │ │ │ comerciantului/ │nienţă │ │ │ │ ││ │ │ │ importatorului │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤└─────┴───────┴───────────────┴──────────────────────┴───────┴────┴───────┴───────────┴──────────────────────┘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data Semnătura.......... ...........--------------Anexa 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "realizat în anul anterior" cu termenul "estimat".  +  Anexa 8 Abrogată.--------Anexa 8 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.  +  Anexa 9 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru deţinerea documentelor necesare înscrieriiîn agricultura ecologică┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Denumirea documentului │ DA │ NU │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 1 │Contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie │ │ ││ │şi certificare (copie) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 2 │ Buletinul de identitate/cartea de identitate/paşaport (pentru│ │ ││ │cetăţeanul străin) al titularului, al administratorului sau al│ │ ││ │împuternicitului (copie) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 3 │Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului │ │ ││ │comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │ │ ││ │nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de │ │ ││ │către persoanele fizice autorizate, întreprinderile │ │ ││ │individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi │ │ ││ │completările ulterioare (copie) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 4 │Certificatul de înregistrare fiscală, după caz │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 5 │Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului │ │ ││ │comerţului*) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 6 │Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul│ │ ││ │unităţilor de acvacultură (Licenţa de acvacultură) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 7 │Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, │ │ ││ │după caz │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 8 │Titlul de proprietate │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 9 │Extras de Carte funciară │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 10 │Contract de vânzare-cumpărare │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 11 │Act de donaţie │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 12 │Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, │ │ ││ │avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul şi│ │ ││ │data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, │ │ ││ │suprafaţa de teren arendată │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 13 │Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor│ │ ││ │publice teritorială │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 14 │Contract de comodat/Contract de concesiune │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 15 │Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să │ │ ││ │reiasă sau să existe documente ataşate care atestă dovada │ │ ││ │dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care │ │ ││ │se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 16 │Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului │ │ ││ │pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură │ │ ││ │ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi │ │ ││ │sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, │ │ ││ │boală etc., după caz │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 17 │Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de │ │ ││ │folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în │ │ ││ │sistemul de agricultură ecologică │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 18 │Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă │ │ ││ │suprafaţa aflată în folosinţă, după caz │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 19 │Harta cu amplasarea culturilor │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 20 │Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de│ │ ││ │organismul de inspecţie şi certificare (pentru operatorii care│ │ ││ │se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 21 │Licenţă de import AGRIM**) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 22 │Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**) │ [] │ [] │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤│ 23 │Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi │ │ ││ │înregistrarea animalelor în România │ [] │ [] │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┘Data Semnătura........... ............--------*) Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică.**) Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.  +  Anexa 10 --------------NOTĂ(CTCE)Anexa 10, se găseşte în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, la paginile 17, 18, 19 şi 20 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 11 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..............DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea însistemul de agricultură ecologicăSubsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/ă în localitatea .........., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ....., telefon ...., act de identitate ....... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP (cod numeric personal) ........., reprezentant/ă al/a ......., număr de ordine la oficiul registrului comerţului ....., cod unic de înregistrare ......., cu sediul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ....., cod poştal ......, telefon ......, telefon mobil ......., fax ......, e-mail ............,declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:- comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate şi etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;- nu produc, nu procesez şi nu depozitez produsele comercializate;- nu import produse ecologice;- nu am subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.Data Semnătura.............. ............  +  Anexa 12 PROCEDURĂaplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea însistemul de agricultură ecologicăI. Obligaţii ale comercianţilor1. Comercianţii care sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligaţii:● să îşi declare activitatea la EM/DAJ* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, prin depunerea formularului "Declaraţie pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică";● să solicite furnizorului şi să deţină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate (certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;● să notifice EM/DAJ* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică.2. Nu sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:● comercianţii cu amănuntul, de produse certificate în ţări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu deţin certificat de conformitate emis de organismele de inspecţie şi certificare aprobate pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României;● comercianţii care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alţi comercianţi, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.II. Obligaţii ale EM/DAJ*)EM/DAJ*) ţin o evidenţă a comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale semestrial, în vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice şi protejării consumatorului final.----------*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Anexa 13 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ......Nr. ........ din ............AprobatDirector,EM/DAJ*)........................................(numele şi prenumele/semnătura/ştampila)VerificatResponsabil agricultura ecologică,...................................(numele şi prenumele/semnătura)DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru modificarea fişei de înregistrare în agriculturaecologică depuse iniţialPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul în localitatea .........., judeţul ........, înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI .........., reprezentată de ............., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ...............,sauPersoana fizică ........, domiciliată în localitatea ........., judeţul ......, str. ....... nr. ......., BI/CI seria ..... nr. ......., CNP ......, telefon ........., fax ........, e-mail ................Tip operator ............................................................1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă iniţial, întrucât mă aflu în una din următoarele situaţii**):- operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv EM/DAJ*);- rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;- schimbarea formei de organizare;- schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);- schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;- schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;- cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:- decesul fermierului;- incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;- o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;- o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;- constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM/DAJ*) şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;- transferul total a activităţii cu profil ecologic;- transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.2. Observaţii (Operatorul va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.):...........................................................................................................................................................................................................................În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această declaraţie, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a EM/DAJ*), orice documente solicitate.Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în fişa de înregistrare nr. ......./data ....... decât cele precizate.____________*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.**) Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei declaraţii.Data..............Semnătura şi ştampila operatorului...................................  +  Anexa 14 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ......../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...........Nr. ......... din ............NOTIFICAREprivind retragerea din sistemul de agricultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul în localitatea ......., judeţul ......., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ........., CUI ......., reprezentată de .........., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ..........,sauPersoana fizică ........, domiciliată în localitatea ......, judeţul ........, str. ..... nr. ......, BI/CI seria .......... nr. ........., CNP ......., telefon ....., fax ......., e-mail ...............Tip operator .........................................................Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de ............................ .Mă angajez să menţin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică.Data...............Semnătura şi ştampila operatorului...................................---------