LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În scopul desfășurării în bune condiții a activităților de recoltare a produselor agricole vegetale și transportul acestora din câmp în spații destinate depozitării și/sau procesării, pentru asigurarea securității alimentare naționale, se instituie măsuri specifice de reglementare a transportului rutier al produselor agricole vegetale pe drumurile publice.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) tichet de cântar - document eliberat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a produselor agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole și/sau ale vehiculelor;b) documentul de transport corespunzător tipului de transport efectuat - avizul de expediție a mărfurilor, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de mărfuri, sau scrisoarea de transport - C.M.R., în cazul efectuării transportului rutier contra cost de mărfuri, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-05-2019, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 3(1) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole, se pot transporta de la punctele de recoltare la spațiile de depozitare proprii ale exploatațiilor agricole în cauză, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(2) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare de pe teritoriul exploatațiilor agricole se pot transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de recepție/depozitare ale unităților de procesare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a copiei contractului încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză și a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(3) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole se pot transporta de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, în limita unei distanțe de maximum 70 km de la locul de încărcare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.(4) Operațiunile de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează cu respectarea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau a masei totale maxime autorizate. (la 05-05-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 4Transportul produselor agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, pe distanțe mai mari de 70 km de la locul de încărcare, va fi însoțit de documentele de transport corespunzătoare tipului de transport efectuat și de tichetul de cântar. (la 05-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 5Constituie contravenție efectuarea transportului rutier fără existența la bordul vehiculului rutier, în vederea prezentării organelor de control, a copiei contractului prevăzut la art. 3 alin. (2), încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată întreprinderii de transport rutier în cont propriu sau operatorului de transport rutier care efectuează transportul sau, după caz, conducătorului auto, în cazul în care acesta nu este angajat al unei întreprinderi de transport rutier în cont propriu sau al unui operator de transport rutier. (la 05-05-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 6Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 5 se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri, după caz. (la 05-05-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 7(1) Contravenției prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 05-05-2019, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 84 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei legi, la litera d) a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, liniuța a 5-a se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2014.Nr. 108.-------