HOTĂRÂRE nr. 787 din 3 iulie 2003(*actualizată*)privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii(actualizată până la data de 27 mai 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.194 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile acestuia a următoarelor activităţi: a) administrarea complexurilor şi bazelor de agrement, a caselor de odihnă şi de oaspeţi, inclusiv activitatea de alimentaţie desfăşurată în cadrul acestora;-------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.194 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 4 august 2004. b) organizarea cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, susţinerea tezei de doctorat, eliberări de documente;-------Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de art. III din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014. c) confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum şi aprovizionarea cu acestea în formă brută. (2) Activităţile se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiinţat.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea activităţilor prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii, constând din: a) venituri provenite din încasările obţinute din activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1); b) donaţii şi sponsorizări; c) alte venituri, în condiţiile legii. (2) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale activităţilor se finanţează din veniturile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile prevăzute la art. 1 se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 4 (1) Execuţia de casa a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Raportarea execuţiei de casă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 5În relaţiile contractuale activităţile finanţate integral din venituri proprii sunt reprezentate de persoanele autorizate ale instituţiei publice care organizează activităţile prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 787.───────────