ORDONANŢĂ nr. 24 din 21 august 1992 (*actualizată*)privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României**)(actualizată până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993; LEGEA nr. 89 din 23 decembrie 1993; ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994; ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996; LEGEA nr. 33 din 12 martie 1997; ORDONANŢA nr. 59 din 24 august 1999; ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000; LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002; LEGEA nr. 267 din 13 iunie 2003; ORDONANŢA nr. 28 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 61 din 30 august 2006; LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009; ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.-------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013, care prevede: <<În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, în care prin sintagmele "servicii consulare" şi "taxe consulare" se înţelege serviciile şi taxele reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se înlocuiesc cu sintagmele "servicii", respectiv "taxe">>.Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Serviciile publice prevăzute în prezenta ordonanţă se prestează pe teritoriul României de către autorităţile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor când, pe baza reglementărilor Uniunii Europene, a acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe şi a celorlalte înţelegeri internaţionale la care România este parte, se stabileşte altfel.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 2 (1) Taxele prevăzute în anexă se plătesc în lei. Plata se efectuează anticipat, cu excepţia serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă, pentru care plata poate fi efectuată şi ulterior îndeplinirii serviciilor respective. (2) În cazul serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1-3 din anexă şi în cazul taxelor al căror cuantum este stabilit în euro sau în altă monedă străină prin dispoziţiile aplicabile ale reglementărilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internaţionale, se încasează echivalentul în lei al cuantumului aferent. Acesta se calculează prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective faţă de leu, stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 3Sunt scutite de plata taxelor: a) eliberarea paşaportului diplomatic; b) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) eliberarea certificatului de cetăţenie ulterior depunerii jurământului de credinţă pentru acordarea/redobândirea cetăţeniei române; d) eliberarea la frontieră a vizelor de intrare în România în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 198/2008privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare; e) serviciile publice prevăzute în anexă, atunci când sunt prestate în interesul statului sau în cadrul cooperării la nivel instituţional, precum şi, în condiţii de reciprocitate ori în baza normelor de drept internaţional aplicabile, la solicitarea autorităţilor străine.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 4 (1) Şefii instituţiilor autorizate să presteze serviciile publice prevăzute de prezenta ordonanţă, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se exercită, potrivit competenţelor, de către:------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014. a) conducerea Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevăzute la lit. A şi D din anexă;------------Lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014. b) conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, şefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru serviciile prevăzute la lit. A din anexă;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014. c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A, lit. B pct. 3 şi 4 şi lit. F din anexă;------------Lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014. d) conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă; e) conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, pentru serviciile prevăzute la lit. C din anexă; f) conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A şi F din anexă.------------Lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 5 (1) Taxele prevăzute în anexă se restituie solicitanţilor de servicii în următoarele cazuri: a) când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greşită interpretare a legii. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă menţiunea "taxă neutilizată" şi care este semnat şi ştampilat de către serviciile instituţiilor publice prevăzute la art. 4 alin. (2). (3) Restituirea taxelor prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de restituire se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 5^1Taxele prevăzute de prezenta ordonanţă constituie venit la bugetul de stat.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 26 august 2013.  +  Articolul 6Abrogat.-----------Art. 6 a fost abrogat de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţa intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Năstasep. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa SERVICII PUBLICE ŞI TAXEpercepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea serviciilor │ Taxa în lei ││ crt. │ │ │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ A. Eliberarea de documente şi alte servicii prestate │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ 1. │Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a │ 22 ││ │altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau │ ││ │extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, │ ││ │eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi │ │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ B. Vize de intrare şi drept de şedere │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ 1. │Eliberarea unei vize de tranzit în punctele de trecere a frontierei de stat │ echivalentul a 60 euro │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2. │Eliberarea unei vize de scurtă şedere în punctele de trecere a frontierei │ echivalentul a 60 euro ││ │de stat │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 3. │Prelungirea dreptului de şedere temporară │ echivalentul a 120 euro│├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 4. │Acordarea dreptului de şedere pe termen lung │ 128 │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ C. Cetăţenia română │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ 1. │Acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991, │ 191 ││ │republicată │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2. │Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române în temeiul │ 191 ││ │art. 10 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, republicată │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 3. │Renunţarea la cetăţenia română │ 600 │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ D. Legalizări │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ 1. │Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial │ 25 │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 2. │Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine │ 47 ││ │a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut │ ││ │la exportul ori importul mărfurilor │ │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ E. Abrogată │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F. Identificări de persoane │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ 1. │Identificarea unei persoane pe teritoriul României │ 35 │├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ G. Abrogată │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa a fost modificată de pct. 2 şi 3 ale art. V din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.  +  Anexa 2 Abrogată.-----------Anexa 2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.------------------