ORDONANŢĂ nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză**)(actualizată până la data de 25 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 februarie 2014 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013; DECIZIA nr. 55 din 5 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007 şi a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare. (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice**). (3) Comisia Naţională de Prognoză are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1.-----------**) Potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008, Comisia Naţională de Prognoză este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.Ministerul Economiei şi Finanţelor a devenit ulterior Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; b) de armonizare a metodelor şi tehnicilor de previziune, precum şi a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate; e) de administrare, prin care se asigură administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale.  +  Articolul 3 (1) Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale: a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economicosocială a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială; b) participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare; c) realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice; d) coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale; e) participă la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră, precum Programul de convergenţă, Programul naţional de reforme; f) participă la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice; g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare; h) participă la evaluările ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial; i) gestionează şi implementează proiecte de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, precum şi în vederea perfecţionării activităţii de previziune; j) elaborează şi utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare; k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale; l) efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind principalele tendinţe şi posibilele lor efecte asupra economiei româneşti; m) analizează periodic situaţia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori activităţi economice; n) realizează estimări asupra evoluţiei economice pe termen scurt şi avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale; o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială; p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior şi balanţa de plăţi externe; evaluează impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici; q) analizează şi prognozează evoluţia şi efectele procesului inflaţionist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic; r) efectuează analize şi proiecţii privind evoluţia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii; s) elaborează analize şi prognoze economice privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali; t) efectuează analize privind impactul asupra creşterii economice a programelor locale de dezvoltare şi a măsurilor propuse prin Cadrul strategic naţional de referinţă şi Programul operaţional regional "Dezvoltare regională"; u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Comisiei Naţionale de Prognoză; v) răspunde solicitărilor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere; w) asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu; x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi programele de investiţii anuale; y) organizează controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară. (2) Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Prognoză colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale. (2) Comisia Naţională de Prognoză este abilitată să solicite informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Naţională a României, operatori economici, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor şi prognozelor, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informaţii este intens, Comisia Naţională de Prognoză poate încheia convenţii de colaborare. (4) Pentru realizarea de studii, analize şi prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Naţională de Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu, ale căror rezultate nu sunt destinate în mod exclusiv propriului beneficiu. (5) Atribuirea în condiţiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Naţională de Prognoză şi aprobate prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 5 (1) Comisia Naţională de Prognoză poate efectua cercetări, analize şi previziuni, la cerere, şi pe alte domenii şi subsectoare sau despre alţi indicatori economico-sociali decât aceia care fac obiectul activităţii sale curente. (2) Lucrările din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se prestează contra cost. (3) Preţurile şi tarifele pentru lucrările solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul ordonatorului principal de credite. (4) Veniturile obţinute se varsă integral la bugetul de stat.  +  Capitolul II Conducerea Comisiei Naţionale de Prognoză  +  Articolul 6 (1) Comisia Naţională de Prognoză este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (3) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator de credite. (4) Preşedintele numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele reprezintă Comisia Naţională de Prognoză în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate. (2) Prin ordin al preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică. (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune are ca atribuţie principală dezbaterea proiectelor şi prognozelor macroeconomice pentru creşterea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune sprijină Comisia Naţională de Prognoză în demersurile sale de perfecţionare a metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză şi de asigurare a compatibilităţii acestora cu cerinţele Uniunii Europene. (3) Din componenţa Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului academic şi ai societăţii civile, cu preocupări în domeniul analizei şi previziunii macroeconomice. (4) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune este format din 7 membri, inclusiv preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, care este şi preşedintele acestuia. (5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul secretarului general al Guvernului. (6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune beneficiază de o indemnizaţie trimestrială de participare la şedinţă egală cu 25%*) din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză. (7) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Art. 12 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prevede:"De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat".  +  Articolul 9 (1) Secretarul general al Comisiei Naţionale de Prognoză este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, îndeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Capitolul III Organizarea Comisiei Naţionale de Prognoză  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. (3) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al lit. A a art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA Curţii Constituţionale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014, a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi s-a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituţie.De asemenea, conform pct. VIII. din Decizia susmenţionată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, constatarea neconstituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului include şi ordonanţa la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010). Aşadar, neconstituţionalitatea Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor vizează şi ordonanţa de urgenţă, care urmează a-şi înceta efectele juridice în condiţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie.Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, pornind de la cele expuse mai sus, în intervalul 25 februarie 2014 - 11 aprilie 2014, dispoziţiile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 se suspendă de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice începând cu data de 12 aprilie 2014, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.Prin suspendarea acestor dispoziţii de modificare, alin. (3) al art. 10 ar trebui să revină la forma oficială, anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013, astfel:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză este de 126, exclusiv demnitarul."  +  Articolul 11 (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză. (3) Atribuţiile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Pentru activitatea de analiză şi prognoză în profil teritorial, Comisia Naţională de Prognoză poate constitui compartimente şi birouri în judeţele în care îşi au sediul agenţiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză. (2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcţia analize şi prognoze regionale, prevăzută în anexă. (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile prevăzute de lege, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoză. (4) Comisia Naţională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informaţional şi metodologic necesar, precum şi pregătirea profesională a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul analizei şi prognozei economice.  +  Articolul 13 (1) Personalul Comisiei Naţionale de Prognoză se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzute. (3) Drepturile salariale şi drepturile specifice ale personalului Comisiei Naţionale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru personalul instituţiei în subordinea căreia se află şi al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naţionale de Prognoză şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa Abrogată------------Anexa a fost abrogată de pct. 2 al lit. A a art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA Curţii Constituţionale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014, a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi s-a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituţie.De asemenea, conform pct. VIII. din Decizia susmenţionată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, constatarea neconstituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului include şi ordonanţa la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010). Aşadar, neconstituţionalitatea Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor vizează şi ordonanţa de urgenţă, care urmează a-şi înceta efectele juridice în condiţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie.Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, pornind de la cele expuse mai sus, în intervalul 25 februarie 2014 - 11 aprilie 2014, dispoziţiile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 se suspendă de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice începând cu data de 12 aprilie 2014, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.Prin suspendarea acestor dispoziţii de abrogare, anexa ar trebui repusă în vigoare în forma oficială, anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013, astfel:"ANEXĂStructura organizatorică a Comisiei Naţionale de PrognozăNumărul maxim de posturi = 126,exclusiv demnitarul┌─────────────┐ ┌──────────────────┐│Consiliul de │ │ PREŞEDINTE ││Coordonare a │---------├──────────────────┤│ Activităţii │ │Cabinet Preşedinte││de Previziune│ └───────┬──────────┘└─────────────┘ │           ┌────────────────────┼─────────────────────────────────────┐      ┌────┴────┐ │ ┌────────┴───────┐      │ Audit │ │ │Secretar general│      └─────────┘ ┌────────────┴────────────┐ └────────┬───────┘                   │ │ │          ┌────────┴────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌───────┴───────┐          │Direcţia generală│ │ Direcţia generală │ │ Direcţia │          │ de analize şi │ │de analize şi prognoze│ │ economică, │          │ prognoze globale│ │financiare, sectoriale│ │administrativă,│          └──────────────┬──┘ │ şi regionale │ │ juridică şi │                         │ └──┬───────────────────┘ │ resurse umane │                         │ │ └───────────────┘┌────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐│ Direcţia ├───┤ ├──┤Direcţia analize şi││Conturi Naţionale şi│ │ │ │prognoze financiare││ forţă de muncă │ │ │ └───────────────────┘└────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────┐┌────────────────────┐ │ ├──┤Direcţia analize de││Direcţia de modelare├───┘ │ │impact şi prognoze ││ şi sinteză │ │ │ sectoriale │└────────────────────┘ │ └───────────────────┘                                    │ ┌───────────────────┐                                    └──┤Direcţia analize şi│                                       │prognoze regionale │                                       └───────────────────┘-----------