LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*actualizată*)(**republicată**)privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004(actualizată până la data de 13 martie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 martie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008; LEGEA nr. 22 din 27 februarie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------------**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea proiectului se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investiţii, din granturi ISPA şi, în completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. (2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Societatea Comercială «Compania de Apă» - S.A. Buzău, Societatea Comercială «Apa Serv» Satu Mare - S.A. şi Compania Judeţeană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamţ.---------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 22 din 27 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 10 martie 2009. (3) Beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii sunt municipiul Buzău, municipiul Satu Mare şi Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamţ. (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi cu beneficiarii finali ai proiectului şi/sau cu unităţile administrativ-teritoriale, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului, conform planurilor de finanţare anexate la acestea. (5) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului şi, în această calitate, este responsabilă de urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi de calcularea obligaţiilor de plată care revin beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii. (6) Contribuţia României la finanţarea proiectului, egală cu echivalentul în lei a 11.890.929 euro, precum şi sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. (7) Echivalentul în valută al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, este cel valabil la data încheierii contractului de finanţare şi poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării, precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente realizării proiectului, pe parcursul derulării acestuia, se finanţează din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.  +  Articolul 3 (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinaţie din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii. (2) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenţei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, şi beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. (3) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligaţia plăţii serviciului datoriei publice externe, Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamţ va plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele menţionate la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢIIFi nr. 22.495Agora nr. 2002 0343România - Proiectul privind infrastructura municipalăîn domeniul alimentării cu apă, etapa a II-aCONTRACT DE FINANŢAREîntre România şi Banca Europeană de Investiţii*)-----------*) Traducere.Bucureşti, 15 martie 2004Luxemburg, 19 martie 2004Prezentul contract este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentată de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanţelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, şi domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.Având în vedere:1. La data de 1 februarie 1993, Comunităţile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte.2. În cadrul acestui acord european, Consiliul Directorilor Băncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.3. În datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiară menţionată a fost semnat de către Împrumutat şi Bancă şi este aplicabil prezentului contract (denumit în continuare contract).4. Împrumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care urmează a fi realizat prin intermediul autorităţilor sale locale sau al companiilor municipale de utilităţi (denumite în continuare beneficiari finali), destinat reabilitării infrastructurii în domeniul alimentării cu apă şi epurării apei uzate în fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumită în continuare subproiect), după cum se specifică mai detaliat în Descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul contract (denumită în continuare Descrierea tehnică) şi identificate ca măsurile descrise în memorandumurile de finanţare ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019, nr. 2002/RO/16/P/PE/021 şi nr. 2002/RO/16/P/PE/023 intrate în vigoare începând cu 31 martie 2003 (fiecare dintre ele fiind denumit în continuare memorandum de finanţare şi toate împreună fiind denumite memorandumuri de finanţare), încheiate între România şi Comunitatea Europeană în cadrul general ISPA pentru cofinanţarea Proiectului.5. Costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de către Bancă, este de 120.293.769 (o sută douăzeci milioane două sute nouăzeci şi trei mii şapte sute şaizeci şi nouă) euro, incluzând cheltuieli neprevăzute şi dobânda pe perioada construcţiei, precum şi taxe şi impozite publice.6. Împrumutatul a solicitat Uniunii Europene o contribuţie sub formă de fonduri nerambursabile pentru Proiect în cadrul programului ISPA (denumit în continuare grantul ISPA), într-o sumă echivalentă cu 73.902.840 (şaptezeci şi trei milioane nouă sute două mii opt sute patruzeci) euro.7. Costul Proiectului urmează să fie finanţat după cum urmează:────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contribuţiile Împrumutatului, 11.890.929 euro prin beneficiarii finali────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grant ISPA 73.902.840 euro────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asistenţă tehnică ISPA 5.500.000 euro────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumutul Băncii 29.000.000 euro────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 120.293.769 euro──────────────────────────────────────────────────────────────────────Contribuţia Împrumutatului prin beneficiarii finali include în special taxe şi impozite publice aferente părţii din costul Proiectului care nu este finanţată din grantul ISPA.8. În consecinţă, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci şi nouă milioane) euro.9. În conformitate cu art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plăţi datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi să fie scutite de impozite.10. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadă a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru: a) să asigure:(i) ca beneficiarii să poată schimba în orice valută convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţională a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi(ii) ca aceste sume să fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi b) să asigure:(i) ca Banca să poată schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţională a Împrumutatului primite de Bancă cu titlu de plăţi aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel,(ii) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.11. Convinsă fiind că prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiunilor sale şi este conformă cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând cont de aspectele menţionate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i un credit în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci şi nouă milioane) euro.12. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesele Comunităţii Europene şi în mod corespunzător termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de împrumutare vor fi conforme cu politica Comunităţii Europene.13. Semnarea prezentului contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizată în termenii stabiliţi în anexa nr. I.14. Referirile din prezentul contract la "articole", "preambul", "paragrafe", subparagrafe", "alineate", "anexe" şi "documente anexate" reprezintă referiri făcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale prezentului contract.Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:  +  Articolul 1Trageri1.01. Suma credituluiPrin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare credit), în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci şi nouă milioane) euro, care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Proiectului şi, în cadrul acestuia, a subproiectelor, aşa cum se stipulează mai jos.1.02. Proceduri de tragereA. Banca va disponibiliza creditul în maximum nouă tranşe. Suma fiecărei tranşe, dacă nu este suma netrasă din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O tranşă solicitată de Împrumutat în conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumită în cele ce urmează o tranşă.B. Periodic, până la data de 31 decembrie 2010, Împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:--------Primul paragraf al art. 1.02 B a fost modificat de lit. a) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008. a) suma şi valuta tranşei trase; b) data preferată a tragerii, înţelegându-se că Banca poate disponibiliza tranşa în cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; şi c) în mod unilateral, rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, indicată de Bancă fără niciun angajament.Împrumutatul va furniza Băncii dovada că persoana sau persoanele care fac cererile de tragere în cadrul prezentului contract au fost autorizate în mod corespunzător pentru a face acest lucru.Împrumutatul va furniza Băncii dovada relevantă necesară conform paragrafului 1.04 C.Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii, Banca, dacă cererea de tragere este în conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Împrumutatului o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care: a) va confirma valoarea şi valuta tranşei trase; b) va specifica rata dobânzii fixe; c) va specifica data la care tranşa este programată a fi disponibilizată (denumită în continuare data programată de tragere), sub rezerva paragrafului 1.04.În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din cererea de tragere, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă, într-un interval de 3 zile lucrătoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, şi ca urmare cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.În general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare luxemburgheză înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.D. Tragerea va fi efectuată în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului, după cum Împrumutatul va înştiinţa Banca cu cel puţin 7 zile înainte de data efectuării tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea tranşă.1.03. Valuta trageriiSub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va elibera fiecare tranşă în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat o preferinţă. Fiecare valută de tragere va fi euro sau orice altă valută care este tranzacţionată pe scară largă pe principalele pieţe valutare.Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase într-o altă valută decât euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinţă calculat şi publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.1.04. Condiţii de tragereA. Tragerea primei tranşe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data cererii de tragere: a) Banca să fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzătoare a prezentului contract de către Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Băncii, emis de către un consilier juridic al Împrumutatului; b) Banca să fi primit documente justificative în limba engleză privind autorizările de semnare a prezentului contract; c) toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă există) vor fi fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului să primească trageri în condiţiile prezentului contract, să ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01) şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări trebuie să se extindă şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul solicită Băncii să disponibilizeze creditul; şi d) Banca să fi primit documente satisfăcătoare în legătură cu faptul că Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului este responsabil, în calitate de unitate de monitorizare a Proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea şi tragerile aferente creditului, în condiţii satisfăcătoare pentru Bancă.Dacă o cerere pentru tragerea primei tranşe este efectuată înainte de primirea de către Bancă a unor documente satisfăcătoare pentru ea, demonstrând că aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la acea dată la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.B. Tragerea fiecărei tranşe, inclusiv a primei tranşe, va fi condiţionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere relevantă, a acordurilor de împrumut subsidiare, aşa cum se descrie în mod detaliat în paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finanţate din sumele tranşei.C. Tragerea fiecărei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere: a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din toate tranşele anterioare trase, acestea fiind încheiate în termeni satisfăcători pentru Bancă; şi b) a unei situaţii transmise de Împrumutat, demonstrând că au fost efectuate cheltuieli (excluzând impozite şi taxele vamale plătibile în România) pentru articolele finanţate de către Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică, pentru o sumă egală cu toate tranşele trase, mai puţin o sumă de 1 milion euro, cu excepţia ultimei trageri.Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.Dacă o parte a dovezilor furnizate de Împrumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate fie să acţioneze în conformitate cu ultima propoziţie a subparagrafului 1.04 A, fie să disponibilizeze proporţional mai puţin decât suma solicitată.D. În plus, tragerea fiecărei asemenea tranşe se va face cu condiţia ca Banca să fie convinsă permanent că suficiente fonduri continuă să fie asigurate în concordanţă cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.1.05. Amânarea trageriiA. La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei tranşe, în totalitate sau parţial, până la o dată specificată de Împrumutat, aceasta fiind o dată care să nu depăşească 6 luni de la data de tragere prevăzută. Într-o asemenea situaţie Împrumutatul va plăti comisionul de amânare în conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei tranşe doar dacă este făcută cu cel puţin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data prevăzută de tragere.B. Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu sunt îndeplinite la data specificată, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă şi Împrumutat, cu cel puţin 7 zile luxemburgheze după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.C. Dacă tragerea unei tranşe este amânată fie la solicitarea Împrumutatului, fie datorită neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti un comision la suma tragerii amânate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevăzută la data de tragere reală sau, după caz, până la data anulării tranşei, la o rată de R1 minus R2, unde:- R1 înseamnă rata dobânzii care va fi aplicată periodic în conformitate cu paragraful 3.01, dacă tranşa a fost disponibilizată la data de tragere prevăzută; şi- R2 înseamnă rata interbancară relevantă (aşa cum va fi definită în continuare) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu condiţia că pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante conform paragrafului 1.05 perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lună începând cu data de tragere prevăzută.Mai mult, comisionul sus-menţionat: a) dacă amânarea depăşeşte o lună ca durată, se va acumula la sfârşitul fiecărei luni; b) va fi calculat utilizându-se convenţia numărului de zile aplicabilă la R1; şi c) atunci când R2 depăşeşte R1, se va stabili la 0.Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancară relevantă înseamnă: x) în cazul oricărei perioade de dobândă de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă egală cu numărul de luni întregi corespunzând duratei unei asemenea perioade de dobândă; şi y) în privinţa oricărei perioade de dobândă mai mici de o lună, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă de o lună, oferită pe principala piaţă interbancară a valutei relevante (pentru dolarul american pe piaţa interbancară londoneză, iar pentru euro, pe piaţa interbancară a zonei euro), aşa cum este selectată de către Bancă.1.06. Anularea şi suspendarea credituluiA. Împrumutatul poate oricând, prin notificarea Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea netrasă a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei tranşe a cărei date de tragere prevăzute este în limita a 7 zile lucrătoare luxemburgheze după data notificării. Împrumutatul, dacă nu se stabileşte altfel prin prezentul contract, nu va suporta nicio obligaţie în ceea ce priveşte comisionul sau o altfel de obligaţie către Bancă din motivul unei asemenea anulări.Dacă Împrumutatul anulează o tranşă care a făcut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea tranşă, indiferent de rata dobânzii aplicabilă, fiind denumită tranşă notificată), va plăti un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat în conformitate cu subparagraful 4.02 B în ceea ce priveşte perioada începând cu data (data de început), aceasta fiind ultima dintre: a) data avizului de anulare; şi b) data notificată de tragere previzionată pentru tranşa notificată, până la data finală a plăţii previzionată pentru tranşa notificată.Pentru acest scop: x) referirile din subparagraful 4.02 B cu privire la data plăţii anticipate se vor referi la data de început; şi y) suma anulată va fi considerată a fi trasă şi rambursată după data de început.Comisionul va fi plătibil în 7 zile de la solicitare.B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, în totalitate sau parţial, să suspende partea netrasă a creditului oricând şi cu efect imediat: a) în condiţiile menţionate în paragraful 4.03 sau 10.01; şi b) dacă se vor ivi circumstanţe excepţionale care să afecteze în mod negativ accesul Băncii la pieţele de capital internaţionale; sau c) atâta vreme cât, acţionând în mod rezonabil, Banca nu este satisfăcută că garanţia şi angajamentele luate de Împrumutat conform paragrafelor 6.12 şi 8.04 au fost îndeplinite.O asemenea suspendare va continua până ce Banca va notifica Împrumutatului că poate din nou să apeleze la credit sau, după caz, până ce Banca va anula suma suspendată, aşa cum se menţionează mai jos.În plus Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze, în totalitate sau în parte, porţiunea netrasă din credit, în condiţiile alin. a) şi b) de mai sus, întotdeauna condiţionat (în cazul paragrafului 4.03) de îndeplinirea procedurilor respective specificate în fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze o tranşă a cărei tragere a fost amânată conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.Totuşi Banca nu va fi îndreptăţită să suspende sau să anuleze, în baza alin. b) de mai sus, orice tranşă notificată.C. Dacă Banca suspendă o tranşă notificată doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei suspendate aşa cum se prevede în subparagraful 1.05 C.Dacă Banca anulează o tranşă notificată doar pe baza alin. a) sus-menţionat, Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei anulate, calculat în conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu condiţia ca niciun comision să nu fie plătit în momentul anulării doar pe baza unui eveniment menţionat în subparagraful 4.03 A sau B.D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsă în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte netrasă din credit proporţional cu suma redusă.Banca poate în orice moment după data de 31 decembrie 2010, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere.--------Al doilea paragraf al art. 1.06 D a fost modificat de lit. b) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008.Împrumutatul nu va suporta nicio obligaţie către Bancă sub forma vreunui comision sau într-o altă formă din motivul oricărei anulări conform subparagrafului 1.06 D.1.07. Sumele datorate conform art. 1Sumele datorate conform art. 1 se vor plăti în euro.  +  Articolul 2Împrumutul2.01. Suma împrumutuluiÎmprumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă, conform paragrafului 2.04.2.02. Valuta rambursărilorFiecare rambursare care cade sub incidenţa art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proporţiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de platăDobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 sau, după caz, art. 10 vor fi calculate şi plătibile proporţional în fiecare valută în care împrumutul este rambursabil.Orice altă plată va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.2.04. Notificarea de către BancăDupă tragerea fiecărei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativă indicând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea tranşă.  +  Articolul 3Dobânda3.01. Rata dobânziiÎmprumutatul va plăti dobânda asupra soldului nerambursat al fiecărei tranşe, în rate semianuale, la datele de plată relevante specificate în subparagraful 5.03 A, începând cu prima dată de plată următoare datei tragerii tranşei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata aplicabilă la data avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu rată fixă a dobânzii, denominate în valuta tranşei, cu termeni asemănători în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de capital şi plata dobânzii.3.02. Dobânda la sumele restanteFără a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în condiţiile prezentului contract, de la data scadenţei până la data plăţii, la o rată egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază). Pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante în legătură cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lună începând cu data scadenţei.Cu toate acestea, dobânda se va percepe la rata menţionată în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă ultima rată depăşeşte, pentru orice perioadă relevantă, data, rata specificată în propoziţiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.Dacă suma cu scadenţa depăşită este într-o altă valută decât valuta tranşei relevante, se va aplica următoarea rată, şi anume rata interbancară relevantă pentru tranzacţii în acea valută plus 2% (200 puncte de bază), calculate în conformitate cu practica pieţei pentru o asemenea rată.  +  Articolul 4Rambursarea4.01. Rambursarea normalăÎmprumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.4.02. Rambursarea anticipată voluntarăA. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice tranşă, după transmiterea în avans cu o lună a unei notificări scrise (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată) în care se specifică suma (suma rambursată anticipat) care urmează a fi rambursată anticipat şi data propusă pentru rambursarea anticipată (data rambursării anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea tranşă.B. În privinţa fiecărei sume rambursate anticipat, Împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o compensaţie egală cu valoarea curentă (la data rambursării anticipate) a diferenţei, dacă este cazul, dintre: x) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la suma rambursată anticipat, dacă nu ar fi fost rambursată; şi y) dobânda care se va acumula în acest fel, dacă va fi calculată la rata de referinţă a BEI, efectivă cu o lună înainte de data rambursării anticipate, mai puţin 15 puncte de bază.În acest scop, rata de referinţă a BEI înseamnă rata standard a Băncii pentru un împrumut acordat de Bancă pentru împrumuturi cu rată fixă denominate în valută, având aceleaşi caracteristici privind serviciul datoriei ca şi suma plătită anticipat.Valoarea curentă menţionată va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referinţă a BEI, aplicată ca fiecare dată de plată relevantă.C. Banca va notifica Împrumutatului, cu cel puţin 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat şi compensaţia plătibilă în conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, după caz, faptul că nu este datorată nicio compensaţie.Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei asemenea notificări (sau ora 17,00 în ziua următoare, dacă notificarea a fost transmisă după ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Băncii fie: a) faptul că acesta confirmă avizul de rambursare anticipată, în termenii specificaţi de Bancă; sau b) faptul că acesta retrage avizul de rambursare anticipată.Dacă Împrumutatul acordă confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage avizul de rambursare anticipată sau nu îl confirmă în timp util, acesta ar putea să nu efectueze rambursarea anticipată. Cu excepţia menţionată anterior, avizul de rambursare anticipată va fi obligatoriu irevocabil.4.03. Rambursarea anticipată obligatorieA. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei astfel de părţi din suma împrumutului nerambursat, ca sumă rambursată anticipat datorată pentru suma totală nerambursată a tuturor acelor împrumuturi.Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului, proporţional cu suma reprezentând diferenţa.C. Dacă Banca constată că Împrumutatul a încălcat prevederile paragrafului 6.09 în privinţa unui subproiect (denumit în continuare subproiectul afectat), poate notifica în conformitate Împrumutatul. Dacă, într-o perioadă de 30 de zile după notificare, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea încălcării într-o manieră acceptabilă Băncii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioară, ca, în cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Împrumutatul să plătească anticipat o fracţiune din împrumut corespunzătoare cu raportul dintre valoarea declarată a subproiectului afectat şi suma totală a valorii declarate a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată a sumei rambursate anticipat, şi o compensaţie calculată în conformitate cu subparagraful 4.02 B, dacă este cazul.4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4În cazul oricărei rambursări anticipate parţiale datorate în conformitate cu prezentul art. 4, Împrumutatul poate selecta care tranşă sau tranşe vor fi rambursate anticipat.În cazul rambursării anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare sumă rambursată anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecărei rate rămase de rambursat.Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispoziţiilor art. 10.  +  Articolul 5Plăţile5.01. Locul plăţiiFiecare sumă plătibilă de către Împrumutat conform prezentului contract va fi plătită în contul respectiv comunicat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadenţei pentru prima plată pe care o va face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plăţi la care se aplică modificarea.Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăţilor conform art. 10.5.02. Convenţia numărului de zileOrice sumă datorată de către Împrumutat ca dobândă, comision sau în alt mod, conform prezentului contract, şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.5.03. Datele de platăA. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt plătibile Băncii, în fiecare an, la 15 iunie şi la 15 decembrie.B. Pentru scopurile prezentului contract în general, plăţile datorate în orice valută la o dată care nu este zi lucrătoare relevantă (aşa cum este definită mai jos) sunt plătibile în ziua imediat următoare care este zi lucrătoare relevantă.Pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare relevantă înseamnă: a) în cazul euro, o zi în care operează sistemul de plată numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real; b) în cazul oricărei alte valute decât euro, o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al ţării a cărei monedă naţională este moneda sumei în care se face plata.C. Sumele datorate prin prezentul, altele decât ratele de capital şi dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată ca plătită în momentul în care aceasta este primită de către Bancă.  +  Articolul 6Angajamente speciale6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduriÎmprumutatul va utiliza sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.6.02. Finalizarea ProiectuluiÎmprumutatul va determina beneficiarii finali să realizeze subproiectele în conformitate cu Descrierea tehnică şi să le finalizeze până la datele specificate în aceasta, aşa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Băncii.6.03. Costul majorat al ProiectuluiÎn cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prevăzută în preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi remise Băncii în timp util pentru aprobare.6.04. Procedura de licitaţieÎmprumutatul va determina beneficiarii finali să achiziţioneze bunuri, servicii şi să comande lucrări pentru subproiecte, acolo unde este cazul şi satisfăcător pentru Bancă, prin licitaţie internaţională deschisă participanţilor din toate ţările Uniunii Europene şi din România, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta şi Turcia.6.05. AsigurareAtât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să asigure în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.6.06. ÎntreţinereAtât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să se asigure că toate proprietăţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, că li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, după cum va fi necesar pentru a fi păstrate în bună stare de funcţionare.6.07. Alocarea fondurilorÎmprumutatul se angajează ca suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, să fie alocate continuu Proiectului, în scopul de a se asigura completarea planului de finanţare al Proiectului, neacoperit de împrumut, şi care să permită finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.6.08. Funcţionarea ProiectuluiAtât timp cât împrumutul este nerambursat şi dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali: a) să păstreze titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, după cum este necesar, să înlocuiască şi să reînnoiască aceste active şi să menţină subproiectele în funcţionare continuă în conformitate cu scopul său iniţial.Banca poate să nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul să devină neeligibil pentru finanţare din partea Băncii; b) să întreprindă măsurile necesare satisfăcătoare pentru Bancă pentru a asigura o implementare şi o funcţionare corespunzătoare a subproiectelor, incluzând atenuarea corespunzătoare a impactului asupra mediului; şi c) să includă proceduri de licitaţie şi condiţii contractuale acceptabile Băncii în orice acord de participare a sectorului privat pentru servicii de alimentare cu apă şi de epurare a apelor uzate în care se vor angaja.6.09. Prevederi privind mediulAtât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali: a) să realizeze activităţile legate de subproiecte pe parcursul investiţiilor şi să asigure şi să menţină toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile acestora, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind mediul şi cu standardele şi practicile Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, aşa cum pot fi amendate sau modificate, cu referire în mod particular la următoarele directive:(i) Directiva Consiliului nr. 85/337/CE, amendată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE privind evaluarea impactului asupra mediului;(ii) Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, amendată prin Directiva Consiliului nr. 98/15/CEE privind tratarea apelor uzate urbane;(iii) Directiva Consiliului nr. 98/83/CE în privinţa calităţii apei destinate consumului uman;(iv) Directiva Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru pentru acţiunea comunitară în domeniul politicii apei; b) să realizeze toate operaţiunile legate de subproiecte în conformitate cu directivele, legile, standardele şi practicile la care se face referire la alin. a) al prezentului paragraf; şi c) să se asigure că nu se vor folosi în realizarea subproiectelor niciun fel de materiale şi substanţe la care se face referire în cadrul directivelor, legilor, standardelor şi practicilor menţionate la alin. a) al prezentului paragraf, care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.6.10. Acorduri de împrumut subsidiarÎmprumutatul se va asigura ca acordurile de împrumut subsidiare care se vor încheia între Împrumutat şi beneficiarii finali să specifice obligaţiile beneficiarilor finali, spre satisfacţia Băncii, aşa cum se descrie în memorandumurile de finanţare ISPA şi astfel cum sunt sumarizate în anexa C la prezentul contract.6.11. ViziteA. Împrumutatul confirmă că Banca poate fi obligată să divulge Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (denumită în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Conturi, în concordanţă cu legea Uniunii Europene.B. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, să viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările incluse în subproiecte şi să facă acele verificări pe care aceştia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura şi va determina beneficiarii finali să le asigure sau să se asigure că le va fi acordată toată asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenţa scopului subparagrafului 6.11 A.6.12. Angajamentul de integritateÎmprumutatul garantează şi se angajează că nu a comis - şi nicio persoană, din câte cunoaşte până în prezent, nu a comis - niciuna dintre faptele următoare şi că nu va comite - şi nicio persoană, cu consimţământul şi cunoştinţa sa anterioară, nu va comite - nicio asemenea acţiune, şi anume: a) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj incorect în vederea influenţării acţiunii unei persoane care deţine o funcţie publică sau funcţia de director ori angajat al unei autorităţi publice sau întreprindere publică sau un director ori oficial al unei organizaţii internaţionale publice, în relaţie cu orice proces de achiziţie sau în execuţia oricărui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; b) orice act care afectează în mod neadecvat sau vizează să influenţeze în mod neadecvat procesul de achiziţie ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegeri între ofertanţii la licitaţie.Împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă află despre orice fapt sau informaţie sugestivă în privinţa comiterii unui asemenea fapt.  +  Articolul 7Garanţii7.01. GaranţiiDacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferinţă ori de prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori o prioritate echivalentă.Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nicio astfel de garanţie, preferinţă sau prioritate.  +  Articolul 8Informaţii8.01. Informaţii privind ProiectulÎmprumutatul, prin OPCP: a) se va asigura că evidenţele sale prezintă toate operaţiile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului; b) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:(i) un raport privind implementarea Proiectului, până la data de 15 decembrie 2004 şi ulterior, anual, până la terminarea Proiectului;(ii) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni după încheierea acestuia; şi(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil; c) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare majoră în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract; d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţământul Băncii, în conformitate cu paragraful 6.08; şi e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile executării ori funcţionării Proiectului.8.02. Informaţii privind ÎmprumutatulÎmprumutatul va informa Banca: a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obligă ori despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 ani; b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe părţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau c) în general, asupra oricărei situaţii sau oricărui eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului care decurge din prezentul contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile executării sau funcţionării Proiectului.8.03. Informaţii privind beneficiarii finaliÎmprumutatul: a) va determina beneficiarii finali să furnizeze Băncii în fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizică şi furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniţi cu Banca; şi b) va informa Banca imediat în legătură cu orice modificare adusă documentelor de bază ale beneficiarilor finali şi cu orice schimbare a mandatului şi a statutului său legal.8.04. Verificarea şi informareaÎn plus, Împrumutatul: a) va lua orice măsuri aşa cum Banca va solicita în mod rezonabil pentru a verifica şi/sau a termina orice acţiune pretinsă sau suspectată de natura celei descrise în paragraful 6.12; b) va informa Banca asupra măsurilor pentru pretinderea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierderi rezultate dintr-un asemenea fapt; şi c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face referitor la un asemenea fapt.  +  Articolul 9Speze şi cheltuieli9.01. Impozite, taxe şi comisioaneÎmprumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract ori a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plăti dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice natură, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta va majora suma de plată către Bancă astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.9.02. Alte spezeÎmprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricărei garanţii pentru împrumut.  +  Articolul 10Rambursarea anticipată datorată unui caz de culpă10.01. Dreptul de a solicita rambursareaÎmprumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:A. imediat: a) dacă vreo informaţie majoră sau document remis Băncii de către Împrumutat ori în numele acestuia sau al beneficiarilor finali, în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul cât acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu semnificativ; b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenţei orice parte din împrumut, nu plăteşte dobândă la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum este prevăzut în prezentul contract; c) dacă, urmare oricărei neîndepliniri a obligaţiilor în legătură cu acesta, Împrumutatului sau unui beneficiar final i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani; d) dacă survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil să pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din împrumut sau să afecteze negativ orice garanţie acordată pentru acesta; e) dacă orice obligaţie asumată de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 9 şi 10 din preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; f) dacă Împrumutatul nu îşi va îndeplini orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; g) dacă Împrumutatul sau un beneficiar final nu îşi va îndeplini orice obligaţie referitoare la grantul ISPA; sau h) (i) dacă un executor intră în posesia oricărei părţi a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau(ii) dacă orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este iniţiat ori aplicat asupra proprietăţii unuia dintre beneficiarii finali; sauB. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată de Bancă într-o comunicare către Împrumutat, fără ca problema să fi fost remediată în mod satisfăcător pentru Bancă: a) dacă Împrumutatul nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezultă din prezentul contract, alta decât cea menţionată în subparagraful 10.01 A. alin. b); sau b) dacă vreun element important prevăzut în preambul se modifică în mod substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesul Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.10.02. Alte drepturi legaleParagraful 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.10.03. DauneÎn cazul solicitării de rambursare anticipată conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată în conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B şi C asupra sumei care a devenit scadentă şi plătibilă. O asemenea sumă se va acumula de la data scadenţei pentru plata specificată în notificarea Băncii privind solicitarea şi va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la acea dată.10.04. NederogăriNeîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitării de către Bancă a oricăruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi considerată o renunţare la un astfel de drept.10.05. Utilizarea sumelor primiteSumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în această ordine, şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate, în ordinea inversă a scadenţei. Acestea se vor aplica între tranşe, după cum va considera Banca.  +  Articolul 11Legea şi jurisdicţia11.01. LegeaPrezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.Locul realizării prezentului contract este sediul central al Băncii.11.02. JurisdicţiaToate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumită în continuare Curtea).Părţile la prezentul contract renunţă prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii.O decizie a Curţii, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor, fără restricţie sau rezervă.11.03. Dovada sumelor datorateÎn orice acţiune juridică ce decurge din prezentul contract certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.  +  Articolul 12Clauze finale12.01. NotificăriNotificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigiile în curs sau în declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:    - pentru Bancă: 1. bd. Konrad Adenauer nr. 100,                    L-2950 Luxembourg-Kirchberg;    - pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,                            RO-70060, Bucureşti, România;                         2. Misiunea României la Comunităţile Europene,                            12, rue Montoyer, B-1180 Bruxelles.Fiecare parte poate să comunice celeilalte părţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus, cu condiţia că adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o altă adresă din cadrul Uniunii Europene.Dacă Împrumutatul nu va specifica altfel în scris Băncii, Împrumutatul va determina OPCP să fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 şi 8.04.12.02. Forma notificăriiNotificările şi alte comunicări pentru care sunt menţionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.12.03. Preambul, anexe şi documente anexatePreambulul şi următoarele anexe fac parte din prezentul contract:- anexa A "Descrierea tehnică";- anexa B "Graficul de amortizare";- anexa C "Obligaţiile beneficiarilor finali".Următoarea anexă este ataşată la prezentul contract:- anexa nr. I "Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului".Ca urmare, părţile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, iar în numele Băncii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.Semnat pentru şi în numele României,M. TănăsescuSemnat pentru şi în numeleBăncii Europene de Investiţii,R. SaerbeckG.D. SpotaBucureşti, 15 martie 2004.Luxemburg, 19 martie 2004.  +  Anexa A România - Proiectul privind infrastructura municipalăîn domeniul alimentării cu apă, etapa a II-aDESCRIEREA TEHNICĂ1. ObiectiveObiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apă şi epurarea apei uzate în municipiile Buzău, Satu Mare şi Piatra-Neamţ. Subproiectele vor fi cofinanţate de ISPA.2. Componentele ProiectuluiSubproiectele cuprind următoarele programe investiţionale în vederea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă şi de colectare şi tratare a apelor uzate, care vor cuprinde următoarele componente:*Font 9*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Beneficiarul Scheme privind Scheme privind     final alimentarea cu apă epurarea apelor uzate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Buzău - extinderea cu circa 2 km a reţelei - reabilitarea şi reconstrucţia                 de alimentare cu apă, care parţială a staţiei de epurare                 deserveşte aproximativ 1.400 de a apei cu o capacitate de                 persoane 233.000 echivalent persoană şi               - înlocuirea a 45 km de conducte, un flux de tratare a apei de                 care reprezintă 26% din totalul 500 l/s                 reţelei - extinderea cu circa 25 km a               - modernizarea staţiilor de pompare canalului colector pentru a                 prin instalarea unor pompe cu deservi aproximativ 24.000                 viteză variabilă, contoare de persoane;                 ultrasonice şi echipament SCADA - reabilitarea a circa 11 km de                 pentru operare optimizată canale colectoare principale,               - procurarea de echipament mobil construcţia a 5 bazine de                 GIS şi de cartografiere digitală retenţie şi desfundarea canalelor                 şi a unor unităţi mobile de colectoare principale                 detectare a scurgerilor în reţea - achiziţia unei unităţi mobile               - finalizarea procesului de contori- CCTV pentru întreţinerea                 zare primară şi secundară prin canalului colector şi a unui                 instalarea a circa 7.000 de extractor mobil pentru nămolul                 contoare şi achiziţionarea unui depus                 echipament de calibrare şi                 întreţinere a contoarelor Piatra-Neamţ - reabilitarea puţurilor de apă - reabilitarea staţiei de epurare                 subterană la Vaduri, inclusiv a apei cu o capacitate de 205.000                 instalarea de noi pompe şi echivalent persoană şi un flux de                 echipament SCADA tratare a apei de 400 l/s               - îmbunătăţirea calitativă a - extinderea cu 42 km a canalului                 staţiei de epurare a apei colector şi construcţia a 6                 brute în Bâtca Doamnei staţii de pompare colectoare               - extinderea cu circa 8 km a - înlocuirea a 6 km de canale                 reţelei de alimentare cu apă, colectoare şi reabilitarea a                 care deserveşte aproximativ două staţii de pompare colectoare                 5.000 de persoane - achiziţia unei unităţi mobile               - înlocuirea a circa 9 km de CCTV pentru întreţinerea                 conducte şi reabilitarea a 5 canalului colector şi a unui                 staţii de pompare şi a extractor mobil pentru nămolul                 accesoriilor depus               - procurarea de echipament mobil                 GIS şi de cartografiere digitală                 şi a unor unităţi mobile de                 detectare a scurgerilor în reţea               - finalizarea procesului de conto-                 rizare primară şi secundară prin                 instalarea a circa 2.400 de                 contoare şi distribuirea de                 contoare zonale prin intermediul                 a 33 de contoare şi, de asemenea,                 achiziţionarea unui echipament de                 calibrare şi întreţinere a                 contoarelor Satu Mare - reforarea şi reechiparea a 15 - reabilitarea staţiei de epurare                 puţuri cu un volum total de 730 l/s a apei cu o capacitate de 180.000               - dublarea a 7 km de conductă echivalent persoană şi un flux de                 magistrală cu diametrul nominal tratare a apei de 430 l/s                 de 600 mm, care leagă câmpul de - reabilitarea secţiunilor                 puţuri de staţia de tratare a apei principale ale reţelei de                 Mărtineşti canalizare               - reabilitarea staţiei de tratare a - reabilitarea staţiilor de                 apei Mărtineşti şi reducerea pompare colectoare                 capacităţii la 600 l/s────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Investiţiile sunt estimative, astfel încât mărimea şi caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru îndeplinirea aceloraşi obiective, cu condiţia ca acestea să fie convenite în prealabil cu Banca.3. GraficSubproiectele individuale vor fi implementate pe perioada 2003-2010.--------Pct. 3 din anexa A a fost modificat de lit. c) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008.  +  Anexa B România - Proiectul privind infrastructura municipalăîn domeniul alimentării cu apă, etapa a II-aGrafic de amortizare revizuit┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Data scadentă a ratei de rambursare│ Sumele de rambursat exprimate ││ │ ca fracţie din împrumut │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│1. 15 iunie 2011 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│2. 15 decembrie 2011 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│3. 15 iunie 2012 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│4. 15 decembrie 2012 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│5. 15 iunie 2013 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│6. 15 decembrie 2013 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│7. 15 iunie 2014 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│8. 15 decembrie 2014 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│9. 15 iunie 2015 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│10. 15 decembrie 2015 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│11. 15 iunie 2016 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│12. 15 decembrie 2016 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│13. 15 iunie 2017 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│14. 15 decembrie 2017 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│15. 15 iunie 2018 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│16. 15 decembrie 2018 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│17. 15 iunie 2019 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│18. 15 decembrie 2019 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│19. 15 iunie 2020 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│20. 15 decembrie 2020 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│21. 15 iunie 2021 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│22. 15 decembrie 2021 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│23. 15 iunie 2022 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│24. 15 decembrie 2022 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│25. 15 iunie 2023 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│26. 15 decembrie 2023 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│27. 15 iunie 2024 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│28. 15 decembrie 2024 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│29. 15 iunie 2025 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│30. 15 decembrie 2025 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│31. 15 iunie 2026 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│32. 15 decembrie 2026 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│33. 15 iunie 2027 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│34. 15 decembrie 2027 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│35. 15 iunie 2028 │ 1/36 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│36. 15 decembrie 2028 │ 1/36 │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘--------Graficul de amortizare din anexa B a fost înlocuit cu graficul de amortizare revizuit prevăzut în anexa I din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008, potrivit pct. 2 al lit. d) din acelaşi act normativ.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Reproducem mai jos prevederile lit. d) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008:" d) ca o consecinţă a amendamentelor menţionate mai sus, vă rugăm să notaţi că:1. graficul de amortizare stabilit în forma actuală a anexei B la Contractul de finanţare se va aplica tuturor sumelor deja trase până în prezent, respectiv 14,51 milioane EUR; şi2. graficul de amortizare revizuit, ataşat ca anexa I, unde: (i) prima dată de rambursare este 15 iunie 2011; şi (ii) ultima dată de rambursare rămâne 15 decembrie 2028, se va aplica tuturor tragerilor viitoare."  +  Anexa C România - Proiectul privind infrastructura municipalăîn domeniul alimentării cu apă, etapa a II-aOBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR FINALII. Obligaţii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecărui subproiect şi un fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare stabilit în condiţii acceptabile Băncii.2. Beneficiarii finali vor prezenta un program de întreţinere şi operare, satisfăcător pentru Bancă, până la 31 decembrie 2007. Programul va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2008.3. Beneficiarii finali vor prezenta un masterplan actualizat pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate, care să conţină investiţiile prioritizate şi costurile viitoare, în vederea asigurării îndeplinirii directivelor CE corespunzătoare executării măsurii ISPA/BEI şi a unui concept pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a activităţilor regiei/companiilor (alimentare cu apă/epurarea apelor uzate şi termoficare).4. Beneficiarii finali vor asigura auditarea anuală a conturilor de către auditori de reputaţie internaţională, care să confirme faptul că sunt ţinute sisteme de contabilitate separate pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate şi pentru activităţile de termoficare şi că nu se aplică niciun fel de subvenţie încrucişată între aceste activităţi, şi că acestea sunt prezentate Băncii la sfârşitul fiecărui an calendaristic, până la 31 decembrie 2007, sau, în cazul în care a avut loc înainte de această dată, până la momentul înfiinţării unei persoane juridice autonome pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate.5. Vor fi aprobate de către autorităţile responsabile creşteri adecvate de tarife pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate, în vederea asigurării recuperării costurilor de operare, de întreţinere şi înlocuire a activelor, precum şi a costurilor cu serviciul datoriei externe pentru toate investiţiile care nu sunt finanţate din grant.6. Vor fi introduse tarife corespunzătoare de tratare a apei pentru industrii, bazate pe afluenţa cantitativă şi calitativă, precum şi costul tratării.7. Reziduurile industriale vor fi pretratate şi/sau reciclate în conformitate cu directivele CE, astfel încât să nu fie dăunătoare proceselor industriale, şi monitorizate de către autorităţile de mediu competente.8. Beneficiarii finali vor furniza dovada faptului că se va implementa o soluţie pentru înlăturarea nămolului în conformitate cu directivele CE.II. Obligaţiile specifice ale subproiectelor1. BuzăuTarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 50% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.2. Satu MareTarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 45% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 iulie 2002.Beneficiarul final va furniza dovada că autorizaţia de mediu a luat în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării publicului.3. Piatra-NeamţTarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 60% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.III. Eşalonarea în timpImplementarea obligaţiilor va fi în conformitate cu termenele limită stabilite în memorandumurile de finanţare.  +  Anexa I ÎMPUTERNICIREA PENTRU SEMNAREA ÎMPRUMUTATULUIMINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIAPrin prezenta se certifică că Preşedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii.Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanăBucureşti, 3 martie 2004.Nr. 945.-----------