ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 21 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4**) din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva(actualizată până la data de 28 noiembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 noiembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001; ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Grupului nr. 1" se înlocuieşte cu sintagma "Grupului nr. 4".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Datoria Federaţiei Ruse către România, în suma de 21.708.166,28 dolari S.U.A., convenită prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile rezultate prin Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, va fi stinsă prin livrări de echipamente energetice din Federaţia Rusa pentru Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., Centrala Termoelectrica Mintia-Deva. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de administrator şi depozitar al acordului prevăzut la art. 1, va încheia o convenţie*) cu Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. privind rambursarea contravalorii în lei a importului efectuat, cu condiţia ca plăţile să fie eşalonate în tranşe semestriale până în anul 2009 inclusiv, conform graficului existent încheiat cu Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006, Convenţia prevăzută la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă, se va încheia între Ministerul Finanţelor Publice şi Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 6 (1) Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. va contracta, în condiţiile legii, execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva pe baza studiului de fezabilitate, luând în considerare şi echipamentele livrate conform art. 1. Contractul de livrare a echipamentelor energetice din Federaţia Rusă va fi preluat de Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. de la Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta. (2) Se împuterniceşte Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. să contracteze, în condiţiile legii, un credit în valoare de 67,9 milioane euro, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea asigurării parţiale a resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a Grupului nr. 4 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva. (3) Ministerul Finanţelor Publice garantează în proporţie de 80% împrumutul prevăzut la alin. (2), precum şi dobânzile, primele de asigurare, comisioanele şi alte costuri aferente.--------------Art. 6 a fost modificat de art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Grupului nr. 1" cu sintagma "Grupului nr. 4".  +  Articolul 7Rambursarea creditului, a dobânzilor, a comisioanelor, a primelor de asigurare şi a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. din surse proprii, corespunzător termenelor şi condiţiilor specifice contractului de credit.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 8 (1) Măsura de ajutor de stat prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă va fi notificată Consiliului Concurenţei de către iniţiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenţei. (2) În cazul actelor administrative emise şi al contractelor administrative încheiate fără respectarea legislaţiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei solicită instanţelor de judecată competente anularea acestora, precum şi recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat ilegale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999privind ajutorul de stat, republicată.--------------Art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 54 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:----------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş-------------