ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 21 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva(actualizată până la data de 25 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 iulie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Datoria Federaţiei Ruse către România, în suma de 21.708.166,28 dolari S.U.A., convenită prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile rezultate prin Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, va fi stinsă prin livrări de echipamente energetice din Federaţia Rusa pentru Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., Centrala Termoelectrica Mintia-Deva. (2) Echipamentele energetice stabilite conform alin. (1) vor fi livrate de consorţiul format din Societatea Comercială «Global Internaţional 2000» - S.A., M.T. IL. Projects Systems Ltd şi Babcock Borsig Power - Austrian Energy şi vor fi utilizate în cadrul unui proiect de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, administratorul şi depozitarul acordului menţionat la art. 1, va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă o convenţie cu Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. privind plata la bugetul de stat a contravalorii în lei a importului efectuat, în următoarele condiţii:--------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001. a) plăţile către bugetul de stat se vor face eşalonat în transe semestriale egale pe o perioada de 7 ani, cu 2 ani de graţie; b) importurile se decontează în lei, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., publicat de Banca Naţională a României, de la data documentelor vamale de import.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 5Se autorizează Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. ca după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să angajeze execuţia lucrărilor de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva cu un singur contractant, consorţiul format din Societatea Comercială «Global Internaţional 2000» - S.A., M.T. IL. Projects Systems Ltd şi Babcock Borsig Power - Austrian Energy.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 6 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. va negocia şi va încheia contractul pentru realizarea proiectului de reabilitare, în condiţii de competitivitate, pe baza studiului de fezabilitate, pentru Grupul nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva, luând în considerare şi echipamentele energetice livrate conform art. 1. (2) În acest scop se împuterniceşte Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. să contracteze un credit extern, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea asigurării resurselor financiare pentru finanţarea lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor prevăzute la art. 5. (3) Ministerul Finanţelor Publice garantează în numele statului creditul extern prevăzut la alin. (2), precum şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 7Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. din surse proprii şi din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit la nivelul Ministerului Industriei şi Resurselor, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, corespunzător termenelor şi condiţiilor specifice ale contractului de credit.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 449 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:----------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş-------------