ORDONANŢĂ nr. 71 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală(actualizată până la data de 28 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Consultanţa şi consultantul fiscalConsultanţa şi consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal şi persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 3 (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în: a) acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal; b) acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale; c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii; d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală; e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale; f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale; g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală sau părţilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei - Serviciul profesii juridice conexe; h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate; i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale. (2) Exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul IIReguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 4 (1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic; b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;b2) administrare fiscală;b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;b4) activitate financiar-contabilă;b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;b6) activitate de consultant fiscal asistent; c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b); d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal. (2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege; b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani; c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b); d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent. (3) După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea «Consultanţi fiscali asistenţi», persoanele care au dobândit această calitate pot să îşi desfăşoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ. (4) Atribuţiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent în legătură cu activităţile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. (5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e). (6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali. Îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 5La depunerea documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8 (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului. (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. (3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală atât la secţiunea «persoane active», cât şi la secţiunea «persoane inactive», numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislaţiei fiscale organizat de Camera Consultanţilor Fiscali. (4) Persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare. (5) Prevederile alin. (2)-(4) sunt aplicabile în mod corespunzător şi consultanţilor fiscali asistenţi. (6) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunile «persoane active». (7) Carnetul profesional va fi emis şi vizat în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, atât pentru consultanţii fiscali, cât şi pentru consultanţii fiscali asistenţi.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 9 (1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală. Societatea trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Organizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscaliOrganizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscali  +  Articolul 10 (1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (2) Camera se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din: a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal şi de consultant fiscal asistent; b) cotizaţiile membrilor Camerei; c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; d) donaţii şi sponsorizări; e) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională; f) penalităţi aplicate în condiţiile prezentei ordonanţe.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 15Membrii Camerei sunt: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală; b) societăţile care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Camera şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi".  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionareCompatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare  +  Articolul 17Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de: a) expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective; b) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.-----------Art. 17 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 19Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:1. În cazul persoanelor fizice: a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.-----------Lit. a) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul consultantei fiscale; c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care: a) societatea s-a dizolvat;----------Lit. a) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". b) după data de înregistrare la Camera se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei; c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. d) când atribuirea autorizaţiei de funcţionare a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.-----------Lit. d) a pct. 2 al art. 19 a fost introdusă de pct. 2 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 20 (1) Sunt interzise practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală în oricare dintre următoarele situaţii: a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent; b) a fost retrasă autorizaţia societăţilor de consultanţă fiscală; c) a fost aplicată sancţiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru; d) a fost retrasă calitatea de membru al Camerei fără îndeplinirea procedurii disciplinare; e) în alte situaţii prevăzute de lege. (2) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, carnetul şi parafa sunt nule de drept. (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) sunt obligate să predea carnetul şi parafa. (4) Aplicarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de îndată a secţiunii corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală. (5) Împotriva măsurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Toate actele întocmite după retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizaţiei societăţilor de consultanţă fiscală sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul VRegistrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi".  +  Articolul 21 (1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secţiunile corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sunt aduse la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei şi vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiţiei, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi, la cerere, oricăror altor instituţii îndreptăţite. Condiţiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei:----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". a) pentru persoanele fizice:- numele şi prenumele;- numărul carnetului profesional;- localitatea de domiciliu;- alte date de identificare a persoanei; b) pentru societăţile de consultanţă fiscală:----------Partea introductivă a lit. b) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi".- denumirea şi sediul social;- numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii de consultanţă fiscală;----------Liniuţa a doua a lit. b) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi".- numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;- alte date de identificare. (3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile. (4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi".-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V^1Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei-----------Titlul Cap. V^1 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^1 (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme: a) în mod independent sau în asociere; b) consultanţi fiscali salariaţi în România; c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 21^9. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la alin. (1) lit. a). (3) Solicitanţii informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, aceştia se înscriu în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.-----------Art. 21^1 a fost modificat de pct. 10 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^2 (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizata să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru; b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România; c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun. (2) Consultanţii fiscali care profeseaza în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.-----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^3Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 alin. (1) lit. a), Camera recunoaşte titlurile de calificare prezentate de cetăţenii în cauză, în baza cererii şi a documentelor doveditoare.-----------Art. 21^3 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^4În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la art. 21^3 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.-----------Art. 21^4 a fost modificat de pct. 12 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^5Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri: a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal; b) dacă activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.-----------Art. 21^5 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^6Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.-----------Art. 21^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^7Abrogat.-----------Art. 21^7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^8Abrogat.-----------Art. 21^8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^9 (1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.----------Alin. (2) al art. 21^9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduita profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional. (4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spaţiului Economic European.-----------Art. 21^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VI Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publicăRolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementari emise de Camera să nu contravină reglementarilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementari.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 24^1 (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finanţelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe. (2) La solicitarea Camerei, ministrul finanţelor publice poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să facă parte din comisiile sau comitetele înfiinţate în cadrul Camerei. (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi remuneraţi potrivit hotărârii Consiliului superior al Camerei.-----------Art. 24^1 a fost modificat de pct. 14 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul VII SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 25 (1) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile legii, se pot aplica şi penalităţi cuprinse între 25% şi 100% din cotizaţia fixă anuală. În aplicarea nivelului penalităţii se va ţine seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanţele personale ale persoanei sancţionate, precum şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăţi comerciale" cu sintagma "societăţi". (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (6) Abrogat.-----------Alin. (6) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Hotărârile adoptate de Conferinţa naţională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.-----------PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu──────────────