HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"(actualizată până la data de 17 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 52 din 19 februarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa Hotărârea Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul generalal Institutului Naţional pentru StudiereaHolocaustului din România "Elie Wiesel",Alexandru FlorianViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 52.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 433/2010)DATELE DE IDENTIFICAREa bunului Ansamblul monumental "Memorialul Holocaustului"care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi administrareaInstitutului Naţional pentru Studierea Holocaustuluidin România "Elie Wiesel"*Font 8*┌──────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────┬───────────┐│ Denumirea │Valoarea de│ Caracteristici │ Tipul │Codul de│ Anul │ Adresa ││ bunului │ inventar │ │bunului│ clasi- │dobân-│ ││ │ - lei - │ │ │ ficare │dirii │ │├──────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤│Ansamblul │ 17.455.064│- incintă memorială centrală: │imobil │8.21.01 │ 2009 │Bucureşti- ││monumental │ │16 x 10 x 6,50 m │ │ │ │sectorul 5,││"Memorialul │ │(beton, granit, sticlă, metal) │ │ │ │intersecţia││Holocaustului"│ │- compoziţie grafică (prenume): │ │ │ │străzilor ││ │ │30 x 0,60 m (metal) │ │ │ │Lipscani, ││ │ │- compoziţie grafică (texte gravate): │ │ │ │Anghel ││ │ │1,72 x 0,85 m (metal) │ │ │ │Saligny, ││ │ │- "Coloana memorială": │ │ │ │Mihai Vodă ││ │ │17 x 1,55 x 1,50 m │ │ │ │şi Ion ││ │ │(fontă turnată) │ │ │ │Brezoianu ││ │ │- "Via Dolorosa": 36 x 1,60 x 0,02 m │ │ │ │ ││ │ │(relief granit) │ │ │ │ ││ │ │- "Roata Romilor": 3 x 0,30 m │ │ │ │ ││ │ │(fontă turnată) │ │ │ │ ││ │ │- "Steaua lui David": 3,50 x 5 x 2 m │ │ │ │ ││ │ │(fier masiv) │ │ │ │ ││ │ │- instalaţie cu pietre de mormânt din │ │ │ │ ││ │ │cimitirul din Odessa: │ │ │ │ ││ │ │2,5 x 2,5 x 2,30 m (granit) │ │ │ │ ││ │ │- instalaţie cu pietre de mormânt din │ │ │ │ ││ │ │cimitirul din Bucureşti: │ │ │ │ ││ │ │2,5 x 2,5 x 2,30 m (piatră) │ │ │ │ ││ │ │- sculptură "EPITAPH": 80 x 212 x 405 cm│ │ │ 2012 │ ││ │ │(oţel patinat şi rocă fasonată, 6 tone) │ │ │ │ ││ │ │- compoziţii grafice (texte explicative │ │ │ 2012 │ ││ │ │ale temei fiecărei sculpturi din cadrul │ │ │ │ ││ │ │Ansamblului monumental "Memorialul │ │ │ │ ││ │ │"Holocaustului", 9 plăci inox perforate │ │ │ │ ││ │ │şi patinate) │ │ │ │ ││ │ │- compoziţie grafică (textul ZAHOR) │ │ │ 2012 │ ││ │ │4 semne ebraice: │ │ │ │ ││ │ │30 x 20 cm fiecare │ │ │ │ ││ │ │(fontă cizelată şi patinată) │ │ │ │ │└──────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴───────────┘------------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 52 din 19 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014.--------