HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele e), f), i), l), r), s), ş), t) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp; f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare indiferent de suprafaţă;................................................................ i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;................................................................ l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp;................................................................ r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp; s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc; t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 10 autoturisme;................................................................ u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor."2. La articolul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p^1), cu următorul cuprins:"p^1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp."3. La articolul 1, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera ş^1), cu următorul cuprins:"ş^1) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)."4. La articolul 1, după litera u) se introduc cinci noi litere, literele v)-z), cu următorul cuprins:"v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări; x) lucrări noi, modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri; y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL; z) depozite medii şi mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL."5. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Proiectantul unei construcţii sau amenajări care se încadrează în prevederile art. 1 este obligat să întocmească scenariul de securitate la incendiu potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 19.--------