ORDIN nr. 485 din 24 decembrie 2013privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013    În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. II lit. k) şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:  +  Articolul 1Circulaţia vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricţionează pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, în zilele, perioadele din an şi intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta; b) riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la art. 1, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R. - S.A. (2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.  +  Articolul 4Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum şi a celor înregistrate la autorităţile locale, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisă pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, de luni până duminică inclusiv, în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1, în baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul, de către C.N.A.D.N.R. - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2. (2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat pe care se află punctul de origine/destinaţie sau de încărcare/descărcare, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat. (3) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă. (4) Autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate. (5) Autorizaţia nominală de circulaţie se personalizează cu: a) numărul autorizaţiei; b) deţinătorul sau utilizatorul, aşa cum sunt menţionaţi în certificatul de înmatriculare al autovehiculului; c) numărul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului; d) sectorul restricţionat pentru care este emisă autorizaţia nominală de circulaţie; e) perioada de valabilitate a autorizaţiei nominale de circulaţie. (6) Autorizaţia nominală de circulaţie se păstrează, în original, la bordul vehiculului şi se prezintă la controlul organelor abilitate. (7) În cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numărului de înmatriculare sau schimbării deţinătorului/ utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberată, autorizaţia nominală de circulaţie se consideră nulă. În acest caz, deţinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin. (8) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai însoţită de documente care atesta că punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se află pe sectorul de drum restricţionat.  +  Articolul 6Autorizaţiile nominale de circulaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) se eliberează având în vedere următoarele condiţii: a) nu există trasee alternative pentru accesul la punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie al transportului; b) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un alt drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers; c) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întregul sector restricţionat.  +  Articolul 7Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele: a) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne; c) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă; d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995; f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; g) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către C.N.A.D.N.R. - S.A. şi de către subunităţile sale; i) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control; j) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional; k) utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire; l) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani; m) care efectuează transporturi funerare; n) care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; o) destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea; p) care efectuează transporturi poştale; q) specializate destinate prin construcţie salubrizării; r) care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare sau care efectuează controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricţionate; s) care posedă autorizaţie nominală de circulaţie, eliberată conform art. 5.  +  Articolul 8Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) şi i) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă au însemnele specifice instituţiilor de care aparţin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.  +  Articolul 9Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) şi q) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă prin construcţie sau datorită utilajelor anexe montate pe ele se încadrează în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.  +  Articolul 10 (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate. (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.  +  Articolul 11Transporturile prevăzute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau pe care se efectuează controlul vamal, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate, făcând dovada astfel: a) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport; b) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R.; c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza C.M.R.  +  Articolul 12 (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate. (2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face cu: a) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfii; b) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii/contractului de transport; c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfurilor, în copie/contractului de transport; d) alte documente justificative (ordin de serviciu, foaie de parcurs etc.); e) autorizaţia nominală de circulaţie eliberată conform art. 5, în cazul circulaţiei pe DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov.  +  Articolul 13 (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autorizaţiilor nominale de circulaţie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN 1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers, chiar dacă autorizaţia nominală de circulaţie a fost emisă şi pentru alte sectoare ale DN 1. (2) Dovada privind punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se face conform prevederilor art. 12.  +  Articolul 14Autorizaţiile prevăzute la art. 5 se eliberează cu titlu gratuit.  +  Articolul 15Nerespectarea restricţiilor instituite conform prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.p. Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Elena Petraşcu,secretar generalBucureşti, 24 decembrie 2013.Nr. 485.  +  Anexa 1 Perioadele din an şi intervalele orare în care se aplică restricţia decirculaţie pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizatămai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusivtransportului de persoane, pe drumul naţional DN 1 (E60),sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov
    *Font 9*
    ┌────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Indicativ│ │ Zilele şi intervale orare restricţionate ││crt.│ drum │ Traseu ├───────────────┬──────────┬──────────┬───────────┤│ │ │ │Perioada din an│luni-joi │ vineri │ sâmbătă- ││ │ │ │ │ │ │duminică │├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ 1. │ DN 1 │DN1, km 17 + 900 (limita │ │ │ │ ││ │ │oraş Otopeni) - Ploieşti │ 1 ianuarie- │ │ │ ││ │ │(int. DN 1 cu DN1A) │ 31 decembrie │6,00-22,00│0,00-24,00│ 0,00-24,00│├────┤ ├─────────────────────────┤ │ │ │ ││2. │ │Ploieşti (int. DN 1 cu │ │ │ │ ││ │ │DN 1B)-Braşov (int. DN 1 │ │ │ │ ││ │ │cu DN 1A) │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
     +  Anexa 2 METODOLOGIAde eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie pentru sectoareleDN 1 (E60) prevăzute în anexa nr. 1 la ordin1. Eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.2. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind: a) datele de identificare ale solicitantului; b) numărul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului; c) punctul de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricţionat; d) perioada de valabilitate solicitată; e) numărul contractului, comenzii de transport etc., în baza căruia/căreia se efectuează transportul şi denumirea beneficiarului; f) tipul transportului sau activitatea desfăşurată, în cazul transporturilor efectuate în interes propriu sau în cazul vehiculelor destinate prin construcţie executării unor lucrări; g) solicitantul poate furniza şi alte informaţii relevante privind necesitatea circulaţiei pe sectoarele restricţionate.3. Modelul cererii privind eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se afişează pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).4. Analiza solicitărilor: a) analiza cererilor de eliberare a autorizaţiilor nominale de circulaţie se realizează de către o comisie formată din reprezentanţi ai C.N.A.D.N.R. - S.A.; b) comisia se întruneşte săptămânal.5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemnează într-un proces-verbal.6. Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de circulaţie: a) punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului se află situat pe sectorul restricţionat; b) nu există trasee alternative pentru acces la punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului; c) în cazul transporturilor desfăşurate cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee; d) în funcţie de situarea punctului de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează având în vedere următoarele condiţii:(i) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN 1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers;(îi) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restricţionat; e) autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează pentru următoarele perioade:(i) maximum 3 luni - în cazul în care în momentul solicitării, pentru vehiculul respectiv, nu există rovinietă valabilă sau valabilitatea este mai mică decât perioada solicitată, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 3 luni;(îi) perioada solicitată - în cazul în care solicitantul deţine rovinietă a cărei valabilitate depăşeşte 3 luni de la data solicitării, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei; f) termenul de valabilitate al autorizaţiei decurge, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării.7. Comisia verifică existenţa şi termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.8. Comisia are dreptul: a) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie în cazul în care constată că există trasee alternative pentru desfăşurarea transportului, indiferent de categoria şi administratorii drumurilor ce fac parte din traseele alternative; b) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate; c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie, prin solicitarea unor documente suplimentare. În cazul în care comisia constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaţia până la rezolvarea problemelor constatate.9. În cazul acordării autorizaţiei, aceasta se completează şi se semnează conform competenţelor.10. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, documentaţia nu se restituie solicitantului.11. Lista cuprinzând solicitanţii şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autorizaţii nominale de circulaţie se publică pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A., în termen de 3 zile de la data desfăşurării lucrărilor comisiei.12. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicării.13. Autorizaţiile neridicate în termen de 3 luni de la data desfăşurării lucrărilor comisiei se anulează.14. C.N.A.D.N.R. - S.A. ţine evidenţa autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate.15. Lista autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate este publică şi se afişează pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.16. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, deţinătorul are obligaţia de a anunţa în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizaţii nominale de circulaţie se efectuează conform metodologiei existente.17. Documentaţiile se arhivează o perioadă de un an la sediul C.N.A.D.N.R. - S.A.___________