LEGE nr. 33 din 18 mai 1996 (*actualizată*)privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni(actualizată până la data de 29 aprilie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 aprilie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997; LEGEA nr. 229 din 23 aprilie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Locuitorii Munţilor Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelica şi care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurindu-se astfel continuarea practicării unor mestesuguri tradiţionale şi schimbul de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestei zone.  +  Articolul 2Pentru preluarea şi valorificarea prin comerţ ambulant, tuturor locuitorilor Munţilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara li se acordă anual, de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor, câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.Prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant ale acestui material lemnos se realizează sub forma de scandura, sindrila, grinzi fasonate, barne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oisti de căruţa şi alte asemenea produse.Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun.De prevederile art. 2 alin. 1 nu beneficiază societăţile comerciale de profil şi persoanele stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.  +  Articolul 3Pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2, primării localităţilor din aceste judeţe eliberează <>, în care vor fi înscrise drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege.Cererea pentru eliberarea Carnetului de mot se adresează primarului localităţii, care este obligat sa îl elibereze în termen de 5 zile. Nerespectarea acestui termen atrage, pentru primar, pe lângă sancţiunile administrative sau penale, şi plata de daune către petitionar.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.  +  Articolul 4Acordarea materialului lemnos menţionat la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primarul comunei în a carei raza teritorială domiciliază solicitantul.Primarul verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aproba sau respinge, după caz, cererea.Cererile avizate sau aprobate se înaintează filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" pînă la începerea anului calendaristic pentru care se solicita materialul lemnos.Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Primării şi ocoalele silvice sunt obligaţi să asigure, cu prioritate, cantităţile de material lemnos la nivelul aprobat pentru fiecare familie în parte.Persoanele fizice sau juridice nemultumite de modul de soluţionare a cererilor se pot adresa cu plîngere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judeţului, care o va soluţiona în cel mult 15 zile.  +  Articolul 5Titularii Carnetului de mot pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, pieţe ale administraţiei publice şi pieţe private, oboare, precum şi în orice localitate din ţara, fiind scutiţi de orice taxa.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Când produsele sunt transportate pe cale ferată, titularii legitimaţiei beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu carutele, beneficiază de dreptul de a pasuna animalele pe păşunile comunale intilnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localităţi, fiind obligaţi să respecte regulile de păşunat stabilite.De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimatiilor beneficiază şi la transportul spre domiciliu al produselor agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.Titularii Carnetului de mot beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada ca se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De aceasta reducere beneficiază şi posesorii Carnetului de mot care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus, cat şi la întors pe calea ferată.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.  +  Articolul 6Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare (scindura, grinzi, bârne, araci de vie), care se transporta pentru comercializare, va fi însoţit de documentele legale de transport prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 379/1993, eliberate de ocoalele silvice din zona.Produsele cu grad superior de prelucrare (donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrila, furci de lemn etc.) vor fi însoţite de actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confecţionate ori de Carnetul de mot.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.  +  Articolul 7Ţinerii căsătoriţi, în vârsta de pînă la 35 de ani, care locuiesc în zona Munţilor Apuseni şi cei care vin în aceasta zona sa-si întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcţie, în cantitate de 25 metri cubi de familie, o singură dată; cererile acestora vor fi înaintate de către primari filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" care, prin ocoalele silvice din zona, au obligaţia să le onoreze de urgenta.Primării vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuinţe noi.Pe baza autorizaţiei eliberate de primari, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar reparării caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti.  +  Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munţii Apuseni, conform art. 2 şi 7, pentru prelucrare, realizarea de construcţii noi şi repararea construcţiilor, se plăteşte cu o reducere de 50% din preţul oficial stabilit de organele silvice.  +  Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 şi 7 se stabileşte în cadrul volumului anual de masa lemnoasă aprobat legal, pentru tăieri anuale, din pădurile tarii.  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a savirsit o contravenţie sau o infracţiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.  +  Articolul 11Prefectii judeţelor menţionate la art. 2 veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primării comunelor şi de către organele Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi iau măsurile legale necesare.  +  Articolul 12Reducerile de 50% pe calea ferată şi reducerea cu 50% din costul materialului lemnos de care beneficiază titularii carnetului de mot se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.-----------Art. 12 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 229 din 23 aprilie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în pieţe, târguri şi oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecţionarea şi repararea materialului lemnos, sub sancţiunea acordării de daune.-----------Art. 13 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 144 din 24 iulie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN-------------