ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 8 noiembrie 2013  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, definiți conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.  +  Articolul 2(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entitățile mandatate, conform atribuțiilor prevăzute la alin. (2^1).--------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(1^1) Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 30 iunie.--------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(1^2) Operatorii care desfășoară activități în domeniile: procesare, comerț pe piața internă și/sau comerț intracomunitar, import, export, floră spontană și acvacultură își pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.--------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(1^3) Pentru anul 2014 se introduce o nouă perioadă pentru înregistrarea activității operatorilor în agricultura ecologică, respectiv 1-31 iulie 2014.--------Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.043 din 30 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014.(1^4) Perioada de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică prevăzută la alin. (1^3) se prelungește până la data de 29 august 2014.--------Alin. (1^4) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.255 din 30 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014.(1^5) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungește până la data de 30 iulie inclusiv.----------Alin. (1^5) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.(2) Entitățile mandatate sunt:– direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București;– asociațiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;– organismele de inspecție și certificare.--------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(2^1) Atribuțiile entităților mandatate sunt:a) direcțiile pentru agricultură județene, denumite în continuare DAJ - primesc fișele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociațiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării și aprobării;b) asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2^2), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fișele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează și ștampilează în numele acestora și transmit fișele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării și avizării;----------Lit. b) a alin. (2^1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.c) organismele de inspecție și certificare - verifică și certifică operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică.--------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(2^2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, pentru a putea să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (2^1) lit. b), sunt următoarele:– să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;– să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene.--------Alin. (2^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^3) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, prevăzute la alin. (2), depun la DAJ pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie și în original, în vederea verificării conformității, următoarele documente:– hotărârea judecătorească de înființare a asociației;– statutul asociației;– bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și înregistrat la administrația financiară, sau certificatul de atestare fiscală;– lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile județene.--------Alin. (2^3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^4) DAJ transmit la MADR lista asociațiilor eligibile, în vederea postării pe site-ul propriu a listei cu asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2^2) și (2^3).--------Alin. (2^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^5) Abrogat.--------Alin. (2^5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(2^6) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:– personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;– prin asociațiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (2^2), în situația în care operatorul optează pentru această variantă. Asociațiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociației.----------Alin. (2^6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.(2^7) În situația depistării unor neconcordanțe, DAJ va notifica operatorul/asociația în vederea remedierii neconcordanțelor. Modificările se vor face în termen de maximum 7 zile de la primirea notificării.--------Alin. (2^7) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(3) Modelele fișelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:– Fișă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;– Fișă de înregistrare a unităților de producție de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;– Fișă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;– Fișă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;– Fișă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;– Fișă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;– Fișă de înregistrare a comercianților de produse ecologice - anexa nr. 7.(3^1) Nomenclatoarele folosite pentru completarea fișelor de înregistrare, conform modelelor din anexele nr. 1-7, armonizate cu nomenclatoare specifice naționale și internaționale, sunt disponibile pe site-ul MADR, la secțiunea "agricultură ecologică", precum și la sediile DAJ.--------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(3^2) La anexele nr. 3, 5 și 6, mențiunea «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)» se elimină.--------Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), își pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem și nu solicită sprijin financiar.--------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(5) Toți operatorii care desfășoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-și începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:a) lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianților de produse ecologice;b) existența unui acord scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control;c) abrogată;--------Lit. c) a alin. (6) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(7) Abrogat.--------Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la EM/DAJ pe raza județului în care au sediul social. În fișa de înregistrare se menționează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste județe.(9) Operatorii care desfășoară activitate de producție și care comercializează exclusiv produse obținute în propria exploatație depun la EM/DAJ doar Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situația în care operatorii respectivi intenționează să comercializeze și alte produse, provenite de la terți, depun la EM/DAJ, pe lângă Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, și Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice.(10) Fișele de înregistrare sunt însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:a) contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare;b) abrogată;--------Lit. b) a alin. (10) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.c) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(10^1) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse și ulterior înregistrării fișelor de înregistrare prin modalitățile prevăzute la alin. (2^6), dar nu mai târziu de termenul-limită de înregistrare.----------Alin. (10^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.(11) Fișele de înregistrare ale operatorilor se avizează și se aprobă de către DAJ și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București.--------Alin. (11) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(11^1) Documentele prevăzute în anexele nr. 1-7, 10, 13 și 14 se depun la DAJ și la Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea avizării și aprobării.--------Alin. (11^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 737 din 15 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(12) Fișele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la EM/DAJ.(13) Abrogat.--------Alin. (13) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(14) EM/DAJ vor transmite la MADR, la sfârșitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.(15) Abrogat.--------Alin. (15) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(16) Comercianții cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate și etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la EM/DAJ. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianți cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menținerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță.(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la EM/DAJ, în format electronic, Declarația pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 11.--------Alin. (17) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(18) Procedura aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligați să declare la EM/DAJ, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situația importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, țara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).  +  Articolul 3Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la EM/DAJ, prin depunerea fișei de înregistrare în agricultura ecologică.  +  Articolul 4Directorii executivi din cadrul EM/DAJ desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeași cu cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 5(1) Operatorii care și-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea Declarației pe propria răspundere pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, prevăzută în anexa nr. 13.(2) Situațiile în care se poate depune această declarație sunt următoarele:a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declarația, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare, precum și de fișa de înregistrare inițială, se depune la noul EM, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;b) rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI;e) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu modificarea CUI;f) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;g) schimbarea adresei deținătorului exploatației;h) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:● decesul fermierului;● incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;● o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;● distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;● o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;i) constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției;j) transferul total a activității cu profil ecologic;k) transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.(3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la EM/DAJ documente justificative.  +  Articolul 6(1) În situația în care operatorul se retrage din proprie inițiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice EM/DAJ la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.(2) Operatorul are obligația să mențină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.(3) EM/DAJ va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecție și certificare cu care operatorul respectiv a avut contract.(4) În situația în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecție și certificare din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformități majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancțiuni pe care organismele de inspecție și certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.--------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.  +  Articolul 7Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau Programul operațional pentru pescuit își pot schimba organismul de inspecție și certificare cu care au încheiat contract, în situația în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  București, 6 noiembrie 2013.Nr. 1.253.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............./ Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a producătorilor în agricultura ecologică ││ Anul ............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- -------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ...............................    ..................    Nr. ........... din .............1. ProducătorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul social în localitatea ........................., județul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .................., CUI .........., reprezentată de ........................., CNP .........................Act de identificare ............................................Persoana fizică ..................................., domiciliată în localitatea ......................., județul ................., str. ...................., nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de .................... de către ......................, CNP ..........................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru**) .............2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare: .......................................................................................Codul organismului: ................................................4. Producția vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")Suprafața totală agricolă exploatată (ha), din care:a) Suprafața totală în agricultura convențională (ha) ....................b) Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) ........................– suprafața în conversie (ha):– anul 1 .......................– anul 2 .......................– anul 3 .......................– suprafața certificată (ha): ..........................................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura................. ...............5. Producția animalierăNume producător .........................................................
   Județul   Localitatea Comuna/ Orașul    Specia/ Categoria    Rasa    Efective (capete)    Mod de producție
  Eco- logic În con-versie Conven- țional
          
          
          
          
  Speciile și rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)Data Semnătura.............. ..............Nume producător .........................................................
  REGISTRUL PARCELAR - Anul ...........
  Informații aferente hărților Suprafa-ța cadastrală a parcelei (ha)      Supra- fața agri- colă exploa-tată*** (ha)    Supra- fața în agri cul- tura conven țio- nală (ha)    Cultura       Suprafața în agricultura ecologică
  Jude- țul      Locali- tatea/Comuna/Orașul     Cod Sirsup       Nr. bloc fizic      Nr. parcelă agri- colă     Suprafața totală (ha)     din care:
  Conver- sie anul I (ha)  Conver- sie anul II (ha)  Conver- sie anul III (ha)  Certi-ficat ecolo- gic (ha)
        1 2=3+5 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  Data Semnătura............. ..............----------*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............./Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a unităților de producție de acvacultură ecologică ││ Anul .............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- -------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director, ............................    ......................    Nr. ....... din ...........1. Unitate de producție pentru acvacultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......, cu sediul social în localitatea ................, județul .............., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu nr. ........., CUI ........................, reprezentată de ....................., CNP ..................., tel. ....................., fax ......................., e-mail .....................sauPersoana fizică ........................., domiciliată în localitatea ......................., județul ..................., str. ................... nr. ........., BI/CI .... seria ....... nr. ............., CNP ........................, tel. .........., fax ........., e-mail ..................Locația amenajării piscicole/unității administrate/Puncte de lucru**) .....................................Tipul unității (pepinieră/crescătorie)*1) ....................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare: ...................Codul organismului: ...................4. Producția de acvacultură (se va completa cu datele din formularul "Registrul de evidență a suprafețelor de acvacultură")Suprafața totală exploatată ................., din care luciu apă .................., număr bazine ......:– Suprafața în acvacultura convențională: ........................– Suprafața în acvacultura ecologică .................., din care:– conversie anul 1 .............................................– conversie anul 2 .............................................– suprafața certificată ecologic ................................– suprafața în conversie ....................... din care:Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura................ ..................5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ........................Nume producător: .......................................................
  Familie      Specie     Efective (t)     Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum) Declarație status
  Conven- țional (t)  Conversie (t)  Ecologic (t)
  1 2 3 4 5 6 7
  Se vor înscrie datele ultimului raport de producție de acvacultură.
  Exemplu Ciprinide Crap 25 Vara 1 25   0,00
  Exemplu Ciprinide Cosaș 40 consum 0,00   40,00
  Ciprinide Crap      
   Cosaș      
   Novac      
   Sânger      
   Caras      
   Șalău      
   Biban      
   Știucă      
   Plătică      
   Roșioară      
   etc.      
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura............. ...............MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............./Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .............
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SUPRAFEȚELOR DE ACVACULTURĂ Anul ...........
  Informații aferente identificării suprafețelor Suprafa-ța cadastrală a bazinu- lui conform contrac- tului (ha)  Supra- fața luciu de apă exploa-tată*** (ha)    Supra- fața în acva- cul- tura conven țio- nală (ha)    Specia de pește      Suprafața de luciu de apă în agricultura ecologică
  Locali- tatea/Comuna/Orașul     Număr bazin/identi-ficare     Nume bazin       Tip bazin       Suprafața totală (ha)     din care:
  Conver- sie anul I (ha)  Conver- sie anul II (ha)  Certi-ficatăecolo- gic (ha)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura........... ................-----------*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.*1) Se vor declara nominal suprafețele și locațiile pentru pepinieră și crescătorie aferente fiecărei exploatații/locații în parte.
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .......┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a procesatorilor în agricultura ecologică ││ Anul .............. ││ (operații de condiționare și/sau de transformare a produselor agricole) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat,    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, .................................    .....................    Nr. ........ din .............1. ProcesatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ...................., cu sediul social în localitatea ..................., județul ........................, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..................., CUI ....................., reprezentată de ..........................., CNP ................................., act de identificare .....................Persoana fizică ................................... domiciliată în localitatea ......................., județul ....................., str. ............ nr. ........, BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) la data de ....................... de către ......................, CNP ......................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru**) ..................................................................Subcontractori:
  Numele și prenumele/Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea
      
      
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare ales: ...............................Codul organismului: ................................................................4. Specificarea locurilor de transformare și/sau de condiționare și/sau de depozitare și natura operațiilor și a produselor, prin precizarea locului de procesareNumele procesatorului: ..........................................................
    Produs finit***)      Loc de procesare     Cantitatea realizată în anul anterior ............ (kg sau litri)   Natura operațiilor ****)
  Grupa   Subgrupa/ detalii produs   Județul   Localitatea     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  Mențiune eliminată.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura............... ..............-----------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu).****) Operații privind: - condiționarea fără transformare (se va nota cu CFT);– transformarea cu condiționare (se va nota cu TCC);– transformarea fără condiționare (se va nota cu TFC).--------------Pct. 4 din anexa 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "cantitatea estimată în anul .... (kg sau litri)" cu sintagma "cantitatea realizată în anul anterior (kg sau litri)".Anexa 3 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea mențiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)».
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .........FIȘĂ DE ÎNREGISTRAREa operatorilor din agricultura ecologicăFlora spontanăAnul ...................Aprobat Avizat-------- -------EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,Director executiv, ........................................Nr. .........din .........1. OperatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea ........................, județul ...................., înscrisă la oficiul registrului comerțului sub nr. ......................, CUI ......................, reprezentată de.................., CNP ....................., tel. ................, fax ......................, e-mail ............,sauPersoană fizică ...................................., domiciliată în localitatea ......................, județul .............., str. ............... nr. ........, BI/CI seria .... nr. ..., CNP..........................., tel. ........., fax ........., e-mail ....................Locația unității/unității administrate (puncte de lucru**) .......................................Subcontractori:
  Numele și prenumele/Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea
      
      
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare: ................................Codul organismului: ............................................................4. Tipul de activitate (se va completa partea A și/sau partea B)5. Arealul de colectare– denumirea arealului/arealelor ...............................................– suprafața/suprafețele ....................................................Data Semnătura............... .............Partea APROCESARE FLORĂ SPONTANĂDenumirea procesatorului: .........................................
    Grupa de produse     Specia supusă operațiunii de procesare***)    Loc de procesare Cantitate estimată .........   (t) Natura operațiilor ****)   
  Județul  Localitatea 
  Conform instrucțiunilor atașate       Conform instrucțiunilor atașate             
       
       
       
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura............ ................Partea BCOMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ (INCLUSIV COMERȚ INTRACOMUNITAR)Denumirea comerciantului: ..............................
    Grupa de produse       Specia comerci- alizată     Volumul estimat comercializat  (t)     Numele furnizorului     Țara de proveniență a produsului   Locurile de depozitare Destinația produselor (consumator/ unități de comercializare/ unități de procesare)
    Județul     Localitatea    
  Conform instrucți- unilor atașate       Conform instrucți- unilor atașate                         
         
         
         
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data Semnătura............. .................INSTRUCȚIUNIGrupa de produseI. Plante colectate din flora spontană, părți de plantă (exclusiv ciuperci)● Părți de plantă– Abies pectinata (brad) - muguri– Acer campestre (arțar) - folia– Alium ursinum (leurda) - herba– Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze– Arctium lappa (brusture) - rizomi– Aristolochia (mărul lupului) -herba– Berberis vulgaris (dracila) - scoarță– Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, semințe– Carpinus betulus (carpen) - muguri– Castanea vesca (castan comestibil) - frunze– Chelidonium majus (rostopască) - herba– Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită– Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri– Crataegus monogina (păducel) - lăstari– Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri– Fraxinus excelsior (frasin) - muguri– Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba– Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri– Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, semințe– Morus nigra (dud negru) - muguri– Populus nigra (plop) - muguri– Prunus spinosa (porumbar) - muguri– Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex– Salix alba (salcie) - muguri– Solidago virgaurea (splinuța) - flori– Syringa vulgaris (liliac) - muguri– Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri– Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba– Viscum album (vâsc) - herba– Hedera helix (iederă) - lăstari– Phytolacca americana (carmaz) - semințe– Lemna minor (lintița) - herba– Equisetum arvense (coada calului) - herba– Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită– Populus tremula (plop tremurător) - cortex– Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari– Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi– Ulmus campestris (ulm) - muguri– Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari– Viola tricolor (trei frați pătați) - herba– Urtica dioica (urzică mare) - herba– Achillea milefolium (coada șoricelului) - herba– Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari– Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba– Viburnum lantana (călin) - scoarță– Actium lappa (brusture) - rizomi– Vaccinium myrtillus (afin) - fructe– Vaccinum vitis idaeus (merișor) - lăstari– Rubus idaeus (zmeur) - lăstari– Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi– Stevia rebaudiana (ștevie)– Calendula officinalis (gălbenele)– Ocimum basilicum (busuioc)– Satureja hortensis (cimbru)– Lepidium sativum (creson)– Thymus serpillum (cimbrișor)– Artemisia dracunculus (tarhon)– Echinacea purpurea (echinaceea)– Mentha piperita (mentă)– Melissa officinalis (melisă)– Hyssopus officinalis (isop)– Salvia officinalis (salvie)– Lavandula angustifolia (lavandă)– Medicago sativa (lucernă)– Anethum graveolens (mărar)– Coriandrum sativum (coriandru)– Levisticum officinale (leuștean)– Perilla frutescens (susan sălbatic)– Foeniculum vulgare (fenicul)– Tagetes patula (crăiță)– Cuminum cyminum (chimion)– Pimpinella anisum (anason)– Rosmarinus officinalis (rozmarin)– Arnica montana (arnică montană)– Sambucus nigra (soc) - flori, fructe– Padus avium (mălin)● Fructe de pădure– Hyppophae rhammnoides (cătină)– Rosa canina (măceșe)– Prunus spinosa (porumbe)– Crataegus sp. (păducel)– Vaccinium myrtillus (afin)– Rubus hirtus (mure)– Vaccinium vitis idaea (merișor)– Rubus idaeus (zmeur)– Fragaria vesca (fragi)– Cornus mas (coarne)– Malus sylvestris (mere pădurețe)– Pyrus pyraster (pere pădurețe)– Cerasium avium (cireșe)– Aesculus hypocastanus (castane comestibile)– Aesculus hypocastanus (castan porcesc)II. Ciuperci colectate din flora spontană– Boletus edulis (hribi)– Cantharellus cibarius (gălbiori)– Armillaria mellea (ghebe)– Armillaria mellea (crăițe)– Hydnum repandum (bureți țepoși)– Rhodophyllus clepeantus (bureți de prun)– Craterellus cornucopioides----------*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).****) Operații privind:– condiționarea fără procesare (se va nota cu CFP);– procesare cu condiționare (se va nota cu PCC);– procesare fără condiționare (se va nota cu PFC).--------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "realizat în anul anterior" cu termenul "estimat".
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a importatorilor de produse ecologice ││ ││ Anul ........... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat,    -------- --------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ........................    ...................    Nr. .........din .........1. ImportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ..................... cu sediul social în localitatea .................., județul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerțului sub numărul ................, CUI ...................., reprezentată de .........................., CNP ......................, act de identificare .......................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru**) .....................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare ales: ............................Codul organismului: ..............................................................4. Localizarea țării de origine a produselor importate și natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareNume importator: ..........................................................
    Produsul   Codul produsului    Țara de origine (țări terțe)   Locul de depozitare Volumul importat în: (kg, litri, buc.)
  Grupa   Subgrupa/ detalii produs  Țara  Județul Locali- tatea Anul anterior Anul în curs
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Mențiune eliminatăSunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data Semnătura............. ...............---------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.-------------Anexa 5 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea mențiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)».
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale .........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a exportatorilor de produse ecologice ││ Anul .............. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- --------    EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,    Director executiv, ........................    ...................    Nr. .........din .........1. ExportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/întreprinderea familială ......................., cu sediul social în localitatea ................., județul ................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..............., CUI ......................, reprezentată de ........................., CNP ................, act de identificare ......................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru**) .........................................2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare ales: ..............................Codul organismului: ................................................................4. Localizarea unității de origine a produselor exportate și natura produselor, cu precizarea destinației exportuluiNume exportator: ...................................................................
    Produsul Volumul exportat în anul anterior (kg/litri /buc.) Unitatea din care se efectuează exportul Țara de destinație a exportului   
  Grupa    Subgrupa/ detalii produs   Unitatea   Județul   Locali- tatea  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Mențiune eliminatăSunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data Semnătura........... .................----------*) Eliminată;**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.--------------Pct. 4 din anexa 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "volumul exportat estimat (kg/litri/buc.)" cu sintagma "volumul exportat în anul anterior (kg/litri/buc.)".Anexa 6 a fost modificată conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin eliminarea mențiunii «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile EM/DAJ*)».
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ........../Entitatea mandatatăde Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE ││ a comercianților de produse ecologice ││ Anul .............. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprobat Avizat    -------- --------    EM/DAJ* Responsabil agricultura ecologică,    .......... ..................................    Director executiv,    ......................    Nr. .........din .........---------*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.1. ComerciantPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea ..............., județul ............., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ................., CUI .............., reprezentată ................, CNP ................ .Locația fermei/unității administrate**) .........................----------**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenumele/ Denumirea   CNP/CUI   Județul   Localitatea
      
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:– Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;– Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobatNumele organismului de inspecție și certificare ales: ...................Codul organismului: .....................................................Nume comerciant: ........................................................
  Produsul Volumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)     Numele producătorului/ procesatorului/comerciantului/ importatorului și țara de proveniență a produsului Locurile de depozitare Destinația produselor (consumator/unități decomercializare/unități de procesare)      
  Grupa      Detaliiprodus      Țara      Județul      Localitatea      
  Numele producătorului/ procesatorului/ comerciantului/ importatorului Țara deprove- niență  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  ----------Tabelul de la pct. 3 al anexei 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data Semnătura.......... ...........--------------Anexa 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "realizat în anul anterior" cu termenul "estimat".
   +  Anexa nr. 8Abrogată.--------Anexa 8 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 9DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru deținerea documentelor necesare înscrieriiîn agricultura ecologică
  Nr. crt.  Denumirea documentului   DA   NU
  0 1 2 3
  1  Contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare (copie)   []   []
  2    Buletinul de identitate/cartea de identitate/pașaport (pentrucetățeanul străin) al titularului, al administratorului sau alîmputernicitului (copie)    []    []
  3      Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare (copie)       []       []
  4 Certificatul de înregistrare fiscală, după caz [] []
  5  Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului*)   []   []
  6  Dovada înscrierii în Registrul societăților agricole/Registrulunităților de acvacultură (Licența de acvacultură)   []   []
  7  Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz   []   []
  8 Titlul de proprietate [] []
  9 Extras de Carte funciară [] []
  10 Contract de vânzare-cumpărare [] []
  11 Act de donație [] []
  12    Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul șidata contractelor, numele și prenumele arendatorului, suprafața de teren arendată     []     []
  13  Contract de închiriere înregistrat la administrația finanțelorpublice teritorială   []   []
  14 Contract de comodat/Contract de concesiune [] []
  15    Contract de asociere/asociere în participațiune (din care să reiasă sau să existe documente atașate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosință a suprafeței de teren care se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică)     []     []
  16     Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică, în cazul deținătorilor de teren care sunt plecați sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz      []      []
  17   Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosință a terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică    []    []
  18  Adeverința de la Registrul agricol din care să reiasă suprafața aflată în folosință, după caz   []   []
  19 Harta cu amplasarea culturilor [] []
  20   Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat deorganismul de inspecție și certificare (pentru operatorii carese înscriu în sistem începând cu anul II de conversie)    []    []
  21 Licență de import AGRIM**) [] []
  22 Licență de export sau certificat de fixare în avans AGREX**) [] []
  23  Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea și înregistrarea animalelor în România   []   []
  Data Semnătura........... ............--------*) Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fișa de înregistrare în agricultura ecologică.**) Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.
   +  Anexa nr. 10--------------  +  Anexa nr. 11MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..............DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea însistemul de agricultură ecologicăSubsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/ă în localitatea .........., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ....., telefon ...., act de identitate ....... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP (cod numeric personal) ........., reprezentant/ă al/a ......., număr de ordine la oficiul registrului comerțului ....., cod unic de înregistrare ......., cu sediul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ....., cod poștal ......, telefon ......, telefon mobil ......., fax ......, e-mail ............,declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:– comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate și etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;– nu produc, nu procesez și nu depozitez produsele comercializate;– nu import produse ecologice;– nu am subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță.Data Semnătura.............. ............  +  Anexa nr. 12PROCEDURĂaplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea însistemul de agricultură ecologicăI. Obligații ale comercianților1. Comercianții care sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligații:● să își declare activitatea la EM/DAJ* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, prin depunerea formularului "Declarație pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică";● să solicite furnizorului și să dețină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate (certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul;● să notifice EM/DAJ* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, în situația în care intervin modificări în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară și care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică.2. Nu sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:● comercianții cu amănuntul, de produse certificate în țări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu dețin certificat de conformitate emis de organismele de inspecție și certificare aprobate pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul României;● comercianții care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alți comercianți, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.II. Obligații ale EM/DAJ*)EM/DAJ*) țin o evidență a comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale semestrial, în vederea urmăririi trasabilității produselor ecologice și protejării consumatorului final.----------*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Anexa nr. 13MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ......Nr. ........ din ............AprobatDirector,EM/DAJ*)........................................(numele și prenumele/semnătura/ștampila)VerificatResponsabil agricultura ecologică,...................................(numele și prenumele/semnătura)DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru modificarea fișei de înregistrare în agriculturaecologică depuse inițialPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul în localitatea .........., județul ........, înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI .........., reprezentată de ............., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ...............,sauPersoana fizică ........, domiciliată în localitatea ........., județul ......, str. ....... nr. ......., BI/CI seria ..... nr. ......., CNP ......, telefon ........., fax ........, e-mail ................Tip operator ............................................................1. Solicit modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă inițial, întrucât mă aflu în una din următoarele situații**):– operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Declarația este însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare și se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv EM/DAJ*);– rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;– schimbarea formei de organizare;– schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI);– schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;– schimbarea adresei deținătorului exploatației;– cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:– decesul fermierului;– incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;– o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;– o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;– constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM/DAJ*) și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției;– transferul total a activității cu profil ecologic;– transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală, piscicolă sau animală.----------Ultima liniuță a pct. 1 din anexa 13 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.2. Observații (Operatorul va menționa diferențele față de fișa de înregistrare depusă inițial.):...........................................................................................................................................................................................................................În scopul verificării informațiilor cuprinse în această declarație, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a EM/DAJ*), orice documente solicitate.Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informațiile prezentate în fișa de înregistrare nr. ......./data ....... decât cele precizate.____________*) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.**) Se va/vor bifa situația/situațiile care a/au condus la depunerea acestei declarații.Data..............Semnătura și ștampila operatorului...................................  +  Anexa nr. 14MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ......../Entitateamandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ...........Nr. ......... din ............NOTIFICAREprivind retragerea din sistemul de agricultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul în localitatea ......., județul ......., înscrisă la registrul comerțului sub nr. ........., CUI ......., reprezentată de .........., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ..........,sauPersoana fizică ........, domiciliată în localitatea ......, județul ........, str. ..... nr. ......, BI/CI seria .......... nr. ........., CNP ......., telefon ....., fax ......., e-mail ...............Tip operator .........................................................Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de ............................ .Mă angajez să mențin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică.Data...............Semnătura și ștampila operatorului...................................---------