REGULAMENT din 25 octombrie 2013de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 6 noiembrie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 147 din 25 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 6 noiembrie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Centrul, este organizat și funcționează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.  +  Articolul 2(1) Centrul este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, care exercită competențe în domeniul reglementării, îndrumării, coordonării și controlului activității de psihologie desfășurate de către structurile de profil și personalul specializat din unitățile ministerului.(2) Competențele prevăzute la alin. (1) nu se exercită în ceea ce privește reglementarea, îndrumarea și controlul personalului și al structurilor de specialitate din domeniul psihologiei judiciare - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. (la 24-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 3(1) Centrul desfășoară, potrivit legii și prezentului regulament, activități specializate care vizează descrierea, clasificarea, explicarea, predicția și optimizarea comportamentului uman, precum și măsurarea, analiza și interpretarea faptelor, proceselor și fenomenelor sociale la nivelul structurilor ministerului, prin aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor și tehnicilor specifice psihologiei, respectiv sociologiei, în scopul susținerii proiectării și aplicării unui management performant al resurselor umane, asigurării securității și sănătății ocupaționale, cunoașterii și ameliorării climatului organizațional, precum și analizei/fundamentării, din perspectivă psihosocială, a unor opțiuni/decizii ale conducerii ministerului.(2) Centrul desfășoară, potrivit competențelor, activități referitoare la stabilirea, într-o concepție unitară și coerentă, în acord cu exigențele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și cu nevoile și așteptările instituției, a principiilor și regulilor după care se desfășoară activitatea de psihologie în cadrul ministerului, precum și la controlul și monitorizarea modului de aplicare a acestora.(3) În îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1), Centrul are ca obiectiv general asigurarea suportului de specialitate structurilor ministerului, asigurarea serviciilor de psihologie personalului acestora, în mod direct prin componentele organizatorice proprii care desfășoară activități în baza obiectivelor specifice subsumate, precum și prin reglementarea, îndrumarea, coordonarea și controlul activităților din domeniul de competență la nivelul unităților ministerului. (la 24-07-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 4(1) Centrul se organizează și funcționează ca structură de psihologie a ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și pe baza avizului emis de Colegiul Psihologilor din România.(2) Abrogat. (la 24-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor, Centrul cooperează cu departamentul/direcțiile generale/direcțiile aparatului central și subordonate acestuia, inspectoratele generale (similare) și cu unitățile din subordinea acestora și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituții și organisme din țară și din străinătate.  +  Capitolul II Organizarea Centrului  +  Articolul 6(1) Centrul are următoarea structură organizatorică:a) conducerea;b) Serviciul psihologia muncii și organizațională, format din:(i) Compartimentul admitere în instituții de învățământ;(ii) Compartimentul încadrare și promovare personal;(iii) Compartimentul diagnoză organizațională;c) Serviciul psihologie clinică, format din:(i) Compartimentul evaluare psihologică clinică;(ii) Compartimentul consiliere psihologică și psihoterapie;(iii) Compartimentul psihologia sănătății.d) Biroul cercetare și dezvoltare, format din:(i) Compartimentul cercetare în psihologie și sociologie;(ii) Compartimentul metodologii și strategii de dezvoltare;e) Biroul suport tehnic, format din:(i) Compartimentul analiză, planificare și logistică;(ii) Compartimentul comunicații și tehnologia informației;f) Compartimentul juridic;f^1) Compartimentul Control; (la 24-07-2019, Alin. (1) al articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) f^2) Structura de securitate. (la 24-07-2019, Alin. (1) al articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) g) Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă.(2) Organigrama Centrului este prezentată în anexa nr. 1.(3) Diagrama principalelor relații ale Centrului este prevăzută în anexa nr. 2  +  Articolul 7Șefii serviciilor/birourilor și coordonatorii compartimentelor independente răspund în condițiile legii, potrivit fișei posturilor, în fața directorului Centrului sau a înlocuitorului legal, de activitatea structurilor organizatorice pe care le conduc/coordonează.  +  Capitolul III Atribuțiile Centrului  +  Articolul 8(1) Centrul are următoarele atribuții generale:a) execută sau coordonează, după caz, măsuri pentru proiectarea și optimizarea cadrului normativ, conceptual, procedural și metodologic al activităților din sfera de responsabilitate;b) asigură concepția unitară a organizării și desfășurării activității de psihologie din competență și avizează metodologiile/procedurile de lucru ale structurilor de specialitate aflate în coordonare;c) planifică, organizează și desfășoară activitatea de evaluare psihologică în scopul participării la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile ministerului, în vederea încadrării directe ca polițiști/cadre militare, reîncadrării/rechemării în activitate a polițiștilor/cadrelor militare, angajării în muncă a funcționarilor publici/personalului contractual, trecerii agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor de poliție/ofițerilor, ocupării posturilor de conducere vacante, transferului în minister al unor specialiști, stabilirii situației medicoprofesionale/militare pe baza diagnosticului psihiatric, participării la misiuni internaționale, îndeplinirii funcțiilor de reprezentare externă, îndeplinirii funcțiilor didactice, cu excepția celor din învățământul superior, îndeplinirii atribuțiilor specifice instructorilor de ordine publică, precum și a formatorilor, desfășurării de activități cu cifru, autorizării ca artificieri și pirotehniști, atestării ca instructori în poligonul de tragere, executării de acțiuni și intervenții speciale, executării unor activități care expun personalul la riscuri psihosociale, atestării personalului care urmează să încadreze posturile de specialitate din categoria personalului navigant, atestării ca instructori și evaluatori ai conducătorilor auto, acordării dreptului de a conduce autovehiculele aparținând ministerului, pentru supravegherea sănătății lucrătorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) analizează și soluționează contestațiile cu privire la avizul psihologic, formulate în condițiile legii;e) asigură asistența psihologică a personalului unităților din componența aparatului central al ministerului și subordonate acestuia care nu au încadrat psiholog;f) organizează și desfășoară activități de diagnoză organizațională la nivelul structurilor ministerului;g) organizează și desfășoară sondaje de opinie, anchete și cercetări sociologice în rândul personalului ministerului și, dacă se impune, al cetățenilor beneficiari ai serviciilor prestate de structurile ministerului și/sau în cadrul instituțiilor colaboratoare;h) planifică, organizează și desfășoară activități de cercetare psihologică aplicativă în scopul fundamentării științifice și al creșterii calității actului psihologic;i) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) j) coordonează, controlează și monitorizează activitatea desfășurată de structurile/personalul cu atribuții în domeniul activității de psihologie cu privire la modul de aplicare și respectare a cadrului normativ intern specific activității de psihologie, din aria de competență;k) stabilește atribuțiile generale pentru structurile de profil, respectiv personalul de specialitate, aflate în coordonare, pe care le modifică sau le completează, după caz, ori de câte ori este nevoie;l) organizează și desfășoară evaluarea cunoștințelor profesionale pentru ocuparea posturilor de psiholog vacante; (la 24-07-2019, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) m) asigură formarea profesională continuă a personalului unității;n) organizează și avizează, după caz, programe de formare profesională continuă și convocări de specialitate, realizate singur sau în colaborare cu inspectoratele generale, direcțiile generale/direcțiile și instituțiile de învățământ din structura ministerului; (la 24-07-2019, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) o) organizează și desfășoară, în condițiile legii, stagii de practică de specialitate în domeniul psihologiei și al sociologiei pentru studenții/masteranzii din cadrul instituțiilor de învățământ superior civile;p) desfășoară activități de relații internaționale în domeniul de competență, în conformitate cu interesele instituției și prevederile legale în vigoare; (la 24-07-2019, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) q) organizează și desfășoară activitățile pentru gestiunea datelor specifice și stabilește formularele și termenele necesare întocmirii situațiilor statistice;r) constituie, gestionează și actualizează, în conformitate cu reglementările în vigoare, baze de date specifice necesare îndeplinirii atribuțiilor;s) analizează și avizează, în limita competențelor, achiziția de instrumente, metode și tehnici de specialitate care urmează să fie utilizate în activitatea de psihologie de către unitățile din structura ministerului;t) organizează și desfășoară, în colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cursurile pentru dezvoltarea carierei destinate psihologilor încadrați în unități centrale și teritoriale ale ministerului; (la 24-07-2019, Litera t) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) u) participă, prin personalul anume desemnat, la manifestări cu caracter științific și profesional de profil, precum și la realizarea unor relații de colaborare și parteneriat proprii, în domeniul său de competență;v) asigură susținerea de activități didactice ce vizează problematici din domeniul activității de psihologie în cadrul cursurilor de management și formare monitori ONU/UE organizate de Institutul de Studii pentru Ordine Publică;w) elaborează și prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;x) asigură informatizarea activităților proprii și aplicarea corespunzătoare a politicii INFOSEC în ceea ce privește Sistemul informatic și de comunicații deținut;y) proiectează și aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și protecției materialelor și instrumentelor de specialitate, precum și a confidențialității rezultatelor acestora, a însemnărilor și înregistrărilor cu caracter profesional, împotriva scurgerii de informații accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat la acestea;z) asigură redactarea, evidența, primirea, trierea, repartizarea, urmărirea soluționării, multiplicarea, manipularea, expedierea, păstrarea și arhivarea documentelor clasificate/neclasificate necesare desfășurării propriei activități;aa) propune și aplică măsuri privind dotarea/aprovizionarea cu materiale și mijloace tehnice necesare bunei funcționări.(2) Centrul îndeplinește și alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite prin acte normative în vigoare sau prin dispoziții ale conducerii ministerului.  +  Capitolul IV Conducerea Centrului  +  Articolul 9(1) Conducerea Centrului este asigurată de director.(2) Directorul răspunde în fața ministrului afacerilor interne și a secretarului general de întreaga activitate pe care o desfășoară Centrul.(3) Abrogat. (la 24-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 10(1) Directorul conduce întreaga activitate a Centrului, îl reprezintă și îl angajează în relațiile cu celelalte unități ale ministerului, cu structurile de profil din cadrul instituțiilor și organismelor din afara ministerului, precum și cu persoane juridice și fizice.(2) Directorul poate delega, prin dispoziție, în condițiile actelor normative în vigoare, atribuții din competența sa altor persoane din subordine.  +  Articolul 11(1) În baza și executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucțiunilor ministrului afacerilor interne și a dispozițiilor secretarului general, directorul emite dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine, precum și dispoziții privind activitatea de psihologie în cadrul ministerului.(2) Directorul formulează solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile/personalul cu atribuții în domeniul activității de psihologie aflate în coordonarea Centrului pe linie de specialitate.  +  Articolul 12Pentru rezolvarea unor probleme deosebit de importante și complexe legate de activitatea de psihologie în minister, directorul poate constitui, prin dispoziție, în condițiile reglementărilor în vigoare, grupuri de lucru sau comisii pe problematici, programe ori proiecte, în compunerea cărora se regăsește personal de specialitate aflat în coordonarea Centrului pe linie profesională.  +  Articolul 13Organizarea și modalitățile de planificare a activităților desfășurate de Centru, precum și de evaluare a activităților desfășurate de către structurile acestuia se stabilesc prin dispoziție a directorului.  +  Capitolul V Atribuțiile serviciilor, compartimentelor și birourilor din structura organizatorică a Centrului  +  Secţiunea 1 Atribuțiile Serviciului psihologia muncii și organizațională  +  Articolul 14Serviciul psihologia muncii și organizațională are următoarele atribuții derivate din atribuțiile generale ale Centrului:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, aferente activității de evaluare psihologică în cadrul procedurilor de resurse umane privind selecționarea personalului ministerului; (la 24-07-2019, Litera a) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind diagnoza organizațională realizată de către Centru; (la 24-07-2019, Litera b) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) efectuează evaluări, când este cazul, cu privire la eficacitatea și eficiența activităților specifice prevăzute la lit. a) și b) și formulează propuneri de îmbunătățire a acestora;d) inițiază și realizează activități de documentare și, după caz, cercetare științifică necesare fundamentării și optimizării activităților specifice prevăzute la lit. a) și b);e) elaborează sau participă la elaborarea de strategii, politici, planuri de acțiune, programe, proiecte și proceduri în domeniul de activitate al Centrului, precum și la implementarea, monitorizarea și actualizarea acestora, în scopul îmbunătățirii permanente;f) întocmește, atunci când este necesar, analize, studii și informări pe diverse teme din domeniul de competență, pe baza datelor deținute sau furnizate de celelalte structuri ale Centrului;g) propune sau realizează, după caz, în condițiile actelor normative în vigoare, activități de relații internaționale;h) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici și instrumente de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice prevăzute la lit. a) și b; (la 24-07-2019, Litera h) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) i) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera i) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) j) participă, când este cazul, prin specialiști desemnați de conducerea unității, la efectuarea unor acțiuni de coordonare, îndrumare și control care vizează activitatea profesională a structurilor de profil și personalului de specialitate din unitățile ministerului;k) participă, prin specialiști desemnați, în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor cu privire la avizul psihologic, precum și în grupuri de lucru constituite în vederea îndeplinirii unor obiective specifice;l) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera l) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) m) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Articolul 15(1) Compartimentul admitere în instituții de învățământ din cadrul Serviciului psihologia muncii și organizațională are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de evaluare psihologică în cazul admiterii candidaților în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile ministerului; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce privește evaluarea psihologică în cazul admiterii candidaților în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile ministerului; (la 24-07-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) elaborează sau participă, după caz, la redactarea unor analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;f) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(2) Compartimentul încadrare și promovare personal din cadrul Serviciului psihologia muncii și organizațională are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de evaluare psihologică în vederea selecționării candidaților pentru ocuparea posturilor de execuție și de conducere vacante; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce privește evaluarea psihologică în vederea selecționării candidaților pentru ocuparea posturilor de execuție și de conducere vacante; (la 24-07-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) elaborează sau participă, după caz, la redactarea unor analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;f) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(3) Compartimentul diagnoză organizațională din cadrul Serviciului psihologia muncii și organizațională are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind diagnoza organizațională realizată de către Centru; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) realizează, din dispoziția conducerii Centrului, activități de diagnoză organizațională;c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce privește diagnoza organizațională; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) elaborează sau participă, după caz, la redactarea unor analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate;e) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Serviciului psihologie clinică  +  Articolul 16Serviciul psihologie clinică are următoarele atribuții derivate din atribuțiile generale ale Centrului:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de asistență psihologică și de evaluare psihologică în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intense, precum și în vederea precizării gradului de diminuare a capacității de muncă și clasării medicale; (la 24-07-2019, Litera a) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) planifică, organizează și desfășoară activitățile de asistență psihologică a personalului din unitățile aparatului central și structurilor subordonate acestuia care nu au încadrat psiholog;c) coordonează și monitorizează activitățile de asistență psihologică desfășurate de structurile/personalul cu atribuții în domeniul activității de psihologie din unitățile centrale și teritoriale ale ministerului;d) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera d) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) inițiază, coordonează sau realizează, după caz, activități de documentare științifică, necesare fundamentării și optimizării activităților date în competență sau în coordonare;f) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici și instrumente de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice prevăzute la lit. a) și b); (la 24-07-2019, Litera f) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) g) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera g) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) h) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera h) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) i) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera i) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) j) inițiază, coordonează sau realizează, după caz, activități de cercetare științifică în domeniul psihologiei clinice și acordă sprijin și asistență metodologică, la solicitare, structurilor de specialitate din cadrul sau din afara Centrului, care desfășoară astfel de activități;k) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera k) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) l) participă, când este cazul, prin specialiști desemnați de conducerea unității, la efectuarea unor acțiuni de coordonare, îndrumare și control care vizează activitatea profesională a structurilor de profil și personalului de specialitate din unitățile ministerului;m) participă, prin specialiști desemnați, în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor cu privire la avizul psihologic, precum și în grupuri de lucru constituite în vederea îndeplinirii unor obiective specifice;n) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera n) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) o) propune sau realizează, după caz, în condițiile actelor normative în vigoare, activități de relații internaționale;p) întocmește, atunci când este necesar, analize, studii și informări pe diverse teme din domeniul de competență;q) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Articolul 17(1) Compartimentul evaluare psihologică clinică din cadrul Serviciului psihologie clinică are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind evaluarea psihologică clinică; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) realizează activitățile de evaluare psihologică în vederea fundamentării diagnosticului medical, precum și de evaluare psihologică clinică suplimentară; (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b^1) elaborează sau participă, după caz, la realizarea unor analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate; (la 24-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 16 lit. c) în ceea ce privește evaluarea psihologică clinică; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(2) Compartimentul consiliere psihologică și psihoterapie din cadrul Serviciului psihologie clinică are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind asistența psihologică recuperatorie; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) asigură asistența psihologică recuperatorie a personalului din unitățile aparatului central și a celor subordonate, care nu au încadrat psiholog; (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b^1) elaborează sau participă, după caz, la realizarea unor analize, studii și informări pe probleme din sfera sa de activitate; (la 24-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 16 lit. c) în ceea ce privește consilierea psihologică și psihoterapia; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(3) Compartimentul psihologia sănătății din cadrul Serviciului psihologie clinică are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de asistență psihologică și de evaluare psihologică în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă, precum și pentru asistența psihologică profilactică și primară; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) identifică și analizează factorii de risc de natură psihosocială specifici misiunilor și comportamentele disfuncționale care pot apărea în cadrul acestora, proiectând acțiunile și măsurile ce se impun în scopul prevenirii și reducerii efectelor lor; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) elaborează articole și materiale de prezentare a problemelor de actualitate din domeniul psihologiei sănătății;f) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) g) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile Biroului cercetare și dezvoltare  +  Articolul 18Biroul cercetare și dezvoltare are următoarele atribuții derivate din atribuțiile generale ale Centrului:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitățile de cercetare-dezvoltare în psihologie și sociologie; (la 24-07-2019, Litera a) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera b) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) proiectează, desfășoară sau coordonează, după caz, activități de cercetare științifică în domeniile din competența Centrului; (la 24-07-2019, Litera c) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) întocmește, atunci când este necesar, analize, studii și informări pe diverse teme din domeniul de competență;e) realizează, independent sau în echipe multidisciplinare activități de diagnoză organizațională, din dispoziția conducerii Centrului; (la 24-07-2019, Litera e) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) f) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera f) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) g) întocmește materiale de informare și documentare ce tratează subiecte de interes major și/sau de actualitate din domeniul cercetării științifice în psihologie și sociologie, în scopul diseminării acestora la nivelul personalului de specialitate aflat în coordonarea profesională a Centrului și/sau al altor structuri interesate din minister; (la 24-07-2019, Litera g) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) h) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera h) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) i) participă, când este cazul, prin specialiști desemnați de conducerea unității, la efectuarea unor acțiuni de coordonare, îndrumare și control care vizează activitatea profesională a structurilor de profil și a personalului de specialitate din unitățile ministerului;j) participă, prin specialiști desemnați, în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor cu privire la avizul psihologic, precum și în grupuri de lucru constituite în vederea îndeplinirii unor obiective specifice;k) coordonează realizarea/adaptarea de instrumente de specialitate în domeniile din competența Centrului;l) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici și instrumente de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice prevăzute la lit. a) și c); (la 24-07-2019, Litera l) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) m) întocmește proiectul planului de relații internaționale al Centrului, îl supune aprobării și realizează, după caz, în condițiile actelor normative în vigoare, activități de relații internaționale; (la 24-07-2019, Litera m) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) n) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Articolul 19(1) Compartimentul cercetare în psihologie și sociologie din cadrul Biroului cercetare și dezvoltare are următoarele atribuții specifice:a) elaborează și actualizează cadrul procedural și formulează, ori de câte ori este necesar, precizări de ordin metodologic și de bună practică referitoare la activitatea de cercetare științifică în domeniile psihologiei și sociologiei; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) planifică și desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile de competență, cooperând la nivel central și teritorial cu instituțiile/structurile ministerului și colaborând pe probleme de interes comun, potrivit reglementărilor în vigoare, cu alte instituții publice, centrale și locale, precum și cu persoane juridice și fizice;c) acordă consultanță, la cerere, specialiștilor sau grupurilor de lucru constituite în vederea realizării de cercetări în domeniile din competența Centrului;d) participă la elaborarea de politici publice, strategii, programe și planuri de acțiune la nivelul ministerului, precum și la implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului instituțional al acestora, potrivit competențelor; (la 24-07-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) elaborează, implementează și monitorizează proiecte finanțate din surse naționale și/sau internaționale, independent sau în colaborare cu celelalte structuri ale Centrului și/sau structuri ale ministerului, precum și cu instituții și organisme din țară și din străinătate; (la 24-07-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) f) valorifică rezultatele cercetărilor realizate prin propunerea unor măsuri de implementare a acestora în activitatea profesională sau inițierea unor programe de formare profesională/pregătire continuă a personalului ministerului. (la 24-07-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) g) elaborează articole și materiale de prezentare a problemelor de actualitate din domeniile de competență ale Centrului;h) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(2) Compartimentul metodologii și strategii de dezvoltare din cadrul Biroului cercetare și dezvoltare are următoarele atribuții specifice:a) coordonează procesul de identificare a direcțiilor de dezvoltare strategică în domeniul psihologiei la nivelul ministerului, precum și demersurile de implementare, monitorizare și evaluarea impactului acțiunilor/măsurilor derivate din acestea;b) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) coordonează activitatea de elaborare și actualizare, ori de câte ori este cazul, a cadrului procedural din domeniul de activitate al Centrului; (la 24-07-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) e) analizează și propune pentru aprobare instrumentele, metodele și tehnicile de specialitate ce urmează a fi utilizate la nivelul ministerului, în urma solicitărilor structurilor de psihologie aflate în coordonarea profesională a Centrului; (la 24-07-2019, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) f) inițiază și realizează demersuri de dezvoltare a bazei de informare-documentare specifice, în scopul asigurării în regim permanent și la un nivel științific corespunzător a necesarului de cunoștințe utile în procesul de optimizare a activităților specifice;g) întocmește proiectul planului de relații internaționale al Centrului în baza propunerilor celorlalte structuri ale acestuia și analizează periodic stadiul realizării acțiunilor întreprinse. (la 24-07-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 4-a Atribuțiile Biroului suport tehnic  +  Articolul 20Biroul suport tehnic are următoarele atribuții principale:a) asigură, în baza solicitărilor, planificarea pentru furnizarea serviciilor de psihologie și corectarea testelor psihologice administrate; (la 24-07-2019, Litera a) din Articolul 20 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) întocmește necesarul de materiale, tipizate, instrumente, metode și tehnici de lucru specifice, pe baza propunerilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Centrului, și întreprinde acțiuni și măsuri de asigurare a acestora; (la 24-07-2019, Litera b) din Articolul 20 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) c) asigură exploatarea corespunzătoare, întreținerea și funcționarea în bune condiții a sistemului informatic și de comunicații al Centrului;d) ține evidența și gestionează bunurile și obiectele de cazarmare ale Centrului;e) realizează demersuri privind asigurarea drepturilor de echipament pentru personalul Centrului;f) efectuează operațiunile necesare acordării și ridicării avansului în numerar, precum și decontării cheltuielilor în cazul deplasării personalului Centrului în interes de serviciu;g) organizează și ține evidența tehnic-operativă a bunurilor materiale existente în cadrul Centrului, precum și a dotărilor metodologice de specialitate;h) desfășoară activități privind asigurarea unității cu rechizite de birou, produse de întreținere și alte materiale specifice;i) întocmește, atunci când este necesar, analize, situații și centralizări privind activitatea din domeniul de competență al Centrului;j) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Articolul 21(1) Compartimentul analiză, planificare și logistică din cadrul Biroului suport tehnic are următoarele atribuții specifice:a) ține evidența solicitărilor adresate, în scris Centrului pentru furnizarea serviciilor psihologice; (la 24-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) b) desfășoară activitățile necesare planificării evaluărilor psihologice, în baza solicitărilor adresate Centrului și conform dispozițiilor conducerii unității;c) asigură corectarea testelor psihologice aplicate de specialiștii Centrului în exercitarea atribuțiilor profesionale; (la 24-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) d) ține evidența și distribuie imprimatele tipizate și confecțiile tipografice specifice utilizate în activitățile de psihologie și sociologie;e) gestionează, conform competențelor, suportul logistic asigurat de structurile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne și asigură relația cu structura financiară, în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului;f) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.(2) Compartimentul comunicații și tehnologia informației din cadrul Biroului suport tehnic are următoarele atribuții specifice:a) asigură exploatarea corespunzătoare, întreținerea și funcționarea în bune condiții a terminalelor și echipamentelor rețelei de comunicații integrate voce-date-video (RCIVDV) a ministerului care deservesc Centrul;b) semnalează Direcției pentru comunicații și tehnologia informației și Direcției administrare și achiziții pentru comunicații și tehnologia informației orice disfuncționalitate a RCIVDV la nivelul Centrului;c) proiectează, elaborează, implementează și dezvoltă, atunci când este necesar, soluții informatice cu aplicare în domeniul testării psihologice computerizate, precum și pentru automatizarea și informatizarea altor activități specifice Centrului;d) asigură întreținerea și actualizarea aplicațiilor informatice instalate pe stații de lucru și servere;e) asigură suportul tehnic specific pentru desfășurarea activității de testare psihologică computerizată;f) asigură administrarea, optimizarea și dezvoltarea bazelor de date în format electronic ce conțin informații rezultate în urma desfășurării activităților specifice Centrului;g) tehnoredactează documentele cuprinzând rezultatele activității de evaluare psihologică și întocmește adresele de înaintare în vederea expedierii acestora;h) pune la dispoziția celorlalte structuri din cadrul Centrului datele și informațiile în format electronic pe care le gestionează, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;i) pune în aplicare măsurile de protecție a informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal în format electronic prelucrate în cadrul sistemului informatic al Centrului, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;j) cooperează cu alte structuri ori colective specializate în domeniul tehnologia informației și comunicațiilor din minister sau din afara acestuia;k) organizează și desfășoară activitățile necesare pentru înzestrarea unității cu mijloace de comunicații și informatică, exploatarea și repararea acestora, aprovizionarea cu materiale consumabile specifice, precum și pentru scoaterea din înzestrare, conform normelor legale, a echipamentelor informatice și de comunicații din dotarea Centrului;l) Abrogată. (la 24-07-2019, Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 ) m) acordă, atunci când este necesar, sprijin și îndrumare personalului celorlalte structuri din cadrul Centrului privind exploatarea aplicațiilor informatice, a tehnicii de calcul și de comunicații;n) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Secţiunea a 5-a Atribuțiile Compartimentului juridic  +  Articolul 22Compartimentul juridic are următoarele atribuții specifice:a) elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Centrului;b) analizează, formulează observații și propuneri asupra proiectelor de acte normative inițiate de alte entități publice, transmise spre consultare Centrului;c) formulează propuneri și observații, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea entităților ministerului;d) susține proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Centrului, precum și propunerile și observațiile formulate, în raporturile cu alte autorități, organisme sau comisii, potrivit competențelor;e) formulează propuneri și observații, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalității proiecte de acte normative care se emit la nivelul Centrului, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Centru ori transmise spre consultare acestuia;f) reprezintă și apără interesele legitime ale Centrului în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, organelor Ministerului Public, autorităților administrației publice, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care acesta este citat/parte;g) formulează și introduce plângeri prealabile/contestații, acțiuni, depune întâmpinări și răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Centrului renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale Centrului la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care acesta este citat/parte;h) sesizează conducerea Centrului cu privire la deficiențele constatate ca urmare a soluționării litigiilor la instanțele judecătorești sau la alte organe de jurisdicție, pentru luarea măsurilor de înlăturare și asigurarea legalității și a ordinii de drept;i) ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii în cauzele în care Centrul este parte, pe care le trimite autorităților competente/structurilor competente pentru punere în executare, potrivit legii;j) acordă asistență juridică, în problematici care privesc activitatea Centrului, conducerii acesteia;k) pregătește sau examinează, sub aspectul legalității, documentația care stă la baza deciziilor conducerii Centrului;l) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înțelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Centrului, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de directorul Centrului, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituției;m) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziții legale și acordă asistență și consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;n) formulează, la solicitarea Direcției generale juridice și potrivit domeniului de competență al Centrului, puncte de vedere cu privire la interpelările și întrebările adresate de senatori sau deputați ministrului afacerilor interne și prim-ministrului;o) formulează proiecte de răspuns la petițiile repartizate de conducerea Centrului;p) acordă asistență juridică consiliului de disciplină, la cererea acestuia. (la 24-07-2019, Articolul 22 din Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 22^1(1) Compartimentul Control se subordonează direct directorului Centrului și are ca obiective creșterea eficacității activităților de psihologie și prevenirea apariției unor deficiențe și disfuncții, prin desfășurarea unor activități specifice controlului.(2) Compartimentul Control are următoarele atribuții specifice:a) planifică și execută activități de îndrumare, coordonare și control în domeniul psihologiei la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor de psihologie din cadrul inspectoratelor generale, direcțiilor generale/direcțiilor și instituțiilor de învățământ din structura ministerului și, după caz, subordonate acestora;b) întocmește proiectul planului activităților de îndrumare, coordonare și control în domeniul psihologiei;c) monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse în urma controalelor și verificărilor efectuate;d) analizează și soluționează cererile, petițiile, reclamațiile, sesizările privind activitatea de psihologie din minister și personalul din competența de numire a directorului Centrului;e) participă, în situații justificate, prin personalul de specialitate, în comisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva avizelor psihologice de inaptitudine;f) monitorizează și îndrumă metodologic activitățile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Centrului;g) efectuează, potrivit reglementărilor legale în vigoare, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârșite de personalul Centrului;h) efectuează cercetarea administrativă, în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate unității;i) inițiază sau participă la realizarea unor studii și analize privind cauzele și deficiențele constatate în activitatea structurilor sau personalului verificat, în scopul îmbunătățirii acesteia. (la 24-07-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Articolul 22^2(1) Structura de securitate se organizează la nivel compartiment, este coordonată de funcționarul de securitate și desfășoară activitățile necesare implementării măsurilor de protecție a informațiilor clasificate în cadrul Centrului.(2) Structura de securitate are următoarele atribuții:a) elaborează și supune aprobării conducerii unității normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;d) asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;f) consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;g) informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;m) prezintă directorului Centrului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate;n) efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;o) exercită alte atribuții în domeniul informațiilor clasificate, potrivit legii.(3) În cadrul Structurii de securitate se constituie o componentă de securitate pentru tehnologia informației și a comunicațiilor - CSTIC, care îndeplinește atribuții privind:a) implementarea metodelor, mijloacelor și măsurilor necesare protecției informațiilor în format electronic;b) exploatarea operațională a sistemelor de prelucrare automată a datelor - SPAD și rețelelor de transmisii de date - RTD din componența sistemului informatic și de comunicații - SIC deținut de Centru, în condiții de securitate;c) coordonarea cooperării dintre Centru în calitate de unitate deținătoare a SPAD sau RTD - SIC și autoritatea care asigură acreditarea;d) implementarea măsurilor de securitate și protecția criptografică ale SPAD sau RTD - SIC;e) mijlocirea cooperării dintre conducerea Centrului și agenția de acreditare de securitate, atunci când acesta:(i) planifică dezvoltarea sau achiziția de SPAD sau RTD;(ii) propune schimbări ale unei configurații de sistem existente;(iii) propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;(iv) propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC, propune schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securității SPAD sau RTD - SIC;(v) inițiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD și RTD - SIC care au fost deja acreditate;(vi) planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activități referitoare la îmbunătățirea securității SPAD sau RTD - SIC deja acreditate;f) stabilirea, cu aprobarea autorității de acreditare de securitate, standardelor și procedurilor de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării și testării SPAD și RTD - SIC și exercitarea responsabilității pentru justificarea, selecția, implementarea și controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD și RTD - SIC;g) stabilirea, pentru structurile de securitate și management ale SPAD și RTD - SIC, încă de la înființare, a responsabilităților pe care le vor exercita pe tot ciclul de viață al SPAD și RTD - SIC respective. (la 24-07-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 6-a Atribuțiile Compartimentului secretariat, documente clasificate și arhivă  +  Articolul 23Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă are următoarele atribuții principale:a) primește, înregistrează, triază și prezintă directorului corespondența clasificată/neclasificată adresată Centrului, inclusiv cea electronică, pe care o repartizează spre rezolvare, potrivit rezoluției;b) ține evidența lucrărilor înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare;c) asigură clasarea, îndosarierea și arhivarea lucrărilor primite și soluționate de structurile/personalul din cadrul Centrului, conform actelor normative incidente și dispozițiilor directorului;d) asigură expedierea corespondenței clasificate/ neclasificate primite/trimise la/de către Centru;e) întocmește formularele de ridicare/decontare a sumelor de bani necesare expedierii corespondenței prin poșta civilă;f) ține evidența ordinelor, dispozițiilor, regulamentelor, instrucțiunilor emise de conducerea ministerului, care sunt comunicate Centrului, a actelor normative emise de directorul Centrului și a literaturii de specialitate, în format letric, și asigură distribuirea acestora, în funcție de solicitări;g) organizează și desfășoară activitatea de arhivă la nivelul Centrului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;h) întocmește inventarele arhivistice;i) elaborează propuneri privind procedura/normele interne privind circuitul documentelor;j) tehnoredactează lucrările primite din partea conducerii Centrului;k) ține evidența sesizărilor, reclamațiilor, cererilor, petițiilor, precum și a contestațiilor cu privire la avizul psihologic de inaptitudine adresate Centrului;l) ține evidența, inventariază și răspunde de modul de utilizare a ștampilelor și sigiliilor unității, în limita competențelor proprii, și întocmește necesarul de rechizite, consumabile, formulare tipizate, plicuri etc.;m) desfășoară activitățile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor și ștampilelor scoase din uz și asigură distrugerea acestora în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;n) ține evidența prezenței și a răspândirilor personalului unității;o) redactează dispoziția zilnică a directorului Centrului, pe care o prezintă pentru aprobare și o aduce la cunoștința celor în drept;p) asigură, la cererea personalului unității, multiplicarea documentelor repartizate acestuia;q) întocmește documentația premergătoare acordării drepturilor financiare pentru personalul Centrului;r) întocmește și actualizează agenda zilnică de activități preconizate pentru directorul Centrului, prin consultarea acestuia, pe intervale de timp și subiecte, ținând seama atât de evenimentele periodice, cât și de cele cu caracter ocazional;s) întocmește și prelucrează calendarul de evenimente cu caracter protocolar și pregătește corespondența formală cu ocazia acestora;t) răspunde la felicitările și invitațiile adresate conducerii Centrului, confirmând participarea sau motivând neparticiparea la anumite evenimente;u) pregătește întâlnirile cu persoanele din interiorul/exteriorul ministerului;v) întocmește și actualizează listele utile cuprinzând datele de contact ale personalului din cadrul Centrului, ale psihologilor din unitățile centrale și teritoriale subordonați profesional Centrului, precum și zilele aniversare și onomastice ale personalului propriu și din conducerea ministerului;w) ordonează mapa de corespondență și o prezintă directorului în vederea semnării;x) preia și direcționează apelurile telefonice și asigură transmiterea documentelor prin fax sau e-mail;y) consultă aplicația de management integrat al resurselor și activităților Centrului și informează directorul despre stadiul îndeplinirii de către structurile desemnate a sarcinilor dispuse prin rezoluțiile consemnate pe documente;z) organizează activitatea de audiență a directorului Centrului și primește petițiile și cererile depuse cu această ocazie;aa) asigură măsurile organizatorice necesare desfășurării ședințelor de lucru ale conducerii Centrului și redactarea documentelor aferente;bb) asigură, la cererea directorului, convocarea specialiștilor aflați în coordonarea Centrului pe linie profesională a căror prezență este considerată necesară la întrunirile de lucru organizate de acesta și consemnează problemele dezbătute și măsurile stabilite cu aceste ocazii;cc) desfășoară activități privind evidența documentelor de organizare-mobilizare, activități necesare planificării, numirii, pregătirii personalului din serviciul de permanență;dd) întocmește, atunci când este necesar, rapoarte, analize, situații, date statistice și informări în legătură cu activitatea Centrului, din domeniul de competență, necesare directorului ori eșaloanelor superioare;ee) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 24Prevederile prezentului regulament se aduc la cunoștința întregului personal care este obligat să le cunoască și să le aplice, în părțile ce îl privesc.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  ORGANIGRAMA
  Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
  (la 24-07-2019, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la regulamentDIAGRAMAprincipalelor relații ale Centrului de Psihosociologie alMinisterului Afacerilor Interne  +  Anexa nr. 3Abrogată (la 24-07-2019, Anexa 3 a fost abrogată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )