HOTĂRÂRE nr. 625 din 2 august 1999 (*actualizată*)privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex"(actualizată până la data de 18 ianuarie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 ianuarie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, precum şi în cuprinsul altor hotărâri ale Guvernului în vigoare sintagma Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.--------------Art. 1 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 2Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", în calitate de organism neutru de încercare şi certificare, desfăşoară următoarele activităţi: a) executa încercări şi expertize asupra produselor prelevate de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;--------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor". b) efectuează încercări asupra produselor fabricate în ţara sau importate, confirmând prin documentele emise parametrii calitativi reali, în condiţiile stabilite de SR E.N. 45001 "Criterii generale pentru funcţionarea laboratoarelor de încercări; c) executa expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a stabilirii parametrilor calitativi şi de securitate pentru produsele ce urmează a fi valorificate prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, a caracterizării produselor ce constituie obiectul unor anchete ale Gărzii Financiare sau Poliţiei; d) efectuează, în condiţiile legii, certificari ale produselor fabricate în ţara sau importate, la solicitarea agenţilor economici; e) executa încercări necesare obţinerii licenţelor de fabricaţie pentru produsele alimentare; f) efectuează studii şi încercări privind materialele de ambalat şi ambalarea produselor în vederea asigurării conservării calităţii acestora; g) elaborează metode şi proceduri privind încercarea produselor; h) organizează cursuri pentru perfecţionarea profesională a personalului propriu sau a personalului altor laboratoare de încercări şi analize fizico-chimice.  +  Articolul 3Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", în calitatea sa de instituţie publică şi organism neutru de încercare şi certificare, va executa expertizele în cazurile de litigiu privind parametrii produselor.  +  Articolul 4Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", utilizând baza de date privind produsele ce pot afecta viaţa, sănătatea consumatorilor sau mediul înconjurător, propune spre reglementare limitele valorilor admisibile ale parametrilor acestor produse.  +  Articolul 5Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" acorda, în baza unui regulament aprobat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, marca de testare "Larex", care poate fi aplicată pe produsele pe care le-a testat şi le-a evaluat.--------------Art. 5 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 6Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va urmări ca, prin politica sa în domeniul calităţii, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" sa realizeze atât acreditarea laboratoarelor de încercări, cat şi acreditarea organismului de certificare produse.--------------Art. 6 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 7La propunerea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se va întocmi un program anual care va cuprinde încercările ce trebuie acreditate pe parcursul anului respectiv.--------------Art. 7 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 8Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" are în administrare: a) sediul din Bucureşti, sectorul 4, sos. Vitan Barzesti nr. 11 şi terenul aferent; b) sediul din Bucureşti, sectorul 1, str. General Berthelot nr. 24 şi terenul aferent; c) sediul din Arad, str. Mareşal Antonescu nr. 1 şi terenul aferent.  +  Articolul 9Spaţiile deţinute de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", în calitate de chiriaş, în sediile oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor vor trece în administrarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" pe bază de protocol încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.--------------Art. 9 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 10Salarizarea personalului Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" se face prin negociere individuală între conducere şi salariaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Conducerea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" este asigurata de un director general, numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.Pe lângă directorul general funcţionează un colegiu al Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", stabilit prin decizie a directorului general, cu avizul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.--------------Art. 11 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 12Organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.--------------Art. 12 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 13Înfiinţarea şi organizarea de laboratoare teritoriale fără personalitate juridică ale Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" se fac cu aprobarea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.--------------Art. 13 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 14Lucrările şi serviciile comandate de persoanele juridice sau fizice, precum şi de instituţiile publice şi de organismele neguvernamentale, se executa de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" contra cost, pe bază de tarife sau devize, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 15Bugetul de venturi şi cheltuieli al Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.--------------Art. 15 a fost modificat de alin. (2) al art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 166 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor".  +  Articolul 16Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" poate avea în dotare un număr de 5 autoturisme pentru sediul central din Bucureşti şi câte un autoturism pentru fiecare filiala, cu un consum mediu lunar de carburant de 400 litri.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.144/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, şi alin. 3 al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Directorul general al Oficiuluipentru Protecţia Consumatorilor,Eliade Mihailescup. Ministrul industriei şi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------