HOTĂRÂRE nr. 26 din 17 ianuarie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori*)(actualizată până la data de 12 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 670 din 4 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------**) Republicată în temeiul art. VI pct. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 26/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2002 şi a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori. (2) În sensul prezentei hotărâri, articole de încălţăminte reprezintă toate produsele cu tălpi aplicate, destinate acoperirii sau protejării piciorului, inclusiv părţile componente ale acestora, comercializate separat, prevăzute în anexa nr. 1. (3) Lista cuprinzând articolele de încălţăminte care fac obiectul prezentei hotărâri este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Nu fac obiectul etichetării potrivit prezentei hotărâri: a) încălţămintea uzată - second-hand; b) încălţămintea de protecţie; c) încălţămintea la producerea căreia s-au folosit substanţe şi preparate chimice periculoase, dăunătoare sănătăţii şi interzise comercializării; d) încălţămintea pentru jucării.  +  Articolul 2 (1) Etichetele cuprind informaţii referitoare la cele trei părţi componente ale articolelor de încălţăminte, astfel cum sunt definite în anexa nr. 1, respectiv: a) faţa; b) căptuşeala şi acoperişul de branţ; c) talpa exterioară. (2) Compoziţia materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte se indică prin pictograme sau prin indicaţii scrise sub formă de text în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi străine, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1. (3) Etichetarea materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale încălţămintei poate fi completată, dacă este cazul, cu informaţii suplimentare aplicate pe etichete sub formă de text. (4) În cazul feţei, clasificarea materialelor utilizate se face fără să se ţină seama de accesorii sau întărituri, cum ar fi borduri, ornamentaţii, catarame, găici sau alte accesorii similare, respectiv întărituri pentru montat capse şi pentru protecţia gleznei. (5) În cazul tălpii exterioare, clasificarea materialelor utilizate se stabileşte pe baza volumului materialelor conţinute de aceasta.  +  Articolul 3Comercializarea articolelor de încălţăminte care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă sau restricţionată din considerente legate de etichetare conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Etichetarea articolelor de încălţăminte trebuie să furnizeze informaţii privind: a) materialul clasificat conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1, care este în proporţie de cel puţin 80% din suprafaţa desfăşurată pentru faţă, căptuşeală şi acoperiş de branţ, respectiv de cel puţin 80% din volumul pentru talpă, în componenţa acestora; b) dacă niciun material nu reprezintă 80% din produs se indică principalele două materiale componente ale încălţămintei. (2) Etichetarea se face pe cel puţin unul dintre articolele de încălţăminte al fiecărei perechi şi se realizează prin imprimare, lipire, ştanţare sau ataşarea unei etichete. (3) Etichetarea trebuie să fie vizibilă, bine aplicată şi accesibilă şi să nu inducă în eroare consumatorul, iar pictogramele trebuie să fie suficient de mari pentru ca informaţiile conţinute de acestea să fie uşor de înţeles.  +  Articolul 5 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, este responsabil pentru furnizarea etichetelor pentru articolele de încălţăminte şi pentru corectitudinea/acurateţea informaţiilor furnizate. (2) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, responsabilitatea prevăzută la alin. (1) revine importatorului. (3) Comerciantul cu amănuntul are responsabilitatea comercializării articolelor de încălţăminte etichetate conform prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea încălţămintei destinate populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 94/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 100 din 19 aprilie 1994, astfel cum a fost modificată prin Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace şi adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 236 din 23 septembrie 2003, prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, şi prin Directiva 2013/15/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013.------------Menţiunea finală a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 670 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 12 septembrie 2013.  +  Anexa 1 1. Denumirea, definiţiile şi pictogramele corespunzătoare părţilor componente ale încălţămintei(a) FaţăReprezintă faţa exterioară superioară a elementului structural ce se ataşează tălpii exterioare.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă faţa exterioară superioară a elementului structural ce se ataşează tălpii exterioare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 2 (a se vedea imaginea asociată).(b) Căptuşeală şi acoperiş de branţReprezintă dublura părţii superioare şi a tălpii interioare ce alcătuiesc interiorul articolului de încălţăminte.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă dublura părţii superioare şi a tălpii interioare ce alcătuiesc interiorul articolului de încălţăminte, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).(c) Talpă exterioarăReprezintă partea de jos a articolului de încălţăminte ce este supusă abraziunii în timpul utilizării şi este ataşată părţii superioare.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă partea de jos a articolului de încălţăminte ce este supusă abraziunii în timpul utilizării şi este ataşată părţii superioare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).2. Definiţii şi pictograme corespunzătoare materialelor utilizate la producerea articolelor de încălţăminte(a) (1) Piei cu faţă naturalăTermenul generic de piele desemnează pielea de animal cu structura fibroasă a acesteia, mai mult sau mai puţin intactă, tăbăcită pentru a deveni neputrescibilă. Părul sau lâna pot să fi fost sau nu îndepărtate. Pielea folosită la încălţăminte mai poate fi obţinută şi dintr-o piele de animal despicată în straturi înainte sau după tăbăcire. Totuşi, dacă pielea tratată este dezintegrată mecanic şi/sau chimic în particule fibroase, bucăţi mai mici sau pulberi, cu sau fără ajutorul unui agent de liere, şi este transformată în folii sau în alte forme, acestea nu sunt considerate piele. Dacă pielea este acoperită, în orice fel, cu un strat protector sau este lăcuită, aceste straturi nu trebuie să depaşească grosimea de 0,15 mm. În cazul în care se foloseşte termenul de "piele faţă naturală" în informaţiile textuale suplimentare prevăzute la art. 6, acesta se va aplica pielii care îşi păstrează suprafaţa originală prin îndepărtarea epidermei, fără a fi supusă polizării, şlefuirii sau despicării.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă piei cu faţă naturală, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).(a) (2) Piei cu faţă corectatăStratul de acoperire aplicat pe piele nu depăşeste o treime din grosimea totală a pielii, dar este mai mare de 0,15 mm.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă piei cu faţă corectată, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).(b) Materiale textileTermenul "textile" desemnează toate produsele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului.---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă materiale textile, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).(c) Alte materiale---------------NOTĂ (CTCE)Pictograma care reprezintă alte materiale, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013, la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 670 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 12 septembrie 2013, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând articolele de încălţăminte a cărorcomponenţă se etichetează*)--------------*) Enumerarea din prezenta anexă are un caracter exemplificativ.1. pantofi cu toc jos sau înalt, de interior sau de stradă;2. ghete până la gleznă, cizme de înălţime medie, cizme până la genunchi şi cizme mai înalte de genunchi;3. sandale de diferite tipuri, "espadrile" (pantofi cu partea superioară din pânză şi tălpi din material vegetal împletit), pantofi de tenis, pantofi de sport şi pentru alergat, sandale de plajă şi alte tipuri de încălţăminte de stradă;4. pantofi speciali de sport destinaţi unei anumite activităţi sportive, prevăzuţi cu diverse accesorii, precum: crampoane, ţinte, opritoare, bride sau accesorii similare, precum şi ghete de patinaj, clăpari de schi şi încălţăminte pentru cros, ghete de luptă, ghete de box şi pantofi pentru ciclism. Mai sunt incluse şi articolele mixte compuse din patine (pe gheaţă sau role) prinse pe încălţăminte;5. pantofi de dans;6. încălţăminte alcătuită dintr-o singură piesă, în special din cauciuc sau material plastic, prin formare în matriţă, exclusiv produsele de unică folosinţă din material subţire (hârtie, folie de plastic etc., fără tălpi aplicate);7. galoşi ce sunt purtaţi peste încălţăminte, uneori fără toc;8. încălţăminte de unică folosinţă cu tălpi aplicate;9. încălţăminte ortopedică.------------