HOTĂRÂRE nr. 1.438 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi(actualizată până la data de 29 septembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum şi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Muzeul Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, denumita în continuare muzeu.  +  Articolul 2Muzeul are sediul în imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 39, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Muzeul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Numărul maxim de posturi al muzeului este de 16. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama muzeului se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Cheltuielile curente şi de capital ale muzeului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.  +  Articolul 6Abrogat.-----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 7 se introduce nr. crt. 7^1 cu următorul cuprins:"7^1 . Muzeul Naţional al               Venituri extrabugetare şiHartilor şi Cărţii Vechi                   alocaţii de la bugetul de stat"PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.438.  +  Anexă-----------    Titlul anexei a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Locul unde se afla situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Bucureşti, str. Londra 1. Construcţie:nr. 39, sectorul 1 - Corp A - suprafaţa construită = 293 mp                                    - Corp B - suprafaţa construită = 66 mp                                    2. Teren în suprafaţa totală de 844 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------