LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judeţean şi local - şi funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice care prelucrează date nominale privind persoana fizică."2. La articolul I punctul 10, după litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice."3. La articolul I punctul 12, literele c) şi g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;........................................................................ g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;"4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora de către autorităţile publice locale sau de către persoanele fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege."5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate."6. La articolul I punctul 14, după alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Cartea de identitate şi cartea electronică de identitate permit titularului utilizarea acestora ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă."7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă."8. La articolul I punctul 14, după alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un sistem informatic."9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă."10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;"11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani."12. La articolul I punctul 17, după alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea: a) unei cărţi de identitate; b) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6)."13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă."14. La articolul I punctul 18, după alineatul (1) al articolului 17 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) În mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigură funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(1^2) Datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cărţii de identitate, pot fi accesate şi utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acesteia.(1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute la alin. (1^2)."15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) imaginea facială a titularului;"16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă."17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;"18. La articolul I punctul 18, după litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare."19. La articolul I punctul 18, după alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în cartea de identitate şi în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în condiţiile prevăzute de lege."20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 17^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează: a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne; b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001."21. La articolul I punctul 19, după alineatul (1) al articolului 17^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sisteme informatice terţe ale administraţiei publice stabilite prin hotărâre a Guvernului."22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) şi (3) ale articolului 17^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu."23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 17^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.......................................................................... (4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia."24. La articolul I punctul 19, după alineatul (5) al articolului 17^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse."25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 17^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;"27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului."28. La articolul I punctul 28, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:"29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie."30. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - Dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai cărţilor de identitate şi cărţilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă."31. La articolul IV, alineatele (2) şi (5) ale articolului 41^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cartea de rezidenţă conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă........................................................................... (5) Cartea electronică de rezidenţă conţine date în format tipărit şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă."32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 41^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;"33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 41^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Forma şi conţinutul cărţii de rezidenţă şi ale cărţii electronice de rezidenţă, inclusiv elementele de particularizare şi de siguranţă prevăzute la alin. (2) şi (5), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."34. La articolul IV, articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41^2. - (1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează: a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne; b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. (2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de rezidenţă ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu."35. La articolul IV, alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 41^3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de rezidenţă numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.......................................................................... (4) După personalizarea cărţii electronice de rezidenţă, respectiv a cărţii de rezidenţă şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie în scopul producerii acestora se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de rezidenţă şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de rezidenţă sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia."36. La articolul IV, după alineatul (5) al articolului 41^3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse."37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 41^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă."39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională. (2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, dovezii de reşedinţă, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă. (4) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul."40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă."41. La articolul V punctul 6, articolul 8^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8^3. - (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme de acces standardizate ICAO."42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 8^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidenţiază deficienţe care afectează colectarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condiţiile legii, D.E.P.A.B.D. solicită instituţiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficienţe, stabilind termene de remediere."43. La articolul V punctul 7, alineatele (3) - (5) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional. (4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional. (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat."44. La articolul V punctul 7, după alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se referă exclusiv la utilităţile şi consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziţie de Imprimeria Naţională, inclusiv echipamentele de comunicaţie, şi se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat."45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Costurile aferente producerii şi eliberării actelor de identitate şi a cărţii de alegator aferente, în cazurile de scutiri şi exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D."46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România."47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate, a cărţii de alegător aferente şi a cărţii de identitate provizorii, în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"48. La articolul VII punctul 1, alineatul (2^2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^2) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă."49. La articolul VII punctul 3, litera b^10) a punctului A al articolului 6 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;"50. La articolul X, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Cărţile de identitate provizorii şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile actelor de identitate.......................................................................... (5) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează după cum urmează: a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru cartea electronică de identitate care conţine, ca dată biometrică, numai imaginea facială; b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronică de identitate care conţine ca date biometrice atât imaginea facial, cât şi imaginile impresiunilor papilare, până la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu echipamentele şi produsele software necesare preluării imaginilor impresiunilor papilare."51. La articolul XI, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. XI. - (1) Calendarul preschimbării buletinelor de identitate, precum şi a cărţilor de identitate eliberate în formatul prevăzut de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după generalizarea activităţii de emitere a cărţilor de identitate emise în condiţiile legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."52. La articolul XI, alineatele (2) şi (3) se abrogă.53. Articolul XII se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. XII. - (1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care devin funcţionale ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora şi a cărţilor de identitate provizorii se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează aceste servicii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din subordinea acestora, funcţionale la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu echipamentele necesare eliberării cărţilor electronice de identitate care conţin imaginile impresiunilor papilare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 15 iulie 2013.Nr. 235.----