REGULAMENT din 15 iunie 2006 (*actualizat*)privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii(actualizat până la data de 16 iulie 2013*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 475 din 26 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 228 din 14 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 381 din 6 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 715 din 27 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de judecător sau de procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de concurs.  +  Articolul 2Poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 3Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea concursului  +  Articolul 4 (1) Concursul de admitere se organizează anual, la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Data şi locul în care se organizează concursul se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.(2^1) Modul de desfăşurare a concursului de admitere, calendarul de desfăşurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.--------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (3) Datele prevăzute la alin. (2) şi (2^1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (4) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere, numărul de locuri scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale. (5) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului. (6) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.--------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) şi (2^1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.--------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat; b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată;--------Lit. c) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) abrogată;---------Litera g) a alin. (8) al art. 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. h) abrogată.---------Litera h) a alin. (8) al art. 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.---------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (9) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată. (10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Taxa se restituie şi în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori în cazul altor situaţii obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.---------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (11) Preşedinţii tribunalelor şi, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaţilor la comisia de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 5 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.  +  Articolul 6 (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Comisia de admitere a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Naţional al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;- reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.--------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.  +  Articolul 7 (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de mai sus, afişează lista finală a candidaţilor;---------Pct. 2 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;--------Pct. 3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;6. instruieşte cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală şi supraveghetori, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere;7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.--------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;--------Pct. 13 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;16^1. efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după afişarea rezultatelor definitive ale concursului;----------Pct. 16^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului. (2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 7. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului. (3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.  +  Articolul 9 (1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.--------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.--------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (5) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare. (6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs. (8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de concurs.---------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.  +  Articolul 10 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare. (2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului. (3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2).--------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 11Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional; g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 12Comisia de examinare are următoarele atribuţii: a) elaborarea criteriilor ce vor fi avute în vedere la aprecierea interviului şi a punctajului orientativ de evaluare;a^1) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii;--------Lit. a^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. b) intervievarea candidaţilor, în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. (2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs. (3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor. (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii: a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv; b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.--------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 14 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d), precum şi-a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului. (2) Rezultatele verificării se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.---------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului. (5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 15 (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape. (2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal;2. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. (3) La testul-grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. (4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice - 70%, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic - 30%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100. (5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis. (6) A doua etapă constă în susţinerea unui interviu.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 16 (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) pct. 1. (2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 17 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs. (2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs.--------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. (4) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. (5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.--------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.--------Alin. (7) al art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 18 (1) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de admitere a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. (2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare. (4) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.---------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.--------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "Fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv.(7^1) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).--------Alin. (7^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (8) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.  +  Articolul 19 (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea baremului la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.---------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.--------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009. (3) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.--------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.(3^1) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.--------------Alin. (3^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.(3^2) În cazul în care concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii se desfăşoară în acelaşi timp cu concursul de admitere în magistratură şi există întrebări identice, admiterea unei contestaţii la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere în magistratură produce efecte şi în privinţa concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile alin. (2)-(3^1).---------Alin. (3^2) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (4) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.---------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (5) Măsurile prevăzute la alin. (4) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie.--------Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.  +  Articolul 20Rezultatele probei prevăzute la art. 16 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.--------Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 21 (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 16. Contestaţia se depune, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.--------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).---------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (4) Nota acordată de comisia menţionată la alin. (3) este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.--------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 22 (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare. (2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte. (3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 23 (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispoziţiile art. 9 alin. (8) aplicându-se în mod corespunzător.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(1^1) Interviul constă în: a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia; b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.--------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.(1^2) Analiza prevăzută la alin. (1^1) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.--------Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.(1^3) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.--------Alin. (1^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.(1^4) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă.---------Alin. (1^4) al art. 23 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(1^5) Se consideră fraudă şi depăşirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (1^1) lit. a).---------Alin. (1^5) al art. 23 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(1^6) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri faptele şi măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere a concursului şi candidatului respectiv.---------Alin. (1^6) al art. 23 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (2) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.--------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (3) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.(3^1) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.--------Alin. (3^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (4) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.--------Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008.  +  Articolul 24 (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. (3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio. (4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 25Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.--------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Articolul 26 (1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (2) Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.--------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (3) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susţinerii acestora. Când notele obţinute de candidaţi la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face în funcţie de vechimea în specialitate juridică, de deţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept, a calităţii de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate.---------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.  +  Articolul 27 (1) După afişarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică. (2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins». (3) În funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog. (4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (5) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris şi susţinerea unui nou interviu. (7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (4).----------Art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 27^1 (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;- caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;---------Liniuţa a alin. (2) al art. 27^1 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului. (4) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii. (5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (4) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora. (6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi. (8) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. (9) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.---------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 27^2Abrogat.---------Art. 27^2 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.  +  Articolul 27^3Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la Institutul Naţional al Magistraturii se comunică pentru afişare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.---------Art. 27^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 28 (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (3^1), dar care nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, menţionate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoştinţelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare--------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (2) Dispoziţiile art. 26 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (3^1) şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.--------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (4) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii se publică odată cu anunţul referitor la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 28^1 (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 23 alin. (11) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora. (2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat. (3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, şi se arhivează la mapele de concurs.--------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii speciale privind testarea psihologică---------Art. 29 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 228 din 14 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 18 mai 2011.  +  Capitolul II Examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii  +  Articolul 30 (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire, constând în probe teoretice şi practice, cu subiecte distincte pentru judecători şi procurori, prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror. (2) Disciplinele la care auditorii de justiţie sunt evaluaţi pe parcursul anului şi modalităţile de evaluare, precum şi disciplinele la care susţin examen de absolvire şi data examenului se propun de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, odată cu aprobarea programului de formare iniţială. Calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia examenului se propun de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 60 de zile înainte de data examenului de absolvire*).---------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.---------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010.  +  Articolul 30^1 (1) Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii numeşte comisia de organizare a examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Dispoziţiile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.--------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^2 (1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului. (2) Comisia de organizare a examenului coordonează organizarea şi desfăşurarea examenului şi se compune din:- preşedinte: directorul adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea profesională iniţială;- vicepreşedinte: şeful Departamentului de formare profesională iniţială al Institutului Naţional al Magistraturii;- membri: experţi, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Institutului.--------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^3 (1) Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuţii:1. verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la examen, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii;2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de examen şi procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;---------Pct. 2 al alin. (1) al art. 30^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei, şi ia măsuri pentru păstrarea ordinii publice la centrul de desfăşurare a examenului;4. instruieşte, cu 24 de ore înaintea datei examenului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen - responsabili de sală şi supraveghetori;5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;---------Pct. 5 al alin. (1) al art. 30^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.6. păstrează în deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;7. coordonează multiplicarea subiectelor, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;8. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate;9. repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă, pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele şi ia măsuri pentru publicarea acestor liste pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii în acelaşi termen;10. afişează baremul de evaluare şi notare la centrul de examen după încheierea fiecărei probe şi asigură publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii.---------Pct. 10 al alin. (1) al art. 30^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.11. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;12. informează de îndată conducerea Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;13. calculează mediile generale şi întocmeşte listele cu rezultatele examenului;14. asigură afişarea la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi publicarea pe pagina de internet a Institutului a rezultatelor examenului. (2) Comisia de organizare a examenului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.---------Art. 30^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^4 (1) Preşedintele comisiei de organizare a examenului ia măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 30^3. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a examenului stabileşte atribuţiile pentru vicepreşedinte şi membrii comisiei.---------Art. 30^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^5 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor se numesc prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv pentru procurori. (2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din 2 judecători şi un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susţine examenul, sau, după caz, un tutore de practică*).---------Alin. (2) al art. 30^5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010. (3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din 2 procurori şi un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susţine examenul, sau, după caz, un tutore de practică*).---------Alin. (3) al art. 30^5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010. (4) În componenţa comisiilor se numesc şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de examen.--------Alin. (4) al art. 30^5 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.--------Art. 30^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^6 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor au un preşedinte comun, pentru judecători, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Preşedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 30^7 pct. 1 şi coordonează activitatea celorlalte comisii. Preşedintele instruieşte corectorii, nu poate corecta lucrări şi nu poate soluţiona contestaţii*).---------Alin. (1) al art. 30^6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010. (2) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie. (3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (4) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. (5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel puţin 14 zile înainte de data desfăşurării examenului. (6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc atribuţiile ce le revin şi modalităţile de plată, se încheie între aceştia şi un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a examenului şi se păstrează alături de celelalte documente de examen.----------Art. 30^6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^7Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia publicate de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să evidenţieze operaţiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critică; c) să fie formulate astfel încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat pentru desfăşurarea probei de examen; g) să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât şi timpul recomandat pentru rezolvare; h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine poate fi argumentată logic şi coerent din punct de vedere legal; i) să se pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;2. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare şi notare şi a ghidurilor de corectare;3. predarea către comisia de organizare a examenului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.---------Art. 30^7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^8 (1) Pe durata desfăşurării probelor este permisă consultarea legislaţiei indicate în bibliografie, cu excepţia celei comentate şi adnotate. (2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare probă de examen este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toţi candidaţii. (3) Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de organizare a examenului, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicurilor în care se află subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sală de examen. (4) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. (5) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de examen tipizată, cu ştampila Institutului Naţional al Magistraturii, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de examen va fi lipit la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. (6) Din momentul deschiderii plicurilor în care se află subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sală de examen niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (7) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen. (8) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de organizare a examenului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. (9) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Tezele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele «Anulat», se semnează de supraveghetor şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (10) Fiecare candidat primeşte atâtea teze tipizate câte îi sunt necesare. (11) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (12) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (13) Preşedintele ori vicepreşedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori. (14) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice mijloace de comunicare, precum şi orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1). Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din examen. (15) Frauda dovedită atrage eliminarea din examen. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea «Fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a examenului şi candidatului respectiv. (16) Sancţiunea prevăzută la alin. (15) se aplică şi pentru depăşirea timpului de examen, stabilit potrivit alin. (2). (17) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal.---------Art. 30^8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.  +  Articolul 30^9 (1) Comisia de corectare evaluează şi notează lucrările conform baremelor definitive de evaluare şi notare şi ghidurilor de corectare. (2) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrul de examen, după încheierea probelor scrise.--------Alin. (2) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (3) În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de corectare în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la stabilirea baremului definitiv*).---------Alin. (3) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010. (4) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii. (5) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre disciplinele de examen. (6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu două zecimale.--------Alin. (6) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012. (7) Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat de către fiecare corector, semnat de către aceştia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare disciplină o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale. Dacă între notele acordate diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori de către preşedintele comisiilor, prin tragere la sorţi. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei, şi se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de examen, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.---------Alin. (7) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (8) Nota finală este media cu două zecimale a notelor obţinute la fiecare dintre disciplinele de examen. (9) Rezultatele examenului de absolvire se înscriu într-un tabel care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Institutului. (10) Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afişare. (11) Comisia de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare şi ghidurilor de corectare. (12) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori şi cel puţin una dintre note este de minimum 5 sau dacă diferenţa dintre media stabilită de comisia de corectare şi de comisia de contestaţii este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai comisiei de contestaţii, şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori prin tragere la sorţi de către preşedintele comisiilor*).---------Alin. (12) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009, dispoziţiile art. I pct. 13-17 se aplică începând cu examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii organizat în anul 2010. (13) Nota acordată în urma soluţionării contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.---------Alin. (13) al art. 30^9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (14) Rezultatele finale ale examenului se afişează, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Institutului. (15) Pentru absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii candidatul trebuie să obţină media generală de minimum 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen. (16) Absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii li se eliberează un atestat, care certifică absolvirea Institutului, promoţia şi media generală obţinută.---------Art. 30^9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007.  +  Articolul 30^10 (1) Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt verificaţi sub aspectul îndeplinirii cerinţei de avea o bună reputaţie, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 10 zile de la susţinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie depun la Institutul Naţional al Magistraturii următoarele documente:- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 2 ani din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate;- certificatul de cazier judiciar;- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 2 ani;- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii cerinţei de bună reputaţie. (3) În vederea verificării îndeplinirii cerinţei bunei reputaţii, Institutul Naţional al Magistraturii solicită Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii de la alte instituţii. (4) Institutul Naţional al Magistraturii verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (3). Constituie obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al auditorilor, întocmit pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, inclusiv eventualele sancţiuni disciplinare aplicate în această perioadă, soluţiile privind sesizările primite cu privire la absolvenţi, precum şi orice alte date relevante. (5) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (4) se consemnează în cuprinsul unui raport unic cu privire la toţi absolvenţii, în care se prezintă distinct situaţia acelor candidaţi despre care se conturează indicii că nu s-ar bucura de o bună reputaţie. Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea cerinţei privind buna reputaţie. Prevederile art. 27^1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (6) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care nu se bucură de o bună reputaţie nu pot fi numiţi ca judecători sau procurori stagiari. (7) Pentru stabilirea cerinţei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care absolvenţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, faptele pentru care acestora li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. (8) La verificarea cerinţei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării. (9) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care nu au fost numiţi judecători sau procurori stagiari pentru neîndeplinirea cerinţei de bună reputaţie sunt obligaţi să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare.---------Art. 30^10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 715 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 16 iulie 2013.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care un auditor de justiţie nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, acesta are dreptul să participe la următoarea sesiune, organizată pentru următoarea promoţie de auditori.---------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 715 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 16 iulie 2013.(1^1) În cazul prevăzut la alin. (1), precum şi în cazul în care auditorul de justiţie nu a susţinut examenul de absolvire în prima sesiune, acesta nu beneficiază de bursă şi de alte drepturi ale auditorilor până la promovarea examenului.---------Alin. (1^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (2) Absenţa nejustificată sau nepromovarea examenului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit judecător sau procuror. Persoana aflată în această situaţie este obligată să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.  +  Articolul 32 (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care se bucură de bună reputaţie sunt numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţiile de judecători sau procurori stagiari, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată şi cu respectarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza mediei generale, calculată cu 3 zecimale, care reprezintă media aritmetică a rezultatelor finale ale fiecărui an de studiu şi ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate candidaţii care au obţinut nota finală mai mare la examenul de absolvire. (2) În cazul în care există o imposibilitate obiectivă de a asigura numărul de posturi de judecători sau procurori stagiari, corespunzător numărului de posturi pentru care au formulat opţiuni, auditorii de justiţie vor fi numiţi în altă funcţie decât cea pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.---------Art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 715 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 16 iulie 2013.  +  Articolul 32^1Lucrările de examen ale auditorilor de justiţie care au promovat examenul de absolvire se păstrează, în original, la mapele profesionale ale acestora.--------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 33Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 34 (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.--------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008. (2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 35Abrogat.--------Art. 35 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012.-------