DECIZIE nr. 233 din 10 iunie 2013privind înființarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 10 iunie 2013  În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Grupul interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare GIS.(2) În înțelesul prezentei decizii, macrocriminalitatea reprezintă activitățile infracționale circumscrise criminalității organizate - interne sau transfrontaliere -, macrocriminalității economico-financiare, spălării banilor, finanțării terorismului, marii corupții sau altor fapte ilicite, care prin modul de operare sau consecințe pun în pericol grav ordinea publică, credibilitatea și/sau autoritatea instituțiilor de aplicare a legii.  +  Articolul 2(1) GIS funcționează în subordinea prim-ministrului și în coordonarea viceprim-ministrului cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(2) GIS are rolul de elaborare, integrare, corelare și monitorizare a politicii Guvernului de prevenire a macrocriminalității, asigurând conceperea și punerea în executare a unui management eficient de luptă împotriva acesteia.  +  Articolul 3GIS are următoarele atribuții principale:a) analizează cauzele macrocriminalității și condițiile care favorizează acest fenomen, precum și structura, starea și dinamica acestuia;b) evaluează efectele măsurilor legislative și ale măsurilor de politică penală asupra macrocriminalității;c) elaborează - împreună cu instituțiile publice interesate - și prezintă Guvernului spre aprobare strategiile și programele naționale de prevenire a macrocriminalității;d) coordonează și evaluează punerea în aplicare a strategiilor și programelor prevăzute la lit. c);e) acordă asistență autorităților competente pentru elaborarea strategiilor sectoriale de prevenire și control al macrocriminalității;f) identifică metodele și mijloacele practice care pot fi folosite de către autoritățile competente în scopul prevenirii și combaterii macrocriminalității și formulează propuneri corespunzătoare pentru utilizarea acestora;g) coordonează procesul de identificare a noilor manifestări ale macrocriminalității și inițiază procesele necesare combaterii acestora;h) înaintează informări, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prim-ministrului și autorităților competente cu privire la activitatea și rezultatele obținute de GIS;i) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele și condiționalitățile asumate de Guvern în relația cu organizațiile internaționale.  +  Articolul 4(1) Ministerele și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din GIS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele sunt reprezentate la activitățile GIS la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituții ale administrației publice centrale de către conducătorii acestora.(2) În raport cu sarcinile concrete ce revin GIS, la activitatea acestuia pot participa și specialiști în domeniul de activitate din cadrul autorităților și instituțiilor reprezentate.(3) La lucrările GIS participă, ca invitați permanenți, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul siguranței naționale.(4) La lucrările GIS participă, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Public și ai altor autorități ale administrației publice, ai mediului academic, ai structurilor asociative ale autorităților publice locale, precum și ai organizațiilor societății civile, care pot contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi. (la 24-07-2013, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din DECIZIA nr. 269 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013 )  +  Articolul 5(1) GIS integrează rapoartele de activitate periodice ale instituțiilor și autorităților reprezentate în acesta și prezintă prim-ministrului, la 3 luni sau ori de câte ori situația impune, informări privind managementul combaterii formelor de manifestare a macrocriminalității.(2) La solicitarea prim-ministrului, GIS va prezenta informări asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acesta.(3) Pentru elaborarea strategiilor și a programelor de prevenire și combatere a macrocriminalității, GIS poate constitui grupuri de lucru, formate din specialiști.(4) GIS își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat în prima ședință de lucru de viceprim-ministrul cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Asistența tehnică a funcționării GIS este asigurată de către secretariat, a cărui organizare este prevăzută în regulament.  +  Articolul 6În exercitarea atribuțiilor sale, GIS colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autorități publice, precum și cu alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale ce au ca obiect de activitate prevenirea macrocriminalității.  +  Articolul 7GIS se reunește în ședințe lunare sau, ori de câte ori este necesar, la convocarea viceprim-ministrului cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.  +  Articolul 8Grupurile de lucru constituite prin acte ale autorităților sau instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea macrocriminalității își desfășoară în continuare activitatea, în coordonarea strategică a GIS.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:a) Decizia prim-ministrului nr. 275/2012 privind înființarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupției, a criminalității organizate transnaționale și a formelor grave ale criminalității economice și financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 24 mai 2012;b) Decizia prim-ministrului nr. 277/2012 privind înființarea Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice și siguranței cetățeanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 24 mai 2012.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 10 iunie 2013.Nr. 233.  +  AnexaCOMPONENȚAGrupului interministerial strategic pentru prevenireași combaterea macrocriminalității ce afecteazăsiguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Justiției3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Fondurilor Europene5. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală6. Ministerul Economiei7. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Garda Națională de Mediu8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale9. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor10. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF11. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor12. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (la 11-09-2013, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 397 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013 ) --------