METODOLOGIE din 11 decembrie 2009 (*actualizată*)de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali(actualizată până la data de 2 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii. (2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.  +  Articolul 2Se consideră continuitate în activitatea profesională:- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în organizaţiile profesionale şi sindicale reprezentative din sistemul sanitar;- perioada în care şi-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.  +  Articolul 3 (1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR. (2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din preşedintele comisiei şi 3-5 membri. Din comisie pot face parte:- un membru al biroului consiliului judeţean, care va fi preşedintele comisiei;- şeful departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;- şeful compartimentului educaţie continuă;- reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidatului;- secretarul comisiei, desemnat de preşedinte.  +  Articolul 4Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile. a) Stagiul practic:- are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;- are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;- are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;- se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;- va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;- se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;- evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;----------Liniuţa a şaptea a lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme.- punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;- în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie. b) Proba teoretică:- constă în test-grilă cu 40 de întrebări;- punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;- tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;- întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;- se susţine numai după promovarea stagiului practic;- în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.  +  Articolul 5Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR.  +  Articolul 6Pentru specialităţile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului şi dacă nu sunt diferenţe semnificative faţă de una dintre specialităţile prevăzute în anexe se va folosi fişa de stagiu corespunzătoare.----------Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Asistent medical generalistNumele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secţia ....................................Asistent şef secţie .......................Director de îngrijiri .....................Asistent secţie ...........................Obiective ............1. Capacitatea de efectuare a explorărilor funcţionale şi de realizare a investigaţiilor paraclinice uzuale în limita competenţelor profesionale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Capacitatea de administrare a tratamentelor şi monitorizarea stării pacienţilor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Capacitatea de completare a documentelor de evidenţă a pacienţilor, a medicamentelor şi a documentelor de observaţie clinică medicală┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Aptitudinea de a gestiona situaţii de urgenţă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Capacitatea de programare a pacienţilor pentru investigaţii de specialitate┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Utilizarea tehnicilor de îngrijire a bolnavului┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Planificarea activităţii proprii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Comunicarea cu membrii echipei medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘10. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                               TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Recomandările mentorului:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Mentor Cursant    Numele ............. Numele .............    Prenumele .......... Prenumele ..........    Semnătura .......... Semnătura ..........Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.                     VALIDAREA STAGIULUI                    ┌─────────┬─────────┐                    │ DA │ NU │                    ├─────────┼─────────┤                    │ │ │                    └─────────┴─────────┘    Director de îngrijiri    Numele ..............................    Prenumele ..........................    Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 2 -------la metodologie)---------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Igienă şi sănătate publicăNumele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară/Instituţia ....................................Secţia ..........................................................Asistent secţie/mentor ..........................................Şef comisie judeţeană de igienă .................................Asistent secţie .................................................Obiective .......................................................1. Cunoaşterea şi implementarea măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘2. Cunoaşterea şi implementarea procedurilor de prelevare a probelor biologice în scopul efectuării de analize microbiologice, fizico-chimice şi toxicologice în vederea evaluării obiective a riscurilor pentru sănătate┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘3. Capacitatea de a identifica riscurile pentru sănătate şi de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul protejării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-socială┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘4. Implicarea în efectuarea anchetelor epidemiologice şi în adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘5. Capacitatea de culegere şi prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte şi studii epidemiologice┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘6. Calitatea comunicării informaţiilor┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, dezinfecţiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘8. Planificarea activităţii proprii┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘9. Abilitatea de a lucra în echipă┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘TOTAL PUNCTAJ: .................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────-──┐│ Media punctajului: │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────-──┘Recomandările mentorului: ...........................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.                        VALIDAREA STAGIULUI                      ┌──────────┬──────────┐                      │ DA │ NU │                      ├──────────┼──────────┤                      │ │ │                      └──────────┴──────────┘Şeful Comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din RomâniaNumele ......................Prenumele ...................Semnătura ...................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea RadiologieNumele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secţia ....................................Asistent şef secţie .......................Director de îngrijiri .....................Asistent secţie ...........................Obiective ............1. Pregătirea pacienţilor pentru examene radiologice: psihică (informare asupra examinării, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul examinării) şi fizică (poziţionare)┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Protecţia specifică a pacientului prin alegerea echipamentelor de protecţie corespunzătoare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Pregătirea materialelor necesare examinării radiologice┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Fixarea parametrilor instalaţiei radiologice în funcţie de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului (alegerea filmului, poziţionarea pacientului, delimitarea fasciculului de raze)┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Administrarea de substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la indicaţia medicului radiolog şi a celui curant┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Pregătirea soluţiilor pentru prelucrarea filmelor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate radiologică, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                               TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Recomandările mentorului:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Mentor Cursant    Numele ............. Numele .............    Prenumele .......... Prenumele ..........    Semnătura .......... Semnătura ..........Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.                     VALIDAREA STAGIULUI                    ┌─────────┬─────────┐                    │ DA │ NU │                    ├─────────┼─────────┤                    │ │ │                    └─────────┴─────────┘    Director de îngrijiri    Numele ..............................    Prenumele ..........................    Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 4 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea LaboratorNumele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secţia ....................................Asistent şef laborator.....................Director de îngrijiri .....................Asistent laborator ........................Obiective .........................1. Pregătirea pacienţilor pentru recoltarea probelor de laborator: psihică (informare asupra procedurii de recoltare, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul recoltării) şi fizică (poziţionare)┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Protecţia specifică în procesul de recoltare a probelor prin luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Pregătirea materialelor necesare recoltării probelor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în laborator┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Planificarea activităţii proprii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Sterilizarea materialelor şi instrumentelor din laborator┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘10. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                                 TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Recomandările mentorului:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Mentor Cursant    Numele ............. Numele .............    Prenumele .......... Prenumele ..........    Semnătura .......... Semnătura ..........Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.                     VALIDAREA STAGIULUI                    ┌─────────┬─────────┐                    │ DA │ NU │                    ├─────────┼─────────┤                    │ │ │                    └─────────┴─────────┘    Director de îngrijiri    Numele ..............................    Prenumele ..........................    Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 5 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Nutriţie - dieteticăNumele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secţia ....................................Asistent şef secţie .......................Director de îngrijiri .....................Asistent secţie ...........................Obiective .........................1. Asistarea pacienţilor cu probleme de nutriţie şi dietetică┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Capacitatea calculării periodice a valorii calorice şi structurii meniurilor, controlării zilnice a regimurilor dietetice prescrise de secţii şi păstrării probelor alimentare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea, prelucrarea şi distribuirea alimentelor şi prelucrării culinare corecte a alimentelor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor legate de meniuri┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Calitatea comunicării informaţiilor (scrise şi verbale)┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Planificarea activităţii proprii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Comunicarea cu membrii echipei medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│ Foarte bine (10p)│ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                                 TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Recomandările mentorului:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Mentor Cursant    Numele ............. Numele .............    Prenumele .......... Prenumele ..........    Semnătura .......... Semnătura ..........Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.                     VALIDAREA STAGIULUI                    ┌─────────┬─────────┐                    │ DA │ NU │                    ├─────────┼─────────┤                    │ │ │                    └─────────┴─────────┘    Director de îngrijiri    Numele ..............................    Prenumele ..........................    Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 6 -------la metodologie---------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea FarmacieNumele...................Prenumele...................C.N.P. ...................Profesia .......................................Specialitatea ..................................Perioada de stagiu .............................Unitatea sanitară ..............................Secţia .........................................Farmacist-şef (mentor) .........................Director de îngrijiri ..........................Obiective ......................................1. Capacitatea de eliberare a medicamentelor conform condicilor de prescripţii şi a materialelor sanitare, cu excepţia reţetelor magistrale şi produselor toxice şi stupefiante┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Capacitatea de a efectua diviziuni de produse condiţionate şi preparate galenice┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie în prepararea produselor farmaceutice┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea şi distribuirea produselor farmaceutice┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului, precum şi manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Planificarea activităţii proprii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Comunicarea cu membrii echipei medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘10. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                                             TORAL PUNCTAJ: ...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recomandările mentorului:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef.VALIDAREA STAGIULUI                             ┌──────┬──────┐                             │ DA │ NU │                             ├──────┼──────┤                             │ │ │                             └──────┴──────┘Director de îngrijiri/Farmacist-şefNumele .......................Prenumele .........................Semnătura ..........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri/ farmacistului-şef.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 7 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Obstetrică-ginecologie moaşeNumele..............................Prenumele...........................C.N.P. ..............................Profesia ............................Specialitatea .......................Perioada de stagiu ..................Unitatea sanitară ...................Secţia ..............................Asistent şef secţie .................Director de îngrijiri ...............Asistent secţie .....................Obiective ...........................1. Capacitatea de planificare, organizare, concentrare în activitatea de îngrijire┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Coordonare, comunicare şi colaborare în cadrul echipei medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Aptitudini de a gestiona situaţii de urgenţă medicală┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Executarea şi respectarea tehnicilor de îngrijire şi tratament┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Posibilitate de adaptare în comunicare, obţinerea de informaţii utile în rezolvarea cazurilor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Păstrarea şi gestionarea materialelor sanitare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Cunoaşterea protocoalelor medicale în urmărirea şi monitorizarea parturientelor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Cunoaşterea şi respectarea normelor privind controlul infecţiilor nosocomiale şi de gestionare a deşeurilor medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘10. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor de pregătire şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                                  TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recomandările mentorului:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.VALIDAREA STAGIULUI                             ┌──────┬──────┐                             │ DA │ NU │                             ├──────┼──────┤                             │ │ │                             └──────┴──────┘Director de îngrijiriNumele ...................Prenumele .................Semnătura .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 8 -------la metodologie--------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperareNumele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ................................Profesia. ...................................Specialitatea ...............................Perioada de stagiu ..........................Unitatea sanitară ...........................Secţia ......................................Asistent şef secţie .........................Director de îngrijiri .......................Asistent secţie .............................Obiective ...................................1. Capacitatea de aplicare a tratamentelor cu câmp magnetic, cu curenţi de joasă, medie şi înaltă intensitate, de fototerapie (ultraviolete, infraroşii), de hidroterapie (băi galvanice, duş subacvatic) etc.┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘2. Pregătirea fizică şi psihică a pacienţilor pentru aplicarea tratamentului şi monitorizarea evoluţiei pacienţilor┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘3. Capacitatea de comunicare atât cu pacientul, cât şi cu membrii echipei medicale┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘4. Capacitatea de a respecta normele de igienă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘5. Capacitatea de instruire a pacienţilor şi a familiei pentru continuarea tratamentului┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘7. Programarea pacienţilor pentru tratament┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘9. Planificarea activităţii proprii┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘10. Abilitatea de a lucra în echipă┌──────────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐│Foarte bine (10p) │ Bine (8-9p) │ Satisfăcător (7p) │ Nesatisfăcător (1-6p) │├──────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                                           TOTAL PUNCTAJ: .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Media punctajului: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recomandările mentorului:................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ...................... Numele ....................Prenumele ................... Prenumele .................Semnătura ................... Semnătura .................Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.VALIDAREA STAGIULUI                             ┌──────┬──────┐                             │ DA │ NU │                             ├──────┼──────┤                             │ │ │                             └──────┴──────┘Director de îngrijiriNumele ........................Prenumele .....................Semnătura .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  +  Anexa 8^1 ----------la metodologie)---------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea asistent medico-socialNumele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară ...............................................Secţia ..........................................................Asistent-şef ....................................................Director de îngrijiri ...........................................Asistent-şef ....................................................Obiective .......................................................1. Capacitatea de identificare a domeniului de cuprindere a asistenţei sociale şi găsirea unor soluţii în rezolvarea problemelor beneficiarului de servicii medico-sociale┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘2. Capacitatea de abordare, rezolvare a problematicii sociale şi întocmirea sesizărilor către autorităţile competente┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘3. Aptitudini de implementare a legislaţiei sociale de prevenţie, profilaxie şi intervenţie socială┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘4. Capacitatea de lucru în echipa multidisciplinară┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘5. Aptitudini de relaţionare în comunicarea cu beneficiarii serviciilor medico-sociale┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘6. Planificarea activităţii proprii şi stabilirea programelor sociale de prevenţie, profilaxie şi intervenţie socială┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘7. Utilizarea tehnicilor şi metodelor de investigaţie specifice în identificarea şi soluţionarea nevoilor beneficiarului de servicii medico-sociale┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘8. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor beneficiarului de servicii medico-sociale┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘9. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘10. Capacitatea de susţinere morală şi sprijin afectiv a beneficiarului de servicii medico-sociale prin consiliere şi sfătuire┌───────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────-──┐│Foarte bine (10 p) │Bine (8-9 p) │ Satisfăcător (7 p) │Nesatisfăcător (1-6 p) │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────-──┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────-──┘TOTAL PUNCTAJ: .................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────-──┐│ Media punctajului: │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────-──┘Recomandările mentorului: ...........................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.                        VALIDAREA STAGIULUI                      ┌──────────┬──────────┐                      │ DA │ NU │                      ├──────────┼──────────┤                      │ │ │                      └──────────┴──────────┘Director de îngrijiriNumele ...........................Prenumele ........................Semnătura ........................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la directorul de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.----------Anexa 8^1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9 -------la metodologie---------------ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELORŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIAFiliala .............................CERTIFICATde reatestare a competenţei profesionaleDomnul/Doamna ...................................., născut/născută în anul ....., luna .........., ziua ..., în localitatea ................., judeţul ........................, având funcţia de ............................. în specialitatea .................................., a urmat stagiul de reatestare a competenţei profesionale în perioada ...................... în cadrul ....................................., pentru întreruperea activităţii cuprinse în perioada ......................................., şi a absolvit cu ................. puncte.Preşedinte,................Şeful Departamentului profesional-ştiinţific,de control şi supraveghere a profesiei/Şef compartiment,...............................Data eliberării .................Seria ..... nr. ...............--------