ORDONANŢĂ nr. 71 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Consultanţă şi consultantul fiscalConsultanţă şi consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscala ca activitate independenta, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independenta a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acorda consultanţă şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestata în aceasta calitate.  +  Articolul 3 (1) Activitatea de consultanţă fiscala consta în: a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal; b) acordarea de servicii şi asistenţa de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite şi taxe; c) asistenţa şi servicii pe probleme de procedura fiscala; d) asistenţa privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta şi a altor acte administrative fiscale; e) asistenţa privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) asistenţa şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţa de specialitate pe parcursul derularii inspecţiei fiscale; g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătorești, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor părţi interesate; h) asistenţa fiscala în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdictionale. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul II Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscalReguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal  +  Articolul 4Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;----------Lit. a) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. b) să aibă o experienta de minimum 5 ani după obtinerea licentei, în una dintre urmatoarele activităţi:- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;- servicii de administrare a legislaţiei fiscale;- elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;- activitate financiar-contabila.-----------Lit. b) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. c) sa nu aiba antecedente penale; d) să aibă capacitate deplina de exercitiu; e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.  +  Articolul 5La depunerea documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plateste în contul Camerei Consultantilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8 (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligata să se inregistreze în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului. (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare al Camerei Consultantilor Fiscali. (3) Activitatea de consultanţă fiscala poate fi desfăşurată numai de persoanele inscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala la secţiunea «persoane active». (4) Carnetul profesional va fi vizat anual.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 9 (1) Consultantii fiscali pot să îşi desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscala. Societatea comerciala trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscala, societăţile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Organizarea şi atribuţiile Camerei consultantilor fiscaliOrganizarea şi atribuţiile Camerei consultantilor fiscali  +  Articolul 10 (1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (2) Camera se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi functionare.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta naţionala, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din: a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal; b) cotizaţiile membrilor Camerei; c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; d) donaţii şi sponsorizări; e) alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 15Membrii Camerei sunt: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala; b) societăţile comerciale care au obţinut autorizatia de functionare eliberata de Camera şi s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizatiei de functionareCompatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizatiei de functionare  +  Articolul 17Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de: a) expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective; b) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.-----------Art. 17 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 19Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali în urmatoarele situaţii:1. În cazul persoanelor fizice: a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.-----------Lit. a) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica şi profesionala în domeniul consultantei fiscale; c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care: a) societatea comerciala s-a dizolvat; b) după data de înregistrare la Camera se constată că nu mai indeplinesc condiţiile legale de functionare potrivit prezentei ordonante şi Regulamentului de organizare şi functionare al Camerei; c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. d) când atribuirea autorizaţiei de funcţionare a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.-----------Lit. d) a pct. 2 al art. 19 a fost introdusă de pct. 2 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 20 (1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanţă fiscala se interzic acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanţă fiscala. (2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei de functionare se poate formula plangere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscalaRegistrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala  +  Articolul 21 (1) Membrii Camerei vor fi inscrisi în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala ca membri activi sau inactivi. Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. (2) În Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala vor fi menţionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: a) pentru persoanele fizice:- numele şi prenumele;- numărul carnetului profesional;- localitatea de domiciliu;- alte date de identificare a persoanei; b) pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscala:- denumirea şi sediul social;- numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanţă fiscala în numele societatii comerciale de consultanţă fiscala;- numele şi prenumele asociatilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;- alte date de identificare. (3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor de consultanţă fiscala, în termen de 30 de zile. (4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V^1Exercitarea în România a profesiei de către consultantii fiscali care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European-----------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^1Dispozitiile prezentului capitol se aplică consultantilor fiscali care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre urmatoarele forme: a) în mod independent sau în asociere; b) consultanti fiscali salariati în România; c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 21^9.-----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^2 (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata să îşi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal într-un stat membru; b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România; c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul careia consultantii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscala împreună, sub nume comun. (2) Consultantii fiscali care profeseaza în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.-----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^3Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 lit. a) şi au dobândit această calitate în statul membru de origine, Camera va recunoaşte titlurile de calificare, în urma susţinerii unui interviu în faţa Comisiei de evaluare a acesteia.-----------Art. 21^3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^4Camera stabileşte componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a interviului.-----------Art. 21^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^5 (1) Comisia de evaluare verifică dacă experienţa dobândită în exercitarea calităţii de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinut titlul de consultant fiscal. (2) În situaţia în care, în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, solicitantul poate opta pentru susţinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens. Recunoaşterea profesională nu operează până la realizarea de către solicitant a măsurii pentru care a optat. (3) Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei."-----------Art. 21^5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^6Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.-----------Art. 21^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^7Abrogat.  +  Articolul 21^7Abrogat.-----------Art. 21^7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^8Abrogat.  +  Articolul 21^8Abrogat.-----------Art. 21^8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^9 (1) În condiţiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestarii de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţa fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdictionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala. (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum şi legislatia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional. (4) Consultantul fiscal care presteaza servicii în România este obligat sa dovedeasca autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobandita într-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European.-----------Art. 21^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VI Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publicăRolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementari.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 24^1 (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei şi Finanţelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonante. (2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei şi finanţelor poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care să faca parte din comisia de examinare. (3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VII SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 25 (1) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de societate de consultanţă fiscala în alte condiţii decat cele prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau altora asemanatoare, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerata infractiune. (2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.-----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (6) se fac de către persoanele împuternicite de Cameră.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (5) Membrii Camerei care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscala fără viza anuală se sancţionează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare şi functionare al Camerei. (6) Neinregistrarea în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicita inregistrarea în termen de până la un an de la data comunicarii rezultatului examenului; b) cu retragerea dreptului de a se mai inscrie în Registrul consultantilor fiscali şi al societatilor comerciale de consultanţă fiscala atât la secţiunea «persoane active», cat şi la secţiunea «persoane inactive.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VIII Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 26Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Hotărârile adoptate de Conferinta naţionala sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────