ORDONANȚĂ nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001  Notă
  Conform art. XXXVII-Secțiunea a-24-a-Capitolul II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante și până la data de 31 decembrie 2006 se suspenda aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 198/2002.
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, prin abrogarea art. XXXVII din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, devine inaplicabila suspendarea dispusa de către ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.
  Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2005. Dispozitiile abrogatoare din Ordonanța de urgenta nr. 24/2005, referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 sunt reluate în Legea nr. 163/2005.
  LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
  În temeiul prevederilorart. 107 alin. (1) și (3) din Constitutia României și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Consultanță și consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanță constituie cadrul juridic privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscala ca activitate independenta, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independenta a calității de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile și comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acorda consultanță și față de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestata în aceasta calitate.  +  Articolul 3(1) Activitatea de consultanță fiscala consta în:a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;b) acordarea de servicii și asistența de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite și taxe;c) asistența și servicii pe probleme de procedura fiscala;d) asistența privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta și a altor acte administrative fiscale;e) asistența privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;f) asistența și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistența de specialitate pe parcursul derularii inspecției fiscale;g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătorești, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor părți interesate;h) asistența fiscala în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdictionale.(2) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala. (la 27-06-2007, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul II Reguli de atribuire a calității de consultant fiscal  +  Articolul 4Pentru atribuirea calității de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:a) să fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;----------Lit. a) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.b) să aibă o experienta de minimum 5 ani după obtinerea licentei, în una dintre urmatoarele activități:– elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;– servicii de administrare a legislației fiscale;– elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;– activitate financiar-contabila.-----------Lit. b) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.c) sa nu aiba antecedente penale;d) să aibă capacitate deplina de exercitiu;e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.  +  Articolul 5La depunerea documentelor care atesta indeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plateste în contul Camerei Consultantilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali. (la 27-06-2007, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 6Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali. (la 27-06-2007, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 8(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligata să se inregistreze în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.(2) Condițiile privind înscrierea în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare și functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.(3) Activitatea de consultanță fiscala poate fi desfășurată numai de persoanele inscrise în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala la secțiunea «persoane active».(4) Carnetul profesional va fi vizat anual. (la 27-06-2007, Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 9(1) Consultantii fiscali pot să își desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăți comerciale care au în obiectul de activitate consultanță fiscala. Societatea comerciala trebuie să aibă cel puțin un asociat/acționar și administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.(2) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscala, societățile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali.(3) Abrogat. (la 08-03-2013, Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. ) (la 27-06-2007, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul III Organizarea și atribuțiile Camerei consultantilor fiscali  +  Articolul 10(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanților Fiscali este în București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. (la 08-03-2013, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. ) (2) Camera se organizează și funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. (la 08-03-2013, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. ) (3) Camera își poate constitui unități teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare și functionare. (la 27-06-2007, Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 11Camera are, în principal, urmatoarele atribuții:a) coordonează activitatea de consultanță fiscala;a^1) organizeaza examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal; (la 27-06-2007, Lit. a^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. ) b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;c) ofera sprijin și asistența membrilor Camerei în problemele profesionale;d) elaboreaza norme privind activitatea de consultanță fiscala;e) tine Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala; (la 27-06-2007, Lit. e) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. ) f) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;g) mediaza între membrii Camerei în caz de diferende și la cerere;h) mediaza între membrii Camerei și clientii lor în caz de diferende, precum și la cerere;i) stabileste măsuri disciplinare;j) colaboreaza cu asociațiile profesionale de profil din tara și din strainatate;k) editeaza publicatii de specialitate;l) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.m) elaboreaza și aproba Codul privind conduita etica și profesionala în domeniul consultantei fiscale; (la 27-06-2007, Lit. m) a art. 11 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. ) n) elaboreaza și aproba Normele privind pregătirea și perfectionarea consultantilor fiscali. (la 27-06-2007, Lit. n) a art. 11 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. ) (la 29-04-2002, Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. )  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta naționala, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior. (la 29-04-2002, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. )  +  Articolul 13Camera își acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;b) cotizațiile membrilor Camerei;c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;d) donații și sponsorizări;e) alte venituri realizate din amenzi sau activități specifice Camerei. (la 08-03-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 15Membrii Camerei sunt:a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional și s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala;b) societățile comerciale care au obținut autorizatia de functionare eliberata de Camera și s-au înregistrat în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala. (la 27-06-2007, Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 29-04-2002, Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. )  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calității de consultant și a autorizatiei de functionare  +  Articolul 17Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, și activități de:a) expertiză contabilă și audit financiar. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitățile de expertiză contabilă și audit financiar numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil sau auditor financiar, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective;b) instruire și perfecționare în domeniul fiscal. (la 12-05-2013, Art. 17 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 19Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali în urmatoarele situații:1. În cazul persoanelor fizice:a) când atribuirea calității de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de fals și uz de fals;b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica și profesionala în domeniul consultantei fiscale;c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni. (la 11-12-2007, Lit. c) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. ) 2. În cazul persoanelor juridice, în situația în care:a) societatea comerciala s-a dizolvat;b) după data de înregistrare la Camera se constată că nu mai indeplinesc condițiile legale de functionare potrivit prezentei ordonante și Regulamentului de organizare și functionare al Camerei;c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni. (la 11-12-2007, Lit. c) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. ) (la 27-06-2007, Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 20(1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanță fiscala se interzic acestora practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanță fiscala.(2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei de functionare se poate formula plangere în justiție, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările ulterioare. (la 27-06-2007, Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul V Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala  +  Articolul 21(1) Membrii Camerei vor fi inscrisi în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala ca membri activi sau inactivi. Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi actualizat anual cu modificările intervenite.(2) În Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala vor fi menționate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei:a) pentru persoanele fizice:– numele și prenumele;– numărul carnetului profesional;– localitatea de domiciliu;– alte date de identificare a persoanei;b) pentru societățile comerciale de consultanță fiscala:– denumirea și sediul social;– numele și prenumele, numărul carnetului profesional și localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanță fiscala în numele societatii comerciale de consultanță fiscala;– numele și prenumele asociatilor/acționarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;– alte date de identificare.(3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor de consultanță fiscala, în termen de 30 de zile.(4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la secțiunea «persoane inactive» din Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala. (la 27-06-2007, Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul V^1 Exercitarea în România a profesiei de către consultantii fiscali care au obținut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spatiului Economic European (la 27-06-2007, Cap. V^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 21^1Dispozitiile prezentului capitol se aplică consultantilor fiscali care au obținut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spatiului Economic European, care își exercită profesia pe teritoriul României în una dintre urmatoarele forme:a) în mod independent sau în asociere;b) consultanti fiscali salariati în România;c) prin prestarea de servicii, în condițiile art. 21^9. (la 27-06-2007, Art. 21^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 21^2(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata să își desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal într-un stat membru;b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în care consultantul fiscal a obținut dreptul de a desfășura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislației unui stat membru, în cadrul careia consultantii fiscali își desfășoară activitatea de consultanță fiscala împreună, sub nume comun.(2) Consultantii fiscali care profeseaza în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfășura activități profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislației din România. (la 27-06-2007, Art. 21^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 21^3Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 lit. a) și au dobândit această calitate în statul membru de origine, Camera va recunoaște titlurile de calificare, în urma susținerii unui interviu în fața Comisiei de evaluare a acesteia. (la 08-03-2013, Art. 21^3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 21^4Camera stabilește componența Comisiei de evaluare, precum și conținutul și modul de desfășurare a interviului. (la 08-03-2013, Art. 21^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 21^5(1) Comisia de evaluare verifică dacă experiența dobândită în exercitarea calității de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferențele existente între legislația fiscală românească și cea a statului membru de origine în care a fost obținut titlul de consultant fiscal.(2) În situația în care, în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferențe teoretice și practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia și cerințele de competență profesională stabilite prin actele normative românești, solicitantul poate opta pentru susținerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens. Recunoașterea profesională nu operează până la realizarea de către solicitant a măsurii pentru care a optat.(3) Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. (la 08-03-2013, Art. 21^5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 21^6Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor și calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare. (la 27-06-2007, Art. 21^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 21^7Abrogat. (la 08-03-2013, Art. 21^7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 21^8Abrogat. (la 08-03-2013, Art. 21^8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. )  +  Articolul 21^9(1) În condițiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spatiului Economic European pot desfășura activități de consultant fiscal în România sub forma prestarii de servicii.(2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistența fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în fața organelor fiscale sau în fața autorităților jurisdictionale, în condițiile stabilite în statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala.(3) Pentru exercitarea activității de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condițiile și regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum și legislatia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilități și la secretul profesional.(4) Consultantul fiscal care presteaza servicii în România este obligat sa dovedeasca autorităților române calitatea de consultant fiscal dobandita într-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European. (la 27-06-2007, Art. 21^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul VI Rolul, atribuțiile și drepturile Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate publică  +  Articolul 22Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 23Ministerul Finanțelor Publice va urmări permanent ca statutul și celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale și ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul și cu celelalte reglementari.  +  Articolul 24Ministerul Finanțelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 24^1(1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei și Finanțelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea și/sau modificarea prezentei ordonante.(2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei și finanțelor poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor care să faca parte din comisia de examinare.(3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileste prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. (la 27-06-2007, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 25(1) Constituie contraventie și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de societate de consultanță fiscala în alte condiții decat cele prevăzute de prezenta ordonanță, precum și utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau altora asemanatoare, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerata infractiune.(2) Exercitarea activităților de consultanță fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și/sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum și de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră și/sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală constituie faptă de concurență neloială și se sancționează conform legislației în vigoare. (la 11-12-2007, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. ) (3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (6) se fac de către persoanele împuternicite de Cameră. (la 11-12-2007, Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. ) (5) Membrii Camerei care desfășoară activitatea de consultanță fiscala fără viza anuală se sancționează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare și functionare al Camerei.(6) Neinregistrarea în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se sancționează astfel:a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicita inregistrarea în termen de până la un an de la data comunicarii rezultatului examenului;b) cu retragerea dreptului de a se mai inscrie în Registrul consultantilor fiscali și al societatilor comerciale de consultanță fiscala atât la secțiunea «persoane active», cat și la secțiunea «persoane inactive. (la 27-06-2007, Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )  +  Capitolul VIII Dispozitii finale  +  Articolul 26Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata și modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Hotărârile adoptate de Conferinta naționala sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-06-2007, Art. 26^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------