ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 (*actualizată*)privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională(actualizată până la data de 20 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. unic din LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".Având în vedere faptul că între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.,în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se prevede acordarea sub condiţia autorizării de către Comisia Europeană a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru două proiecte de investiţii asumate de Ford Motor Company, în contextul dezvoltării socioeconomice a Regiunii Sud-Vest a României, precum şi în scopul promovării politicii de coeziune cu privire la reducerea disparităţilor de dezvoltare între regiuni,conform Planului de afaceri prezentat de Ford Motor Company care a stat la baza notificării şi emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, se prevede demararea investiţiilor cât mai urgent posibil în cursul anului 2008, pentru a putea fi respectat calendarul investiţiilor la care se obligă Ford Motor Company prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 61 din 12 septembrie 2007,pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două proiecte de investiţii în conformitate cu calendarul propus şi ţinând seama de impactul economico-social al acestor investiţii în regiune,având în vedere necesitatea demarării efective a mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de condiţii cu caracter suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni,ţinând seama de faptul că implementarea proiectelor de investiţii cu implicaţiile lor economico-sociale este legată direct de demararea şi derularea mecanismelor de ajutor de stat, aşa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008,având în vedere termenele stricte de realizare a proiectelor de investiţii şi, implicit, de acordare a tranşelor de ajutor de stat,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, dispoziţiile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, ca urmare a notificării la Comisia Europeană, înregistrată cu nr. N767/2007 din 19 decembrie 2007, prin care se autorizează ajutorul de stat regional individual pentru realizarea celor două proiecte de investiţii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de până la 75 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare furnizor, pentru Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - S.A., denumită în continuare beneficiar. (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.-----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 2 (1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub condiţia implementării şi finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investiţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut la art. 7 lit. b).-----------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. (2) Ajutorul de stat pentru cele două proiecte de investiţii se acordă de furnizor sub forma unei rambursări parţiale a cheltuielilor eligibile prevăzute la cap. VII, realizate efectiv de beneficiar, în termenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Furnizorul sprijină realizarea, potrivit calendarului prevăzut la art. 23 şi 24, a: a) proiectului de investiţii destinat producerii de automobile; b) proiectului de investiţii destinat producerii de motoare, prin acordarea de ajutor de stat individual regional, pentru investiţii iniţiale, în conformitate cu legislaţia din România şi acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 4Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Ford implementează fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, prin intermediul beneficiarului.  +  Articolul 5Ajutorul de stat individual prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă notificat Comisiei Europene la 19 decembrie 2007 cu nr. N767/2007, este autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 6Acordarea ajutorului de stat în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face cu respectarea principiilor referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, aşa cum sunt definite în continuare, în orice alte documente care fac parte din acquis-ul comunitar, cu relevanţă pentru derularea acestei ordonanţe de urgenţă, în Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, precum şi în legislaţia română în vigoare.  +  Capitolul II Definirea termenilor  +  Articolul 7În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) ajutor de stat individual - ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru două proiecte de investiţii constând în proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, ca sumă nerambursabilă, plătită în mai multe tranşe şi care constituie o rambursare parţială a cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în temenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) amplasament - bunurile mobile şi imobile identificate ca bunuri principale în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, respectiv:1. toate bunurile mobile şi imobile construite pe terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 mý pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate producţiei de automobile inclusiv, situate faptic pe terenul platformă industrială Daewoo;2. terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 mý, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;3. alte bunuri imobile descrise în anexa nr. 9 la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni;4. bunuri mobile aflate în inventarul societăţii controlate care sunt afectate procesului de producţie de automobile sau transportului de bunuri şi persoane; c) an investiţional - perioada neîntreruptă de 12 luni calendaristice consecutive, începând de la sfârşitul anului calendaristic. Primul an investiţional începe la data transferului dreptului de proprietate al acţiunilor, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi se va încheia la data de 31 decembrie 2008; d) automobile - autovehicule destinate transportului de pasageri şi autovehicule cu destinaţie comercială, incluzând piesele şi componentele acestora; e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, respectiv Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - S.A.;-----------------Litera e) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar în vederea realizării celor două proiecte de investiţii, stabilite potrivit prevederilor cap. VII şi acceptate de furnizor, în conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale şi din decizia de autorizare a Comisiei Europene, pe baza cărora se acordă ajutorul de stat individual; g) contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială «Automobile Craiova» - S.A., modificat prin act adiţional;-----------------Litera g) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. h) cursul de schimb valabil la data plăţii tranşelor de ajutor de stat - cursul de schimb al euro faţă de leu stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data ordonanţării de plată;-----------------Litera h) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. i) data finalizării proiectelor de investiţii - data la care respectivul proiect de investiţii este finalizat, respectiv 31 decembrie 2012;-----------------Litera i) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. j) Decizia Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizează ajutorul de stat individual; k) Ford - Ford Motor Company, o societate înfiinţată potrivit legilor statului Delaware (SUA), cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), inclusiv o filială deţinută (direct sau indirect) de Ford Motor Company, căreia Ford Motor Company poate să îi transmită obligaţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul în care Ford Motor Company transmite obligaţiile sale existente în temeiul acestei ordonanţe de urgenţă către o astfel de filială, Ford Motor Company va trebui să informeze furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, şi va asigura că filiala cesionară respectă în totalitate obligaţiile sale ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă; l) furnizor - autoritatea publică care acordă ajutorul de stat individual, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5;----------------Litera l) a art. 7 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice". m) intensitate - procentul calculat pentru fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, exprimat în echivalent subvenţie brută, dintre valoarea actualizată a ajutorului de stat acordat de furnizor şi valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile aferente respectivului proiect de investiţii, potrivit prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale; n) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2007; o) informaţii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - informaţiile transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului privind stadiul realizării obligaţiilor asumate de Ford, potrivit art. 7.2. din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni; p) motoare - noua generaţie de motoare utilizate pentru automobilele concepute de Ford şi care vor fi produse după realizarea proiectului de investiţii destinat producerii de motoare; q) abrogată;-----------------Litera q) a art. 7 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. r) proiectele de investiţii - fiecare în parte este denumit proiectul de investiţii - înseamnă:1. proiectul de investiţii destinat producerii de automobile;2. proiectul de investiţii destinat producerii de motoare; s) proiectul de investiţii destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 618,14 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;-----------------Litera s) a art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. ş) proiectul de investiţii destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 250,95 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;-----------------Litera ş) a art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. t) raportul de investiţie - raportul final, întocmit de beneficiar şi asumat de Ford, auditat din punct de vedere tehnic şi economic de o firmă independentă recunoscută în domeniu, prezentat furnizorului şi care va fi transmis Comisiei Europene; ţ) abrogată;-----------------Litera ţ) a art. 7 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. u) valoarea actualizată - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile, rezultată din aplicarea la suma nominală a ratei de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007; valorile actualizate sunt utilizate exclusiv pentru calculul intensităţilor exprimate în echivalent subvenţie brută; v) valoarea nominală - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile la care nu se aplică rata de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007.  +  Capitolul III Scopul ordonanţei de urgenţă  +  Articolul 8Potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 75 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plăţii tranşelor de ajutor de stat, sub condiţia realizării celor două proiecte de investiţii.-----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 9Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - S.A. implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru a beneficia de ajutorul de stat.-----------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 10Nivelul maxim al ajutorului de stat individual acordat beneficiarului, exprimat în valoare actualizată, precum şi cel al intensităţii aferente fiecărui proiect de investiţii nu depăşesc plafoanele prevăzute în Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 11Ajutorul de stat individual se acordă pentru implementarea fiecărui proiect de investiţii în amplasament, după cum urmează: a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 38,00 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, în echivalent lei;-----------------Litera a) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. b) ajutor de stat în valoare nominală de până la 37,00 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, în echivalent lei.-----------------Litera b) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 12Obiectivul acordării ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii constă în susţinerea dezvoltării Regiunii Sud-Vest a României, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007.  +  Capitolul IV Abrogat.-----------------Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 13Abrogat.-----------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 14Abrogat.-----------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 15Abrogat.-----------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Capitolul V Proiectele de investiţii  +  Articolul 16Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investiţii menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 17Ford şi beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investiţii, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de automobile şi proiectul de investiţii destinat producerii de motoare.  +  Articolul 17^1Beneficiarul contribuie la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat conform dispoziţiilor legale şi prevederilor contractuale.-----------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 18Descrierea şi caracteristicile proiectelor de investiţii au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.  +  Secţiunea 1 Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile  +  Articolul 19Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă investiţiile iniţiale legate de extinderea, modernizarea substanţială şi dezvoltarea unităţii existente, inclusiv crearea de noi capacităţi în vederea producerii de noi tipuri de automobile, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie.  +  Articolul 20Ford va restructura producţia de automobile existentă în cadrul societăţii controlate, va schimba fundamental procesul de producţie şi va extinde semnificativ instalaţiile existente şi capacitatea de producţie, de la un volum redus de asamblare la un volum ridicat, modern, de producţie a unităţii, prin intermediul a două linii de producţie, fiecare având o capacitate tehnică de 150.000 de automobile pe an, integrate în mod complet în operaţiunile de producţie ale Ford în Europa.  +  Articolul 20^1Ca urmare a implementării proiectului de investiţii, beneficiarul realizează un volum al producţiei de automobile în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2017 de 810.000 unităţi. Beneficiarul transmite anual furnizorului un raport prin care se certifică volumul producţiei realizate elaborat de către o firmă de audit independentă.-----------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 21Procesele actuale de producţie aplicate în diferitele părţi ale uzinei sau ale atelierelor de producţie vor fi schimbate fundamental şi vor fi extinse pe parcursul derulării investiţiei.  +  Secţiunea a 2-a Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare  +  Articolul 22Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă investiţiile iniţiale legate de modernizarea totală şi dezvoltarea facilităţilor existente în amplasament, inclusiv crearea unei noi linii de producţie destinate producerii de motoare, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie şi o capacitate de 300.000 de motoare pe an.  +  Articolul 22^1Ca urmare a implementării proiectului de investiţii, beneficiarul realizează un volum al producţiei de motoare în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 de 1.500.000 unităţi. Beneficiarul transmite anual furnizorului un raport prin care se certifică volumul producţiei realizate elaborat de către o firmă de audit independentă.-----------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Calendarul proiectelor de investiţii  +  Articolul 23 (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile se realizează în perioada 2008 - 31 decembrie 2012.-----------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. (2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit Tabelului nr. 1 din anexa nr. 1.-----------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1".  +  Articolul 24 (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare se realizează în perioada 2010 - 31 decembrie 2012.-----------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. (2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 1.-----------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1".  +  Secţiunea a 4-a Sursele de finanţare ale celor două proiecte de investiţii  +  Articolul 25Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile sunt finanţate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene: a) ajutor de stat individual, în sumă nominală de până la 38,00 milioane euro, plătit în echivalent lei;-----------------Litera a) a art. 25 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. b) în cazul în care este efectuată, contribuţia în natură a Ford prin beneficiar constă exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contribuţia în natură a Ford pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile la valoarea la care s-a contribuit, drept contribuţie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piaţă; c) contribuţia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile şi ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contribuţia în natură a Ford, după caz.  +  Articolul 26Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare sunt finanţate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene: a) ajutor de stat individual, în suma nominală de până la 37,00 milioane euro, plătit în echivalent lei;-----------------Litera a) a art. 26 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. b) în cazul în care este efectuată, contribuţia în natură a Ford prin beneficiar poate consta exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contribuţia în natură a Ford pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare la valoarea la care s-a contribuit drept contribuţie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piaţă; c) contribuţia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare şi ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contribuţia în natură a Ford, după caz.  +  Articolul 27 (1) Contribuţia financiară a Ford prin beneficiar la realizarea investiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează cu respectarea Deciziei Comisiei Europene. (2) Contribuţia proprie a Ford prin beneficiar, precum şi contribuţia proprie a beneficiarului, în termenii descrişi mai sus, nu fac obiectul niciunui alt ajutor de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.  +  Capitolul VI Modificări ale celor două proiecte de investiţii  +  Articolul 28Ajutorul de stat individual pentru cele două proiecte de investiţii se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea acquis-ului comunitar cu relevanţă pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în special, a Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 29Abrogat.-----------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 30Abrogat.-----------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 31Abrogat.-----------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 32Abrogat.-----------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Capitolul VII Cheltuieli eligibile  +  Secţiunea 1 Condiţii specifice  +  Articolul 33Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţii sunt stabilite de furnizor cu respectarea Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 34Potrivit principiilor prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, particularităţilor specifice proiectelor de investiţii, precum şi prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile numai cheltuielile legate de achiziţionarea, în condiţii de piaţă, de active corporale constând în echipamente şi utilaje noi; achiziţionarea de către Ford sau de către beneficiar a activelor corporale menţionate mai sus este considerată ca efectuată în condiţii de piaţă atunci când o astfel de achiziţie este realizată ca urmare a unor criterii de selecţie, urmând standardul Ford al procesului global de achiziţionare, care fac obiectul unor auditări independente anuale încheiate cu rapoarte de audit, puse la dispoziţia furnizorului de către beneficiar ca parte a documentaţiei transmise odată cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, dar nu mai târziu de 3 luni de la data încheierii anului financiar precedent; b) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de achiziţionarea de active necorporale, orice alte cheltuieli legate de prestarea de servicii sau achiziţionarea de echipamente şi utilaje care nu sunt noi, cheltuielile legate de proiectarea şi montajul echipamentelor şi utilajelor noi prevăzute la lit. a) şi cheltuielile legate de instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii, securitate şi pază;-----------------Litera b) a art. 34 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. c) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de activele care fac parte din amplasament şi care sunt dobândite de Ford Motor Company în baza contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; d) cheltuielile eligibile nu includ TVA, taxe vamale şi orice alte taxe; e) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de cheltuielile salariale aferente realizării proiectelor de investiţii; f) cheltuielile legate de achiziţia de echipamente şi utilaje în leasing pot fi luate în considerare numai dacă acestea sunt achiziţionate prin leasing financiar şi există obligaţia de cumpărare a bunului respectiv la expirarea perioadei de leasing, dar nu mai târziu de data finalizării proiectelor de investiţii.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de menţinere a investiţiilor  +  Articolul 35Acordarea ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii este condiţionată de implementarea şi menţinerea acestora de către beneficiar, în amplasament, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării proiectelor de investiţii.  +  Articolul 36Condiţia prevăzută la art. 35 nu împiedică înlocuirea, în amplasament, a instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral, în decursul acestei perioade de 5 ani, cauzată de schimbările tehnologice rapide.  +  Articolul 37Beneficiarul şi Ford nu au dreptul să comercializeze niciun motor produs în amplasament ca rezultat al finalizării proiectului de investiţii destinat producerii de motoare în afara grupului Ford, în decursul perioadei de 5 ani prevăzută la art. 35.  +  Capitolul VIII Ajutorul de stat individual: cuantumul, intensitatea, regula de cumul  +  Articolul 38Abrogat.-----------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 39Ajutorul de stat individual se acordă sub forma unor sume nerambursabile din bugetul furnizorului - Acţiuni generale -, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. X, sub rezerva îndeplinirii de către Ford şi beneficiar a obligaţiilor asumate în legătură cu proiectele de investiţii.  +  Articolul 40 (1) În valori nominale, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 38,00 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 37,00 milioane euro. (2) În valori actualizate, potrivit anexei nr. 3, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 31,00 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 27,41 milioane euro.-----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 41Intensitatea maximă a ajutorului de stat individual acordat pentru implementarea proiectelor de investiţii, prevăzută în anexa nr. 3, este de 21,28% pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, respectiv de 28,65% pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, potrivit Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 42Ajutorul de stat individual acordat pentru finanţarea cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzător celor două proiecte de investiţii, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau cu ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, sub sancţiunea prevăzută la cap. XIII.  +  Capitolul IX Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat individual aferent celor două proiecte de investiţii  +  Secţiunea 1 Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile  +  Articolul 43Ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile se plăteşte în tranşe al căror cuantum este prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 1, pe perioada 2008-2013, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plăţii tranşei, potrivit calendarului prevăzut la art. 47.-----------------Art. 43 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 44 (1) Tranşele de ajutor de stat sunt aferente cheltuielilor eligibile corespunzătoare proiectului în cauză pentru anul investiţional precedent, cu excepţia următoarelor cazuri: a) tranşele de ajutor de stat aferente anilor 2008 şi 2009 sunt corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate în anul investiţional 2008; b) ajutorul de stat care se plăteşte în anul 2013 este aferent cheltuielilor eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori. Tranşa de ajutor de stat care se plăteşte în anul 2013 reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat şi se ajustează potrivit art. 46.-----------------Litera b) a alin. (1) al art. 44 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. (2) Tranşele prevăzute la alin. (1) se plătesc şi se ajustează proporţional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate, prevăzute în Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.-----------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1".  +  Articolul 45În cazul în care există variaţii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1, se aplică următoarele:-----------------Partea introductivă a art. 45 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1". a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1 pentru anul următor se reduce proporţional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile;-----------------Litera a) a art. 45 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1" şi de către pct. 40 al art. I prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 5 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1". b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat depăşesc suma prevăzută în Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investiţional creşte proporţional. Suma rezultată nu va depăşi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investiţional şi ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 3 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenţi.-----------------Litera b) a art. 45 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1" şi de către pct. 40 al art. I prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 5 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1".  +  Articolul 46Tranşa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subvenţie brută şi valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăşească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 47Tranşele se stabilesc astfel: a) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2008, tranşele ajutorului de stat se plătesc după cum urmează:1. până la data de 15 decembrie 2008, pentru investiţiile realizate de beneficiar până la data de 30 septembrie 2008;2. până la data de 15 aprilie 2009, pentru investiţiile realizate de beneficiar în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008; b) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2009, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2010; c) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2010, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2011; d) plata tranşei finale de ajutor de stat prevăzute a se efectua în anul 2013 se va realiza în termen de 30 de zile de la data la care furnizorul certifică faptul ca documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.-----------------Litera d) a art. 47 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. e) abrogată;-----------------Litera e) a art. 47 a fost abrogată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare  +  Articolul 48Ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare se plăteşte în tranşe pe perioada 2010 - 2012, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plăţii tranşei, potrivit calendarului prevăzut la art. 52.  +  Articolul 49 (1) Tranşele de ajutor de stat prevăzute a fi acordate potrivit tabelului nr. 4 din anexa nr. 1 se plătesc şi se ajustează în funcţie de cheltuielile eligibile aferente proiectului în cauză pentru anul investiţional precedent, proporţional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate pentru care se acordă ajutorul de stat, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.-----------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 6 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" şi de către pct. 39 al art. I prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1". (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ajutorul de stat care se plăteşte în anul 2013 este aferent cheltuielilor eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori. Tranşa de ajutor de stat care se plăteşte în anul 2013 reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat şi se ajustează potrivit art. 51.-----------------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 50În cazul în care există variaţii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, se aplică următoarele:-----------------Partea introductivă a art. 50 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 se reduce proporţional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile;-----------------Litera a) a art. 50 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" şi de către pct. 41 al art. I prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 6 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1". b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat depăşesc suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investiţional creşte proporţional. Suma rezultată nu va depăşi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investiţional şi ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenţi.-----------------Litera b) a art. 50 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1" şi de către pct. 41 al art. I prin înlocuirea sintagmei "Tabelul nr. 6 din anexa nr. 1" cu sintagma "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1".  +  Articolul 51Tranşa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subvenţie brută şi valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăşească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 52Tranşele se stabilesc astfel: a) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2009, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2010; b) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2010, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2011; c) plata tranşei de ajutor de stat prevăzute a se efectua în anul 2013 se va realiza în termen de 30 de zile de la data la care furnizorul certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.-----------------Litera c) a art. 52 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. d) abrogată;-----------------Litera d) a art. 52 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Capitolul X Procedura de plată  +  Articolul 53 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul desemnează, prin ordin al ministrului finanţelor publice, unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, denumită în continuare unitatea de implementare.----------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice". (2) Ford şi beneficiarul desemnează şi comunică furnizorului persoanele autorizate să reprezinte cele două societăţi în relaţia cu unitatea de implementare.  +  Secţiunea 1 Depunerea documentaţiei de către beneficiar  +  Articolul 54Mecanismul de depunere a documentaţiei de către beneficiar pentru plata tranşelor de ajutor de stat cuprinde următoarele etape: a) beneficiarul depune la registratura generală a furnizorului Cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, denumită în continuare cerere de eliberare, potrivit anexei nr. 4; beneficiarul va completa câte o cerere de eliberare pentru fiecare proiect de investiţii; b) cererea de eliberare este însoţită de următoarele documente:1. formularul de decont, potrivit anexei nr. 5, şi documentele justificative, în copie, potrivit anexei nr. 6, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului;2. situaţii financiare complete aferente anului investiţional: bilanţul contabil şi balanţele financiare sau, după caz, situaţii financiare pentru perioada dintr-un an financiar scursă până la acel moment şi orice alte documente contabile care să ateste existenţa contabilă a activelor corporale aferente investiţiilor realizate;3. declaraţie pe propria răspundere că nu va solicita şi nu va primi alte ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar public, inclusiv ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile aferente proiectelor de investiţii;4. raportul de audit prevăzut la art. 34 lit. a);5. opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării tranşelor de ajutor de stat;6. în situaţia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română;7. beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea şi conformitatea tuturor documentelor prezentate împreună cu cererea de eliberare; c) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile:1. 31 octombrie 2008, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2008;2. 1 martie 2009, pentru cheltuielile eligibile efectuate în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008;3. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2009;4. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2010;5. 1 mai 2013, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori;-----------------Pct. 5 al literei c) a art. 54 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.6. abrogat.-----------------Pct. 6 al literei c) a art. 54 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012. d) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare:1. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2009;2. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2010;3. 1 martie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2011;4. 1 mai 2013, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori.-----------------Pct. 4 al literei d) a art. 54 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 55În cazul în care cererea de eliberare nu este depusă la termenele prevăzute de art. 54 lit. c) şi d), beneficiarul o va depune de îndată ce acest lucru va fi posibil; furnizorul va derula procedura de verificare şi control, iar plata tranşelor de ajutor de stat se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data la care unitatea de implementare certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.-----------------Art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea şi controlul furnizorului  +  Articolul 56Unitatea de implementare analizează cererile de eliberare şi verifică următoarele: a) conformitatea documentelor justificative depuse cu cererea de eliberare; b) contribuţia proprie a beneficiarului, corespunzătoare anului investiţional analizat, la realizarea proiectelor de investiţii; c) cuantumul tranşei ajutorului de stat şi conformitatea acesteia cu prevederile cap. IX; d) încadrarea cheltuielilor efectuate în categoria cheltuielilor eligibile; e) orice alte informaţii şi documente necesare, inclusiv un audit tehnic în conformitate cu art. 29 alin. (3), pentru a se stabili respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 56^1În cazul în care documentaţia aferentă cererilor de eliberare a tranşelor de ajutor de stat nu este corectă sau completă, unitatea de implementare are la dispoziţie 30 de zile pentru a transmite beneficiarului solicitări de informaţii suplimentare.-----------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 57 (1) În vederea eliberării tranşei de ajutor de stat de către furnizor, pe lângă verificarea documentelor prevăzute la art. 54 se efectuează şi o verificare la faţa locului de către o echipă de control desemnată de către furnizor. (2) Echipa de control verifică la faţa locului realitatea şi exactitatea operaţiunilor economico-financiare legate de cheltuielile eligibile şi existenţa activelor corporale conform înscrierilor contabile. (3) Verificarea se efectuează în amplasament, unde beneficiarul a realizat proiectele de investiţii.  +  Articolul 58În amplasament echipa de control efectuează, în special, o verificare a următoarelor elemente: a) existenţa fizică a activelor corporale reprezentând cheltuieli eligibile, în legătură cu care se solicită eliberarea tranşei de ajutor de stat; b) existenţa fizică a activelor corporale achiziţionate şi pentru care s-au eliberat anterior tranşe ale ajutorului de stat; c) conformitatea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de eliberare; d) corelarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţarea cu măsurile cuprinse în proiectele de investiţii; e) orice alte informaţii şi documente necesare, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea unui audit tehnic în conformitate cu prevederile art. 29 sau confirmarea de către acesta a conformităţii tehnice a unei modificări aduse specificaţiilor tehnice potrivit prevederilor art. 29 alin. (3), pentru a se verifica respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 59În urma verificării în amplasament se întocmeşte un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control şi reprezentanţii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 60Verificările de mai sus se realizează în vederea constatării îndeplinirii de către Ford şi beneficiar a condiţiilor şi obligaţiilor impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru eliberarea tranşelor de ajutor de stat.  +  Articolul 61În baza verificărilor efectuate, furnizorul va emite o decizie de: a) acordare, totală sau parţială, a tranşei de ajutor de stat; b) neacordare a tranşei de ajutor de stat; c) recuperare totală sau parţială a tranşelor de ajutor de stat acordate pentru unul ori mai mulţi ani investiţionali anteriori, precum şi a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 62 (1) Decizia emisă de furnizor potrivit prevederilor art. 61 lit. c) constituie titlu de creanţă, se motivează şi se comunică beneficiarului. (2) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (1) potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 63Furnizorul solicită Consiliului Concurenţei să verifice în baza de date referitoare la ajutoarele de stat acordate în România dacă beneficiarul a primit alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.  +  Articolul 64 (1) La sfârşitul fiecărui an investiţional, pe lângă analiza furnizorului, în baza documentelor contabile şi a verificării la faţa locului, se realizează o auditare independentă externă, ale cărei concluzii vor fi cuprinse într-un raport de audit, privind următoarele aspecte: a) financiar-contabile; b) tehnic-operaţionale, la faţa locului; c) certificarea faptului că achiziţiile efectuate au fost realizate în condiţii de piaţă. (2) Acest raport de audit se comunică furnizorului în termen de până la 3 luni de la data încheierii anului investiţional.  +  Secţiunea a 3-a Plata tranşelor de ajutor de stat  +  Articolul 65Virarea efectivă a tranşelor de ajutor de stat se efectuează de către furnizor în valori nominale, în echivalent lei, la cursul de schimb de la data plăţii, potrivit tabelelor nr. 5 şi 6 din anexa nr. 1, într-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal beneficiarul.  +  Articolul 66Plata tranşelor de ajutor de stat se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care unitatea de implementare certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.-----------------Art. 66 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Capitolul XI Mecanismul de raportare  +  Secţiunea 1 Mecanismul de raportare către Comisia Europeană  +  Articolul 67Atât beneficiarul, cât şi furnizorul sunt obligaţi să păstreze timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrări detaliate referitoare la ajutorul de stat individual acordat, respectiv primit pentru proiectele de investiţii.  +  Articolul 68În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul transmite Comisiei Europene o copie a acesteia.  +  Articolul 69 (1) Dacă proiectele de investiţii nu sunt finalizate în termen de 5 ani de la data Deciziei Comisiei Europene, beneficiarul şi Ford înaintează un raport intermediar care cuprinde informaţii referitoare la ajutorul de stat individual primit, măsura în care au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi informaţii asupra oricăror proiecte de investiţii demarate în amplasament. (2) Raportul intermediar prevăzut la alin. (1) se transmite Comisiei Europene de către furnizor.  +  Articolul 70 (1) În termen de 6 luni de la plata ultimei tranşe a ajutorului de stat individual, furnizorul transmite Comisiei Europene un raport de investiţie detaliat, pe baza graficului de plată notificat, întocmit de beneficiar şi asumat de Ford, cuprinzând date tehnico-economice legate de proiectele de investiţii. (2) Investiţiile vor fi auditate de firme independente recunoscute în domeniu, care vor certifica faptul că proiectele de investiţii au fost realizate în parametrii propuşi şi cu rezultatele economico-financiare corespunzătoare obligaţiilor impuse beneficiarului, respectiv Ford, prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi Decizia Comisiei Europene. (3) Firmele de audit menţionate la alin. (2) trebuie să stabilească dacă achiziţionarea echipamentelor şi utilajelor care intră în categoria cheltuielilor eligibile s-a realizat în condiţii de piaţă.  +  Articolul 71În cazul în care beneficiarul nu prezintă furnizorului raportul de audit prevăzut la art. 64 şi raportul de investiţie în termenul stabilit la art. 70 alin. (1), se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Secţiunea a 2-a Informaţii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  +  Articolul 72Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului verifică îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor postprivatizare, în conformitate cu prevederile art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 73La solicitarea furnizorului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului transmite informaţii privind stadiul îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor stipulate în art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, în măsura în care datele sunt relevante pentru implementarea proiectelor de investiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul XII Verificarea obligaţiei de menţinere a investiţiei  +  Articolul 74 (1) Beneficiarul are obligaţia de a transmite furnizorului anual, timp de 5 ani de la data finalizării fiecăruia dintre cele două proiecte de investiţii, un raport auditat, întocmit de o firmă independentă, recunoscută în domeniu, privind modul de executare a obligaţiei de menţinere a investiţiilor realizate, precum şi efectele economice ale proiectelor de investiţii realizate. (2) Transmiterea raportării se realizează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent. În situaţii excepţionale, furnizorul şi beneficiarul pot stabili alt termen de raportare, în condiţiile transmiterii de către beneficiar a unei justificări corespunzătoare.-----------------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 75 (1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei de menţinere a investiţiei, furnizorul efectuează anual verificări în amplasament, după data finalizării proiectelor de investiţii. (2) În cadrul acestor verificări beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului toate documentele necesare acestuia pentru constatarea existenţei în fapt a tuturor activelor corporale care au făcut obiectul proiectelor de investiţii.  +  Articolul 76În urma verificării la faţa locului, echipa de control întocmeşte un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control şi reprezentanţii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 77 (1) În cazul în care beneficiarul nu respectă obligaţia de menţinere a investiţiilor pe o perioadă de 5 ani, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a a cap. VII, furnizorul emite o decizie de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat individual acordat pentru investiţiile nemenţinute, precum şi a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (2) Decizia emisă în baza alin. (1) constituie titlu de creanţă, se motivează şi se comunică beneficiarului. (3) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (2) potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Recuperarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 78Nerespectarea de către beneficiar ori de către Ford a condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi de legislaţia aplicabilă în domeniu determină aplicarea de către furnizor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat individual în tot sau în parte, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 79 (1) Ford şi beneficiarul răspund solidar şi individual pentru toate angajamentele şi obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv pentru cele care rezultă din procedura de recuperare a ajutorului de stat individual. (2) Procedurile de recuperare sunt iniţiate de furnizor fie împotriva beneficiarului, fie împotriva Ford, potrivit răspunderii stabilite la alin. (1). (3) Înainte de a dispune recuperarea, furnizorul informează beneficiarul despre aceasta şi acordă beneficiarului şi Ford un termen de 30 de zile de la data comunicării informării, în vederea remedierii situaţiei. (4) Dacă beneficiarul şi/sau Ford nu remediază situaţia în termenul prevăzut la alin. (3), furnizorul emite decizia de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat individual, inclusiv a dobânzilor aferente.  +  Articolul 79^1 (1) În cazul în care volumul producţiei realizate de beneficiar în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2017 este mai mic de 810.000 de automobile, respectiv 1.500.000 de motoare, beneficiarul va rambursa proporţional cu gradul de nerealizare ajutorul de stat plătit fiecărui proiect de investiţii. În cazul în care se va stabili rambursarea proporţională a ajutorului de stat, sumele datorate au regimul juridic aplicabil creanţelor bugetare, conform legislaţiei în vigoare. (2) Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de rambursat de către beneficiar este prevăzut în anexa nr. 3^1.-----------------Art. 79^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Articolul 79^2Neîndeplinirea de către beneficiar a contribuţiei la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat în cuantumul estimat conform prevederilor contractuale nu determină aplicarea unui mecanism de recuperare sau rambursare a ajutorului de stat plătit.-----------------Art. 79^2 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 80Sumele prevăzute în euro în prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă echivalentul în lei, potrivit dispoziţiilor legale în materie.  +  Articolul 81Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 82Beneficiarul, respectiv Ford suportă toate cheltuielile aferente auditărilor pe întreaga durată a obligaţiilor ce rezultă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 83În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul emite norme interne de aplicare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 109.  +  Anexa 1 Tabele privind proiectele de investiţiişi plata tranşelor de ajutor de statTabelul nr. 1 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile                                                             Milioane euro┌──────────────────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┐│ An │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ Total │├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ Investiţii │ 21,93 │ 108,78 │ 66,96 │ 202,67 │ 217,80 │ 618,14 │├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ Cheltuieli eligibile │ 1,12 │ 85,03 │ 48,09 │ 33,50 │ 20,50 │ 188,24 │└──────────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘Tabelul nr. 2 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de motoare                                           Milioane euro┌──────────────────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐│ An │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ Total │├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ Investiţii │ 13,68 │ 162,35 │ 74,92 │ 250,95 │├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤│ Cheltuieli eligibile │ 7,97 │ 94,85 │ 40,29 │ 143,11 │└──────────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘Tabelul nr. 3 - Cuantumul tranşelor de ajutor de stat aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile                                                        Milioane euro┌────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┐│ An │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Total │├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤│ Ajutor de stat │ 0,00 │ 0,00 │ 17,58 │ 13,73 │ 0,00 │ 6,69 │ 38,00 │└────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┘Tabelul nr. 4 - Cuantumul tranşelor de ajutor de stat aferente proiectului de investiţii destinat producerii de motoare                                                       Milioane euro┌────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐│ An │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Total │├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤│ Ajutor de stat │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,62 │ 0,00 │ 31,38 │ 37,00 │└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘---------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, conform pct. 42 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 Abrogată.---------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012.  +  Anexa 3 Intensitatea ajutorului de stat*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cheltuieli eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii ││ de automobile (milioane euro) │├─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤│ Ani │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Valoare │Valoare ││ │ │ │ │ │ │ │ │actualizată│nominală│├─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│ TOTAL │ 0 │ 1,12 │ 85,03 │ 48,09 │ 33,50 │ 20,50 │ 0,00 │ 161,49 │ 188,24 │└─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Ajutor de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii ││ de automobile (milioane euro) │├─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤│ Ani │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Valoare │Valoare ││ │ │ │ │ │ │ │ │actualizată│nominală│├─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│ TOTAL │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 17,58 │ 13,73 │ 0,00 │ 6,69 │ 31,00 │ 38,00 │├─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│Total ESB 19,19% │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cheltuieli eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii ││ de motoare (milioane euro) │├─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤│ Ani │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Valoare │Valoare ││ │ │ │ │ │ │ │ │actualizată│nominală│├─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│ TOTAL │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7,97 │ 94,85 │ 40,29 │ 0,00 │ 114,54 │ 143,11 │└─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Ajutor de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii ││ de motoare (milioane euro) │├─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤│ Ani │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Valoare │Valoare ││ │ │ │ │ │ │ │ │actualizată│nominală│├─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│ TOTAL │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,62 │ 0,00 │ 31,38 │ 27,41 │ 37,00 │├─────────┴───────┴──────┴───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┤│Total ESB 23,93% │ │ │ │ │ │ ││Rata referinţă │ │ │ │ │ │ ││5,42% │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴────────┘---------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, conform pct. 42 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3^1 Mecanismul de ajustare în vederea stabiliriisumelor de restituit de către beneficiar a) În cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile:Z = X * (810.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile;X = n/810.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi primit de Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în luna ianuarie 2018, dacă volumul de producţie de autovehicule este mai mic de 810.000 de unităţi. b) În cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare:Z = X * (1.500.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare;X = n/1.500.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către MFP şi primit de Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în luna ianuarie 2018, dacă volumul de producţie de motoare este mai mic de 1.500.000 de unităţi.---------------Anexa 3^1 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4                             ┌─────────────────────────────────┐                            │Data intrării ................ │                            │Număr de intrare ............. │                            └─────────────────────────────────┘CEREREA DE ELIBERARE A TRANŞEI DE AJUTOR DE STAT[a se redacta în limba română]Subscrisa ......... , având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ......, având calitatea de ....... , identificat(ă) cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ...., eliberat/ă de ......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....., cod poştal ......., solicit eliberarea tranşei de ajutor de stat în valoare de ......., pentru proiectul de investiţii pentru automobile/proiectul de investiţii pentru motoare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională.Datele de identificare ale întreprinderii:Denumirea întreprinderii .........................................Data înregistrării întreprinderii ................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........Codul de identificare fiscală ....................................Adresa ...........................................................Telefon ..........., fax ............, e-mail ....................Cod IBAN ................, deschis la Trezoreria .................Anexez la prezenta formularul de decont, conform anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008, precum şi documentele justificative, conform anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008, în copie certificată (cu menţiunea "conform cu originalul", ştampilate şi semnate de reprezentantul legal), în ordinea activităţilor completate în formularul de decont.NOTĂ IMPORTANTĂ!În situaţia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română.Beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea şi conformitatea tuturor documentelor prezentate împreuna cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor.Numele ......................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)Funcţia ..........................................Data semnării ....................................________*) Toate cererile depuse vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Anexa 5 FORMULAR DE DECONT*1)Denumirea societăţii ..................Data ..................................Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile/Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare*Font 9*┌────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬────┬────┬──────────┐│Nr. │ Măsura │ │ │ │Valoarea │Documente │ │ │Valoarea ││crt.│corespondentă │Obiectul│Numărul │ Data │activului │ care │ │ │activului ││ │(categoria │facturii│facturii│facturii│înregistrat│să ateste │ Nr.│Data│în valută ││ │cheltuielilor │ │ │ │în evidenţa│efectuarea│ │ │(inclusiv ││ │eligibile) din│ │ │ │contabilă, │ plăţii │ │ │ în ││ │proiectul de │ │ │ │ conform │ │ │ │echivalent││ │investiţii, │ │ │ │ facturii │ │ │ │ euro) ││ │ obiect al │ │ │ │ - lei - │ │ │ │la data ││ │ facturii │ │ │ │ │ │ │ │emiterii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │facturii │├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤│ │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴────┴────┴──────────┘Numele ...................Semnătura şi ştampila societăţii*2)__________*1) Lista documentelor justificative în ordinea operaţiunilor prezentate în formular şi copiile documentelor justificative ataşate acestui formular.*2) Toate formularele vor purta semnătura reprezentantului legal al societăţii.  +  Anexa 6 CHELTUIELI ELIGIBILEşi documentele justificative aferente finanţării┌────┬────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│Activităţi eligibile│ Cheltuieli eligibile │ Documente justificative │├────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │Realizarea de │Cheltuieli eligibile │a) contract de vânzare- ││ │investiţii în │pentru realizarea de │cumpărare, contract de ││ │imobilizări │investiţii în │leasing financiar (eligibil ││ │corporale │imobilizări corporale:│doar în cazul în care există ││ │ │- instalaţii tehnice │obligaţia beneficiarului de ││ │ │şi maşini │a achiziţiona activele la ││ │ │- alte instalaţii, │sfârşitul perioadei de ││ │ │utilaje şi maşini │leasing), factura/chitanţa ││ │ │industriale │fiscală, ordine de plată/ ││ │ │ │documente care să ateste ││ │ │ │efectuarea plăţii, copie de ││ │ │ │pe extrasul de cont, ││ │ │ │documente din care să ││ │ │ │rezulte achiziţionarea în ││ │ │ │condiţii de piaţă ││ │ │ │b) alte documente relevante │└────┴────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘___________