ORDIN nr. 721 din 23 aprilie 2013pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 30 aprilie 2013    Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se desemnează persoanele prevăzute în anexa nr. 1, angajate la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru controlul respectării de către agenţii aeronautici civili şi toate părţile implicate a prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă. (2) Angajaţii CIAS desemnaţi să efectueze controlul menţionat la alin. (1) se vor identifica cu legitimaţia de inspector emisă de CIAS conform prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 860/2011 pentru aprobarea siglei Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.  +  Articolul 2 (1) Se împuternicesc angajaţii CIAS prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor, al cărui specimen este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.724/2006 pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Cristian Ghibu,secretar de statBucureşti, 23 aprilie 2013.Nr. 721.  +  Anexa 1 PERSONALULangajat la Centrul de Investigaţii şi Analizăpentru Siguranţa Aviaţiei Civile cu atribuţiide control al respectării prevederilorreglementărilor aplicabile în domeniul investigaţieitehnice a evenimentelor de aviaţie civilă1. Nicolae Octavian Stoica2. Sorin Cimpoeru3. Ştefan Laurenţiu Marian Martinescu4. Ciprian Laurenţiu Drumea5. Ionuţ Daniel Florian6. Marin Căprioară7. Raluca Maria Negoescu8. Dragoş Mihai Bujoreanu  +  Anexa 2 PROCES-VERBALde constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilorNr. ..........Încheiat în ziua ......., luna ...., anul ....., în localitatea .........., judeţul .........Subsemnatul, ..............., agent constatator, având legitimaţia nr. ......, eliberată de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, cu ocazia controlului efectuat la ........, localitatea ............, str. ........ nr. ..., judeţul ........., am constatat următoarele:..................................................................................................................................................Cele arătate constituie contravenţie (contravenţii) prevăzută (prevăzute) de ........, săvârşită (săvârşite) de persoana fizică (juridică) ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., identificată cu B.I. (C.I.) seria ... nr. ...., eliberat (eliberată) de ........... la data de ......., C.N.P. ............., înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare/cod fiscal ......., reprezentată de ....................... .Faţă de cele constatate contravenientul se sancţionează cu amendă de .....(cifre şi litere).... lei, conform ......Agent constatator,.............(semnătura)Alte menţiuni.Obiecţiile contravenientului ..........................................................Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaşte fapta care constituie obiectul contravenţiei constatate prin prezentul proces-verbal.Contravenient,..............(semnătura)Contravenientul refuzând să semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ........, domiciliaţi în ............., identificaţi cu ........................Martor,........(semnătura)Înştiinţare de platăAmenda se achită în contul ............, deschis la ............., în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă sau de la comunicarea procesului-verbal.Confirmarea plăţii amenzii va fi depusă la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile în termen de 48 de ore de la efectuarea plăţii.Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă sau a comunicării procesului-verbal atrage executarea silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.În acelaşi interval de timp contravenientul poate depune plângere la Ministerul Transporturilor, însoţită de copia procesului-verbal.Prezentul proces-verbal şi înştiinţarea de plată au fost încheiate în două exemplare, un exemplar fiind înmânat contravenientului.Agent constatator, Contravenient,.............. (Am primit copia procesului-verbal(semnătura) şi înştiinţarea de plată.).............(semnătura)---------