ORDONANŢĂ nr. 40 din 9 august 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor(actualizată până la data de 22 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 22 aprilie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008; ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte mecanismul de sustinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. (2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 "Protecţia mediului înconjurător".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu şi gospodărire a apelor, după cum urmează: a) închiderea şi ecologizarea zonelor afectate de activitatea miniera - iazuri de decantare şi halde; b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna, Copşa Mică şi Turda;---------Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008. c) abrogată;---------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de lit. c) a art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013. d) sisteme integrate de management al deşeurilor; e) sistem informatic integrat de mediu; f) mărirea gradului de siguranţă a barajelor; g) finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apa şi de apărare împotriva inundaţiilor; h) lucrări noi de apărare împotriva inundaţiilor; i) lucrări de reabilitare a zonei costiere; j) dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»; k) implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării gradinilor zoologice; l) implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii pentru diminuarea efectelor produse de schimbările climatice; m) reabilitarea zonelor poluate istoric; n) planuri de management, reabilitarea şi extinderea infrastructurii în parcurile naţionale, parcurile naturale şi în ariile naturale protejate. (2) În vederea realizării programelor multianuale prevăzute la alin. (1), Guvernul poate aproba, prin hotărâre, subprograme ale acestora, precum şi orice alte măsuri necesare în aplicarea prezentei ordonanţe.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 3 (1) Fondurile necesare pentru finanţarea programelor prevăzute la art. 2 se asigură din credite interne, credite externe, instrumente structurale, bugetul de stat şi bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau al autorităţilor centrale beneficiare ale programelor.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008. (2) Cofinantarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor prevăzute la art. 2 se asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale implicate. (3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi d)-n), ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului către bugetele locale, iar cele necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. c), ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică către bugetele locale.--------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013. (4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanta: a) elaborarea şi actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investiţii finanţate prin programele prevăzute la art. 2; b) realizarea proiectelor de investiţii, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) Cuantumul finanţării de la bugetul de stat, pe proiecte de investiţii şi pe unităţi administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv la propunerea autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.--------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale proiectelor au obligaţia sa: a) organizeze procedurile de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri şi lucrări, privind elaborarea şi actualizarea documentaţiilor tehnico-economice, realizarea proiectelor de investiţii; b) încheie contractele; c) implementeze contractele; d) certifice cheltuielile; e) efectueze plăţile. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure personalul necesar pentru managementul proiectului şi retribuirea acestuia din surse proprii. (3) Alocările de fonduri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv de la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, către bugetele locale se vor face pe bază de convenţii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale*).--------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013.*) NOTA CTCE SA PIATRA-NEAMT:Potrivit alin. (2) al art. II din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013, convenţiile încheiate în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pot fi modificate prin acordul părţilor. (4) Convenţiile vor detalia modul de finanţare, de implementare a programelor şi categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora. (5) Necesarul de fonduri la bugetul autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, se va solicita periodic de autoritatea administraţiei publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate.--------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice centrale au următoarele atribuţii: a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; b) coordonarea implementarii programelor în concordanta cu procedurile stabilite; c) monitorizarea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; d) asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor, precum şi monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora; e) verificarea corectitudinii operaţiunilor finanţate în cadrul proiectelor; f) implementarea măsurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent.  +  Articolul 6Programele multianuale prevăzute la art. 2 se implementeaza începând cu anul 2006, pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia*).---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.*) NOTA CTCE SA PIATRA-NEAMT:Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 40._________