ORDIN nr. 511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013  Având în vedere:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013;- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului,văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,în temeiul prevederilor art. 1.777-1.835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului sau a instituţiilor publice din subordine, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului şi sportului,
  Ionuţ Sebastian Iavor,
  secretar general
  Bucureşti, 16 aprilie 2013.Nr. 511.  +  Anexa 1PROCEDURA din 16/04/2013  +  Anexa 2  +  CONTRACT-CADRUde închiriere a bunurilor imobile din domeniul publical statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretuluişi Sportului sau a instituţiilor publice din subordineCapitolul IPărţile contractante.....(instituţia din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului)...., cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ...., str. ....... nr. ..., cont ...... nr. ..., deschis la ......, cod fiscal nr. ..., reprezentat/reprezentată prin ....., având funcţia de ......., în calitate de locator,şi.........., cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ......, str. ...... nr. ...., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..... din ......., cont nr. ......, deschis la ......, cod fiscal ......, reprezentată prin ......, având funcţia de ......, în calitate de locatar,au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:Capitolul IIObiectul contractuluiArt. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil ......, situat în ......, având datele de identificare .........Structura spaţiului închiriat este următoarea (exemplu):● birou 25 mp● birou 17 mp● holuri 23 mp● vestiare ...mp● salon servire ...mp● bucătărie ...mp● sala spectacol ...mpArt. 2. - Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de ...... . Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare/primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosinţă a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecţii cu privire la starea bunului imobil închiriat. Predarea-primirea bunului se va efectua după constituirea garanţiei de bună execuţie de către locatar, conform art. 17.Capitolul IIIScopul contractuluiArt. 3. - (1) Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru .....(destinaţia)..... .(2) Destinaţia bunului imobil închiriat nu poate fi schimbată.Capitolul IVDurata contractuluiArt. 4. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... ani, cu începere de la data de ...... şi până la data de ....... .(2) Prezentul contract se încheie cu acordul părţilor cu o perioadă de maximum 15 ani.Capitolul VPreţul contractului şi modalităţile de platăArt. 5. - Preţul închirierii - chiria - este de ...... euro/mý/lună/fără TVA, plătibili în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care se face plata, după cum urmează:Exemplu:    ● birou 25 mp x 6 euro/mp    ● birou 15 mp x 6 euro/mp    ● salon evenimente 90 mp x 5 euro/mp    ● bucătărie 22 mp x 6 euro/mp    ● holuri 35 mp x 2 euro/mp    ● grupuri sanitare 15 mp x 2 euro/mp    ● vestiar 35 mp x 3 euro/mp    ● magazie 65 mp x 3 euro/mp-----------------------------------------------    TOTAL FĂRĂ TVA INCLUSArt. 6 - (1) Plata chiriei se face lunar, până la fiecare dată de ...... a lunii în curs pentru luna ce va urma.-------Alin. (1), art. 6 al anexei 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.271 din 1 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 noiembrie 2013.(2) Neplata chiriei la data stabilită constituie o încălcare a prezentului contract, iar chiriaşul datorează penalităţi de întârziere în cuantum de ....% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective. Cuantumul penalităţilor poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.(3) Neplata chiriei pentru o perioadă de 3 luni consecutive atrage rezilierea de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, precum şi obligarea chiriaşului la plata de daune-interese. Locatorul poate renunţa la efectele pactului comisoriu mai sus menţionat, informându-l în acest sens pe locatar, care rămâne obligat în continuare la achitarea chiriei restante.Capitolul VIDrepturile şi obligaţiile părţilorVI.1. Drepturile locatoruluiArt. 7. - Locatorul are dreptul:a) să primească chiria în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract;b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie şi fără a stânjeni folosinţa bunului de către locatar, starea integrităţii bunului care face obiectul contractului şi dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite;c) să denunţe unilateral contractul, în condiţii bine justificate (lucrări de consolidare, amenajare exterioară) cu condiţia notificării locatarului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care denunţarea urmează să producă efecte juridice.VI.2. Obligaţiile locatoruluiArt. 8. - Locatorul se obligă:a) să predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din contract;b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului;c) să verifice periodic modalitatea de respectare a obligaţiilor chiriaşului şi dacă bunul imobil închiriat este folosit conform destinaţiei pentru care a fost încheiat contractul de închiriere;d) să depună toate diligenţele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.VI.3. Obligaţiile locataruluiArt. 9. - Locatarul se obligă:a) să respecte statutul juridic de proprietate publică al bunului închiriat şi să nu desfăşoare fapte şi acte juridice care să aducă atingere dreptului de proprietate publică;b) să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al locatorului cu privire la activităţile administrative, de ordine şi disciplină;c) să întrebuinţeze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;d) să suporte pe toată durata contractului cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ............;e) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;f) să plătească chiria la termenul stipulat în contract şi contravaloarea utilităţilor în termen de 15 zile de la data recepţionării facturii;g) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi în bunul imobil, desfăşurate de către locator sau alţi chiriaşi;h) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;i) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;j) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Ministerului Tineretului şi Sportului, care se solicită de către locator, la cererea locatarului, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate;k) să restituie bunul imobil închiriat la expirarea/încetarea din orice cauză a contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;l) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului imobil închiriat de către persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.;m) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a bunului imobil închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia, care permit furnizarea utilităţilor;n) să nu cedeze contractul şi să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;o) să nu angajeze şi/sau să permită desfăşurarea unor activităţi ilegale în bunul imobil (spaţiul) închiriat;p) să nu schimbe destinaţia sau specificul bunului imobil închiriat şi/sau a/al bazei materiale ce face obiectul prezentului contract;q) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor în cadrul bunului imobil închiriat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.VI.4. Drepturile locataruluiArt. 10. - Locatarul are dreptul să primească bunul imobil închiriat şi accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinaţiei stabilite potrivit prezentului contract şi să aibă acces la utilităţile pe care le va plăti separat de chirie.Capitolul VIIRăspunderea contractuală, penalităţi şi daune-intereseArt. 11. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.Art. 12. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.Capitolul VIIIRezilierea contractuluiArt. 13. - Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să rezilieze contractul, prin notificare scrisă, şi să pretindă daune-interese. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.Art. 14. - În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a contravalorii utilităţilor cu 60 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei alte obligaţii asumate de locatar, prezentul contract se reziliază de drept, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.Art. 14^1. - În situaţia în care contractul se reziliază din vina locatarului sau din alte cauze neimputabile locatorului, nu i se pot cere acestuia despăgubiri pentru investiţia, modernizarea sau construcţia realizată şi nici nu se poate aduce atingere integrităţii bunurilor realizate.-------Art. 14^1 al anexei 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.271 din 1 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 noiembrie 2013.Capitolul IXForţa majorăArt. 15. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.(2) Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră.(3) Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă de producerea acestuia.(4) Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.(5) Forţa majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere.(6) Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă despre încetarea respectivului caz şi de a relua imediat executarea prezentului contract.(7) Părţile vor depune toate diligenţele pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor cazurilor de forţă majoră.Capitolul XSubînchiriereaArt. 16. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat ori cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă.Capitolul XIGaranţia de bună execuţieArt. 17. - (1) În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanţie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie.(2) Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.(3) În cazul executării garanţiei de bună execuţie, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.(4) Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.(5) Pentru anul calendaristic în curs garanţia de bună execuţie este de ..... lei, reprezentând 30% din valoarea în curs a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.(6) Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţia locatorului până la 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere şi fără formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.Capitolul XIIÎncetarea contractuluiArt. 18. - Locaţiunea poate înceta prin:a) acordul de voinţă al părţilor;b) expirarea termenului pentru care a fost încheiată;c) pieirea bunului;d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;e) din orice alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul contract.Art. 19. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, contractul putând fi prelungit numai prin acordul părţilor exprimat în scris.Capitolul XIIILitigiiArt. 20. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române competente.Capitolul XIVDispoziţii finaleArt. 21. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.Art. 22. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi stampilat de ambele părţi, avizat sau, după caz, aprobat de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului.Art. 23. - Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acesteia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acesteia.Art. 24. - (1) La data încetării contractului orice investiţie, modernizare sau construcţie adusă bunului imobil închiriat de către locatar va trece, în condiţiile legii, cu acceptul locatorului şi fără vreo pretenţie pecuniară sau de altă natură din partea locatarului, în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.-------Alin. (1), art. 24 al anexei 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.271 din 1 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 noiembrie 2013.(2) Abrogat.-------Alin. (2), art. 24 al anexei 2 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.271 din 1 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 noiembrie 2013.Art. 25. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi ......., la ......, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Ministerul Tineretului şi Sportului.Locator, Locatar,................ ...............--------