HOTĂRÂRE nr. 1.849 din 28 octombrie 2004 (*actualizată*)privind organizarea, functionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(actualizată până la data de 16 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 362 din 18 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 158 din 10 aprilie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Naţionala a Penitenciarelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Administratia Naţionala a Penitenciarelor, institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Justiţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, se organizeaza prin preluarea atribuţiilor, patrimoniului, personalului şi a bugetului aprobat Directiei Generale a Penitenciarelor. (2) Finantarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate se asigura din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii. (3) Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi unitatile subordonate fac parte din instituţiile publice de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala ale statului şi constituie, în sensul prezentei hotărâri, sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Naţionala a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României, legislaţiei execuţional penale şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislatii. (2) Administratia Naţionala a Penitenciarelor aplica în domeniile ce o privesc strategia Guvernului României în executarea pedepselor şi masurilor privative de libertate pronuntate de instantele judecătorești. (3) Administratia Naţionala a Penitenciarelor contribuie la apararea ordinii publice şi a sigurantei naţionale prin asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, aplicarea regimului de detentie şi organizarea de activităţi de asistenţa sociala şi educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate. (4) Activitatea profesionala a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor care executa pedepse privative de libertate, în limitele competentelor stabilite prin lege.  +  Articolul 3În indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Administratia Naţionala a Penitenciarelor coopereaza, pe bază de protocoale, cu instituţiile publice de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala, cu alte institutii ale statului, precum şi cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 4Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonata direct de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 5Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi unitatile din subordine funcţionează în baza statelor de organizare aprobate de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 6 (1) În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Administratia Naţionala a Penitenciarelor exercita, în principal, urmatoarele atribuţii: a) organizeaza şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a masurii arestarii preventive şi a masurii educative de internare a minorilor în centre de reeducare, pronuntate de instantele judecătorești; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortarii şi supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv şi minorilor din unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) elaboreaza strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmareste transpunerea ei în practica, tine evidenta nominala şi statistica a persoanelor private de libertate şi urmareste folosirea lor la activităţi productive, potrivit legii; d) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de paza şi escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penala sau la alte locuri de detinere; e) organizeaza, controlează, îndrumă şi sprijina activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţa medicală a persoanelor private de libertate şi a personalului din sistemul administraţiei penitenciare; f) evalueaza nevoile de asistenţa sociala, educatie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate şi stabileste strategia şi modalitatile de realizare a activităţilor de reintegrare sociala a acestora; g) organizeaza şi îndrumă activitatea de pregatire scolara şi de calificare a persoanelor private de libertate şi coordonează planificarea etapelor şi a programelor educationale; h) planifica, organizeaza şi coordonează activităţile destinate executarii pedepselor, inzestrarii, dotarii şi asigurarii cu bunuri şi mijloace materiale în functie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritatile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie şi urmareste derularea contractelor de achizitii, conform legii; i) elaboreaza programe anuale şi de perspectiva pentru investitii şi reparatii capitale ale spatiilor de detinere, precum şi realizarea locuintelor de serviciu şi interventie pentru personal; j) coordonează nemijlocit aplicarea şi respectarea legilor, instructiunilor şi ordinelor ministrului justiţiei şi deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la problematica resurselor umane, aplica legislatia specifică numirii şi eliberarii din functie a personalului, a recompensarii şi sanctionarii acestuia; k) elaboreaza, organizeaza şi coordonează programele de formare, pregatire şi perfectionare profesionala a personalului din sistemul penitenciar, prin centrele de pregatire proprii, precum şi activitatea de perfectionare continua a pregatirii de specialitate desfăşurate în unităţi; l) organizeaza, îndrumă şi coordonează activităţile de mentinere a capacităţii de interventie şi actiune a unităţilor, de intocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţilor de la starea organizatorica de pace la starea organizatorica de razboi; m) elaboreaza şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiţiei, asigura executarea bugetului în condiţiile legii, îndrumă şi controlează respectarea dispoziţiilor legale pe linie financiar-contabila; n) asigura administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizeaza şi asigura alocarea, miscarea, evidenta şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare; o) îndrumă, controlează şi ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea, pastrarea şi transportul documentelor clasificate; p) elaboreaza studii, efectueaza analize şi întocmeşte proiecte de acte normative privind organizarea şi activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate şi le prezinta ministrului justiţiei pentru a decide; r) organizeaza activitatea de relatii publice, îndrumă şi coordonează activităţile de primire, evidenta şi solutionare a petitiilor; s) asigura sistemul informatic integrat, prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi exploatarea aplicatiilor informatice pentru Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi unitatile subordonate; t) reprezinta în faţa instanţelor judecătorești şi a altor organe de jurisdictie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează aceasta activitate la nivelul unităţilor subordonate. (2) În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Administratia Naţionala a Penitenciarelor indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul II Structura organizatorica  +  Articolul 7 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezinta în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, institutii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din tara şi din strainatate, în limita competentelor stabilite de ministrul justiţiei. (3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. (4) Pentru aplicarea în mod unitar, în unitatile subordonate, a prevederilor privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi raspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate desfăşurată de administratia penitenciara. (5) În activitatea de conducere a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, care angajează şi reprezinta administratia penitenciara pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general. (6) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt numiti prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia magistratilor detasati, pentru care se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorica a aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, sectii, birouri, compartimente sau colective temporare, înfiinţate prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Directorii din aparatul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiti de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, iar sefii serviciilor independente, sefii de servicii, de sectii, de birouri şi ai altor compartimente, precum şi personalul de execuţie funcţionarii publici cu statut special şi personalul incadrat cu contract de muncă -, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (3) Atribuţiile şi competentele personalului din aparatul central se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Atribuţiile şi raspunderile corespunzătoare functiilor din structura aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi functionare.  +  Articolul 9În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea masurilor de imbunatatire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii şi sefii de servicii independente.  +  Capitolul III Unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 10 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori şi tineri, penitenciare pentru femei, centre de reeducare, Şcoala Naţionala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna, Centrul de Formare şi Specializare a Ofiterilor din Administratia Penitenciara, Baza de Aprovizionare, Gospodarire şi Reparatii şi Subunitatea de Paza şi Escortare Detinuti Transferati.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 362 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2007. (2) Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, penitenciarele se clasifica în functie de regimurile de executare a pedepselor, numărul şi categoria persoanelor private de libertate, precum şi numărul şi gradul instanţelor judecătorești deservite.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 362 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2007. (3) Unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se infiinteaza prin hotărâre a Guvernului şi au personalitate juridica. Directorii acestora sunt ordonatori tertiari de credite. (4) Unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În structura organizatorica a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează sectoare de activitate, servicii, sectii de detinere interioare şi exterioare, sectii medicale, birouri, compartimente şi centre de pregatire şi recuperare. (6) Atribuţiile şi responsabilitatile unităţilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi functionare, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 11 (1) Unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în indeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor ce le revin, sunt conduse de un director ajutat de directori adjuncţi. Numărul directorilor adjuncţi se stabileste de ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, în functie de capacitatea de cazare a unităţilor, de volumul şi de complexitatea misiunilor, de efectivele şi de gradul de pericol social al persoanelor private de libertate, de tipul regimurilor de executare a pedepselor, al activităţilor de asistenţa sociala, de instruire scolara şi formare profesionala. (2) Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiti prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general, cu excepţia magistratilor detasati, a caror detasare se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei. Directorii adjuncţi şi personalul cu functii de conducere sunt numiti de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor generali adjuncţi care coordonează domeniul de activitate, iar personalul de execuţie - functionari publici cu statut special şi personal incadrat cu contract de muncă -, de către directorii unităţilor.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate este de 15.583-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 158 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 16 aprilie 2013. (2) Repartizarea posturilor pe categorii, grade profesionale şi coeficienti de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Ministrul justiţiei poate propune Guvernului României numărul de posturi necesar asigurarii desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de tinere în custodie a persoanelor private de libertate, precum şi pentru realizarea unor activităţi destinate reintegrarii sociale a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 13Până la adoptarea hotărârii Guvernului privind nomenclatorul de functii pentru Administratia Naţionala a Penitenciarelor şi unitatile subordonate, se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0663/1999 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor de functie pe grade militare pentru personalul militar din instituţiile publice de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Referirile la "Directia Generală a Penitenciarelor", cuprinse în alte acte normative, se inlocuiesc cu "Administratia Naţionala a Penitenciarelor".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Claudiu Seucan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statp. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Doru-Claudiu Frunzulica,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.849.  +  Anexa UNITATILEdin subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Adresa Localitatea Judeţul crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Penitenciarul Aiud Str. Morii nr. 7-9 Aiud Alba──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Penitenciarul Arad Calea 6 Vânători FN Arad Arad──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Penitenciarul Bacau Str. G-ral Gusa nr. 3 Bacau Bacau──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Penitenciarul Baia Mare Str. Forestierului nr. 217 Baia Mare Maramures──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Penitenciarul Barcea    Mare Str. Sintuhalm nr. 1 Barcea Mare Hunedoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Penitenciarul Bistrita Str. Tarpiului nr. 22 Bistrita Bistrita-                                                                        Nasaud──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Penitenciarul Botosani Str. I. C. Bratianu nr. 118 Botosani Botosani──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Penitenciarul Braila Str. Carantina nr. 4 Braila Braila──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Penitenciarul Bucureşti    -Jilava Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Penitenciarul Bucureşti    -Rahova Sos. Alexandriei nr. 154 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Penitenciarul Codlea Str. Garii nr. 12 Codlea Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Penitenciarul Colibasi Bd. Dacia nr. 1 Mioveni Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Penitenciarul Craiova Str. Vasile Alecsandri                             nr. 189 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Penitenciarul Drobeta Str. Carol Davila nr. 5 Drobeta-Turnu    -Turnu Severin Severin Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Penitenciarul Focsani Str. Liliacului nr. 41 Focsani Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Penitenciarul Galaţi Str. Traian nr. 252 Galaţi Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Penitenciarul Gherla Str. Andrei Muresanu nr. 4 Gherla Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Penitenciarul Giurgiu Str. Balanoaiei nr. 12A Giurgiu Giurgiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Penitenciarul Iasi Str. Dr. Vicol nr. 10 Iasi Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Penitenciarul Margineni Str. Moreni nr. 1 I. L. Caragiale Dambovita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Penitenciarul    Miercurea-Ciuc Str. Zolt Peter nr. 2 Miercurea-Ciuc Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Penitenciarul Oradea Str. Parcul Traian nr. 3 Oradea Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. Penitenciarul Pelendava Sos. Caracal km. 8 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Penitenciarul Ploiesti Str. Rudului nr. 49 Ploiesti Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Penitenciarul Poarta Alba Poarta Alba Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Penitenciarul Satu Mare Str. Mileniului nr. 2 Satu Mare Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. Penitenciarul Slobozia Str. Garii nr. 54 Slobozia Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Penitenciarul    Targu Mures Str. Retezatului nr. 7 Targu Mures Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. Penitenciarul Targu Jiu Str. Vasile Alecsandri                             nr. 23 Targu Jiu Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Penitenciarul Timisoara Str. Popa Sapca nr. 7 Timisoara Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Penitenciarul Tulcea Str. Babadag nr. 142 Tulcea Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Penitenciarul Vaslui Str. Avicola nr. 2 Vaslui Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Penitenciarul de Femei    Targsor Str. Principala Targsorul Nou Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. Penitenciarul de Minori Str. Bariera Valcii    şi Tineri Craiova nr. 158 Craiova Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. Penitenciarul de Minori    şi Tineri Tichilesti Tichilesti Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. Penitenciarul-Spital    Bucureşti-Jilava Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. Penitenciarul-Spital    Bucureşti-Rahova Sos. Alexandriei nr. 154 Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Penitenciarul-Spital    Dej Str. Parcului nr. 18 Dej Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. Penitenciarul-Spital    Targu Ocna Str. Crizantemelor nr. 9 Targu Ocna Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. Penitenciarul-Spital    Colibasi Bd. Dacia nr. 1 Mioveni Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. Penitenciarul-Spital    Poarta Alba Poarta Alba Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. Centrul de Reeducare    Buzias Str. Florilor nr. 14 Buzias Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. Penitenciarul Găeşti Str. Dumbravei nr. 2 Găeşti Dâmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. Centrul de Reeducare    Targu Ocna Str. Tisesti nr. 137 Targu Ocna Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. Centrul de Formare şi Str. Nicolae Grigorescu    Specializare nr. 8 Arad Arad    a Ofiterilor din    Administratia    Penitenciara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. Şcoala Naţionala de    Pregatire a Str. Tisesti nr. 137 Targu Ocna Bacau    Agentilor de    Penitenciare Targu Ocna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. Baza de Aprovizionare,    Gospodarire Str. Sabarului nr. 1 Jilava Ilfov    şi Reparatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48. Subunitatea de Paza şi    Escortare Detinuti Str. Maria Ghiculeasa nr. 47 Bucureşti    Transferati────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. 43 din anexa a fost modificat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.______________