ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 (*actualizată*)privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014(actualizată la data de 30 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere că adoptarea acestui act normativ este obligatorie pentru aprobarea programelor finanţate prin cele două mecanisme financiare 2009 - 2014, sub formă de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, întrucât creează cadrul procedural, legal, financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European 2009 - 2014 acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 - 2014 şi asigură respectarea termenului de elaborare şi transmitere a Descrierii sistemului de management şi control la nivel naţional, în luna martie 2013, conform regulamentelor aplicabile celor două mecanisme financiare, în absenţa căreia programele nu pot fi aprobate,ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase şi ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare, întrucât alocarea fondurilor acordate României din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spaţiului Economic European, potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014, respectiv Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, precum şi a cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, denumite în continuare mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile "punct naţional de contact", "Autoritate de certificare", "Autoritate de audit", "program" şi "proiect" au înţelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European 2009 - 2014. (2) Termenul "neregulă" şi expresia "creanţe bugetare rezultate din nereguli" au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Punctul naţional de contact este asimilat autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în sensul prevederilor actelor normative menţionate mai sus. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul naţional de contact şi operatorii de programe sau organismele de implementare, prin care sunt stabilite termenele şi condiţiile de implementare a programului finanţat în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, rolul şi responsabilităţile părţilor; b) Acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului financiar pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian şi punctul naţional de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat; c) Administratorul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale - entitatea numită şi contractată de către Oficiul Mecanismului Financiar în cazul când acesta acţionează ca operator de program sau organism de implementare, care asigură gestionarea financiară şi implementarea proiectelor finanţate prin Fondul pentru organizaţii neguvernamentale din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European; d) Autoritatea de certificare şi plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, având responsabilităţile stabilite în anexa A, comună memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi guvernele statelor donatoare; e) avans - sumă transferată din grantul aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi cofinanţarea publică aferentă grantului către operatorii de programe sau organismele de implementare/promotorii de proiecte şi punctul naţional de contact, în condiţiile prevăzute în Reguli şi proceduri sau în ghidurile aplicanţilor elaborate de către operatorii de programe sau organismele de implementare, în vederea efectuării cheltuielilor eligibile pentru pregătirea programelor/începerea derulării proiectelor, pentru primele două perioade de raportare;e^1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanţare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică, al Fondului bilateral la nivel naţional sau de program, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor proprii în cadrul tipurilor de asistenţă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) şi h);----------Lit. e^1) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către operatorii de programe sau organismele de implementare/promotorii de proiecte/punctul naţional de contact şi partenerii acestora, după caz, aferente programelor/proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, care pot fi finanţate atât din grant, cât şi din cofinanţarea publică/cofinanţarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în Reguli şi proceduri; g) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European adoptate prin art. 8.8 al Protocolului 38b al Acordului Spaţiului Economic European şi în cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană, precum şi alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanţate din grant şi cofinanţare;----------Lit. g) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. h) contribuţia naţională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile; i) cofinanţarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe sau organismele de implementare instituţii publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program; j) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociaţiei Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare; k) contractul de finanţare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program sau organismul de implementare şi promotorul de proiect care reglementează implementarea unui proiect specific;k^1) decizie/ordin de finanţare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul naţional de contact în calitate de beneficiar pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-i);----------Lit. k^1) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. l) cofinanţarea privată - totalul sumelor asigurate de către promotorii de proiecte/beneficiari şi de către partenerii acestora, alţii decât instituţiile publice, după caz, altele decât cele prevăzute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile;----------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. m) grant - sumă finanţată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European;n)instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; o) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare; p) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian şi responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare; q) Oficiul Mecanismului Financiar - autoritatea care asistă Comitetul Mecanismului Financiar şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, fiind responsabilă pentru operaţiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, servind ca punct de contact; r) operatorul de program sau organismul de implementare - entitate publică sau privată, comercială ori necomercială, organizaţii neguvernamentale având responsabilitatea pentru pregătirea şi implementarea unui program şi, de asemenea, pentru managementul financiar al programului;r^1) organism de implementare - persoană juridică publică sau privată căreia i s-au delegat de către operatorul de program o parte din atribuţiile de implementare a programului;---------Lit. r^1) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 242 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013. s) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, în contul operatorilor de program/punctului naţional de contact al grantului şi din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul şi/sau prefinanţarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European;----------Lit. s) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ş) prefinanţare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate, acordată operatorilor de program sau organismelor de implementare/punctului naţional de contact/promotorilor de proiecte, potrivit modelului de prefinanţare, pe toată perioada implementării programelor/ proiectelor, numai dacă au fost îndeplinite condiţiile din acordul de program şi cele stabilite în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European; t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanţare a proiectului şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanţării publice şi a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru implementarea proiectului;---------Lit. t) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 242 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013. ţ) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program sau organismele de implementare/punctul naţional de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexă la regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declaraţia cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii; u) Reguli şi proceduri - ansamblul regulilor şi procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European în concordanţă cu art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European şi în cadrul Mecanismului financiar norvegian în concordanţă cu art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană, stabilite în cadrul regulamentelor de implementare şi ghidurilor pe programe pentru cele două mecanisme financiare ale Spaţiului Economic European; v) state donatoare - state din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, care asigură asistenţa nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European.  +  Capitolul II Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European  +  Articolul 3Fondurile acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European se alocă potrivit prevederilor art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului privind Spaţiul Economic European şi potrivit art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014 şi se utilizează în baza prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi a prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică cu rol de punct naţional de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare ale Spaţiului Economic European şi pentru implementarea celor două memorandumuri de înţelegere, precum şi responsabilitatea gestionării fondurilor aferente Asistenţei tehnice şi Fondului pentru relaţii bilaterale la nivel naţional. (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi g)-j). Autoritatea de certificare şi plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul naţional de contact, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în funcţie de stadiul implementării programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de grant aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, efectuate în conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (4) Administratorul Fondului pentru organizaţiile neguvernamentale şi entităţile dintr-un stat donator care au rol de operator de program sau organism de implementare asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipul de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la bănci comerciale. (5) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, toţi operatorii de program şi punctul naţional de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operaţiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului, pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul naţional bilateral şi asistenţă tehnică şi efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume. (6) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management şi a altor linii bugetare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g)-j). (7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menţionat la alin. (5), precum şi în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul naţional de contact se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare şi plată şi se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârşitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European. Dobânda raportată va fi virată de către Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data raportării, către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian. (8) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanţate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, existente în conturile operatorilor de program, punctului naţional de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte şi partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 5 (1) Mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European finanţează următoarele tipuri de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României: a) proiecte individuale; b) scheme de granturi mici; c) fondurile aferente programelor gestionate de Oficiul Mecanismului Financiar, organizaţii interguvernamentale sau entităţi din statele donatoare în conformitate cu art. 5.13 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European; d) Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional; e) asistenţă tehnică gestionată de către Ministerul Fondurilor Europene prin punctul naţional de contact; f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României. În acest caz se aplică regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; g) costuri de management ale operatorului de program; h) acţiuni complementare ale operatorului de program; i) Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel de program; j) rezerva pentru pierderile rezultate din operaţiuni de schimb valutar, în limita prevăzută în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (2) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi g)-j), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de operatorii de program la bănci comerciale, în vederea finanţării cheltuielilor eligibile. (3) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de punctul naţional de contact la bănci comerciale, desemnat să gestioneze utilizarea acestor fonduri. (4) Sumele aferente tipului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzut la alin. (1) lit. c), se primesc în euro direct de la statele donatoare în contul administratorului Fondului pentru organizaţii neguvernamentale/ entităţii dintr-un stat donator cu rol de operator de program sau organism de implementare şi se utilizează potrivit acordurilor încheiate. (5) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, instituţiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct naţional de contact/promotor de proiecte/partener de proiect/beneficiar, au obligaţia să deschidă şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul naţional de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul naţional bilateral şi asistenţă tehnică, primit prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, vor fi purtătoare de dobândă. (6) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii, alţii decât instituţii publice, precum şi Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acţiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operaţiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Capitolul III Fonduri aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European  +  Articolul 6 (1) În bugetele operatorilor de program instituţii publice/organism de interes public se cuprind: a) valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program; b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi i); c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)-j); d) sumele pentru acoperirea diferenţelor nete negative rezultate din operaţiuni de schimb valutar care depăşesc alocarea de 1% conform regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (3) În cazul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenţii se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (4) În cazul Administraţiei Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, se asigură din bugetul propriu următoarele sume: a) valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program; b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g-i); c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g-j). (5) În bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenţă tehnică şi a programului «Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional», a căror finanţare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind: a) sumele corespunzătoare creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe; b) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian; c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor aferente operaţiunilor financiare efectuate de punctul naţional de contact cu privire la diferenţe nefavorabile de curs valutar neacoperite din diferenţele favorabile, precum şi cheltuieli, altele decât cele eligibile. (6) Promotorii de proiecte şi partenerii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 7 (1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă concomitent de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/ beneficiarilor sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i). (2) Cu sumele astfel încasate, ordonatorii de credite cu rol de promotori de proiecte/beneficiari instituţii publice sunt autorizaţi să îşi majoreze veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile. (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarului în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii şi în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat. (4) Cu sumele încasate pentru finanţarea proiectelor proprii, ordonatorii de credite cu rol de promotor de proiect/beneficiarul în calitate de lider de proiect, precum şi partenerii acestuia, instituţii publice, sunt autorizaţi să îşi majoreze veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile. (5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile şi în cazul utilizării fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e). (6) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) şi (5) instituţiile publice nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, promotorii de proiecte şi/sau partenerii acestora, precum şi beneficiarii sunt autorizaţi să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăşi valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanţare sau acordul de parteneriat. (7) Operaţiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) şi (4), precum şi fişele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele încasate de către aceştia şi/sau instituţiile finanţate integral sau parţial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv. (8) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate. (9) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistraţi fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăţi în lei către parteneri înregistraţi fiscal în România sau plăţi în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat. (10) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizaţii interguvernamentale, operatorii de program/punctul naţional de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro. (11) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte din România/beneficiarii asigură cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul propriu. (12) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menţionate la alin. (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 8 (1) Operatorii de program aplică modelul prefinanţării pentru promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, prin contractul/decizia/ordinul de finanţare a proiectului, cu excepţia beneficiarilor de fonduri prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) pentru care, la tranşa finală, se poate aplica modelul rambursării. (2) Pentru promotorii de proiecte/beneficiarii, alţii decât instituţiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul prefinanţării, fie modelul rambursării. (3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European ce urmează a fi plătite de operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor. (4) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European cuvenite a fi rambursate de către operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program, conform prevederilor legislaţiei naţionale, în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate iniţial de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice. (5) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), sumele se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, specificate în contractele de finanţare.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9 (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte/partenerii acestora şi beneficiarii, după caz, se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. (2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. (3) Se autorizează operatorii de programe/PNC/promotorii de proiecte şi partenerii acestora, precum şi beneficiarii să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (4) Se autorizează promotorii de proiecte/beneficiarii ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate, precum şi al ordonatorului de credite în subordinea căruia funcţionează. (5) Se autorizează operatorii de program, punctul naţional de contact, Administraţia Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, promotorii de proiecte şi partenerii acestora, beneficiarii, precum şi Ministerul Finanţelor Publice să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5). (6) Modificările prevăzute la alin. (3)-(5) vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite. (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3)-(5), după caz.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 10 (1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituţii publice în contul de disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie. (3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program sau organismului de implementare din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie. (4) În limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program sau organismul de implementare virează acestora sumele reprezentând cofinanţarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 şi normelor metodologice de aplicare. (5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum şi pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) şi (4), după caz.----------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 11Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program sau organismele de implementare/punctul naţional de contact, precum şi de conturile deschise de către operatorii de program sau organismele de implementare pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe Norvegian. Raportarea şi transferarea acestor dobânzi este prevăzută la art. 8.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014.  +  Capitolul IV Avansul şi prefinanţarea  +  Articolul 12 (1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanţare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăţilor către promotorii de proiecte. Cofinanţarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora.Fac excepţie de la modelul prefinanţării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se şi modelul rambursării.Operatorul de program îşi poate selecta modul de finanţare a promotorilor de proiecte/beneficiarilor la nivel de proiect, conform condiţiilor stabilite în cadrul acordurilor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează: a) fie prin modelul de prefinanţare, caz în care transferă grantul şi cofinanţarea publică, după caz, în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv în conturile beneficiarilor, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia; b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, precum şi beneficiarii finanţaţi din fondul pentru relaţii bilaterale la nivel de program, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare; c) modelul rambursării se poate aplica şi pentru instituţiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program. (2) Punctul naţional de contact, în calitate de gestionar al fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional, finanţate 100% din grant, poate aplica pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării pentru beneficiarii definiţi la art. 2 alin. (3) lit. e^1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul naţional de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective. (3) Beneficiarii, instituţii publice, finanţaţi din Asistenţă tehnică şi Fondul naţional bilateral sunt autorizaţi să îşi cuprindă în bugetele proprii sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit contractelor de finanţare, se aplică modelul rambursării. (4) Pentru ambele modele de finanţare prevăzute la alin. (1), promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, cu excepţia beneficiarilor, instituţii publice, finanţaţi din Fondul naţional bilateral sau din fondul bilateral la nivel de program, care pot primi avans până la 100%. (5) Grantul acordat României prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European se primeşte de la statele donatoare, corespunzător sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian şi va include: declaraţia cheltuielilor reale efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 13În cazul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale şi fondurilor pentru programele gestionate de un operator de program sau organism de implementare reprezentat de o entitate dintr-un stat donator, modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile se stabileşte în cadrul acordurilor încheiate între donatori şi aceştia.  +  Capitolul V Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 14Proiectele finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte/beneficiari de proiecte finanţate din Fondul bilateral la nivel naţional parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare, cu condiţia desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entităţi înregistrate fiscal în România.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 15Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 14, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind selecţia partenerilor din sectorul privat.  +  Articolul 16Aspectele legale, financiare şi de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanţate în cadrul programelor mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul VI Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European  +  Articolul 17 (1) Proiectele/programele implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European sunt considerate acţiuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, pot fi anuale sau multianuale. (3) Operatorii de program instituţii publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, efectuează angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi bugetare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(3^1) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către un organism de implementare, acesta va parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în limita competenţelor reglementate pe baza acordului de delegare de atribuţii semnat. Semnarea acordului de delegare nu exonerează de răspundere operatorul de program.---------Alin. (3^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 242 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013. (4) Operatorii de program instituţii publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, au obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare şi legale.----------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 18 (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere memorandumurile de înţelegere şi se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-j). Aceştia parcurg fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor menţionate.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (2) În anexă la bugetul Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, se reflectă sumele acordate conform art. 5 alin. (1) lit. d) şi e). (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program sau organism de implementare, în anexă la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu rol de operator de program sau organism de implementare şi în anexă la bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Administraţia Fondului pentru Mediu cu rol de operator de program sau organism de implementare. (4) Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ca operator de program sau organism de implementare, parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3). (5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanţare cu promotorii de proiecte în limita creditelor de angajament şi bugetare cuprinse în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Fondului pentru Mediu, cu rol de operator de program sau organism de implementare, parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3).(6^1) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor, să modifice creditele bugetare şi creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum şi valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înţelegere, la solicitarea şi pe răspunderea operatorilor de program/PNC în cauză, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene (punctul naţional de contact).----------Alin. (6^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(6^2) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare.Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exerciţiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.----------Alin. (6^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(6^3) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (61) şi (62), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.----------Alin. (6^3) al art. 18 a fost introdus de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (7) Operatorii de program sau organismele de implementare au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 19 (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program sau organismelor de implementare, al Autorităţii de certificare şi plată şi punctului naţional de contact în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul operatorilor de program/Autorităţii de certificare şi plată/structura organizatorică cu rol de punct naţional de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care aceştia au calitatea de beneficiari.----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 20 (1) Operatorii de program sau organismele de implementare, punctul naţional de contact şi promotorii de proiecte au obligaţia asigurării arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor, potrivit Regulilor şi procedurilor şi contractului de finanţare a proiectului. (2) Operatorii de program şi promotorii de proiecte/beneficiarii au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, punctului naţional de contact şi Autorităţii de certificare, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii şi partenerii acestora, după caz, sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 21 (1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanţarea publică şi asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)- j), iar punctul naţional de contact în ceea ce priveşte asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e).----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (2) În scopul realizării activităţii de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program sau organismele de implementare şi punctul naţional de contact aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepţia lit. c), se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi ale prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (4) Pentru tipurile de asistenţă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), administratorul Fondului pentru organizaţii neguvernamentale/operatorul de program sau organismul de implementare entitate dintr-un stat donator este responsabil de recuperarea de la promotorul de proiecte a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor acordurilor semnate de către statele donatoare şi aceştia.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele şi în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanţare a proiectului, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare. (2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi cofinanţarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite partenerilor/contractorilor şi pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 23Prezenta ordonanţa de urgenţă se completează cu dispoziţiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 23.------